Bromhexin je léčivý prostředek ke zkapalňování a rozpouštění hlenu při onemocněních dýchacích cest, zejména s dlouhodobě přetrvávající tvorbou hustého hlenu. Nejoblíbenější varianty jsou Bromhexin 12 bc a Bromhexin 12 km. Čtěte příbalový leták.

Dostupné léky Bromhexin

Všechny léky – Bromhexin

Příbalový leták

Bromhexin 12 KM kapky

(Bromhexini hydrochloridum)
Perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 4–5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Bromhexin 12 KM- kapky a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin 12 KM- kapky užívat?
 3. Jak se Bromhexin 12 KM- kapky užívá?
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Bromhexin 12 KM- kapky uchovávat?
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je BROMHEXIN 12 KM – KAPKY a k čemu se používá

Bromhexin 12 KM- kapky je léčivý prostředek ke zkapalňování a rozpouštění hlenu při onemocněních dýchacích cest, zejména s dlouhodobě přetrvávající tvorbou hustého hlenu
K užití také při akutních a chronických onemocnění průdušek a plic, spojených s tvorbou vazkých hlenů.
Působení přípravku je podporováno přítomností silic, které jsou obsažené v přípravku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BROMHEXIN 12 KM – KAPKY užívat

Neužívejte při přecitlivělosti na bromhexin hydrochlorid, který je léčivou látkou léčivého přípravku Bromhexin 12 KM- kapky nebo na ostatní látky obsažené v přípravku.

Upozornění a opatření
Přípravek obsahuje levomenthol a silice máty rolní (viz. též bod 4 této příbalové informace), proto nesmí být užíván kojenci a dětmi do 2 let (nebezpečí vzniku křečí hrtanu), u pacientů s bronchiálním astmatem nebo jinými onemocněními dýchacích cest, které jsou spojeny s výraznou přecitlivělostí dýchacích cest. Inhalace přípravku Bromhexinu 12 KM – kapky může vést k dušnosti nebo vyvolat astmatický záchvat z důvodu obsahu levomentholu a silice máty rolní v přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek Bromhexin 12 KM – kapky
Bromhexin 12 KM – kapky může ovlivnit, zesílit nebo zeslabit účinek jiných současně užívaných léků. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užívala nebo které budete užívat.
Současně užívané prostředky tišící kašel (antitussika) mohou na základě omezení vykašlávacího reflexu způsobit nebezpečné hromadění hlenu, proto se při této léčebné kombinaci musí dbát zvláštní opatrnosti (zejména v noci) a důsledně se řídit radami lékaře.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Pro užití Bromhexin 12 KM- kapky v době těhotenství u lidí nejsou dosud k dispozici žádné závěry, proto lze Bromhexin 12 KM- kapky v těhotenství užívat pouze po přísném zvážení všech rizik a výhradně na doporučení lékaře.
Léčivá látka přechází do mateřského mléka. Protože působení na kojence nebylo dostatečně prozkoumáno, nesmí být Bromhexin 12 KM v období kojení užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ovlivnění schopnosti koncentrace se nepředpokládá.

3. Jak se BROMHEXIN 12 KM – KAPKY užívá:

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je (pokud lékař neurčí jinak):

 • dospělí a mladiství od 14 let 3 x denně 15 – 30 kapek(odpovídá maximální denní dávce 90 kapek , 24 – 48 mg bromhexin hydrochloridu)
 • děti od 6 – 14 let a pacienti s váhou pod 50 kg 3 x denně 15 kapek(odpovídá maximální denní dávce 45 kapek, 24 mg bromhexin hydrochloridu)
 • děti od 2 – 6 let 3 x denně 8 kapek(odpovídá maximální denní dávce 24 kapek12 mg bromhexin hydrochloridu)

Bromhexin 12 KM-kapky podávat s malým množstvím tekutiny. Uvolňování hlenů je podporováno podáváním dostatečného množství tekutin.
Doba podávání je individuální a řídí se druhem a závažností onemocnění či doporučením lékaře.
Bez konzultace s lékařem neužívat déle než 4 – 5 dní! Pokud během této doby nedojde ke zlepšení, poraďte se s lékařem.

