Příbalové létáky pro:

Gleperil 8 mg

tablety
perindoprilum erbuminum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Gleperil k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gleperil užívat
 3. Jak se přípravek Gleperil užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Gleperil uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK GLEPERIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gleperil patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Tyto léky působí tak, že rozšiřují krevní cévy. To usnadňuje vašemu srdci pumpovat krev do celého těla.

Přípravek Gleperil 4 mg se používá:

 • k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
 • k léčbě srdečního selhání (stav, kde srdce není schopno pumpovat do těla takové množství krve, jaké tělo potřebuje)
 • ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční infarkt, u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (onemocnění, kdy je sníženo či zamezeno zásobování srdce krví) a kteří již prodělali srdeční infarkt a/nebo operaci ke zlepšení zásobování srdce krví rozšířením cév, které krev do srdce přivádějí.

Přípravek Gleperil 8 mg se používá:

 • k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
 • ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční infarkt, u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (onemocnění, kdy je sníženo či zamezeno zásobování srdce krví) a kteří již prodělali srdeční infarkt a/nebo operaci ke zlepšení zásobování srdce krví rozšířením cév, které krev do srdce přivádějí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GLEPERIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Gleperil:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril nebo na kteroukoli další složku přípravku, nebo na jiný inhibitor ACE (viz Další informace, bod 6).
 • jestliže jste měl/a v minulosti příznaky jako otok obličeje, jazyka či hrtanu (angioneurotický edém) bez ohledu na to, zda tyto projevy byly způsobeny léčbou podobným lékem (inhibitorem ACE)
 • jestliže jste těhotná již déle než 3 měsíce. (Raději se též vyhněte užívání připravku Gleperil na počátku těhotenství – viz bod „Těhotenství“).

Děti
Gleperil není určený k užívání u dětí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gleperil je zapotřebí:
Před použitím přípravku Gleperil se poraďte s lékařem, jestliže:

 • máte zúžení srdečních chlopní (aortální či mitrální stenózu) nebo onemocnění srdečního svalu (hypertrofická kardiomyopatie) nebo zúžení tepny, která zásobuje ledviny krví (stenózu renální artérie)
 • v nedávné době jste se podrobil/a transplantaci ledvin
 • trpíte jinými problémy se srdcem, játry nebo ledvinami, nebo pokud jste na dialýze
 • máte cukrovku, která není dobře kompenzována léčbou
 • bylo Vám doporučeno, abyste omezil/a příjem soli ve stravě nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík
 • trpíte kolagenovým onemocněním jako např. systémový lupus erythematosus nebo sklerodermie
 • máte podstoupit léčbu ke snížení účinku alergie na včelí či vosí bodnutí nebo se takto léčíte
 • máte podstoupit odstranění cholesterolu z krve pomocí speciálního přístroje (LDL-aferéza).
 • Musíte říci svému lékaři, pokud jste (nebo se domníváte, že jste) těhotná. Gleperil se nedoporučuje užívat v časném stádiu těhotenství a po 3. měsíci těhotenství se užívat nesmí, protože může způsobit závažné poškození zdraví vašeho dítěte, užívá-li se v tomto období (viz bod „Těhotenství“).

Jestliže máte pocit tlaku na prsou a otok obličeje a jazyka (angioneurotický edém), neprodleně o tom informujte svého lékaře a přestaňte užívat přípravek Gleperil 4 mg nebo 8 mg. To platí pro všechny inhibitory ACE. Sdělte, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi, že užíváte Gleperil, jestliže:

 • máte podstoupit operaci nebo celkovou anestézii
 • nedávno jste měl/a průjem nebo jste zvracel/a,
 • nedochází k dostatečnému snížení krevního tlaku z etnických příčin (zejména u černochů).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména je nutné, abyste se poradil/a s lékařem před zahájením léčby přípravkem Gleperil, jestliže užíváte:

 • léky na vysoký krevní tlak včetně močopudných léků (diuretik)
 • močopudné léky (diuretika), která ovlivňují draslík, např. spironolakton, triamteren nebo amilorid,
 • léky na zvýšení hladiny draslíku
 • heparin (na ředění krve) může také ovlivnit hladinu draslíku v krvi
 • léky na cukrovku (inzulín nebo tablety)
 • lithium (na mánii nebo deprese)
 • léky na duševní onemocnění jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo jiné psychózy
 • alopurinol k léčbě dny
 • léky na autoimunitní poruchy (např. revmatoidní artritida) nebo podávané po transplantacích.

