Estrofem 2 mg, potahované tablety

Estradiolum hemihydricum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Estrofem a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estrofem používat
 3. Jak se přípravek Estrofem používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Estrofem uchovávat
 6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK ESTROFEM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Estrofem je přípravek hormonální substituční terapie (HST). Obsahuje ženský hormon estradiol. Estrofem je užíván ženami po menopauze, zvláště těmi, jimž byla odstraněna děloha (podstoupily hysterektomii), a proto nevyžadují kombinovanou estrogen/proges­tagenovou léč­bu.

Estrofem je používán k následujícím účelům:

 • Zmírnění symptomů projevujících se po menopauze

Během menopauzy klesá množství estrogenu produkovaného ženským organismem. To může způsobovat projevy jako horko v obličeji, na krku a hrudníku („návaly horka“). Estrofem tyto postmenopauzální projevy zmírňuje. Estrofem vám by měl být předepsán pouze tehdy, pokud tyto symptomy vážně narušují váš každodenní život.

 • Prevence osteoporózy (řídnutí kostí), pokud máte zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemůžete být léčena jinými přípravky na léčbu osteoporózy.

Existují pouze omezené zkušenosti s léčbou přípravkem Estrofem u žen starších 65ti let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ESTROFEM UŽÍVAT

Anamnéza a pravidelné lékařské prohlídky Užívání HST s sebou nese rizika, která musíte vzít v úvahu při zvažování, zda HST začnete užívat, eventuelně zda budete v léčbě pokračovat.

Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků či operace) jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, riziko spojené s užíváním HST se může lišit. Pohovořte si o tom s lékařem.
Před zahájením léčby hormonální substituční terapií (či než ji začnete užívat znovu), měl by lékař zjistit vaši a rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout pro provedení lékařských vyšetření. Ta mohou zahrnovat vyšetření prsů a/nebo interní vyšetření, pokud je to nezbytné.
Po zahájení léčby přípravkem Estrofem byste měla chodit na pravidelné kontroly (minimálně jednou ročně). Při těchto návštěvách se s lékařem poraďte o přínosech a rizicích pokračující léčby přípravkem Estrofem.
Choďte na pravidelné prohlídky prsů dle doporučení lékaře.
Nepoužívejte přípravek Estrofem, jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů. Pokud si u některého z bodů nejste jistá, pohovořte si se svým lékařem, než Estrofem nezačnete užívat.

Estrofem neužívejte:

 • jestliže je u Vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji nebo je u Vás na ni podezření
 • jestliže je u Vás zjištěna rakovina podmíněná estrogeny jako například rakovina děložní sliznice (endometria) či pokud jste toto onemocnění prodělala v minulosti nebo je u vás na něj podezření
 • jestliže trpíte jakýmkoliv vaginálním krvácením neznámého původu
 • jestliže trpíte nadměrným zesílením děložní sliznice (hyperplazií endometria), které není léčeno
 • jestliže máte krevní sraženiny v žilách (trombóza), jako například v dolních končetinách (trombóza hlubokých žil) nebo plicích (plicní embolie) nebo jste je prodělala dříve
 • jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu)
 • jestliže trpíte onemocněním způsobeným krevními sraženinami v tepnách jako je například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris nebo jste je nedávno prodělala
 • jestliže trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a testy jaterních funkcí se nevrátily do normálu
 • jestliže trpíte vzácným onemocněním krve „porfyrií“, které je dědičné
 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol nebo na kteroukoliv další složku přípravku Estrofem (viz bod 6. Další informace)

Pokud se u vás některý z výše uvedených stavů objeví poprvé poté, co jste začala užívat Estrofem, okamžitě ho vysaďte a hned kontaktujte lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Estrofem je zapotřebí:
Před zahájením léčby informujte lékaře, jestliže se u vás vyskytly níže uvedené stavy, neboť se mohou objevit znovu nebo se mohou během léčby přípravkem Estrofem zhoršit. Pokud tomu tak je, lékař vás může zvát na kontroly častěji:

 • děložní fibroidy
 • růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či dřívější výskyt nadměrného růstu děložní sliznice (hyperplazie endometria)
 • zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz “Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“)
 • zvýšené riziko onemocnění rakovinou podmíněnou estrogeny (například pokud matka, sestra či babička onemocněly rakovinou prsu)
 • vysoký krevní tlak
 • jaterní poruchy, jako je nezhoubný nádor jater
 • diabetes
 • žlučové kameny
 • migréna nebo těžké bolesti hlavy
 • onemocnění imunitního systému, které ovlivňuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus erythematosus, SLE)
 • epilepsie
 • astma
 • onemocnění ovlivňující ušní bubínek a sluch (otoskleróza)
 • velmi vysoká hladina tuků v krvi (triglyceridy)
 • zadržování tekutin v důsledku problémů se srdcem nebo ledvinami

Užívání HST přináší zvýšené riziko výskytu žlučových kamenů.

