Všechny léky – Fenistil

Fenistil gel

Gel
(Dimetindeni maleas)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Fenistil musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů u dospělých a do 2 dnů u dětí musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Fenistil a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil používat
 3. Jak se Fenistil používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Fenistil uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE FENISTIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Fenistil
Fenistil je protisvědivý, protialergický přípravek. Léčivá látka obsažená v gelu je silné antihistaminikum. Gel je bezbarvý, téměř čirý a jeho použití je provázeno příjemně chladivým pocitem.

K čemu se Fenistil používá
Fenistil gel se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových popálenin.
Fenistil gel zastavuje svědění zablokováním účinku histaminu, což je látka, která se v těle uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Protože gel prostupuje snadno do kůže, zmírňuje rychle svědění a podráždění kůže během několika minut. Fenistil má také lokální anestetický účinek. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL POUŽÍVAT

Nepoužívejte Fenistil jestliže

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dimetinden maleát nebo na kteroukoli další složku Fenistilu (viz oddíl 6 a konec oddílu 2) Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fenistil Roll-on je zapotřebí:

 • Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření. V případě velmi závažného svědění, nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře

Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než začnete používat Fenistil.

Děti:U kojenců a malých dětí se nemá používat na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené nebo zanícené rány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V těhotenství a v období kojení se přípravek nemá nanášet na rozsáhlé oblasti kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány. V období kojení nesmí být Fenistil nanášen na prsní bradavky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Aplikace přípravku Fenistil na kůži neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách Fenistilu:
Fenistil obsahuje: Benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce. propylenglykol, který může způsobit mírné místní podráždění kůže.

3. JAK SE FENISTIL POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci, nebo podle pokynů lékárníka. Pokud si nejste jistý/á zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud lékař neurčí jinak, 2–4krát denně potřete přípravkem postižená místa kůže. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Účinek gelu se začíná projevovat po několika minutách a maxima dosahuje po 2–4 hodinách.
Pokud se Vaše příznaky nezlepší během týdne, či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší během dvou dnů, poraďte se se svým lékařem.
Použití u dětí (od 6 měsíců věku)
U kojenců a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší než je plocha dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku.

Jestliže jste použil(a) více Fenistilu, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku, a to zvláště dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fenistil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (Mohou se vyskytnou u 1 až 10 osob z 1000)
Suchost kůže, pocit pálení kůže
Velmi vzácné nežádoucí účinky (Mohou se vyskytnou u méně než 1 osoby z 10 000)  Alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění
Pokud se vyskytnou kožní reakce a nebo se příznaky zhorší, přestaňte přípravek používat a kontaktujte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK FENISTIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25° C
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Fenistil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Fenistil obsahuje

 • Léčivou látkou je dimetindeni maleas 1 gram gelu obsahuje 1 mg dimetindeni maleas
 • Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, karbomer 974 P,roztok hydroxidu sodného 300 g/l, propylenglykol, čištěná voda

JakFenistil vypadá a co obsahuje toto balení
Fenistil gel je chladivý bezbarvý nemastný gel, bez zápachu.
Aluminiová tuba, PE uzávěr, papírová krabička
Velikost balení: 30, 50 a 100 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 21.2.2013

Fenistil kapky

Dimetindeni maleas
Perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Fenistil a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil užívat
 3. Jak se Fenistil užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Fenistil uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE FENISTIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fenistil patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antihistaminika, které se používají k úlevě od příznaků alergie, jako jsou kožní vyrážka, svědění, senná rýma nebo ostatní alergické formy rýmy.
Fenistil blokuje účinky histaminu, což je látka, kterou tělo uvolňuje během alergické reakce.
Fenistil ulevuje od svědění a podráždění způsobené kožní vyrážkou, snižuje otoky a ulevuje od příznaků alergické rýmy, jako je výtok z nosu, kýchání, svědění v nose a svědění a slzení očí.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Fenistil přináší úlevu od:

 • Alergické kožní vyrážky a svědění různého původu: ekzém, dermatitis (zánět kůže), poštípání hmyzem, svědění způsobené planými neštovicemi, kopřivky (vyrážky);
 • Alergické rýmy: senné rýmy a jiných forem alergické rýmy (tj. alergie na domovní prach, zvířecí srst, peří atd.);
 • Alergie na léčivé přípravky a potraviny.

Váš lékař Vám může Fenistil předepsat také pro předcházení alergické reakce během desensibilizač­ní léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL UŽÍVAT

Neužívejte Fenistil:

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku dimetinden-maleát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • u dětí mladších než jeden měsíc, zejména u předčasně narozených.