Těmto lékům se říká imunosupresiva

 • prokainamid (na nepravidelný srdeční tep)
 • nesteroidní protizánětlivé léky (ibuprofen, diklofenak) včetně aspirinu proti bolesti
 • léky na nízký krevní tlak, šok či průduškové astma (jako efedrin, noradrenalin či adrenalin)
 • léky, které rozšiřují krevní cévy (vazodilatancia, např. nitráty).

Pokud si nejste jistý/á, o jaké léky se jedná, poraďte se s lékařem. Řekněte lékaři, pokud jste některé z výše uvedených léků užíval/a v minulosti, ale nyní je již neužíváte.

Užívání přípravku GLEPERIL s jídlem a pitím
Doporučuje se užívat Gleperil ráno před jídlem, aby se snížil vliv potravy na účinek léku. Při léčbě přípravkem Gleperil nepoužívejte doplňky stravy s obsahem draslíku nebo náhražky soli.

Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotenství
Pokud si myslíte nebo víte, že jste těhotná, musíte informovat lékaře. Než otěhotníte nebo jakmile budete vědět, že jste těhotná, lékař vám obvykle doporučí přestat užívat Gleperil a poradí vám užívat místo něj jiný lék. Gleperil se nedoporučuje užívat v časném stádiu těhotenství a po 3. měsíci těhotenství se užívat nesmí, protože může způsobit závažné poškození zdraví vašeho dítěte, pokud byste jej užívala po 3. měsíci těhotenství.
Kojení
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte, nebo se chystáte začít kojit. Gleperil se nedoporučuje kojícím matkám. Jestliže si přejete kojit, zvláště pokud je vaše dítě novorozenec nebo po předčasném porodu, lékař vám vybere jiný způsob léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Gleperil neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se může vyskytnout závrať nebo slabost vyvolaná nízkým krevním tlakem. V případě výskytu takovýchto projevů může být Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje narušena.
Důležité informace o některých složkách přípravku Gleperil:
Tablety obsahují laktózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se s ním poraďte.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GLEPERIL UŽÍVÁ

O tom, jaké množství přípravku Gleperil máte začít užívat, rozhodne lékař. Dávka může být zvýšena podle Vašeho zdravotního stavu a jiných léků, které užíváte. Vždy užívejte přípravek Gleperil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neměňte užívanou dávku, pokud k tomu nedal pokyn Váš lékař. Gleperil může být užíván samostatně nebo současně s jinými léky na snížení krevního tlaku.

 • Gleperil užívejte pouze ústy.
 • Tablety užívejte ráno před jídlem.
 • Doporučuje se zapít tabletu(y) sklenicí vody a užívat lék každý den ve stejnou dobu.

Gleperil není určen k použití u dětí.

Obvyklá dávka je:
Vysoký krevní tlak

 • zahajovací dávka – 4 mg denně
 • po měsíci léčby může být dávka zvýšena na 8 mg denně.

8 mg denně je nejvyšší běžně užívaná dávka.

U starších lidí s vysokým krevním tlakem je obvyklá denní dávka

 • 2 mg denně
 • po měsíci léčby může být dávka zvýšena na 4 mg denně.

8 mg denně je nejvyšší běžně užívaná dávka.

Přípravek Gleperil 4 mg nebo 8 mg se smí užívat pouze s léky na vysoký krevní tlak, které nejsou rovněž inhibitory ACE.

Jestliže užíváte močopudné léky (diuretika)

 • lékař Vám je může vysadit 2 až 3 dny před zahájením léčby přípravkem Gleperil, důvodem je zabránění poklesu krevního tlaku
 • v případě potřeby můžete po zahájení léčby přípravkem Gleperil začít močopudné léky znovu začít užívat
 • není-li možné vysadit močopudné léky, můžete současně s nimi užívat dávku 2 mg přípravku Gleperil.