Ukončete léčbu přípravkem Estrofem a okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud se u vás během užívání HST objeví kterýkoli z níže uvedených příznaků:

 • objeví-li se kterýkoliv ze stavů uvedený v bodě „Nepoužívejte přípravek Estrofem“
 • objeví-li se u vás žluté zbarvení kůže nebo bělma očí (žloutenka), celkové svědění, bolest břicha (žaludku). Může to být příznak jaterního onemocnění.
 • stoupne-li silně váš krevní tlak (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závratě)
 • objeví-li se u vás vůbec poprvé bolest hlavy typu migrény
 • objeví-li se intenzivní dlouhodobá bolest hlavy, zhoršení zraku nebo sluchu, malátnost, zřetelná otupělost nebo slabost na jedné straně těla
 • objeví-li se vůbec poprvé epileptický záchvat
 • otěhotníte-li
 • objeví-li se u vás příznaky krevní sraženiny jako například:
 • bolestivý otok a zarudnutí dolní končetiny
 • náhlá bolest na prsou
 • potíže s dýcháním

Více informací viz “Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“
Upozornění: Estrofem není antikoncepce. Pokud od vaší poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců nebo pokud je vám méně než 50 let, můžete stále potřebovat pro zabránění početí antikoncepci. Poraďte se s lékařem.

HST a rakovina
Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
Užívání HST pouze na bázi estrogenů zvyšuje riziko nadměrného zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a vzniku rakoviny děložní sliznice (rakovina endometria).
Přidání progestagenu k estrogenové léčbě po dobu minimálně 12 dní z každého 28denního cyklu vás před tímto dodatečným rizikem ochrání. Pokud vám nebyla odňata děloha, lékař vám proto předepíše užívání samostatného progestagenu. Pokud vám děloha byla odňata (podstoupila jste hysterektomii), konzultujte s lékařem, zda tento přípravek můžete bezpečně užívat bez přidání progestagenu.

Srovnání
U žen ve věku 50–65 let, které stále mají dělohu a které HST neužívají, bude diagnostikována rakovina endometria v průměru u 5 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které stále mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HST, bude počet žen, u nichž bude diagnostikována rakovina endometria mezi 10 až 60 na 1 000 žen (t.j. mezi 5 a 55 dodatečnými případy), v závislosti na dávce a délce užívání.

Rakovina prsu
Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogen-progestagenové a možná rovněž samotné estrogenové léčby HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Dodatečné riziko záleží na tom, jak dlouho HST užíváte. Dodatečné riziko se projevuje po několika letech. Vrací se však k normálu během několika (většinou pěti) let po ukončení léčby.

U žen, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen po dobu 5 let, byl prokázán malý nebo žádný nárůst rizika rakoviny prsu.

Srovnání
U žen ve věku 50 až 79 let, které HST neužívají, bude za dobu 5 let diagnostikována rakovina prsu v průměru u 9 až 14 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST 5 let, bude počet případů 13–20 na 1 000 žen (t.j. 4–6 dodatečných případů).
Pravidelně si prsy kontrolujte. Navštivte lékaře, pokud zaznamenáte změny jako:

 • dolíčky v kůži
 • změny na bradavkách
 • jakékoliv zatvrdliny, které vidíte či cítíte.

Rakovina vaječníků
Rakovina vaječníků je vzácná. U žen užívajících HST alespoň 5 až 10 let bylo hlášeno lehce zvýšené riziko rakoviny vaječníků.
U žen ve věku 50 až 69 let, které HST neužívají, bude za dobu 5 let diagnostikována rakovina vaječníků v průměru u 2 žen z 1 000.
U žen, které HST užívají po dobu 5 let, bude počet případů 2–3 na 1 000 žen (t.j. 1 dodatečný případ).