Teprve po lékařské radě užívejte Brhomexhin 12 KM – kapky při:

 • některých ojedinělých onemocnění průdušek, která jsou doprovázena nadměrnou tvorbou sekretu (např. maligní ciliární syndrom), kde může dojít k ucpání dýchacích cest sekretem
 • u omezených funkcí ledvin nebo u těžkých onemocnění jater (Bromhexin 12 KM- kapky lze užívat pouze v delších intervalech nebo ve snížených dávkách), protože odbourávání jeho metabolických produktů představuje zvýšenou zátěž jater. Při závažném porušení funkcí ledvin je proto nutné sledovat i jaterní funkce a posoudit rychlost odbourávání bromhexinu. To platí zejména pro déle trvající léčení.

V případě chronického onemocnění (např. chronický zánět průdušek) vyžadujícího dlouhodobé podávání přípravku, je nutné podávání přípravku po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), nelze při mírném předávkování očekávat žádné mimořádné příznaky.
V těžších případech, kdy může dojít i k oběhových potížím, je nutné zaměřit se v léčbě na kontrolu krevního oběhu podle rady lékaře.

V případě, že by došlo k požití většího množství malým dítětem, kontaktujte urychleně na lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít Bromhexin 12 KM -kapky nebo užijete menší dávku, následující dávku nezdvojnásobujte, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků a výskyt jejich pravděpodobnosti:

Onemocnění zažívacího ústrojí
Méně často (1 případ na 100 – 1000 pacientů): nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem.

Celkové poruchy
Méně často (1 případ na 100 – 1000 pacientů): horečka, alergické reakce: vyrážka na kůži, kožní a slizniční otoky (angioedém), dušnost, svědění, kopřivka (urticaria).

Velmi vzácně (1 případ na 10.000 pacientů): anafylaktická reakce až šok (těžké formy alergické reakce).
Protiopatření: Při výskytu prvních příznaků alergické reakce (vyrážka, otoky, dušnost) nesmí být Bromhexin 12 KM -kapky již podán. Obraťte se urychleně na lékaře.

Při výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte prosím Vašeho lékaře či lékárníka.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Levomenthol a silice máty rolní mohou u kojenců, dětí do 2 let či astmatiků vyvolat křeče hrtanu s následnými poruchami dýchání.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak BROMHEXIN 12 KM- KAPKY uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na etiketě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek déle než 6 měsíců po prvním otevření.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Bromhexin 12 KM- kapky obsahuje
Léčivou látkou je: Bromhexini hydrochloridum 12 mg v 1 ml roztoku (23 kapek).
Pomocnými látkami jsou: propylenglykol, glycerol, levomenthol, silice máty rolní, fenyklová silice, anýzová silice

Jak přípravek Bromhexin 12 KM- kapky vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je čirý mírně nažloutlý roztok, aromatické vůně ve hnědá skleněné lahvičce s polyethylenovou kapací vložkou a šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty, baleno v krabičce.
Velikosti balení: 30 ml, 50 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2
D-53783 Eitorf, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele o registraci v ČR:
Krewel Meuselbach s.r.o.
Nám. Gen. Kutlvašra 6
140 00 Praha 4
Tel. 241 405 156

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 11.4.2012

Bromhexin 8 KM kapky

(Bromhexini hydrochloridum)
perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek je určen Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší během 4–5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Bromhexin 8 KM kapky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Bromhexin 8 KM kapky a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin 8 KM kapky užívat?
 3. Jak se Bromhexin 8 KM kapky užívá?
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Bromhexin 8 KM kapky uchovávat?
 6. Další informace

1. CO JE BROMHEXIN 8 KM KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bromhexin 8 KM kapky je léčivý přípravek ke zkapalňování a rozpouštění hlenu při onemocněních dýchacích cest s hustým hlenem.
K užití také při akutních a chronických onemocnění průdušek a plic, spojených s tvorbou vazkých hlenů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BROMHEXIN 8 KM KAPKY UŽÍVAT

Neužívejte při přecitlivělosti na bromhexin, který je léčivou látkou léčivého přípravku Bromhexin 8 KM kapky nebo na ostatní látky obsažené v přípravku.