Lékař nebo lékárník vám přesně řeknou, co byste měl/a dělat.
Lékař může Vaši léčbu zahájit dávkou 2 mg přípravku Gleperil denně, jestliže:

 • váš krevní tlak je příliš vysoký
 • nemáte dostatek tekutiny v těle (jste dehydrovaný/á)
 • máte nízkou hladinu solí v krvi
 • máte problémy se srdcem, což znamená, že Vaše srdce obtížně pumpuje krev do těla (srdeční dekompenzace)
 • máte vysoký krevní tlak z důvodu ucpaných cév v ledvinách (konstrikce artérií)
 • jestliže po úvodní dávce přípravku Gleperil došlo k výraznému poklesu krevního tlaku.

Srdeční selhání
Dávka 8 mg není vhodná k léčbě tohoto stavu

 • úvodní dávka je 2 mg denně
 • po 2 týdnech může být zvýšena na 4 mg denně.

Stabilní ischemická choroba srdeční

 • obvyklá úvodní dávka je 4 mg jednou denně
 • po 2 týdnech může být zvýšena na 8 mg denně.U starších lidí s ischemickou chorobou srdeční je obvyklá denní dávka
 • 2 mg denně
 • po jednom týdnu může být zvýšena na 4 mg denně
 • a za další týden na 8 mg denně, což je nejvyšší používaná dávka.

Jestliže jste užil/a více přípravku, Gleperil než jste měl/a
Jestliže jste si vzal/a více přípravku, než jste měl/a, okamžitě vyhledejte lékaře.
Mohou se projevit následující účinky: nízký krevní tlak, šok, problémy s ledvinami, zrychlený dech, zrychlený srdeční tep, bušení srdce (palpitace), zpomalený srdeční tep, pocity závratě či úzkosti, kašel.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Gleperil
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Jestliže si zapomenete vzít jednu nebo více tablet, vynecháte dávku, na kterou jste zapomněl/a, a vezměte si další dávku v obvyklé době. Máte-li pochyby, obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste přestal/a užívat Gleperil
Nepřestávejte užívat Gleperil bez porady s lékařem. Léky na vysoký krevní tlak či srdeční selhání se obvykle užívají po celý zbytek života. Jestliže přestanete přípravek Gleperil užívat, vaše onemocnění se může zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gleperil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás některý z uvedených účinků vyskytne, přestaňte tablety užívat a okamžitě o tom informujte svého lékaře:

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka či krku
 • dýchací obtíže
 • závratě či mdloba
 • velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.

Jedná se o velmi vzácný, ale závažný projev nazývaný angioedém, ke kterému může dojít při užívání všech léků z této skupiny (inhibitory ACE). Je nutné, abyste byl/a okamžitě léčen/a, obvykle v nemocnici.
Časté (vyskytují se u 1 nebo více ze 100, ale méně než u 1 z 10 pacientů)

 • kašel, dušnost
 • pocit na omdlení následkem nízkého krevního tlaku (zejména při zahájení léčby přípravkem Gleperil, po zvýšení dávky nebo pokud zároveň užíváte močopudné léky)
 • bolest hlavy, závrať či únava, závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, svalové křeče, rozmazané vidění, bolest očí, hučení v uších (tinnitus)
 • nucení na zvracení nebo zvracení, bolest žaludku či zažívací obtíže
 • změny vnímání chuti, průjem, zácpa, vyrážka, svědění.

Méně časté (vyskytují se u 1 nebo více z 1000, ale méně než u 1 ze 100 pacientů)

 • změny nálady či poruchy spánku
 • pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospazmus)
 • sucho v ústech
 • problémy s ledvinami
 • neschopnost dosáhnout erekce
 • pocení
 • sípání, otok obličeje, jazyka či krku, silné svědění, vyrážka, mdloba či závratě (angioedém).