Účinky HST na srdce a krevní oběh
Krevní sraženiny v žilách (trombóza)
Riziko krevních sraženin v žilách je u uživatelek HST přibližně 1,3 až 3násobné než u žen, které HST neužívají, a to zvláště v prvním roce léčby.
Krevní sraženina může být vážná a pokud vnikne do plic, může způsobit bolest na prsou, dýchavičnost, slabost nebo dokonce smrt.
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách je vyšší, pokud jste vyššího věku a pokud se na vás vztahuje některý z níže uvedených případů. Informujte lékaře, pokud pro vás platí některá z těchto podmínek:

 • po delší období nemůžete chodit kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění (viz také bod 3. Pokud musíte podstoupit operaci).
 • máte výraznou nadváhu (BMI>30kg/m2)
 • máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky zamezujícími vzniku krevních sraženin
 • u někoho z vašich blízkých příbuzných se vyskytly problémy s krevními sraženinami v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech
 • máte systémový lupus erythematodes (SLE)
 • máte rakovinu

Příznaky krevní sraženiny najdete v části ”Ukončete léčbu přípravkem Estrofem a okamžitě kontaktujte svého lékaře”.
Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat vznik krevní sraženiny v žilách v průměru u 4–7 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST 5 let, to bude 9–12 na 1 000 žen (t.j. 5 dodatečných případů).
U žen ve věku 50 až 59 let, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen po dobu 5 let, bude počet případů 5–8 (tj. 1 případ navíc).

Onemocnění srdce (infarkt)
Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci infarktu.
U žen nad 60 let užívajících estrogen-progestagenovou HST je o něco pravděpodobnější vznik srdečního onemocnění než u žen, jež žádnou HST neužívají.
U žen, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen, neexistuje zvýšené riziko vzniku srdečního onemocnění.

Cévní mozková příhoda
Riziko cévní mozkové příhody je u žen užívajících HST cca 1,5 násobně vyšší než u žen, jež HST neužívají. Počet dodatečných případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HST bude stoupat s věkem.
Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat výskyt cévní mozkové příhody v průměru u 8 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají HST 5 let, bude počet 11 na 1 000 žen (t.j. 3 dodatečné případy).
Další stavy
HST nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy o vyšším riziku ztráty paměti u žen, jež HST začaly užívat po 65. roce věku. Poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Estrofem, což může vést k nepravidelnému krvácení. Platí to pro následující přípravky:

 • Léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)
 • Léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin a rifabutin)
 • Léky používané k léčbě HIV infekcí (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)
 • Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o bylinných léčivých přípravcích a ostatních přírodních produktech.

Používání přípravku Estrofem s jídlem a pitím
Tablety lze užívat jak během jídla a pití, tak i mimo něj.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinek přípravku Estrofem na schopnost řídit dopravní prostředek nebo na obsluhu strojů není znám.

Důležité informace o některých složkách přípravku Estrofem:
Estrofem obsahuje monohydrát laktózy. Pokud trpíte nesnášenlivostí na některé typy cukrů, poraďte se před použitím přípravku Estrofem se svým lékařem.
Laboratorní testy Potřebujete-li podstoupit vyšetření krve, oznamte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte přípravek Estrofem, protože tento přípravek může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení
Estrofem je určen pouze ženám po menopauze. Jestliže otěhotníte, ukončete léčbu přípravkem Estrofem a navštivte lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ESTROFEM POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Estrofem přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Vám byla odebrána děloha nebo pokud již nemáte menstruaci a neužíváte jiné přípravky hormonální terapie, můžete začít léčbu v jakýkoliv vhodný den.
Užívejte jednu tabletu denně, přibližně ve stejnou dobu. Jakmile vyberete všech 28 tablet kalendářového balení, pokračujte s léčbou tabletami z dalšího kalendářového balení bez přerušení.
Pro použití kalendářového balení čtěte „NÁVOD PRO POUŽITÍ“ na konci příbalové informace.
Lékař by vám měl předepsat nejnižší účinnou dávku, která zmírní vaše symptomy, a to po co možná nejkratší dobu. Poraďte se s lékařem, pokud se vám zdá, že vaše dávka je příliš silná nebo naopak není dosti silná.
Pokud Vám byla odebrána děloha, lékař Vám nepředepíše doplňkové užívání progestagenu (další ženský hormon), pokud nebudete trpět stavem zvaným endometrióza (ukládání děložní sliznice mimo dělohu).
Jestliže jste doposud užívala jiné přípravky HST, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem, kdy byste měla začít Estrofem užívat.

