GELARGIN

gel
Fluocinoloni acetonidum

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek Gelargin gel a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gelargin gel používat
  3. Jak se přípravek Gelargin gel používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Gelargin gel uchovávat
  6. Další informace

1. Co je přípravek Gelargin gel a k čemu se používá

Gelargin gel obsahuje účinnou látku fluocinolonacetonid, kortikosteroidní hormon pro místní použití na kůži. Působí silně protizánětlivě. Tlumí též nepřiměřeně silnou reakci z
přecitlivělosti při alergii na nějakou látku. Účinek je však namířen jen proti příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky – jako zarudnutí, otok a hromadění
zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání, svědění, pálení a pocit nepříjemného napětí nebo bolest – v několika hodinách po použití gelu
ustupují. Ke skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo příčina onemocnění.
Gelargin gel se používá k léčení probíhajících neinfekčních zánětů povrchových vrstev kůže ve kštici nebo na silně ochlupených místech. Jsou to např. ekzémy různého původu, nadměrné vylučování kožního mazu (seborea), lupénka. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti od 3 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gelargin gel používat

Nepoužívejte přípravek Gelargin gel
– jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku fluocinolonacetonid nebo kteroukoli další složku přípravku
– na zánětlivé kožní projevy, které provázejí infekční kožní nemoci (např. kožní tuberkulózu, příjici, neštovice a opary, kožní nemoci vyvolané bakteriemi, kvasinkami nebo plísněmi, kožní reakce na ochranná očkování), protože fluocinolonacetonid snižuje přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce.
– k ošetřování ran, vředů a omrzlin, protože zpomaluje hojení.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gelargin gel je zapotřebí
Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení, protože pro používání přípravku v těhotenství a při kojení a rovněž u malých dětí do 3 let musí být závažné důvody.
Gelargin gel nesmí přijít do styku s očními spojivkami a nelze jím ošetřovat prsní bradavky kojících matek. Na obličej se nanáší Gelargin gel krátkodobě nejvýše 1 týden a pouze na
výslovné doporučení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné ovlivnění účinku Gelargin gelu a jiných léků současně užívaných není při doporučeném dávkování známo, přesto Váš lékař má být informován o všech lécích, které
užíváte nebo hodláte užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Při riziku vstřebávání Gelargin gelu kůží vezme lékař v úvahu i možnost ovlivnění účinků celkově podávaných léků. Bez porady s lékařem nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Gelargin gel.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení, protože pro používání přípravku v těhotenství a při kojení musí být závažné důvody. Těhotné a kojící ženy mohou Gelargin gel
používat jen na menší plochy a po krátkou dobu doporučenou lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gelargin gel
Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit alergické reakce opožděného typu.

3. Jak se přípravek Gelargin gel používá

Vždy užívejte přípravek Gelargin gel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Přípravek si nanášejí dospělí, mladiství a děti od 3 let v tenké vrstvě pouze na postižená místa, zprvu 1x denně (nejlépe večer), nejvýše 2x denně (ráno a večer). Po výrazném zlepšení se používá ob den až ob 2 dni. Gelový základ přípravku je vhodný pro použítí ve kštici nebo na silně ochlupená místa. Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinost, ale též pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také obvaz.
Maximální denní dávka je 10 g gelu (tj. přibližně 1⁄2 tuby). Nedoporučuje se však překročit spotřebu 15 g gelu za týden.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Gelargin gel než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Gelargin gel
Pokud byste však vynechali dávku, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gelargin gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku Gelargin gel se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

  • velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10: rýchlé vymizení účinku léku na organismus při jeho opakovaném podání v krátkých intervalech.
  • méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000: pálení kůže, svědění kůže, podráždění kůže, zvýšená citlivost na světlo, steroidní akné, zánět kůže kolem rtů, změny pigmentace v místě aplikace, nadměrné ochlupení, stenčení kůže, pajízevky (strie).
  • vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000: Sekundární infekce při léčbě trvající déle než týden.

Při déle trvajícím ošetřování chorobných ploch přesahujících 20% tělesného povrchu (zvl. okluzivním způsobem) nelze vyloučit následující celkové nežádoucí účinky:

  • není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost: zpomalení růstu, zvýšení nitrolebečního tlaku (bolest hlavy, změny vidění), Cushingův syndrom (obezita, pajizévky, únava, změna nálad, deprese, zvýšení krevního tlaku, zvýšení hladiny krevního cukru, řídnutí kostí), potlačení funkce nadledvin, snížená hladina kortizolu v krvi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. Jak přípravek Gelargin gel uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Gelargin gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Gelargin gel obsahuje
Léčivou látkou je Fluocinoloni acetonidum 6,25 mg ve 25 g gelu (0,025 %)
Pomocnými látkami jsou propylenglykol, ethanol 96%, methylparaben, propylparaben, karbomer 980, trolamin, dihydrát dinatrium-edetátu, monohydrát kyseliny citronové, čištěná
voda.

Jak přípravek Gelargin gel vypadá a co obsahuje toto balení
Velikost balení: 25g gelu
Gelargin gel je čirý, téměř bezbarvý gel.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s. Praha, Česká republika

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 26.5.2010


top