Příbalové létáky pro:

 

FLECTOR EP GEL

gel
Diclofenacum epolaminum

Výrobce/Dovozce:
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Vyrobeno ve spolupráci:
IBSA Institut Biochimique SA, CH-6903 Lugano, Švýcarsko

Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Složení:

Léčivá látka: Diclofenacum epolaminum 1,292 g odpovídá Diclofenacum natricum 1,00 g ve 100 g gelu.
Pomocné látky: makrogol-400-monostearát, makrogol 300, cetylstearyl-ethylhexanoát, kyselina polyakrylová, isopropylalkohol, parfém, trolamin, čištěná voda

Indikační skupina:

Nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci.

Charakteristika:

Léčivou látkou přípravku je diklofenak, který při zevním použití proniká kůží do podkožních tkání, kde působí protizánětlivě, snižuje tvorbu otoků a snižuje bolest.

Indikace

Přípravek FLECTOR EP gel je určen k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů pohybového ústrojí s projevy otoku či zánětu, jako je pohmoždění kloubů, svalů, zánět šlach horních nebo dolních končetin (tenditida) a k léčbě bolesti zad.
Po poradě s lékařem lze přípravek použít k potlačení příznaků u degenerativních revmatických onemocnění (artróza) nebo k léčbě projevů mimokloubního revmatismu.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

Kontraindikace

Přípravek nesmí užívat nemocní se známou přecitlivělostí na diklofenak nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika. Přípravek se nesmí aplikovat na otevřené rány a na sliznice.
Při aplikaci gelu na větší plochy kůže po delší časové období nelze vyloučit systémové (celkové) nežádoucí účinky. Pokud se objeví kožní vyrážka, je nutno aplikaci gelu okamžitě ukončit. Nemocní s průduškovým astmatem sezónní alergickou rýmou nebo jiným typem alergie by se měli před léčbou přípravkem FLECTOR EP gel poradit s lékařem.
Přípravek FLECTOR EP gel není vhodný aplikovat u žen v období těhotenství a kojení. Přípravek není vhodný pro děti a mladistvé do 15 let.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých nemocných se může v místě aplikace přípravku objevit svědění, pálení a zčervenání kůže, výjimečně kožní vyrážka a přecitlivělost na světlo. Objeví-li se u Vás tyto reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.
Při užívání přípravku na větší plochy kůže po delší časové období nelze vyloučit celkové nežádoucí účinky (např. postižení trávicího ústrojí nebo ledvin).
U některých nemocných se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti jako průduškové astma, angio-edém (tj. otok podkožní tkáně např. hřbetu ruky nebo nohy, popř. očních víček) nebo kopřivka.

Interakce

Dosud není známo, že by přípravek měnil účinnost současně používaných jiných léků a naopak. Přesto bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití.

Dávkování a způsob použití

Gel se nanáší 3–4krát denně na postižené místo v množství 2–4 g. Při postižení svalů se přípravek vtírá pomocí lehké masáže do postiženého místa. Pokud při poranění nebo bolesti zad nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

Upozornění

FLECTOR EP gel se nesmí aplikovat na otevřené rány a na sliznice.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje jsou při užívání topických přípravků, jako je tento, nepravděpodobné.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení: Tuba s obsahem 60 nebo 100 g gelu

FLECTOR EP TISSUGEL

Transdermální náplast
(diclofenacum epolaminum)

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. (viz bod 4).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je přípravek FLECTOR EP TISSUGEL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FLECTOR EP TISSUGEL používat
 3. Jak se přípravek FLECTOR EP TISSUGEL používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek FLECTOR EP TISSUGEL uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLECTOR EP TISSUGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
FLECTOR EP TISSUGEL je nesteroidní protizánětlivé léčivo k místnímu podání.
Léčivou látkou přípravku je diklofenak epolamin, který při zevním použití proniká kůží do podkožních tkání, kde působí protizánětlivě, snižuje tvorbu otoků a snižuje bolest.
Přípravek FLECTOR EP TISSUGEL je určen pro místní léčbu bolesti a zánětů šlach, kloubů a svalů způsobených úrazem, jako je vyvrtnutí kloubů, pohmoždění a natržení svalů a šlach.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 16 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLECTOR EP TISSUGEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte FLECTOR EP TISSUGEL:

 • jestliže jste alergický(á) na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6
 • pokud u Vás již došlo po užívání přípravků s kyselinou acetylsalicylovou nebo po užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) k záchvatu astmatu, výsevu kopřivky nebo vzniku akutní rýmy
 • máte-li poškozenou kůži, bez ohledu na to, zda je příčinou zánět kůže, ekzém, infekce, spálenina nebo zranění během posledních třech měsíců těhotenství
 • máte-li aktivní vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku
 • jestliže jste mladší 16 let

Upozornění a opatření
Možnost celkových nežádoucích účinků po použití diklofenaku léčivá náplast nelze vyloučit v případě, že přípravek je použit na velkých plochách kůže a po delší dobu.
Léčivá náplast může být použita pouze na neporušenou, zdravou pokožku. Nesmí se používat na poraněnou kůži nebo otevřené rány po zranění. Přípravek by se neměl dostat do styku s očima a sliznicemi.
Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užíváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků onemocnění.
Náplast není určena pro použití s neprodyšnými okluzivními obvazy.
Přerušte léčbu okamžitě, pokud se po použití léčivé náplasti objeví kožní vyrážka.
Nepoužívejte současně se systémovými (podávanými celkově např. ve formě tablet nebo injekcí) nesteroidními protizánětlivými léky ani neaplikujte při užívání jakéhokoli jiného léčivého přípravku obsahujícího diklofenak nebo jiné nesteroidní protizánětlivé látky.
Přestože celkové účinky by měly být nízké, měly by být náplasti používány s opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin, srdce nebo jater, s prodělaným vředem žaludku nebo dvanáctníku, zánětlivým onemocněním střev nebo se sklonem ke krvácení. V těchto případech se před použitím přípravku poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nesteroidní protizánětlivé léky by měly být používány se zvláštní opatrností u starších pacientů, kteří jsou náchylnější k nežádoucím účinkům.
Chraňte se před vystavením se přímému slunečnímu světlu a ultrafialovému záření solária ještě asi jeden den po odstranění náplastí, aby se snížilo riziko vzniku fotosenzitivity.