Jestliže jste užila více přípravku Estrofem, než jste měla:
Pokud jste užila více přípravku Estrofem, než jste měla, poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem. Předávkujete-li se přípravkem Estrofem, můžete cítit nevolnost nebo zvracet.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Estrofem:
Jestliže jste zapomněla užít tabletu v obvyklou dobu, pokuste se ji užít během následujících dvanácti hodin. Pokud již uplynulo více než 12 hodin, pak tuto tabletu vyhoďte a pokračujte s léčbou druhý den jako normálně. Nezdvojujte dávku, abyste doplnila vynechanou dávku. Pokud vám nebyla odstraněna děloha, může opomenutí dávky zvýšit pravděpodobnost výskytu krvácení mimo menstruační cyklus a špinění.

Chcete-li léčbu přípravkem Estrofem ukončit.
Chcete-li léčbu přípravkem Estrofem ukončit, promluvte si nejprve o svém rozhodnutí se svým lékařem. Vysvětlí Vám účinky ukončení léčby a seznámí Vás s dalšími možnostmi.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Plánujete-li podstoupit operaci:
Plánujete-li podstoupit operaci, informujte ošetřujícího chirurga, že užíváte Estrofem. Možná bude třeba přestat užívat Estrofem čtyři až šest týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevních sraženin (viz bod 2, Krevní sraženiny v žilách). Zeptejte se svého lékaře, kdy budete moci léčbu přípravkem Estrofem opět zahájit.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Následující onemocnění jsou u uživatelek HST hlášena častěji v porovnání s ženami, které HST neužívají:

 • rakovina prsu
 • abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria)
 • rakovina vaječníků
 • krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolické onemocnění)
 • onemocnění srdce
 • cévní mozková příhoda
 • pravděpodobná ztráta paměti, pokud je s léčbou HST započato po 65. roku života

Více informací o těchto nežádoucích účincích najdete v bodě 2.
Nežádoucí účinky se mohou objevovat s určitou frekvencí, která je definována následovně:

 • Velmi časté: projeví se u více než 1 pacienta z 10
 • Časté: projeví se u 1 až 10 pacientů ze 100
 • Méně časté: projeví se u 1 až 10 pacientů z 1 000
 • Vzácné: projeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000
 • Velmi vzácné: projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000
 • Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Časté nežádoucí účinky:

 • Deprese
 • Bolest hlavy
 • Bolesti břicha (žaludku)
 • Pocity nevolnosti (nausea)
 • Křeče v nohou
 • Bolestivost, citlivost nebo zvětšení prsů
 • Edém (zadržování tekutin)
 • Hmotnostní přírůstek.

Méně časté nežádoucí účinky:

 • Poruchy vidění
 • Krevní sraženiny v žilách (venózní trombolické onemocnění)
 • Pálení žáhy (dyspepsie)
 • Zvracení
 • Nadýmání nebo plynatost
 • Žlučové kameny
 • Svědění nebo vyrážka (kopřivka)

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • Nepravidelné vaginální krvácení*
 • Migréna, zhoršení migrény
 • Cévní mozková příhoda
 • Nespavost
 • Epilepsie
 • Změny libida
 • Vaginální plísňové infekce
 • Zhoršení astmatu
 • Závratě
 • Průjem
 • Vypadávání vlasů (alopecie)
 • Zvýšení krevního tlaku

Je-li Estrofem předepsán ženám s dělohou

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po použití jiného typu HST

 • Onemocnění žlučníku
 • Různá kožní onemocnění:
 • zbarvení kůže zvláště na obličeji a krku známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma)
 • bolestivé zarudnutí uzlinek v kůži (nodózní erytém
 • zarudlá nebo bolestivá vyrážka ve tvaru terče (multiformní erytém)

5. JAK ESTROFEM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Estrofem nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Chraňte před chladem.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Estrofem obsahuje

 • Léčivou látkou je Estradiolum 2 mg (jako Estradiolum hemihydricum)
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, mastek a magnesium-stearát.

Potahová vrstva obsahuje: Hypromelosu, mastek, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, indigokarmín (E132).

Jak přípravek Estrofem vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou modré, kulaté o průměru 6 mm. Na tabletách je vyraženo NOVO 280.

Velikosti balení:

 • 28 potahovaných tablet
 • 3×28 potahovaných tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Dánsko
www.novonordisk.com

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 2.5.2012

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Česká republika/ Státní ústav pro kontrolu léčiv

NÁVOD PRO POUŽITÍ
Návod k použití kalendářového balení
1. Nastavení otočného lékového kalendáře
Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu směřoval proti plastovému jazýčku.
2. Jak si vezmete první tabletu
Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu.
3. Otočte víčkem každý den
Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o jednu pozici ve směru hodinových ručiček, jak znázorňuje šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte jednu tabletu jedenkrát denně.
Průhledným víčkem lze pootočit teprve, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném okénku.