Bromhexin 8 KM kapky může ovlivnit, zesílit nebo zeslabit účinek jiných současně užívaných léků.

Požití většího množství přípravku může zvláště u malých dětí vést k otravě alkoholem, a tím dojít i k ohrožení života.
Celé balení 20ml, 30ml, 50ml a 100ml Bromhexin 8 KM kapky obsahuje 6,6g; 9,9g; 16,5g a 33g alkoholu!

Z důvodu obsahu alkoholu by Bromhexin 8 KM kapky neměl být podáván při onemocněních jater, při epilepsii, při organických onemocněních mozku nebo jeho poškozeních.

Zvláštní opatrnosti při užití Bromhexinu 8 KM kapky je zapotřebí v následujících případech, a to po konzultaci s lékařem:

 • u onemocnění žaludku nebo dvanácterníku, kdy Bromhexin 8 KM kapky může ovlivnit slizniční bariéru žaludku
 • u některých ojedinělých onemocnění průdušek, která jsou doprovázena nadměrnou tvorbou sekretu (např. maligní ciliární syndrom), kde může dojít k ucpání dýchacích cest sekretem
 • u omezených funkcí ledvin nebo u těžkých onemocnění jater, kdy lze Bromhexin 8 KM kapky aplikovat pouze v delších intervalech nebo ve snížených dávkách, protože odbourávání jeho metabolických produktů představuje zvýšenou zátěž jater.

Zejména při déletrvajícím léčení je proto nutné sledovat jaterní funkce.

Bromhexin 8 KM kapky nesmí být z důvodu obsahu alkoholu užíván dětmi do 12 let.

Vzhledem k obsahu 41 obj. % alkoholu přípravek není vhodný pro epileptiky, nemocné s těžkými poruchami funkcí mozku, jater nebo ledvin, alkoholiky a osoby, jejichž práce vyžaduje zvláštní soustředění (např. řidiči). Chronická onemocnění (např. chronický zánět průdušek) vyžadující dlouhodobé podávání přípravku, se musí řídit pokyny lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Užívání antibiotik (antibakteriální léčba – např. erytromycin, cefalexin, oxytetracyklin, ampicilin, amoxicilin) v kombinaci s bromhexinem vede ke zlepšenému přechodu antibiotik do plicní tkáně. Současně užívané prostředky tišící kašel mohou na základě omezení vykašlávacího reflexu způsobit nebezpečné hromadění hlenu, proto se při této léčebné kombinaci musí dbát zvláštní opatrnosti (zejména v noci) a důsledně se řídit radami lékaře.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Pro užití Bromhexin 8 KM kapky v době těhotenství u lidí nejsou dosud k dispozici žádné závěry, proto lze Bromhexin 8 KM kapky v těhotenství užívat pouze po přísném zvážení všech rizik a výhradně na doporučení lékaře. Léčivá látka přechází do mateřského mléka a rovněž kvůli obsahu alkoholu nesmí být Bromhexin 8 KM kapky užíván po dobu kojení.

Řížení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k obsahu 41 obj. % alkoholu přípravek není vhodný pro osoby, jejichž práce vyžaduje zvláštní soustředění (např. řidiči).