Upozornění a opatření:
Před použitím Fenistilu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže

 • máte zelený zákal.
 • máte problémy s močením z důvodu zvětšené prostaty.
 • trpíte epilepsií

Pokud si myslíte, že trpíte některou z těchto potíží, neužívejte Fenistil bez porady s lékařem.
Děti a dospívající
Fenistil není určen pro děti mladší 1 měsíce. Nepřekračujte předepsanou dávku.
Bylo zaznamenáno, že antihistaminika mohou u mladších dětí vyvolávat excitabilitu.
O užívání Fenistilu u dětí mladších 12 let se poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a Fenistil: Kromě doporučení lékaře byste Fenistil neměl/a užívat zejména v tom případě, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků:

 • Antidepresiva (k léčbě depresí)
 • anticholinergika (léčivé přípravky k léčbě křečí v žaludku nebo v břiše),
 • sedativa, trankvilizéry (uklidňující léčivé přípravky) nebo léčivé přípravky na spaní.
 • antikonvulziva (léky na epilepsii)
 • opioidní analgetika (léky proti bolesti)
 • antiemetika (léky proti zvracení)
 • prokarbazin (lék k léčbě nádorů)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Fenistil s jídlem, pitím a alkoholem
Podobně jako mnohá jiná antihistaminika může Fenistil zesílit účinek alkoholu.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná, užívejte Fenistil pouze na doporučení svého lékaře. Užívání Fenistilu v období kojení se nedoporučuje.
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Stejně jako jiná antihistaminika může Fenistil u některých lidí vyvolat únavu, snížit pozornost a zpomalit reakce V takovém případě by se měli vyvarovat řízení motorových vozidel, obsluhy strojů nebo jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

3. JAK SE FENISTIL UŽÍVÁ

Nepřekračujte doporučenou dávku
Dospělí a děti starší 12 let:
20 až 40 kapek třikrát denně.
U pacientů se sklonem ke spavosti je doporučená dávka 40 kapek na noc a 20 kapek ráno.
Děti:
Kojenci 1měsíc až 1 rok: 3–10 kapek třikrát denně.
Děti 1 až 3 roky: 10–15 kapek třikrát denně.
Děti 3 až 12 let: 15–20 kapek třikrát denně.
Kapky Fenistil nemají být vystaveny působení vysokých teplot: měly by se nalít do krmicí lahve s vlažným obsahem až těsně před krmením. Jestliže je dítě krmeno lžící, podávají se Fenistil kapky neředěné na kávové lžičce.

Jestliže jste užil(a) více Fenistilu, než jste měl(a):
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se neprodleně obraťte na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Fenistil:
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud to není méně než dvě hodiny před další dávkou. Pak pokračujte v dávkování dle obvyklého plánu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Podobně jako všechny léky může mít i Fenistil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Některé velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být velmi vážné
Tyto nežádoucí účinky postihují méně než 1 z 10 000 pacientů

 • Alergické reakce, které mohou zahrnovat následující příznaky
 • Kožní vyrážku
 • Otok obličeje nebo hrdla
 • Dušnost
 • Svalové křeče

Další nežádoucí účinky, které mohou nastat jsou obvykle mírné a přechodné. Častěji nastávají nežádoucí účinky zejména na počátku léčby.
Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (postihují více než jednoho pacienta z deseti).

 • Únava

Některé nežádoucí účinky jsou časté ( postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

 • Ospalost
 • Nervozita

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000).

 • Neklid
 • Bolest hlavy, závratě
 • Zažívací potíže, nevolnost, sucho v ústech a krku

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK FENISTIL UCHOVÁVAT:

Uchovávejte mimo a dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte Fenistil po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE:

Co obsahuje Fenistil
Léčivou látku dimetindeni maleas.
1 ml roztoku Fenistil kapky obsahuje 1 mg dimetindeni maleas.
Pomocné látky jsou: Dodekahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, monohydrát kyseliny citronové, kyselina benzoová, dihydrát dinatrium-edetátu, sodná sůl sacharinu, propylenglykol, čištěná voda

Jak Fenistil vypadá a co obsahuje toto balení
Fenistil, kapky je čirý bezbarvý roztok.
Velikost balení je 20 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci/Vý­robce
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
6.6.2012

Fenistil 24

4 mg
tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Dimetindeni maleas

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Fenistil 24 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil 24 užívat
 3. Jak se Fenistil 24 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Fenistil 24 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE FENISTIL 24 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fenistil 24 obsahuje léčivou látku dimetinden-maleinát. Patří do skupiny léků, které se nazývají antihistaminika a používají se k léčbě příznaků alergie, jako jsou např. kožní vyrážky, svědění, senná rýma nebo jiné druhy alergické rýmy.
Fenistil 24 ruší účinky histaminu, což je látka, která se v těle uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Přípravek zmírňuje svědění a podráždění způsobené vyrážkou na kůži, zmírňuje otoky a příznaky alergické rýmy, jako např. hojný vodnatý sekret z nosu, kýchání, svědění nosu a pálení a slzení očí. Forma s řízeným uvolňováním udržuje účinek léku po dobu nejméně 24 hodin.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Fenistil 24 poskytuje úlevu od

 • Alergické kožní vyrážky a svědění různého původu: ekzém, dermatitis (zánět kůže), kopřivka (vyrážka);
 • Alergické rýmy: senné rýmy a jiných forem alergické rýmy (tj. alergie na domovní prach, zvířecí srst, peří atd.);

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL 24 UŽÍVAT

Neužívejte Fenistil 24:

 • jestliže jste alergický/á na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • u dětí mladších 12 let.
 • Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká něco z výše uvedeného, protože v tom případě není přípravek Fenistil 24 pro Vás vhodný.