Estrofem 1 mg potahované tablety

Estradiolum hemihydricum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Estrofem a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estrofem používat
 3. Jak se přípravek Estrofem používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Estrofem uchovávat
 6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK ESTROFEM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Estrofem je přípravek hormonální substituční terapie (HST). Obsahuje ženský hormon estradiol. Estrofem je užíván ženami po menopauze, zvláště těmi, jimž byla odstraněna děloha (podstoupily hysterektomii), a proto nevyžadují kombinovanou estrogen/proges­tagenovou léč­bu.

Estrofem je používán k následujícím účelům:

 • Zmírnění symptomů projevujících se po menopauze

Během menopauzy klesá množství estrogenu produkovaného ženským organismem. To může způsobovat projevy jako horko v obličeji, na krku a hrudníku („návaly horka“). Estrofem tyto postmenopauzální projevy zmírňuje. Estrofem vám by měl být předepsán pouze tehdy, pokud tyto symptomy vážně narušují váš každodenní život.

 • Prevence osteoporózy (řídnutí kostí), pokud máte zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemůžete být léčena jinými přípravky na léčbu osteoporózy.

Existují pouze omezené zkušenosti s léčbou přípravkem Estrofem u žen starších 65ti let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ESTROFEM UŽÍVAT

Anamnéza a pravidelné lékařské prohlídky
Užívání HST s sebou nese rizika, která musíte vzít v úvahu při zvažování, zda HST začnete užívat, eventuelně zda budete v léčbě pokračovat.

Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků či operace) jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, riziko spojené s užíváním HST se může lišit. Pohovořte si o tom s lékařem. Před zahájením léčby hormonální substituční terapií (či než ji začnete užívat znovu), měl by lékař zjistit vaši a rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout pro provedení lékařských vyšetření. Ta mohou zahrnovat vyšetření prsů a/nebo interní vyšetření, pokud je to nezbytné.

Po zahájení léčby přípravkem Estrofem byste měla chodit na pravidelné kontroly (minimálně jednou ročně). Při těchto návštěvách se s lékařem poraďte o přínosech a rizicích pokračující léčby přípravkem Estrofem.
Choďte na pravidelné prohlídky prsů dle doporučení lékaře.

Nepoužívejte přípravek Estrofem, jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů. Pokud si u některého z bodů nejste jistá, pohovořte si se svým lékařem, než Estrofem nezačnete užívat.

Estrofem neužívejte:

 • jestliže je u Vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji nebo je u Vás na ni podezření
 • jestliže je u Vás zjištěna rakovina podmíněná estrogeny jako například rakovina děložní sliznice (endometria) či pokud jste toto onemocnění prodělala v minulosti nebo je u vás na něj podezření
 • jestliže trpíte jakýmkoliv vaginálním krvácením neznámého původu
 • jestliže trpíte nadměrným zesílením děložní sliznice (hyperplazií endometria), které není léčeno
 • jestliže máte krevní sraženiny v žilách (trombóza), jako například v dolních končetinách (trombóza hlubokých žil) nebo plicích (plicní embolie) nebo jste je prodělala dříve
 • jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu)
 • jestliže trpíte onemocněním způsobeným krevními sraženinami v tepnách jako je například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris nebo jste je nedávno prodělala
 • jestliže trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a testy jaterních funkcí se nevrátily do normálu
 • jestliže trpíte vzácným onemocněním krve „porfyrií“, které je dědičné
 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol nebo na kteroukoliv další složku přípravku Estrofem (viz bod 6. Další informace)

Pokud se u vás některý z výše uvedených stavů objeví poprvé poté, co jste začala užívat Estrofem, okamžitě ho vysaďte a hned kontaktujte lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Estrofem je zapotřebí:
Před zahájením léčby informujte lékaře, jestliže se u vás vyskytly níže uvedené stavy, neboť se mohou objevit znovu nebo se mohou během léčby přípravkem Estrofem zhoršit. Pokud tomu tak je, lékař vás může zvát na kontroly častěji:

 • děložní fibroidy
 • růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či dřívější výskyt nadměrného růstu děložní sliznice (hyperplazie endometria)
 • zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz “Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“)
 • zvýšené riziko onemocnění rakovinou podmíněnou estrogeny (například pokud matka, sestra či babička onemocněly rakovinou prsu)
 • vysoký krevní tlak
 • jaterní poruchy, jako je nezhoubný nádor jater
 • diabetes
 • žlučové kameny
 • migréna nebo těžké bolesti hlavy
 • onemocnění imunitního systému, které ovlivňuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus erythematosus, SLE)
 • epilepsie
 • astma
 • onemocnění ovlivňující ušní bubínek a sluch (otoskleróza)
 • velmi vysoká hladina tuků v krvi (triglyceridy)
 • zadržování tekutin v důsledku problémů se srdcem nebo ledvinami