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než u 1 z 10 000 p­acientů)

 • zmatenost
 • nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi, která souvisí s onemocnění srdce (angina pectoris), srdeční infarkt a mozková mrtvice (tyto účinky byly zaznamenány u lidí s nízkým krevním tlakem léčených inhibitory ACE)
 • hrudní infekce (eosinofilní pneumonie), ucpaný nos či rýma
 • zánět slinivky břišní (pankreatitida)
 • zánět jater (hepatitida)
 • kožní reakce připomínající alergii (erythema multiforme)
 • změny laboratorních nálezů v krvi. Lékař Vám může provést vyšetření krve, aby je zkontroloval
 • akutní problémy s ledvinami,
 • u diabetiků může dojít k hypoglykemii (velmi nízká hladina glukózy v krvi).
 • vaskulitida (zánět krevních cév) byla hlášena.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK GLEPERIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte Gleperil po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za výrazem: „Použitelné do“ nebo „EXP“. První dvě číslice znamenají měsíc a poslední číslice rok.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gleperil obsahuje
Léčivou látkou je perindopril-erbumin.
Gleperil 4 mg obsahuje 4 mg perindopril-erbuminu (odpovídá 3,338 mg perindoprilu) v jedné tabletě.
Gleperil 8 mg obsahuje 8 mg perindopril-erbuminu (odpovídá 6,676 mg perindoprilu) v jedné tabletě.
Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou:
Hydrofobní koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy a
magnesium-stearát.

Jak přípravek Gleperil vypadá a co obsahuje toto balení
4 mg:
Bílé, podlouhlé tablety s půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým „PP“ na jedné straně a „4“ na
druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny
8 mg:
Bílé, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým „PP“ na jedné straně a „8“ na druhé straně.
Každá síla tablet je dostupná v balení obsahujícím 14, 20, 28, 30, 56 a 60 tablet v hliníkovém blistru.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobci Tillomed Laboratories Ltd.
3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots
Cambridgeshire PE19 3ET Velká Británie
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tento léčivý přípravek je schválen v členských zemích Evropského hospodářského prostoru pod následujícími názvy:
Nizozemí, Belgie a Luxembursko:
Perindopril tert-butylamine Glenmark 2/4/8mg, Tabletten
Bulharsko: PRINDEX 2/4/8mg
Estonsko: PRINDEX 2/4/8mg
Maďarsko: GLEPERIL 2/4/8mg
Litva: PRINDEX 2/4/8mg tabletės
Lotyšsko: Prindex 2/4/8mg
Posko: Lextril
Portugalsko: Prindex 2/4/8mg
Rumunsko: PRINDEX 2/4/8mg
Slovenská republika: Prindex 2/4/8 mg
Slovinsko: PRINDEX 2/4/8 mg tablete

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 26.3.2012

Gleperil 4 mg

tablety
perindoprilum erbuminum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Gleperil k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gleperil užívat
 3. Jak se přípravek Gleperil užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Gleperil uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK GLEPERIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gleperil patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Tyto léky působí tak, že rozšiřují krevní cévy. To usnadňuje vašemu srdci pumpovat krev do celého těla.

Přípravek Gleperil 4 mg se používá:

 • k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
 • k léčbě srdečního selhání (stav, kde srdce není schopno pumpovat do těla takové množství krve, jaké tělo potřebuje)
 • ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční infarkt, u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (onemocnění, kdy je sníženo či zamezeno zásobování srdce krví) a kteří již prodělali srdeční infarkt a/nebo operaci ke zlepšení zásobování srdce krví rozšířením cév, které krev do srdce přivádějí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GLEPERIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Gleperil:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril nebo na kteroukoli další složku přípravku, nebo na jiný inhibitor ACE (viz Další informace, bod 6).
 • jestliže jste měl/a v minulosti příznaky jako otok obličeje, jazyka či hrtanu (angioneurotický edém) bez ohledu na to, zda tyto projevy byly způsobeny léčbou podobným lékem (inhibitorem ACE)
 • jestliže jste těhotná již déle než 3 měsíce. (Raději se též vyhněte užívání připravku Gleperil na počátku těhotenství – viz bod „Těhotenství“).