Upozornění a opatření
Před použitím Fenistilu 24 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže

 • trpíte glaukomem (zelený zákal),
 • máte problémy s močením z důvodu zvětšení prostaty
 • máte epilepsii

Děti a dospívající
Fenistil 24 není určen pro děti mladší 12 let.

Další léčivé přípravky a Fenistil 24
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Kromě doporučení lékaře byste Fenistil 24 neměl/a užívat zejména v tom případě, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků: antidepresiva (léky proti depresi)
anticholinergika, například bronchodilatancia (léky k léčbě astmatu a brochospasmu – stažení průdušek), přípravky k léčbě křečí zažívacího ústrojí (křeče žaludku nebo břicha), mydriatika (léky rozšiřující oční zorničky), léky používané k léčbě příznaků močové inkontinence nebo dráždivého močového měchýře sedativa (uklidňující léky), anxiolytika (léky potlačující úzkost) nebo hypnotika (léčivé přípravky na spaní)
antikonvulziva (léky na epilepsii)
opioidní analgetika (léky proti bolesti)
antihistaminika (léky k léčbě různých příznaků alergií)
antiemetika (léky proti zvracení)
prokarbazin (lék k léčbě nádorů).
skopolamin (lék k prevenci cestovní nevolnosti)
alkohol
antipsychotika (léky k léčbě duševních onemocnění).

Fenistil 24 s jídlem, pitím a alkoholem
Podobně jako mnohá jiná antihistaminika může Fenistil 24 zesílit účinek alkoholu. Po dobu užívání přípravku se požívání alkoholických nápojů nedoporučuje.

Starší pacienti (nad 65 let)
Fenistil 24 není doporučován pro starší pacienty nad 65 let bez lékařského dohledu.

Děti a dospívající
Fenistil 24 není určen pro děti do 12 let .

Těhotenství, kojení a plodnost
Jste-li těhotná, neužívejte přípravek Fenistil 24 s výjimkou případu, kdy Vám byl lékařem předepsán.
Fenistil není doporučován během kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při doporučeném dávkování Fenistil 24 podávaný večer (před spaním) nemá obvykle vliv na snížení mentální čilosti, výkonu či schopnost koncentrace. Avšak stejně jako jiná antihistaminika může Fenistil 24 u některých pacientů vyvolat únavu, nebo snížení pozornosti. V takovém případě by se měli vyvarovat řízení motorových vozidel, obsluhy strojů nebo jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost.
Přípravek Fenistil 24 obsahuje monohydrát laktosy.
Pokud Vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE FENISTIL 24 UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřekračujte doporučenou dávku.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší:
Jedna tobolka jedenkrát denně večer.
Tobolky polykejte celé a zapíjejte sklenicí vody; před spolknutím se nesmí rozdrtit ani rozkousat. V případě práce na směny se lék užívá před spaním.
Jestliže jste požili příliš mnoho tobolek přípravku Fenistil 24 nebo došlo k jeho náhodnému požití dítětem
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se neprodleně obraťte na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Fenistil 24
Pokud vynecháte dávku, užijte lék co nejdříve jakmile si vzpomenete. Pokud však do užití další dávky zbývá méně než 12 hodin, vynechte chybějící dávku a užívejte dále podle původního rozvrhu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků, které mohou být známkami alergické reakce, PŘESTAŇTE přípravek Fenistil 24 UŽÍVAT a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, dušnost nebo potíže při polykání otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla silné svědění kůže s rudou vyrážkou nebo pupínky, svalové křeče
Tyto nežádoucí účinky jsou velmi vzácné ( mohou se objevit u méně než 1 z 10 000 pacientů)
Další nežádoucí účinky, které mohou nastat, jsou obvykle mírné a přechodné. Častěji nastávají nežádoucí účinky zejména na počátku léčby.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10)

 • Únava

Některé nežádoucí účinky jsou časté (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů ze 100)

 • Ospalost
 • Nervozita

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů z 10 000)

 • Neklid
 • Bolest hlavy, závratě
 • Zažívací potíže, nevolnost, sucho v ústech a krku

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK FENISTIL 24 UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co FENISTIL 24 obsahuje
Léčivou látkou je dimetindeni maleas.
Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý bramborový škrob, kyselina glutamová, dimetikonová emulze, hypromelosa, oxid titaničitý, mastek, polyakrylátová disperze 30%, disperze ethylcelulosy 30%. Stěna tobolky je složena z mastku, želatiny, oxidu titaničitého, žlutého oxidu železitého a červeného oxidu železitého.

Jak FENISTIL 24 vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolky přípravku Fenistil 24 jsou tvrdé želatinové tobolky cihlově červené barvy, uvnitř slabě nažloutlé mikropelety.
Balení: 10, 20 tvrdých tobolek
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 9.7.2014.

Recenze

Hodnocení: 87 %


top