Užívání HST přináší zvýšené riziko výskytu žlučových kamenů.
Ukončete léčbu přípravkem Estrofem a okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud se u vás během užívání HST objeví kterýkoli z níže uvedených příznaků:

 • objeví-li se kterýkoliv ze stavů uvedený v bodě „Nepoužívejte přípravek Estrofem“
 • objeví-li se u vás žluté zbarvení kůže nebo bělma očí (žloutenka), celkové svědění, bolest břicha (žaludku). Může to být příznak jaterního onemocnění.
 • stoupne-li silně váš krevní tlak (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závratě)
 • objeví-li se u vás vůbec poprvé bolest hlavy typu migrény
 • objeví-li se intenzivní dlouhodobá bolest hlavy, zhoršení zraku nebo sluchu, malátnost, zřetelná otupělost nebo slabost na jedné straně těla
 • objeví-li se vůbec poprvé epileptický záchvat
 • otěhotníte-li
 • objeví-li se u vás příznaky krevní sraženiny jako například:
 • bolestivý otok a zarudnutí dolní končetiny
 • náhlá bolest na prsou
 • potíže s dýcháním

Více informací viz “Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“
Upozornění: Estrofem není antikoncepce. Pokud od vaší poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců nebo pokud je vám méně než 50 let, můžete stále potřebovat pro zabránění početí antikoncepci. Poraďte se s lékařem.

HST a rakovina
Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
Užívání HST pouze na bázi estrogenů zvyšuje riziko nadměrného zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a vzniku rakoviny děložní sliznice (rakovina endometria).
Přidání progestagenu k estrogenové léčbě po dobu minimálně 12 dní z každého 28denního cyklu vás před tímto dodatečným rizikem ochrání. Pokud vám nebyla odňata děloha, lékař vám proto předepíše užívání samostatného progestagenu. Pokud vám děloha byla odňata (podstoupila jste hysterektomii), konzultujte s lékařem, zda tento přípravek můžete bezpečně užívat bez přidání progestagenu.

Srovnání
U žen ve věku 50–65 let, které stále mají dělohu a které HST neužívají, bude diagnostikována rakovina endometria v průměru u 5 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které stále mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HST, bude počet žen, u nichž bude diagnostikována rakovina endometria mezi 10 až 60 na 1 000 žen (t.j. mezi 5 a 55 dodatečnými případy), v závislosti na dávce a délce užívání.

Rakovina prsu
Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogen-progestagenové a možná rovněž samotné estrogenové léčby HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Dodatečné riziko záleží na tom, jak dlouho HST užíváte. Dodatečné riziko se projevuje po několika letech. Vrací se však k normálu během několika (většinou pěti) let po ukončení léčby.

U žen, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen po dobu 5 let, byl prokázán malý nebo žádný nárůst rizika rakoviny prsu.

Srovnání
U žen ve věku 50 až 79 let, které HST neužívají, bude za dobu 5 let diagnostikována rakovina prsu v průměru u 9 až 14 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST 5 let, bude počet případů 13–20 na 1 000 žen (t.j. 4–6 dodatečných případů).

Pravidelně si prsy kontrolujte. Navštivte lékaře, pokud zaznamenáte změny jako:

 • dolíčky v kůži
 • změny na bradavkách
 • jakékoliv zatvrdliny, které vidíte či cítíte.

Rakovina vaječníků
Rakovina vaječníků je vzácná. U žen užívajících HST alespoň 5 až 10 let bylo hlášeno lehce zvýšené riziko rakoviny vaječníků.
U žen ve věku 50 až 69 let, které HST neužívají, bude za dobu 5 let diagnostikována rakovina vaječníků v průměru u 2 žen z 1 000.
U žen, které HST užívají po dobu 5 let, bude počet případů 2–3 na 1 000 žen (t.j. 1 dodatečný případ).

