Příbalové létáky pro:

Brufen 400 a Brufen 600 jsou nesteroidní antirevmatika s výrazným účinkem snižujícím horečku, tlumícím bolest a u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem protizánětlivým. Čtěte příbalový leták.

Dostupné léky Brufen

Všechny léky – Brufen

Příbalový leták

BRUFEN 400

potahované tablety
(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Brufen 400 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3–5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Brufen 400 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen 400 užívat
 3. Jak se přípravek Brufen 400 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Brufen 400 uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE BRUFEN 400 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Brufen 400 je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tlumícím bolest(analge­tickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem protizánětlivým (antiflogistickým). U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen zmenšuje bolest, ranní ztuhlost, místní příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů.

Indikační skupina
Analgetikum, antipyretikum, nesteroidní antirevmatikum

Brufen 400 se užívá:

• ke snižování horečky • k léčbě mírné a střední bolesti, např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání jako je pohmoždění nebo podvrtnutí • při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění • při bolestivé menstruaci • na doporučení lékaře při revmatických onemocněních.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRUFEN 400 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

• jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou složku přípravku • jestliže jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se projevuje jako průduškové astma, kopřivka nebo rýma • pokud se u vás vyskytuje aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku (nebo pokud se u vás vyskytl opakovaně v minulosti) • pokud trpíte poruchou krvetvorby nebo srážlivosti krve • jestliže se u vás v minulosti vyskytlo krvácení z trávicího traktu, jež bylo vyvoláno léčbou nesteroidními protizánětlivými léky • pokud trpíte závažným srdečním selháváním • Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství, pouze na doporučení lékaře ho užívají ostatní těhotné a kojící ženy. • Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek Brufen 400 vhodný pro děti do 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Brufen 400 je zapotřebí pokud se vás týká některý z níže uvedených bodů.
V následujících případech užívejte přípravek pouze po poradě s lékařem.

 • Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou opatrností, neboť u vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění.
 • Jestliže trpíte astmatem, může u vás přípravek Brufen 400 zvýšovat riziko vzniku bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).
 • Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte)
 • Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u vás i Brufen 400, podobně jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
 • Zvýšená opatrnost je nutná při těžké dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav může nastat např. v důsledku zvraceníl, průjmu nebo po větší operaci.
 • Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Brufen 400 pouze se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že trpíte vážnějším onemocněním jater.

Léky jako je Brufen 400 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt “sterilního” zánětu mozkových blan. Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”.
Přípravek Brufen by neměl být podáván spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.
Tak jako jiná nesteroidní antirevmatika, i Brufen může maskovat známky infekčního onemocnění.
Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob, pacienti by proto měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu, nutnou k léčbě příznaků.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Brufen a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s Brufenem užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.
Kyselina acetylsalicylová, jiné protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), léky ovlivňující srážlivost krve (např. warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček, kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenyotinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinky léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (např. tzv. ACE inhibitorů) a močopudných léků (tzv. diuretik). Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky. Ibuprofen může potlačovat účinek léků s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček.
Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: takrolimus, zidovudin, cyklosporin, mifepriston.
Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.

Rostlinné přípravky: přípravky, obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.

Užívání přípravku Brufen 400 s jídlem a pitím
Přípravek se doporučuje užívat po jídle, avšak první ranní dávka se může vzít na lačno, aby se rychleji odstranily příznaky onemocnění (ranní strnulost).
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Brufen 400 se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, jeho podávání však není doporučeno během celého těhotenství a v průběhu porodu. V první a druhé třetině těhotenství nebo při kojení užívejte proto přípravek pouze na doporučení lékaře.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.
Užívání přípravku nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Brufen 400
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN 400 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Brufen 400 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 12 let:
Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta Brufenu 400 jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4–6 hodin mezi jednotlivými dávkami.
U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje od 1200–1600 mg, avšak přesnou dávku vždy určí lékař, který ji může zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek. Dávka 2400 mg denně by neměla být překročena. U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Přípravek Brufen 400 není určen dětem a dospívajícím do 12 let věku.

