Příbalové létáky pro:

BACTROBAN

Mupirocinum
mast

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Bactroban a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban používat
 3. Jak se přípravek Bactroban používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Bactroban uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BACTROBAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Indikační skupina: dermatologikum, antibiotikum.

Bactroban je místně působící antibakteriální přípravek účinný proti mikroorganismům způsobujícím většinu kožních infekcí.

Bactroban se používá u dospělých, dětí od novorozeneckého věku i kojících žen k místní léčbě kožních infekcí, způsobených bakteriemi, jako je impetigo, hnisavý zánět vlasových a vousových míšků, nežity, různá menší infikovaná poranění (rány, spáleniny, kousnutí hmyzem aj.).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BACTROBAN POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Bactroban

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Bactroban

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bactroban je zapotřebí

 • Bactroban se nesmí používat při známé přecitlivělosti na mupirocin a na masťový základ makrogol.
 • Váš lékař má být informován v případě, že trpíte těžkou ledvinovou nedostatečností, protože Bactroban se v tomto případě nesmí nanášet na otevřené rány nebo poškozenou pokožku, aby nedošlo ke vstřebávání makrogolového masťového základu do organismu.
 • Přípravek Bactroban se nesmí dostat do očí a do nosu. Při vniknutí Bactrobanu do oka oko důkladně vyplachujte vodou, až dojde k úplnému odstranění masti z oka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 • Není vhodné nanášet Bactroban současně s jinými přípravky pro místní používání, aby nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku. Proto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí žádné volně prodejné léky pro místní používání.Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Bactroban.

  Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Těhotné ženy mohou přípravek používat pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Během léčby Bactrobanem je možno kojit. Jestliže je však ošetřována popraskaná bradavka, je vhodné během léčby Bactrobanem mléko z ošetřovaného prsu odstříkávat a dítěti nepodávat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BACTROBAN POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Bactroban přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bactroban se nanáší u dospělých i dětí v tenké vrstvě na postižené místo 2– 3× denně po dobu nejvýše 10 dní. Postižené místo je možno překrýt obvazem.

Bactroban nepoužívejte déle než 10 dní. Pokud do 10 dní nedojde ke zlepšení Vaší kožní nemoci, vyhledejte lékaře, který stanoví další postup léčby.

Před prvním použitím propíchněte krycí fólii v tubě horní stranou uzávěru.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bactroban nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby se mohou objevit mírné nežádoucí účinky v místě nanesení masti jako je pálení, píchání nebo svědění.
Během léčby může velmi ojediněle dojít k přecitlivělosti na některou složku přípravku.
Příznaky přecitlivělosti zahrnují svědění, zčervenání, zduření kůže, pocity pálení, někdy i výsevy drobných pupínků. Výjimečně byly zaznamenány případy celkové alergické reakce.

V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí pokožku ošetřenou Bactrobanem dobře omyjte vodou, v léčbě dále nepokračujte a poraďte se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení.
Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK BACTROBAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě 10 – 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Bactroban nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bactroban obsahuje

 • Léčivou látkou je Mupirocinum 0,3 g v 15 g masti.
 • Pomocnou látkou je masťový základ makrogol 400 a 3350

Jak přípravek Bactroban vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílá průsvitná mast.
Balení: 15g masti

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

SmithKline Beecham Limited, Brentford, Velká Británie

Výrobce
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Durham, Velká Británie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 3.2.2012

BACTROBAN NASAL

Mupirocinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Bactroban Nasal a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban Nasal používat
 3. Jak se přípravek Bactroban Nasal používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Bactroban Nasal uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BACTROBAN NASAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bactroban Nasal je místně působící antibakteriální přípravek účinný proti mikroorganismům, které způsobují většinu kožních infekcí. Používá se :

 • U dospělých i u dětí od novorozeneckého věku k místní léčbě nosních infekcí a k potlačení bacilonosičství některých bakterií, jako např. kmenů Staphylococcus aureus, které se vyskytují na nosní sliznici.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BACTROBAN NASAL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Bactroban Nasal:

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mupirocin nebo na kteroukoli další složku přípravku Bactroban Nasal (viz kapitola 6).Pokud si nejste jistý/á, kontaktujte před použitím Bactrobanu Nasal lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bactroban Nasal je zapotřebí:

Stejně jako u jiných antibakteriálních látek může zbytečně dlouhodobé používání způsobit u mikroorganismů vznik rezistence. Proto nepoužívejte nosní mast déle než deset dnů.

