Detralex je lék proti křečovým žílám, který je vázán na lékařský předpis. Jedná se o nákladné léky, které mají vysoké doplatky i při participaci pojišťovny. Ty na cenu nepřispívají automaticky, pouze u prokazatelně nezbytných případů a dále jen při viditelném zlepšení.

Problémy s křečovými žílami jsou nešťastným bonusem mnoha povolání, ve kterých se pracuje ve stoje, či při chůzi. Nejlepším lékem proti těmto problémům je samozřejmě prevence v podobě zdravého životního stylu, sportu a masáží nohou. Jenže někdy to nepomůže, i když děláte všechno správně. Pak nastupuje lékařská léčba, která může mít podobu tablet Detralex.

Cena Detralexu

Detralex je částečně placen zdravotními pojišťovnami při symptomatické léčbě chronických žilních nemocí a viditelnými známkami nemoci. Tedy pouze v případě, že nemocný prokazuje viditelné varixy, edémy, kožní změny, popřípadě je možné prokázat reflux pomocí sonografie.

V případě, že nedochází k viditelnému zlepšení po 2-3 měsících, pojišťovna přestává hradit léčbu.

Při hojení bércových venózních není léčba hrazena v případě, že nedojde k viditelnému zlepšení po 6 měsících léčby.

Ceny balení se samozřejmě odvíjejí od velikosti.

500 MG Potahovaná tableta 30                  213 korun

500 MG Potahovaná tableta 60                  392 korun

500 MG Potahovaná tableta 120                754 korun

500 MG Potahovaná tableta 180                1 102 korun

Doplatek na Detralex

Doplatek se liší, neboť různé pojišťovny dotují léky rozdílnými částkami, dotace jsou také trochu vyšší u lidí starších 65 let.

500 MG Potahovaná tableta 30                  168 korun

500 MG Potahovaná tableta 60                  301 korun

500 MG Potahovaná tableta 120                572 korun

500 MG Potahovaná tableta 180                829 korun

Detralex bez předpisu

Bez předpisu nelze lék koupit.

Detralex složení

Účinné látky

Léčivá látka: Flavonoidorum fractio purificata micronisata 500 mg: Diosminum 450 mg, Flavonoida 50 mg vyjádřené jako Hesperidinum v jedné potahované tabletě.

Pomocné látky

Tableta: Želatina, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek.

Potahová vrstva: Glycerol, makrogol 6000, magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, červený oxid železitý (E172), natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172).

Více o složení

Detralex užívání

Při venolymfatické insuficienci je běžná dávka 2 tablety denně, a to buď najednou, nebo jednotlivě. Pokud vám lékař dal jiné instrukce, následujte je.

V případě akutní ataky hemoroidálního onemocnění pobírejte 6 tablet denně během prvních 4 dní a následující tři dny 4 tablety denně.

Tablety se užívají v průběhu jídla, je nutné je zapít tekutinou.

Kojení a těhotenství

Dle dosavadní výzkumů není při požívání léku prokázán žádný negativní efekt na těhotenství nebo vývoj plodu.

Ani při kojení nebyly prokázány žádné negativní vlivy na kojené dítě.

Náhrada za lék detralex

Léky, které mají podobné účinky jako detralex:

 • Cyclo 3 Fort
 • Glyvenol
 • Cilkanol
 • Ginkor Fort
 • Ascorutin
 • Venoruton
 • Anavenol
 • Antistax

Příbalový leták DETRALEX

DETRALEX

potahované tablety
(Flavonoidorum fractio purificata micronisata)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták detralex dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Detralex a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Detralex užívat
 3. Jak se Detralex užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Detralex uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE DETRALEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Detralex je venotonikum, vazoprotektium, které zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév. Omezuje tvorbu otoků a má protizánětlivý účinek.

Přípravek se užívá u dospělých pacientů k léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin: pocit tíhy v nohou, bolest, noční křeče, edém, trofické změny (tj. obtíže výživy a růstu tkání), včetně bércového vředu. Je používán také pro léčbu hemoroidů (tj. uzlovitých žilních rozšířenin v oblasti konečníku).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DETRALEX UŽÍVAT

Neužívejte Detralex

 • jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce nejsou dosud známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání s jídlem a pitím
Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se tekutinou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Detralex neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. JAK SE DETRALEX UŽÍVÁ

Vždy užívejte Detralex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Při léčbě chronické žilní nedostatečnosti je doporučená dávka 2 tablety denně užité v jedné dávce nebo dvou oddělených dávkách.
 • V případě akutního zánětu hemoroidů se užívá 6 tablet denně po dobu prvních 4 dnů, poté 4 tablety denně po dobu následujících 3 dnů. Udržovací dávka je 2 tablety denně. Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se tekutinou.
 • Pokud příznaky zánětu hemoroidů nevymizí do 14 dnů, je třeba se poradit s lékařem.

Přípravek se podává ústy.

Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho by měla léčba trvat. Nepřestávejte s léčbou bez předchozí konzultace s Vaším lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Detralex, než jste měl(a):
Předávkování je málo pravděpodobné. Mohly by být pozorovány pouze mírné zažívací obtíže. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Detralex:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Detralex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost možných nežádoucích účinků jmenovaných níže je definovaná na základě následujících zvyklostí:
velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)
časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)
méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)
vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000)
velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000)
není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Tyto nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Časté nežádoucí účinky:
Průjem, obtíže při trávení, nevolnost, zvracení

Méně časté nežádoucí účinky:
Zánět tlustého střeva

Vzácné nežádoucí účinky:
Závratě, bolest hlavy, pocit neklidu
Vyrážka, svědění, kopřivka

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:
Ojedinělý otok obličeje, rtů, víček. Výjimečně Quinkeho edém (náhlý otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobit obtíže při dýchání).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK DETRALEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30º C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Detralex obsahuje:
Léčivou látkou je Flavonoidorum fractio purificata micronisata 500 mg: Diosminum 450 mg, Flavonoida 50 mg vyjádřené jako Hesperidinum v jedné potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou: sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mikrokrystalická celulosa, želatina, magnesium-stearát, mastek, glycerol, hydroxypropyl­methylcelulosa, makrogol 6000, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý, barviva (červený a žlutý oxid železitý).

Jak Detralex vypadá a co obsahuje toto balení:
Detralex je oválná, potahovaná, bikonvexní tableta lososové barvy se zkosenými hranami.
Potahované tablety jsou dostupné v blistrech po 30 nebo 60 tabletách balených v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Laboratorios Servier, S.L.
Avenida de los Madroňos, 33
28043 Madrid, Španělsko

Výrobce:
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy, Francie

Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u Servier s.r.o., tel.: + 420 222 118 111.

Tento léčivý přípravek je regfistrován (v členských státech EEA) pod následujícími názvy:
Česká republika – Detralex
Španělsko – Daflon 500mg

Recenze

Hodnocení: 82 %

Detralex – všechno co potřebujete vědět + příbalový leták
3.3 (65.96%) 94 hlasování

top