Pokud horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv neobvyklé reakce, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.
Při užívání přípravku bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na 1200 mg (3 tablety) na den.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen 400, než jste měl(a)
Příznakem předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať a zřídka ztráta vědomí.
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen 400
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je při krátkodobé léčbě obvykle dobře snášen. Kromě léčebného efektu se však mohou vyskytnout i nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 400 jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními antirevmatiky.
Během léčby mohou vyskytnout zažívací obtíže, jako je nevolnost, zvracení, zácpa, průjem, plynatost, poruchy trávení, bolesti břicha, vředový zánět slinice dutiny ústní krvácení z trávicího traktu (např. krev ve stolici, zvracení krve). Ojediněle se může objevit zánět žaludku, vřed na dvanáctníku, žaludeční vřed či perforace trávicího traktu a zhoršení chronických střevních zánětů, jako je Crohnova choroba či ulcerativní kolitida. Přecitlivělost při léčbě přípravkem Brufen se může projevit jako nespecifická alergická reakce či nadměrná reakce dýchacího traktu zahrnující např. astma, zhoršení astmatu, zúžení průdušek nebo dušnost, dále se mohou vyskytnout některá kožní onemocnění, včetně vyrážek různého druhu, svědění, kopřivky a ojediněle puchýřnatých zánětů kůže (včetně epidermální nekrolýzy a Stevens-Johnsonova syndromu). Při léčbě ibuprofenem se mohou vyskytnout otoky, zvýšení krevního tlaku a zcela výjimečně i selhávání srdce. Ojediněle se mohou objevit deprese, zmatenost, bolesti hlavy, porucha čití, závrať, ospalost, poruchy vidění, ušní šelesty, zánět jater či porucha jaterních funkcí, žloutenka, různé formy poruch ledvinných funkcí (projevující se přítomností bílkoviny, drti či krve v moči, zadržováním tekutin nebo otoky). Může dojít ke snížení počtu některých krevních elementů (např. červených krvinek, destiček).
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této přibalové informaci, prosím, sdělete to svému lékaři nebo lékárníkovi. Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje, nebo dušnost, dále poruchy vidění nebo černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře. Užívání léčiv jako Brufen 400 může být spojeno s mírně zvýšením rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.

5. JAK PŘÍPRAVEK BRUFEN 400 UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Přípravek Brufen 400 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Brufen 400 obsahuje
Léčivá látka: Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý.

Jak přípravek Brufen 400 vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Brufen 400 jsou bílé oválné potahované tablety
Velikost balení: 4,10, 20, 30 nebo 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce
Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo
Famar SA, Anthousa, Attiku, Řecko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
25.3.2009

BRUFEN 600

šumivé granule
(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Brufen 600 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen 600 mg užívat
 3. Jak se přípravek Brufen 600 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Brufen 600 mg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Brufen 600 mg je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tlumícím bolest (analgetickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem protizánětlivým (antiflogistickým). U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen 600 mg zmenšuje bolest, ranní ztuhlost, místní příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů.

Přípravek Brufen 600 mg se užívá:

 • při revmatických onemocněních včetně bolesti zad
 • k léčbě mírné a střední bolesti u nerevmatických stavů jako např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání jako je pohmoždění nebo podvrtnutí
 • při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění
 • při bolestivé menstruaci
 • ke snižování horečky

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 mg UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku Ibuprofenum nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Brufen 600 mg
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se může projevovat jako průduškové astma, kopřivka nebo rýma
 • pokud se u Vás vyskytuje aktivní vřed žaludku či dvanáctníku nebo pokud se u Vás tyto potíže vyskytovaly opakovaně v minulosti
 • pokud trpíte poruchou krvetvorby nebo srážlivosti krve
 • jestliže jste v minulosti prodělal(a) krvácení z trávicího traktu, jež bylo vyvoláno léčbou nesteroidními protizánětlivý­mi léky
 • jestliže trpíte závažným srdečním selháváním
 • pokud trpíte závažným selháním jater
 • pokud trpíte závažným selháním ledvin (glomerulární filtrace nižší než 30 ml/min)

Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství.
Přípravek nesmí pro vysoký obsah léčivé látky užívat děti do 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Brufen 600 mg je zapotřebí:
Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou opatrností, neboť u Vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění.

