Guttalax je projímavý přípravek, který léčí zácpu a usnadňuje vyprazdňování. Účinkuje v tlustém střevě, kde působí vlnivý pohyb stěn. Při správném užívání nenarušuje funkci střev. Guttalax je určen pouze ke krátkodobému užívání, není vhodný pro děti do čtyř let.

Druhy přípravku

Guttalax tablety

Tablety Guttalax se užívají při zácpě. Obsahují projímavou látku, která v tlustém střevě stimuluje přirozený vlnovitý pohyb a změkčuje stolici. Pokud je přípravek správně dávkován, nenarušuje funkci střev ani absorpci energetických složek či jiných živin v tenkém střevě.

Kdy se přípravek užívá?

Guttalax se užívá ve dvou případech, a to:

 • K léčbě akutní zácpy
 • K občasnému užití pro usnadnění vyprazdňování u chronické zácpy

Dávkování

Dospělí jedinci a děti starší deseti let užívají jednu tabletu denně. Tato dávka může být následně upravena na dvě tablety denně. Ty představují maximální denní dávku. Děti ve věkovém rozmezí od čtyř do deseti let užívají půlku tablety jednou denně. Stejně jako u dospělých, je důležité, aby dítě začalo na nižší dávce. Tu je postupně možné upravit na jednu celou tabletu denně. Děti by měly přípravek užívat pod dohledem lékaře. Děti mladší 4 let nesmějí přípravek užívat vůbec.

Ideální je Guttalax podávat večer před spaním, aby k vyprázdnění došlo druhý den ráno. Přípravek obvykle účinkuje po 6 až 12 hodinách od podání.

Guttalax tablety u těhotných a kojících žen

Těhotné ženy by se před užitím Guttalaxu měly nejprve poradit se svým lékařem. Guttalax se smí užívat během kojení.

Cena

Tablety Guttalax pořídíte od 67 korun.

Guttalax kapky

Přípravek je určený k léčbě akutní zácpy a občasnému užití během chronické zácpy. Je určený pro dospělé a děti od 4 let. Malé děti by měly přípravek užívat jen na doporučení lékaře.

Dávkování

Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a děti od deseti let 10 až 20 kapek jedenkrát denně. Tuto dávku se nedoporučuje přesahovat. Děti od 4 do deseti let užívají 5 až 10 kapek denně, které rovněž představují maximální denní dávku. Přípravek se doporučuje užívat vždy před spaním maximálně po dobu 2 týdnů.

Děti by měly přípravek užívat pod dohledem lékaře. Děti mladší 4 let nesmějí přípravek užívat vůbec.

Guttalax kapky u těhotných a kojících žen

Klinické údaje prokázaly, že účinné složky léku neprostupují do mateřského mléka. Přípravek je tedy možné bezpečně užívat také během kojení. Těhotné ženy by se o užívání léku měly poradit se svým lékařem.

Cena

Guttalax kapky pořídíte od 125 korun.

Dulcolax čípky

Dulcolax čípky jsou lokálně působící projímadlo, které působí pozitivně na peristaltiku střev a změkčuje stolici. Kromě léčby akutní a chronické zácpy se užívají také k přípravě na diagnostická vyšetření, před a po operacích a u stavů, které vyžadují usnadnění vyprazdňování stolice. Děti by měly přípravek užívat pod dohledem lékaře. Děti mladší 4 let nesmějí přípravek užívat vůbec.

Dávkování

Při zácpě užívají dospělí a děti starší 10 let jeden čípek jedenkrát denně. Dultolax čípek má oproti tabletám a kapkám téměř okamžitý účinek. Obvykle se dostavuje po 10 až 30 minutách. Bez porady s lékařem není možné přípravek užívat déle než 7 dnů.

Dulcolax u těhotných a kojících žen

Dulcolax čípky lze bezpečně užívat během kojení. Těhotné ženy by se o přípravku měly nejprve poradit se svým lékařem.

Cena

Čípky Dulcolax pořídíte od 64 korun.

Příbalový leták

tablety
Natrii picosulfas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte GUTTALAX užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší během několika dní, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je GUTTALAX a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GUTTALAX užívat
 3. Jak se GUTTALAX užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak GUTTALAX uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE GUTTALAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pikosulfát sodný, léčivá látka přípravku GUTTALAX, patří mezi laxativa (látky s projímavým účinkem).
GUTTALAX je místně působící laxativum, které způsobuje stimulaci peristaltiky (vlnovitý pohyb stěn) tlustého střeva a změkčení stolice.

GUTTALAX se používá

 • u pacientů trpících zácpou
 • při stavech, kdy je vyžadována podpora vyprazdňování

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GUTTALAX UŽÍVAT

Neužívejte GUTTALAX

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku pikosulfát sodný nebo na kteroukoli další složku přípravku GUTTALAX
 • jestliže trpíte neprůchodností nebo ztíženou průchodností střev
 • při náhlých břišních onemocněních např. zánětu slepého střeva, při akutních zánětlivých onemocněních střev
 • při závažné dehydrataci (ztráta vody z organismu)
 • při těžkých bolestech břicha spojených s nauzeou (pocit na zvracení) a zvracením – může to být příznak závažného stavu
 • jestliže trpíte vzácnými vrozenými onemocněními, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz bod Důležité informace o některých složkách přípravku GUTTALAX)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GUTTALAX je zapotřebí

 • jestliže potřebujete užívat laxativa denně nebo po delší dobu, kontaktujte svého lékaře, aby vyšetřil příčinu zácpy, dlouhodobé nadměrné užívání může vést k poruchám elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu) a k hypokalemii (nízká hladina draslíku v krvi).