Chraňte své oči před vniknutím masti.

 • Pokud se mast nedopatřením dostane do očí, vyplachujte je důkladně vodou, dokud se mast úplně neodstraní.Bactroban Nasal je určen pouze pro nosní použití. Pro aplikaci na jiná místa pokožky použijte jiné formy přípravku Bactroban. Přípravek není určen pro oční použití.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Sdělte svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi, pokud současně užíváte jiné léky a to včetně léků volně prodejných nebo bylinných přípravků.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, plánujete-li těhotenství, nepoužívejte přípravek Bactroban Nasal. Při kojení používejte Bactroban Nasal jen v nutných případech. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BACTROBAN NASAL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Bactroban Nasal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Bactroban Nasal používá
Bactroban Nasal není vhodné nanášet současně s jinými přípravky pro místní použití (masti, krémy). Může dojít ke snížení koncentrace účinné látky a tím i účinnosti přípravku.

Bactroban Nasal je určen jen k zevnímu použití.

 • Dospělým i dětem od novorozeneckého věku se mast vtírá v malém množství do obou nosních dírek 2krát denně po dobu nejméně 5 dní.
 • Malé množství masti se do nosních dírek vytlačí přímo z tuby.
 • Stejnoměrného rozetření masti lze docílit několikerým stisknutím nosních křídel a nádechem nosem při jejich uvolnění. Lze použít i vatové tyčinky.Používejte Bactroban Nasal tak dlouho, jak Vám doporučí Váš lékař. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
 • Nepoužívejte mast déle než 10 dnů.
 • Pokud do 10 dní nedojde ke zlepšení nemoci, vyhledejte lékaře, který stanoví další postup léčby.V případě snížené funkce jater či ledvin není nutné upravovat dávkování.

  Při používání přípravku nehrozí žádné nebezpečí možnosti snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

Jestliže jste použil/a více přípravku Bactroban Nasal, než jste měl/a:

 • Pokud jste použil/a více přípravku Bactroban Nasal, než jste měl/a, požádejte o radu svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka.
 • Při případném požití Bactrobanu Nasal okamžitě kontaktujte lékaře a sdělte mu, jaký přípravek a v jakém množství jste spolkl/a.
 • Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a okamžitě vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Bactroban Nasal:

 • Pokud jste zapomněl/a použít Bactroban Nasal, aplikujte ho, jakmile si své opomenutí uvědomíte.
 • Pokud se tak stane hodinu a méně před aplikací Vaší další pravidelné dávky, zmeškanou dávku vynechejte.
 • Neaplikujte dvojnásobnou dávku přípravku.

Pokud jste přestal/a používat Bactroban Nasal:

Pokud přestanete používat Bactroban Nasal příliš brzy, ne všechny bakterie mohou být zničeny nebo se mohou dále množit. Poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem, pokud jste přestal/a Bactroban Nasal používat.

Pokud máte další případné dotazy, týkající se tohoto léčivého přípravku, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Bactroban Nasal je velmi dobře snášen.
Podobně však jako všechny léky, může mít i přípravek Bactroban Nasal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi ojediněle se může projevit přecitlivělost na některou složku přípravku.
Velmi vzácně se v místě nanesení masti mohou vyskytnout následující mírné nežádoucí účinky: svědění, pálení, píchání, mravenčení nebo zánět nosní sliznice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK BACTROBAN NASAL UCHOVÁVAT

 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bactroban Nasal obsahuje

Mast obsahuje účinnou látku Mupirocinum calcicum 0,0645 g (což odpovídá 0,06 g mupirocinu) ve 3 g masti.
Pomocné látky: bílá vazelína, glyceridy

Jak přípravek Bactroban Nasal vypadá a co obsahuje toto balení

 • Bactroban Nasal je téměř bílá mast.
 • Bactroban Nasal je dodáván v 3g tubě. Každá tuba je uložena v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci :
SmithKline Beecham Limited, Brentford, Velká Británie.

Výrobce:
Glaxo Operations UK Ltd. (trading as Glaxo Wellcome Operations), Barnard Castle, Velká Británie

Datum poslední revize textu: 14.6.2013


top