Děti
Gleperil není určený k užívání u dětí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gleperil je zapotřebí:
Před použitím přípravku Gleperil se poraďte s lékařem, jestliže:

 • máte zúžení srdečních chlopní (aortální či mitrální stenózu) nebo onemocnění srdečního svalu (hypertrofická kardiomyopatie) nebo zúžení tepny, která zásobuje ledviny krví (stenózu renální artérie)
 • v nedávné době jste se podrobil/a transplantaci ledvin
 • trpíte jinými problémy se srdcem, játry nebo ledvinami, nebo pokud jste na dialýze
 • máte cukrovku, která není dobře kompenzována léčbou
 • bylo Vám doporučeno, abyste omezil/a příjem soli ve stravě nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík
 • trpíte kolagenovým onemocněním jako např. systémový lupus erythematosus nebo sklerodermie
 • máte podstoupit léčbu ke snížení účinku alergie na včelí či vosí bodnutí nebo se takto léčíte
 • máte podstoupit odstranění cholesterolu z krve pomocí speciálního přístroje (LDL-aferéza).
 • Musíte říci svému lékaři, pokud jste (nebo se domníváte, že jste) těhotná. Gleperil se nedoporučuje užívat v časném stádiu těhotenství a po 3. měsíci těhotenství se užívat nesmí, protože může způsobit závažné poškození zdraví vašeho dítěte, užívá-li se v tomto období (viz bod „Těhotenství“).

Jestliže máte pocit tlaku na prsou a otok obličeje a jazyka (angioneurotický edém), neprodleně o tom informujte svého lékaře a přestaňte užívat přípravek Gleperil 4 mg nebo 8 mg. To platí pro všechny inhibitory ACE.

Sdělte, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi, že užíváte Gleperil, jestliže:

 • máte podstoupit operaci nebo celkovou anestézii
 • nedávno jste měl/a průjem nebo jste zvracel/a,
 • nedochází k dostatečnému snížení krevního tlaku z etnických příčin (zejména u černochů).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména je nutné, abyste se poradil/a s lékařem před zahájením léčby přípravkem Gleperil, jestliže užíváte:

 • léky na vysoký krevní tlak včetně močopudných léků (diuretik)
 • močopudné léky (diuretika), která ovlivňují draslík, např. spironolakton, triamteren nebo amilorid,
 • léky na zvýšení hladiny draslíku
 • heparin (na ředění krve) může také ovlivnit hladinu draslíku v krvi
 • léky na cukrovku (inzulín nebo tablety)
 • lithium (na mánii nebo deprese)
 • léky na duševní onemocnění jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo jiné psychózy
 • alopurinol k léčbě dny
 • léky na autoimunitní poruchy (např. revmatoidní artritida) nebo podávané po transplantacích.

Těmto lékům se říká imunosupresiva

 • prokainamid (na nepravidelný srdeční tep)
 • nesteroidní protizánětlivé léky (ibuprofen, diklofenak) včetně aspirinu proti bolesti
 • léky na nízký krevní tlak, šok či průduškové astma (jako efedrin, noradrenalin či adrenalin)
 • léky, které rozšiřují krevní cévy (vazodilatancia, např. nitráty).

Pokud si nejste jistý/á, o jaké léky se jedná, poraďte se s lékařem. Řekněte lékaři, pokud jste některé z výše uvedených léků užíval/a v minulosti, ale nyní je již neužíváte.

Užívání přípravku GLEPERIL s jídlem a pitím
Doporučuje se užívat Gleperil ráno před jídlem, aby se snížil vliv potravy na účinek léku. Při léčbě přípravkem Gleperil nepoužívejte doplňky stravy s obsahem draslíku nebo náhražky soli.

Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotenství
Pokud si myslíte nebo víte, že jste těhotná, musíte informovat lékaře. Než otěhotníte nebo jakmile budete vědět, že jste těhotná, lékař vám obvykle doporučí přestat užívat Gleperil a poradí vám užívat místo něj jiný lék. Gleperil se nedoporučuje užívat v časném stádiu těhotenství a po 3. měsíci těhotenství se užívat nesmí, protože může způsobit závažné poškození zdraví vašeho dítěte, pokud byste jej užívala po 3. měsíci těhotenství.
Kojení
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte, nebo se chystáte začít kojit. Gleperil se nedoporučuje kojícím matkám. Jestliže si přejete kojit, zvláště pokud je vaše dítě novorozenec nebo po předčasném porodu, lékař vám vybere jiný způsob léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Gleperil neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se může vyskytnout závrať nebo slabost vyvolaná nízkým krevním tlakem. V případě výskytu takovýchto projevů může být Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje narušena.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gleperil:
Tablety obsahují laktózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se s ním poraďte.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GLEPERIL UŽÍVÁ

O tom, jaké množství přípravku Gleperil máte začít užívat, rozhodne lékař. Dávka může být zvýšena podle Vašeho zdravotního stavu a jiných léků, které užíváte. Vždy užívejte přípravek Gleperil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neměňte užívanou dávku, pokud k tomu nedal pokyn Váš lékař. Gleperil může být užíván samostatně nebo současně s jinými léky na snížení krevního tlaku.