 • Jestliže trpíte astmatem, může u Vás přípravek Brufen 600 mg zvyšovat riziko vzniku bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).
 • Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte).
 • Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u Vás i Brufen 600 mg, podobně jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
 • Zvýšená opatrnost je nutná při těžké dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav může nastat např. v důsledku zvracení, průjmu nebo po větší operaci.
 • Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Brufen 600 mg pouze se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že trpíte vážnějším onemocněním jater.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, upozorněte na tuto skutečnost lékaře.
Léky jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt “sterilního” zánětu mozkových blan. Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”.
Přípravek Brufen 600 mg by neměl být podáván spolu s jinými nesteroidními protizánětlivý­mi léky.

Jako jiná nesteroidní antirevmatika i podávání přípravku Brufen 600 mg může maskovat známky infekčního onemocnění.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Z tohoto důvodu se jeho užití nedoporučuje u žen, které se pokoušejí otěhotnět, mají potíže s otěhotněním, nebo jsou pro tyto potíže vyšetřovány.
Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob, pacienti by proto měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu, nutnou k léčbě příznaků.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Kyselina acetylsalicylová, jiné protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), léky ovlivňující srážlivost krve (např. warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček, kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.
Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenyotinu (léku užívaného k léčbě epilepsie), methotrexátu a srdečních glykosidů v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.
Ibuprofen může snižovat účinky léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (např. tzv. ACE inhibitorů) a močopudných léků (tzv. diuretik). Diuretika mohou zároveň zvyšovat nežádoucí účinky ibuprofenu.
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon).
Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky. Ibuprofen může potlačovat účinek léků s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček.

Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: takrolimus, zidovudin, cyklosporin, mifepriston.
Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.
Ibuprofen může zvyšovat účinky léčiv k léčbě diabetu, obsahující deriváty sulfonylmočoviny. Při současném užití těchto léčivy byly vzácně zaznamenány případy hypoglykémie.
Rostlinné přípravky: přípravky obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.

Užívání přípravku Brufen 600 mg s jídlem a pitím
Přípravek Brufen 600 mg se doporučuje užívat po jídle nebo během jídla.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Ibuprofen se nesmí podávat ve třetí třetině těhotenství. Jeho podávání se však nedoporučuje během celého těhotenství a v průběhu porodu. Pouze na výslovné doporučení lékaře můžete přípravek užívat během první a druhé třetiny těhotenství a v období kojení.
Přípravek Brufen 600 mg může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde k úpravě. Musíte informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě ibuprofenem může dojít ke zpomalení reakcí pacienta. U některých pacientů užívajících ibuprofen se mohou objevit např. závratě, točení hlavy nebo zrakové změny. Neřiďte vozidlo a neobsluhujte stroje, pokud máte pocit, že na vás přípravek Brufen 600 mg takto působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Brufen 600 mg
Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Obsah sacharosy v jednom sáčku je 1,0 g, toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.
V jednom sáčku přípravku je obsaženo 9 mmol (197 mg) sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Brufen 600 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a mladistvé od 12 let je 1 sáček Brufenu 600 mg 2 – 3 krát denně.
U těžkých a akutních případů může lékař denní dávku zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek. Dávka 2400 mg denně by však neměla být překročena.
U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.
Sáček se vysype do sklenice, zalije vodou a míchá do rozpuštění. Po rozpuštění je přípravek určen k okamžité spotřebě.
Přípravek Brufen 600 není určen dětem a dospívajícím do 12 let věku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen 600 mg, než jste měl(a)
Příznaky předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať, bolesti břicha, letargie, sucho v ústech, křeče a zřídka ztráta vědomí nebo útlum dýchacího systému. V případě vážného předávkování může dojít k selhání ledvin a poškození jater.
Při podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen 600 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Abyste zamezil(a) nepříjemnému pocitu při polykání či pocitu pálení v hrdle, rozmíchejte granule v dostatečném množství vody.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen 600 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 600 mg jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními protizánětlivými léky. Během léčby se mohou vyskytnout zažívací obtíže, jako je nevolnost, zvracení, zácpa, průjem, plynatost, poruchy trávení, bolesti břicha, vředový zánět sliznice dutiny ústní a krvácení z trávicího traktu (např. krev ve stolici, zvracení krve).
Ojediněle se může objevit zánět žaludku, vřed na dvanáctníku a žaludeční vřed či perforace trávicího ústrojí a zhoršení chronických střevních zánětů, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida.
Přecitlivělost při léčbě ibuprofenem se může projevit jako nespecifická alergická reakce (kopřivka, svědění) až šokový stav či nadměrná reakce dýchacího traktu zahrnující např. astma, zhoršení astmatu, zúžení průdušek nebo dušnost, dále se mohou vyskytnout některá kožní onemocnění, včetně vyrážek různého druhu, svědění, kopřivky, tečkovitého krvácení do kůže, otoků na různých místech organismu při zvýšené propustnosti cév a ojediněle puchýřnatých zánětů kůže (včetně epidermální nekrolýzy a Stevens-Jonsonova syndromu).
Při léčbě přípravkem Brufen 600 mg se mohou vyskytnout otoky, zvýšení krevního tlaku a zcela výjimečně i selhávání srdce.
Ojediněle se mohou objevit deprese, zmatenost, bolesti hlavy, porucha čití, závrať, ospalost, poruchy vidění, zánět zrakového nervu, ušní šelesty, zánět jater, žloutenka, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, různé formy poruch ledvinných funkcí (projevující se přítomností bílkoviny v krvi, drti či krve v moči, zadržováním tekutin nebo otoky).
Může dojít ke snížení počtu některých krevních elementů (např. červených či bílých krvinek, destiček).
Při léčbě ibuprofenem se také vyskytly případy rýmy, nespavosti, únavy, úzkosti, poruch sluchu (které jsou pouze přechodné) a velmi vzácně i snížení počtu bílých krvinek.
Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje nebo dušnost, poruchy vidění, zvracení krve nebo černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.
Užívání léčiv jako Brufen 600 mg může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Užívání léčiv jako Brufen 600 mg může být spojeno s mírně zvýšením rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.
Při užívání přípravku byly hlášeny nepříjemné pocity při polykání a pálení v hrdle nebo ústech.