Účinky HST na srdce a krevní oběh
Krevní sraženiny v žilách (trombóza)
Riziko krevních sraženin v žilách je u uživatelek HST přibližně 1,3 až 3násobné než u žen, které HST neužívají, a to zvláště v prvním roce léčby.
Krevní sraženina může být vážná a pokud vnikne do plic, může způsobit bolest na prsou, dýchavičnost, slabost nebo dokonce smrt.
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách je vyšší, pokud jste vyššího věku a pokud se na vás vztahuje některý z níže uvedených případů. Informujte lékaře, pokud pro vás platí některá z těchto podmínek:

 • po delší období nemůžete chodit kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění (viz také bod 3. Pokud musíte podstoupit operaci).
 • máte výraznou nadváhu (BMI>30kg/m2)
 • máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky zamezujícími vzniku krevních sraženin
 • u někoho z vašich blízkých příbuzných se vyskytly problémy s krevními sraženinami v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech
 • máte systémový lupus erythematodes (SLE)
 • máte rakovinu

Příznaky krevní sraženiny najdete v části ”Ukončete léčbu přípravkem Estrofem a okamžitě kontaktujte svého lékaře”.
Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat vznik krevní sraženiny v žilách v průměru u 4–7 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST 5 let, to bude 9–12 na 1 000 žen (t.j. 5 dodatečných případů).
U žen ve věku 50 až 59 let, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen po dobu 5 let, bude počet případů 5–8 (tj. 1 případ navíc).

Onemocnění srdce (infarkt)
Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci infarktu.
U žen nad 60 let užívajících estrogen-progestagenovou HST je o něco pravděpodobnější vznik srdečního onemocnění než u žen, jež žádnou HST neužívají.
U žen, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen, neexistuje zvýšené riziko vzniku srdečního onemocnění.

Cévní mozková příhoda
Riziko cévní mozkové příhody je u žen užívajících HST cca 1,5 násobně vyšší než u žen, jež HST neužívají. Počet dodatečných případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HST bude stoupat s věkem.

Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat výskyt cévní mozkové příhody v průměru u 8 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají HST 5 let, bude počet 11 na 1 000 žen (t.j. 3 dodatečné případy).

Další stavy
HST nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy o vyšším riziku ztráty paměti u žen, jež HST začaly užívat po 65. roce věku. Poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Estrofem, což může vést k nepravidelnému krvácení. Platí to pro následující přípravky:

 • Léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)
 • Léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin a rifabutin)
 • Léky používané k léčbě HIV infekcí (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)
 • Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o bylinných léčivých přípravcích a ostatních přírodních produktech.

Používání přípravku Estrofem s jídlem a pitím
Tablety lze užívat jak během jídla a pití, tak i mimo něj.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinek přípravku Estrofem na schopnost řídit dopravní prostředek nebo na obsluhu strojů není znám.

Důležité informace o některých složkách přípravku Estrofem:
Estrofem obsahuje monohydrát laktózy. Pokud trpíte nesnášenlivostí na některé typy cukrů, poraďte se před použitím přípravku Estrofem se svým lékařem.
Laboratorní testy Potřebujete-li podstoupit vyšetření krve, oznamte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte přípravek Estrofem, protože tento přípravek může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení Estrofem je určen pouze ženám po menopauze. Jestliže otěhotníte, ukončete léčbu přípravkem Estrofem a navštivte lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ESTROFEM POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Estrofem přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Vám byla odebrána děloha nebo pokud již nemáte menstruaci a neužíváte jiné přípravky hormonální terapie, můžete začít léčbu v jakýkoliv vhodný den.
Užívejte jednu tabletu denně, přibližně ve stejnou dobu. Jakmile vyberete všech 28 tablet kalendářového balení, pokračujte s léčbou tabletami z dalšího kalendářového balení bez přerušení.
Pro použití kalendářového balení čtěte „NÁVOD PRO POUŽITÍ“ na konci příbalové informace.
Lékař by vám měl předepsat nejnižší účinnou dávku, která zmírní vaše symptomy, a to po co možná nejkratší dobu. Poraďte se s lékařem, pokud se vám zdá, že vaše dávka je příliš silná nebo naopak není dosti silná.
Pokud Vám byla odebrána děloha, lékař Vám nepředepíše doplňkové užívání progestagenu (další ženský hormon), pokud nebudete trpět stavem zvaným endometrióza (ukládání děložní sliznice mimo dělohu).
Jestliže jste doposud užívala jiné přípravky HST, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem, kdy byste měla začít Estrofem užívat.