 • Gleperil užívejte pouze ústy.
 • Tablety užívejte ráno před jídlem.
 • Doporučuje se zapít tabletu(y) sklenicí vody a užívat lék každý den ve stejnou dobu.

Gleperil není určen k použití u dětí.

Obvyklá dávka je:
Vysoký krevní tlak

 • zahajovací dávka – 4 mg denně
 • po měsíci léčby může být dávka zvýšena na 8 mg denně.

8 mg denně je nejvyšší běžně užívaná dávka.
U starších lidí s vysokým krevním tlakem je obvyklá denní dávka

 • 2 mg denně
 • po měsíci léčby může být dávka zvýšena na 4 mg denně.

8 mg denně je nejvyšší běžně užívaná dávka.
Přípravek Gleperil 4 mg nebo 8 mg se smí užívat pouze s léky na vysoký krevní tlak, které nejsou rovněž inhibitory ACE.

Jestliže užíváte močopudné léky (diuretika)

 • lékař Vám je může vysadit 2 až 3 dny před zahájením léčby přípravkem Gleperil, důvodem je zabránění poklesu krevního tlaku
 • v případě potřeby můžete po zahájení léčby přípravkem Gleperil začít močopudné léky znovu začít užívat
 • není-li možné vysadit močopudné léky, můžete současně s nimi užívat dávku 2 mg přípravku Gleperil.

Lékař nebo lékárník vám přesně řeknou, co byste měl/a dělat.
Lékař může Vaši léčbu zahájit dávkou 2 mg přípravku Gleperil denně, jestliže:

 • váš krevní tlak je příliš vysoký
 • nemáte dostatek tekutiny v těle (jste dehydrovaný/á)
 • máte nízkou hladinu solí v krvi
 • máte problémy se srdcem, což znamená, že Vaše srdce obtížně pumpuje krev do těla (srdeční dekompenzace)
 • máte vysoký krevní tlak z důvodu ucpaných cév v ledvinách (konstrikce artérií)
 • jestliže po úvodní dávce přípravku Gleperil došlo k výraznému poklesu krevního tlaku.

Srdeční selhání
Dávka 8 mg není vhodná k léčbě tohoto stavu

 • úvodní dávka je 2 mg denně
 • po 2 týdnech může být zvýšena na 4 mg denně.

Stabilní ischemická choroba srdeční

 • obvyklá úvodní dávka je 4 mg jednou denně
 • po 2 týdnech může být zvýšena na 8 mg denně.

U starších lidí s ischemickou chorobou srdeční je obvyklá denní dávka

 • 2 mg denně
 • po jednom týdnu může být zvýšena na 4 mg denně
 • a za další týden na 8 mg denně, což je nejvyšší používaná dávka.

Jestliže jste užil/a více přípravku, Gleperil než jste měl/a
Jestliže jste si vzal/a více přípravku, než jste měl/a, okamžitě vyhledejte lékaře.
Mohou se projevit následující účinky: nízký krevní tlak, šok, problémy s ledvinami, zrychlený dech, zrychlený srdeční tep, bušení srdce (palpitace), zpomalený srdeční tep, pocity závratě či úzkosti, kašel.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Gleperil
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Jestliže si zapomenete vzít jednu nebo více tablet, vynecháte dávku, na kterou jste zapomněl/a, a vezměte si další dávku v obvyklé době. Máte-li pochyby, obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste přestal/a užívat Gleperil
Nepřestávejte užívat Gleperil bez porady s lékařem. Léky na vysoký krevní tlak či srdeční selhání se obvykle užívají po celý zbytek života. Jestliže přestanete přípravek Gleperil užívat, vaše onemocnění se může zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gleperil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás některý z uvedených účinků vyskytne, přestaňte tablety užívat a okamžitě o tom informujte svého lékaře:

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka či krku
 • dýchací obtíže
 • závratě či mdloba
 • velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.