5. JAK PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Brufen 600 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Brufen 600 mg obsahuje Léčivou látkou je Ibuprofenum 600 mg v 1 sáčku
Pomocnými látkami jsou: kyselina jablečná, sodná sůl sacharinu, sacharóza, povidon, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, pomerančové aroma, natrium-lauryl-sulfát.

Jak přípravek Brufen 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Brufen 600 mg jsou jemné bílé šumivé granule s pomerančovou příchutí.
Každé balení obsahuje 10, 20, 30 nebo 40 sáčků

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce
AbbVie S.R.L., Campoverde di Aprilia, Itálie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
29.5.2013

BRUFEN sirup

(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Brufen sirup podávejte dítěti pečlivě podle návodu, aby mu co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky vašeho dítěte zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Brufen sirup a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen sirup užívat
 3. Jak se přípravek Brufen sirup užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Brufen sirup uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE BRUFEN sirup A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Brufen obsahuje léčivou látku ibuprofen, která snižuje horečku a tlumí bolest a projevy zánětu .

Indikační skupina
Antipyretikum, analgetikum, nesteroidní antirevmatikum

Brufen sirup se užívá:

 • ke snižování horečky vyvolané virovými a bakteriálními infekcemi
 • k léčbě mírné a středně silné bolesti, např. hlavy, zubů, pooperační bolesti, bolesti při poúrazových stavech, jako je natažení svalů, podvrtnutí nebo zhmoždění kloubů, bolesti při menstruaci
 • při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění
 • jako doplňková léčba při akutním zánětu středouší a bolesti v krku
 • na doporučení lékaře při revmatických onemocněních

Vzhledem k lékové formě je určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRUFEN sirup UŽÍVAT

Nepodávejte přípravek dítěti

 • jestliže je přecitlivělé na ibuprofen nebo jinou složku přípravku
 • jestliže je přecitlivělé na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se projevuje jako kopřivka, průduškové astma nebo rýma
 • pokud má aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácí z trávicího ústrojí (nebo pokud se u něj vředy nebo krvácení vyskytly opakovaně v minulosti)
 • pokud trpí poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti
 • jestliže v minulosti krvácelo z trávicího traktu, v souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivý­mi léky
 • pokud trpí závažným srdečním selháváním