Děti a dospívající (mladší 16 let)
U dětí a dospívajících mladších 16 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek FLECTOR EP TISSUGEL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzhledem k tomu, že celkové působení diklofenaku během používání léčivých náplastí je velmi nízké, je riziko vzájemného ovlivnění mezi přípravkem FLECTOR EP TISSUGEL a jinými léčivými přípravky zanedbatelné.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství:
Celkové množství diklofenaku v krvi je nižší po místním podání, ve srovnání s celkově podávaným přípravkem, přesto se doporučují následující opatření:
V průběhu první a druhé třetiny těhotenství nepoužívejte diklofenak pokud to není nezbytně nutné. Je-li diklofenak používán u žen, které chtějí otěhotnět nebo jsou v prvním a druhém
trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší. O užívání přípravku v první a druhé třetině těhotenství se vždy poraďte s lékařem.
Během posledních 3 měsíců těhotenství se přípravek FLECTOR EP TISSUGEL nesmí používat.

Kojení:
Diklofenak se vylučuje do mateřského mléka pouze v malých množstvích.
Vzhledem k nedostatku informací o použití místně podávaného diklofenaku u kojících žen, by přípravek měl být používán v období kojení pouze na radu lékaře. FLECTOR EP
TISSUGEL by neměl být aplikován na prsa kojících matek, ani jinde na velkých plochách kůže a neměl by být používán po delší dobu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčivá náplast FLECTOR EP TISSUGEL nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek FLECTOR EP TISSUGEL obsahuje methylparaben a propylparaben. To může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLECTOR EP TISSUGEL POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Přípravek je určen pouze k místnímu použití.

Dávkování
Přípravek musí být aplikován pouze na neporušenou pokožku a nemá být používán při koupání a sprchování.
Transdermální náplast se používá pouze tak krátce, jak je to možné v závislosti na druhu obtíží. Přípravek nesmí být používán déle než 14 dnů.

Dospělí:
Obvyklý režim dávkování je 1 nebo 2 náplasti denně (tj. jedna aplikace každých 12 nebo 24 hodin) po dobu až 14 dní.
Pokud nedojde ke zlepšení během doporučované doby léčby, je třeba se poradit s lékařem.

Děti a dospívající do 16 let:
Tuto transdermální náplast se nedoporučuje používat u dětí a dospívajících mladších 16 let, protože neexistuje dostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti.
U dospívajících od 16 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje
vyhledat lékaře.
Starší pacienti:Tento lék by měl být užíván s opatrností u starších pacientů, kteří jsou náchylnější k nežádoucím účinkům.

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin:
-Transdermální léčivé náplasti FLECTOR EP TISSUGEL by měly být používány s opatrností u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin, přestože celkové účinky jsou minimální.

Způsob podání:
Po rozstřižení obálky vyjměte jednu léčivou náplast, odstraňte plastovou fólii, která se používá k ochraně samolepicího povrchu a aplikujte na bolestivý kloub nebo na postižené
místo. Je-li to nezbytné, mohou být náplasti drženy na místě pomocí elastické síťky.
Pečlivě uzavřete obálku uzávěrem. Náplast by měla být použita celá.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Možnými nežádoucími účinky jsou kožní reakce, které jsou obvykle velmi mírné, lokalizované a většinou samy zmizí.
Nežádoucí účinky jsou řazeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 léčeného z 1000)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 léčeného z 10000)
Infekční a parazitární onemocnění
Velmi vzácné
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné
Vyrážka s drobnými puchýřky
Přecitlivělost (včetně kopřivky)
Angioneurotický edém (otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku)
Anafylaktický typ reakce (rychle se rozvíjející závažná alergická reakce)
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi vzácné
Poruchy kůže a podkoží
Vzácné a velmi vzácné
Vzácné
Velmi vzácné
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Vzácné a velmi vzácné
Průduškové astma
Vyrážka, ekzém, zčervenání kůže, alergické kožní reakce
Dermatitida bulózní (např. erythema bullosum-kožní postižení s tvorbou velkých puchýřů)
Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření
Reakce v místě léčby
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK FLECTOR EP TISSUGEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek FLECTOR EP TISSUGEL obsahuje:
Léčivá látka: Diclofenacum epolaminum 180 mg v jedné náplasti.
Pomocné látky: želatina, povidon 700, krystalizující sorbitol 70%, kaolin, oxid titaničitý, propylenglykol, metylparaben, propylparaben, dihydrát dinatrium edetátu, kyselina vinná,
hydrát dihydroxyaluminium-glycinátu, sodná sůl karmelózy, natrium-polyakrylát, butandiol, polysorbát 80, parfém, čištěná voda.

Jak přípravek FLECTOR EP TISSUGEL vypadá a co obsahuje toto balení:
Transdermální léčivá náplast.
Popis přípravku: Bílá nebo krémová až velmi slabě nahnědlá lepivá pasta nanesená
na netkané tkanině, se slabou vůní.
Balení: 2, 5 nebo 10 ks náplastí (14 x 10 cm)
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:
Altergon Italia S.r.l., Morra de Sanctis, Itálie
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
IBI, spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 00420 221111500, fax:00420 222247428

FLECTOR příbalový leták

top