Důležité informace o některých složkách Bromhexinu 8 KM kapky
Neužívejte při onemocněních, při kterých je alkohol kontraindikován. Přípravek obsahuje 41 obj. % alkoholu.
Bromhexin 8 KM kapky obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE BROMHEXIN 8 KM KAPKY UŽÍVÁ:

Bromhexin 8 KM kapky se užívá po jídle a zapíjí se větším množstvím tekutiny.
Přípravek je určen k perorálnímu podání.
Pokud není předepsáno jinak, užívá se Bromhexin 8 KM kapky následovně:

Dospělí a mládež nad 14 let: 3× denně 23 – 46 kapek
odpovídá denní dávce 24–48 mg bromhexin hydrochloridu

Mládež 12–14 let a pacienti s váhou pod 50 kg 3 x denně 23 kapek
odpovídá denní dávce 24 mg bromhexin hydrochloridu

Nepodávat dětem mladším 12 let!

Doba podávání je individuální a řídí se řídí doporučením lékaře.
Bez konzultace s lékařem neužívat déle než 4 – 5 dní!

Při předávkování nebo náhodném požití (např. dítětem) lze očekávat nežádoucí účinky. V těžších případech může dojít i k oběhových potížím, pak je nutná porada s lékařem.

Máte-li další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Bromhexin 8 KM kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Často (1–10 případů / 100 pacientů) se mohou vyskytnout podráždění trávicího traktu, nevolnost, bolesti břicha, zvracení či průjem.

Velmi vzácně (1 případ / 10.000 pacientů) může dojít k recidivě vředů ve střevě nebo žaludku.

Méně často (1 případ / 100 – 1.000 pacientů) dochází k pocitu závratě nebo k bolestem hlavy, dále k přechodnému vzestupu sérových hodnot (SGOT).

Velmi vzácně se mohou objevit alergické reakce na kůži a sliznicích, otoky v obličeji, dušnost. Může dojít k anafylaktickému šoku (akutní forma alergické reakce).
Pokud se vyskytne alergická reakce, nesmí být Bromhexin 8 KM kapky již nikdy užíván! Tento stav je nutné ohlásit lékaři.

Při výskytu jakýchkoliv nezvyklých reakcí nebo obtíží kontaktujte ihned lékaře!

5. JAK BROMHEXIN 8 KM KAPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na etiketě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním vnitřním obalu, tak, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

Nepoužívejte déle než 6 měsíců po prvním otevření.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny, pomáháte tím chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Bromhexin 8 KM kapky obsahuje
Léčivou látkou je: Bromhexini hydrochloridum 8 mg v 1 ml roztoku,

Pomocnými látkami jsou: menthol, fenyklová silice, anýzová silice, silice máty peprné, tymiánová silice, blahovičníková silice, sacharóza, polysorbát 80, dihydrogenfos­forečnan draselný, hydrogenfosforečnan sodný, ethanol, kyselina chlorovodíková 35%, čištěná voda.

Jak přípravek Bromhexin 8 KM kapky vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je čirý nažloutlý roztok, aromatické vůně ve hnědé skleněné lékovce s polyethylenovou kapací vložkou a šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty, baleno v krabičce
Velikosti balení: 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2,
D-53783 Eitorf, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u zástupce držitele o registraci v ČR:

Krewel Meuselbach s.r.o.
Nám. Gen. Kutlvašra 6
140 00 Praha 4
Tel. 241 405 156

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
19.12. 2007

Bromhexin 12 BC

(Bromhexini hydrochloridum)
perorální kapky, roztok

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci
Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo

Složení:

Léčivá látka : Bromhexini hydrochloridum 12 mg v 1 ml roztoku, 1 ml obsahuje 25 kapek

Pomocné látky : Propylenglykol, kyselina citronová, silice máty peprné částečně zbavená mentholu, čištěná voda

Indikační skupina:
Expektorans, mukolytikum.

Charakteristika:

Bromhexin 12 BC mění složení hlenu, zkapalňuje ho a tím ulehčuje jeho vykašlávání. Účinek se projeví po 5 hodinách po požití.