Pokud Brufen sirup užívá dospělý pacient, platí pro něj stejná omezení jako pro děti.
Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství a pouze na doporučení lékaře ho užívají ostatní těhotné a kojící ženy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Brufen sirup je zapotřebí v následujících případech:
Přípravek Brufen sirup smí být pacientům, kteří trpí onemocněním trávicího traktu, podáván pouze se zvýšenou opatrností, neboť u nich může zvyšovat riziko krvácení a dalších potíží v trávicím traktu. U nemocných s vleklým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění.
U nemocných s astmatem může přípravek Brufen sirup zvyšovat riziko vzniku bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).
Obzvláštní opatrnosti je také zapotřebí u pacientů, kteří užívají další léky, jež mohou zvyšovat riziko vzniku vředů nebo krvácení z trávicího traktu, jako jsou jiné nesteroidní protizánětlivé léky nebo vnitřně užívané kortikoidy.
Při současném užívání léků ovlivňujících krevní srážlivost může Brufen sirup, podobně jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
Zvýšená opatrnost je nutná při těžké dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav může nastat např. v důsledku zvracení, průjmu nebo po větší operaci.
U pacientů s onemocněním ledvin je nutné užívat přípravek Brufen sirup se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že nemocný trpí vážnějším onemocněním jater.
Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán výskyt “sterilního” zánětu mozkových blan. Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”. Ve výše uvedených případech je třeba užívat Brufen sirup vždy pouze po poradě s lékařem.
Tak jako jiná nesteroidní antirevmatika, i Brufen může maskovat známky infekčního onemocnění.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Léky, jako je Brufen sirup, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Riziko nežádoucích účinků, zejména krvácení z trávicího traktu, vzniku vředů a perforací stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob.
Pacienti s onemocněním trávicího traktu a starší pacienti by proto měli vždy zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu, nutnou k léčbě příznaků.
Pokud se během léčby přípravkem Brufen sirup vyskytne krvácení z trávicího traktu nebo se objeví vřed na žaludku či dvanáctníku, musí být léčba ukončena.
Pokud se u vás vyskytnou jakékoliv nezvyklé zažívací obtíže, je třeba je neprodleně hlásit vašemu lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které Vaše dítě nebo Vy v současné době užíváte. Než začnete současně s přípravkem Brufen užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.
Účinky přípravku Brufen a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Kyselina acetylsalicylová, jiné protizánětlivé léky, léky ovlivňující srážlivost krve (např. warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček, kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky. Ibuprofen může potlačovat účinek léků s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček.
Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: takrolimus, zidovudin, cyklosporin, mifepriston.
Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.
Rostlinné přípravky: přípravky obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.

Užívání přípravku Brufen sirup s jídlem a pitím
Přípravek se doporučuje užívat po jídle, avšak pro rychlejší působení je možno sirup užívat nalačno.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Brufen sirup se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, jeho podávání však není doporučeno během celého těhotenství a v průběhu porodu. V první a druhé třetině těhotenství nebo při kojení užívejte proto přípravek pouze na doporučení lékaře.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.
Užívání přípravku nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Brufen sirup
Tento přípravek obsahuje sacharosu a sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete Brufen sirup užívat.
Přípravek obsahuje methylparaben, propylparaben a oranžovou žluť. Tyto pomocné látky mohou způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN sirup UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Brufen sirup přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, platí následující dávkování:

Děti
Při horečnatých stavech a bolesti se Brufen sirup dávkuje podle věku a hmotnosti dítěte.
Doporučené dávkování podle věku dítěte:
Věk dítěte
Jednotlivá dávka
Četnost podání
3–12 měsíců
2,5 ml suspenze (50 mg ibuprofenu)
3× denně
1–2 roky
2,5 ml suspenze (50 mg ibuprofenu)
3–4× denně
3–7 let
5 ml suspenze (100 mg ibuprofenu)
3–4× denně
8–12 let
5–10 ml suspenze (100–200 mg ibuprofenu)
3–4× denně

Doporučené dávkování podle hmotnosti dítěte:
Obvyklá denní dávka je 20 mg/kg tělesné hmotnosti. V tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím doporučeného množství ibuprofenu 20 mg/kg/den.
Hmotnost dítěte (kg)
Dávka ibuprofenu/den (mg)
Množství suspenze/den (ml)
6
120
6 (1 velká/2 malé lžičky)
8
160
8 (1 velká+1 malá lžička/3 malé lžičky)
10
200
10 (2 velké lžičky)
12
240
12 (2 velké a 1 malá lžička)
14
280
14 (3 velké lžičky)
16
320
16 (3 velké lžičky)
18
360
18 (3 velké a 1 malá lžička)
20
400
20 (4 velké lžičky)
30
max. 500
max. 25 ml (5 velkých lžiček)