Jestliže jste užila více přípravku Estrofem, než jste měla:
Pokud jste užila více přípravku Estrofem, než jste měla, poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem. Předávkujete-li se přípravkem Estrofem, můžete cítit nevolnost nebo zvracet.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Estrofem:
Jestliže jste zapomněla užít tabletu v obvyklou dobu, pokuste se ji užít během následujících dvanácti hodin. Pokud již uplynulo více než 12 hodin, pak tuto tabletu vyhoďte a pokračujte s léčbou druhý den jako normálně. Nezdvojujte dávku, abyste doplnila vynechanou dávku. Pokud vám nebyla odstraněna děloha, může opomenutí dávky zvýšit pravděpodobnost výskytu krvácení mimo menstruační cyklus a špinění.

Chcete-li léčbu přípravkem Estrofem ukončit.
Chcete-li léčbu přípravkem Estrofem ukončit, promluvte si nejprve o svém rozhodnutí se svým lékařem. Vysvětlí Vám účinky ukončení léčby a seznámí Vás s dalšími možnostmi.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Plánujete-li podstoupit operaci:
Plánujete-li podstoupit operaci, informujte ošetřujícího chirurga, že užíváte Estrofem. Možná bude třeba přestat užívat Estrofem čtyři až šest týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevních sraženin (viz bod 2, Krevní sraženiny v žilách). Zeptejte se svého lékaře, kdy budete moci léčbu přípravkem Estrofem opět zahájit.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Následující onemocnění jsou u uživatelek HST hlášena častěji v porovnání s ženami, které HST neužívají:

 • rakovina prsu
 • abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria)
 • rakovina vaječníků
 • krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolické onemocnění)
 • onemocnění srdce
 • cévní mozková příhoda
 • pravděpodobná ztráta paměti, pokud je s léčbou HST započato po 65. roku života

Více informací o těchto nežádoucích účincích najdete v bodě 2.

Nežádoucí účinky se mohou objevovat s určitou frekvencí, která je definována následovně:

 • Velmi časté: projeví se u více než 1 pacienta z 10
 • Časté: projeví se u 1 až 10 pacientů ze 100
 • Méně časté: projeví se u 1 až 10 pacientů z 1 000
 • Vzácné: projeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000
 • Velmi vzácné: projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000
 • Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Časté nežádoucí účinky:

 • Deprese
 • Bolest hlavy
 • Bolesti břicha (žaludku)
 • Pocity nevolnosti (nausea)
 • Křeče v nohou
 • Bolestivost, citlivost nebo zvětšení prsů
 • Edém (zadržování tekutin)
 • Hmotnostní přírůstek.

Méně časté nežádoucí účinky:

 • Poruchy vidění
 • Krevní sraženiny v žilách (venózní trombolické onemocnění)
 • Pálení žáhy (dyspepsie)
 • Zvracení
 • Nadýmání nebo plynatost
 • Žlučové kameny
 • Svědění nebo vyrážka (kopřivka)

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • Nepravidelné vaginální krvácení*
 • Migréna, zhoršení migrény
 • Cévní mozková příhoda
 • Nespavost
 • Epilepsie
 • Změny libida
 • Vaginální plísňové infekce
 • Zhoršení astmatu
 • Závratě
 • Průjem
 • Vypadávání vlasů (alopecie)
 • Zvýšení krevního tlaku

Je-li Estrofem předepsán ženám s dělohou

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po použití jiného typu HST

 • Onemocnění žlučníku
 • Různá kožní onemocnění:
 • zbarvení kůže zvláště na obličeji a krku známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma)
 • bolestivé zarudnutí uzlinek v kůži (nodózní erytém
 • zarudlá nebo bolestivá vyrážka ve tvaru terče (multiformní erytém)

5. JAK ESTROFEM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Estrofem nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Chraňte před chladem.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Estrofem obsahuje

 • Léčivou látkou je Estradiolum 1 mg (jako Estradiolum hemihydricum)
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, mastek a magnesium-stearát.Potahová vrstva obsahuje: Hypromelosu, mastek, oxid titaničitý (E171), propylenglykol a červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Estrofem vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou červené, kulaté o průměru 6 mm. Na tabletách je vyraženo NOVO 282.

Velikosti balení:

 • 28 potahovaných tablet
 • 3×28 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Dánsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 2.5.2012
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Česká republika/ Státní ústav pro kontrolu léčiv

NÁVOD PRO POUŽITÍ
Návod k použití kalendářového balení
1. Nastavení otočného lékového kalendáře
Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu směřoval proti plastovému jazýčku.
2. Jak si vezmete první tabletu
Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu.
3. Otočte víčkem každý den
Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o jednu pozici ve směru hodinových ručiček, jak znázorňuje šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte jednu tabletu jedenkrát denně.
Průhledným víčkem lze pootočit teprve, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném okénku.


top