Jedná se o velmi vzácný, ale závažný projev nazývaný angioedém, ke kterému může dojít při užívání všech léků z této skupiny (inhibitory ACE). Je nutné, abyste byl/a okamžitě léčen/a, obvykle v nemocnici.

Časté (vyskytují se u 1 nebo více ze 100, ale méně než u 1 z 10 pacientů)

 • kašel, dušnost
 • pocit na omdlení následkem nízkého krevního tlaku (zejména při zahájení léčby přípravkem Gleperil, po zvýšení dávky nebo pokud zároveň užíváte močopudné léky)
 • bolest hlavy, závrať či únava, závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, svalové křeče, rozmazané vidění, bolest očí, hučení v uších (tinnitus)
 • nucení na zvracení nebo zvracení, bolest žaludku či zažívací obtíže
 • změny vnímání chuti, průjem, zácpa, vyrážka, svědění.

Méně časté (vyskytují se u 1 nebo více z 1000, ale méně než u 1 ze 100 pacientů)

 • změny nálady či poruchy spánku
 • pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospazmus)
 • sucho v ústech
 • problémy s ledvinami
 • neschopnost dosáhnout erekce
 • pocení
 • sípání, otok obličeje, jazyka či krku, silné svědění, vyrážka, mdloba či závratě (angioedém).

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než u 1 z 10 000 p­acientů)

 • zmatenost
 • nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi, která souvisí s onemocnění srdce (angina pectoris), srdeční infarkt a mozková mrtvice (tyto účinky byly zaznamenány u lidí s nízkým krevním tlakem léčených inhibitory ACE)
 • hrudní infekce (eosinofilní pneumonie), ucpaný nos či rýma
 • zánět slinivky břišní (pankreatitida)
 • zánět jater (hepatitida)
 • kožní reakce připomínající alergii (erythema multiforme)
 • změny laboratorních nálezů v krvi. Lékař Vám může provést vyšetření krve, aby je zkontroloval
 • akutní problémy s ledvinami,
 • u diabetiků může dojít k hypoglykemii (velmi nízká hladina glukózy v krvi).
 • vaskulitida (zánět krevních cév) byla hlášena.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK GLEPERIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte Gleperil po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za výrazem: „Použitelné do“ nebo „EXP“. První dvě číslice znamenají měsíc a poslední číslice rok.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gleperil obsahuje
Léčivou látkou je perindopril-erbumin.
Gleperil 4 mg obsahuje 4 mg perindopril-erbuminu (odpovídá 3,338 mg perindoprilu) v jedné tabletě.
Gleperil 8 mg obsahuje 8 mg perindopril-erbuminu (odpovídá 6,676 mg perindoprilu) v jedné tabletě.
Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou:
Hydrofobní koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy a
magnesium-stearát.

Jak přípravek Gleperil vypadá a co obsahuje toto balení
4 mg:
Bílé, podlouhlé tablety s půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým „PP“ na jedné straně a „4“ na
druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny
8 mg:
Bílé, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým „PP“ na jedné straně a „8“ na druhé straně.
Každá síla tablet je dostupná v balení obsahujícím 14, 20, 28, 30, 56 a 60 tablet v hliníkovém blistru.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobci Tillomed Laboratories Ltd.
3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots
Cambridgeshire PE19 3ET Velká Británie
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tento léčivý přípravek je schválen v členských zemích Evropského hospodářského prostoru pod následujícími názvy:
Nizozemí, Belgie a Luxembursko:
Perindopril tert-butylamine Glenmark 2/4/8mg, Tabletten
Bulharsko: PRINDEX 2/4/8mg
Estonsko: PRINDEX 2/4/8mg
Maďarsko: GLEPERIL 2/4/8mg
Litva: PRINDEX 2/4/8mg tabletės
Lotyšsko: Prindex 2/4/8mg
Posko: Lextril
Portugalsko: Prindex 2/4/8mg
Rumunsko: PRINDEX 2/4/8mg
Slovenská republika: Prindex 2/4/8 mg
Slovinsko: PRINDEX 2/4/8 mg tablete

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 26.3.2012


top