Jednotlivé dávky se užívají 3–4 krát denně po 6–8 hodinách.
U juvenilní artritidy se užívá dávka vyšší, celkově do 40 mg/kg tělesné hmotnosti denně, rozdělená do 3–4 dávek.
U dětí do 12 let nebo vážících méně než 30 kg by se neměla překročit celková denní dávka 500 mg (25 ml suspenze). Nepodávejte dětem do 3 měsíců.
Dospělí a mladiství od 12 let
Dospělí a mladiství od 12 let věku užívají hlavně jiné lékové formy, ale nemocní s polykacími obtížemi mohou užívat Brufen sirup. Doporučená denní dávka jsou 2 – 4 velké lžičky 3–4× denně po 4 – 6 hodinách. Bez doporučení lékaře nesmí celková denní dávka překročit 1200 mg.
Pokud při léčbě přípravkem Brufen sirup horečka nebo bolest přetrvá u dítěte déle než 3 dny, poraďte se o dalším postupu s lékařem. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem.
Užívá-li přípravek dospělý nebo mladistvý, je třeba vyhledat lékaře, pokud horečka neustoupí do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se obtíže dokonce zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Před použitím dobře protřepejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen sirup, než jste měl(a)
Příznakem předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať a zřídka ztráta vědomí.
Při podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen sirup
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen sirup nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je při krátkodobé léčbě obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními protizánětlivými léky.
Během léčby se mohou vyskytnout zažívací obtíže (např. nevolnost, zvracení, zácpa, průjem, plynatost), bolesti břicha, krvácení z trávicího traktu (např. krev ve stolici, zvracení krve) nebo vředový zánět sliznice dutiny ústní. Ojediněle se může objevit zánět žaludku, vřed na žaludku či dvanáctníku, perforace trávicího traktu a zhoršení chronických střevních zánětů jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida. Přecitlivělost při léčbě přípravkem Brufen sirup se může projevit jako nespecifická alergická reakce či nadměrná reakce dýchacího traktu (např. astma nebo dušnost), mohou se vyskytnout některá kožní onemocnění, včetně vyrážek, svědění, kopřivky a ojediněle puchýřnatých zánětů kůže. V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky byly hlášeny také otoky, zvýšení krevního tlaku a zcela výjimečně i selhávání srdce. Ojediněle se mohou objevit deprese, zmatenost, bolesti hlavy, porucha čití, závrať, ospalost, poruchy vidění, ušní šelesty, zánět jater či porucha jaterních funkcí, žloutenka, různé formy poruch ledvinných funkcí (projevující se přítomností bílkoviny, drti či krve v moči, zadržováním tekutin nebo otoky). Může dojít ke snížení počtu některých krevních elementů (např. červených krvinek, destiček).
Užívání léčiv jako Brufen sirup může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této přibalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje nebo dušnost, dále poruchy vidění nebo černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK BRUFEN sirup UCHOVÁVAT

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Brufen sirup obsahuje
Léčivá látka: Ibuprofenum 100 mg v 5 ml sirupu
Pomocné látky: methylparaben, propylparaben, sacharosa, monohydrát citronové kyseliny, natrium-benzoát, práškovaný agar, glycerol, nekrystalizující sorbitol 70%, lehký kaolín, polysorbát 80, oranžová žluť (E 110), pomerančové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Brufen sirup vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Brufen sirup je sirupovitá suspenze oranžové barvy a pomerančové vůně v lahvičce z hnědého polyethylente­reftalátu (PET) s Al šroubovacím uzávěrem s LDPE vložkou a s oboustrannou odměrnou bílou PS lžičkou na 2,5 ml a 5 ml, vše uloženo v krabičce.
Velikost balení: 1×100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Německo
Výrobce
AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Itálie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
5.3.2013

Recenze

Hodnocení: 93 %

BRUFEN 400 a BRUFEN 600 + příbalový leták
1 (20%) 1 hlasování

top