Indikace:

Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu. Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od dvou let při onemocněních dýchacích cest jako jsou akutní zánět hrtanu, průdušnice, chřipka a dráždivý kašel při nachlazení. Na doporučení lékaře, který určí dávkování i délku, se přípravek užívá u chronických zánětů hrtanu, průdušnice, průdušek, bronchiektazií (rozšíření průdušek), pneumokoniózy (zaprášení plic), před a po operaci plic, průdušek a při bronchografii.
Přípravek mohou užívat dospělí, děti od dvou let a mladiství.

Kontraindikace:
Bromhexin 12 BC nesmí být užíván při známé přecitlivělosti na bromhexin nebo na jiné látky obsažené v tomto přípravku. Rovněž těhotné a kojící ženy nesmějí tento přípravek užívat.

Nežádoucí účinky:

Přípravek je obvykle snášen, ale mohou se vyskytnout žaludeční a střevní obtíže (dráždí žaludeční sliznici), které se projeví tlakem v nadbřišku, nucením na zvracení, vzácně zvracením. Při výskytu nežádoucích účinků nebo jakýchkoli neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
V ojedinělých případech se může objevit přecitlivělost s projevy na kůži nebo na sliznici, např. svědění pokožky, otoky v obličeji a na víčkách. V případě těchto potíží léčbu přerušte a okamžitě se poraďte s lékařem.

Interakce:

Účinky přípravku Bromhexin 12 BC a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Současné užívání s léčivy s protizánětlivými účinky (salicyláty, fenylbutazon a oxyfenbutazon) může vést ke zvýšenému dráždění žaludeční sliznice a k častějšímu výskytu zažívacích obtíží.
Současně s přípravkem nesmí být užívány léky potlačující kašel, jako např. kodein, neboť při jejich použití nemůže být zkapalněný hlen vykašláván. Užívání Bromhexinu 12 BC současně s některými antibiotiky vede ke zlepšení průniku antibiotik do plicní tkáně.

Dávkování:

Pokud lékař nedoporučí jinak, podávají se Bromhexin kapky v následujících dávkách:
Děti od 2 do 6 let – 3krát denně 8 kapek (4 mg bromhexin hydrochloridu), nejdéle 3 dny bez porady s lékařem.
Děti a mladiství od 6 do 14 let, stejně jako pacienti s tělesnou hmotností pod 50 kg – 3krát denně 16 kapek (8 mg bromhexin hydrochloridu), nejdéle 3 dny bez porady s lékařem.
Dospělí a mladiství nad 14 let – 3krát denně 16–33 kapek (8–16 mg bromhexin hydrochloridu), nejdéle 5 dní bez porady s lékařem. Odstup mezi jednotlivými dávkami má být nejméně 4 hodiny.
Pokud se stav nezlepší nebo naopak zhorší, poraďte se s lékařem.
Při těžké funkční poruše ledvin (ledvinové nedostatečnosti) je nutno snížit dávku, případně prodloužit dobu mezi jednotlivými dávkami. V tomto případě je vždy nutno poradit se s lékařem.
Délka užívání Bromhexinu 12 BC se řídí závažností onemocnění.
U lehčích akutních onemocnění je možné léčbu ukončit již po několika dnech, chronická onemocnění (např. chronický zánět průdušek) vyžadují nepřetržité podávání přípravku často po dobu několika týdnů.

Další informace:

Upozornění:
O vhodnosti současného užívání Bromhexinu 12 BC s jinými léky se poraďte s lékařem.
Pacienti se žaludečními vředy a s onemocněním ledvin by měli užívat Bromhexin 12 BC pouze po poradě s lékařem.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání:
Neuchovávejte při teplotě pod 15 °C.
Po prvním otevření může být přípravek užíván 3 měsíce.

Varování:
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
Hnědá skleněná lahvička, bezbarvé LDPE kapátko, bílý PP/HDPE pojistný šroubovací uzávěr.
Velikost balení: 30 nebo 50 ml roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum poslední revize: 17.10.2012

Recenze

Hodnocení: 80 %


top