Byl hlášen výskyt závratí a mdlob při užívání přípravku GUTTALAX, není však prokázána souvislost s užíváním přípravku. Dostupná data naznačují, že se jedná o stavy spojené s namáhavým tlačením při vyprazdňování stolice nebo stavy spojené s bolestí břicha u zácpy, která vedla k použití projímadla.
Děti nesmí užívat laxativa bez porady s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Opakované podávání nadměrných dávek přípravku GUTTALAX současně s diuretiky (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) nebo kortikosteroidy může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu). To může mít za následek zvýšenou citlivost organismu k působení srdečních glykosidů (léky k léčbě poruch srdečního rytmu).
Současné podávání antibiotik může snížit projímavý účinek přípravku GUTTALAX.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V průběhu těhotenství lze GUTTALAX užívat pouze po poradě s lékařem.
Klinické údaje prokázaly, že ani účinná složka přípravku ani jeho metabolity nejsou vylučovány do mateřského mléka zdravých kojících žen. Z toho důvodu je možné přípravek GUTTALAX bezpečně užívat během kojení.
Nebyly provedeny žádné studie fertility u člověka. Neklinické studie neprokázaly žádný vliv na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.
V důsledku břišních křečí můžete pocítit závrať a/nebo mdlobu. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení nebo obsluha strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku GUTTALAX
Jedna tableta přípravku GUTTALAX obsahuje 67,5 mg laktózy, což znamená 135,0 mg laktózy v maximální doporučené denní dávce k léčbě dospělých a dětí od 10 let. Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte před zahájením užívání přípravku GUTTALAX svého lékaře.

3. JAK SE GUTTALAX UŽÍVÁ

Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučují se tyto dávky:
Dospělí a děti nad 10 let: 1 – 2 tablety (5 – 10 mg)
Děti 4–10 let: 1/2 – 1 tableta (2,5 – 5 mg)
Děti by neměly užívat Guttalax bez doporučení lékaře.
GUTTALAX je zpravidla podáván večer před spaním, vyprázdnění nastává následující den ráno.
Účinek obvykle nastává 6 – 12 hodin po podání.
GUTTALAX lze pravidelně, při každodenním podávání, užívat po dobu maximálně dvou týdnů, a to jak po konzultaci, tak i bez konzultace lékaře.
Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více tobolek GUTTALAX, než jste měl(a)
Důležité je dodržovat dávkování uvedené na obale přípravku. Jestliže jste užil(a) více přípravku
GUTTALAX než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání vysokých dávek pikosulfátu sodného, stejně jako ostatních laxativ, může způsobit chronický průjem, závažné ztráty tekutin, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Účinky předávkování lze minimalizovat vyvoláním zvracení nebo výplachem žaludku.
Následně je zpravidla třeba doplnit tekutiny.
Opakované předávkování laxativy může vést k vážnému poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře!
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i GUTTALAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Gastrointestinální poruchy
Velmi často (u více než 1 z 10 pacientů) se objeví průjem, často (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů) se mohou vyskytnout křeče a bolest v břiše, břišní (střevní) obtíže. Méně často (u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů) se může vyskytnout nevolnost a zvracení.

Poruchy imunitního systému
S četností není známo (z dostupných údajů nelze určit) se může vyskytnout přecitlivělost včetně angioneurotického edému (otok vzniklý náhlým nahromaděním tekutin v kůži a sliznicích v oblastech hrdla a jazyka, který může způsobit dýchací obtíže) a kožních reakcí.

Poruchy nervového systému
Méně často (u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů) se může vyskytnout závrať.
S četností není známo (z dostupných údajů nelze určit) se mohou vyskytnout mdloby.
Závrať a mdloby, které se objeví po požití pikosulfátu sodného jsou spojeny s křečemi v břiše a vyprazdňováním.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK GUTTALAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
GUTTALAX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co GUTTALAX obsahuje

 • Léčivou látkou je Natrii picosulfas monohydricus 5 mg v 1 tabletě
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sušený kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrolysovaný bramborový škrob, magnesium-stearát, rozpustný škrob

Jak GUTTALAX vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté ploché tablety se zkosenými hranami s půlící rýhou a značením 5L po obou stranách půlící rýhy a s logem firmy na straně druhé, bílá PP tuba s bílou PE zátkou, krabička

Velikost balení: 5, 10, 20, 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce
Delpharm Reims, Reims, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
11.1.2012

Guttalax kapky

(Natrii picosulfas)
perorální kapky, roztok

Složení

Léčivá látka: Natrii picosulfas 7,5 mg v 1 ml ( = v 15 kapkách)
Pomocné látky: Metylparaben E-218, sorbitol 70% krystalizující, čištěná voda

Indikační skupina
Laxativa

Charakteristika

GUTTALAX je místně působící projímadlo, které po bakteriálním štěpení v tlustém střevě působí na sliznici tlustého střeva, a tak zvyšuje střevní peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, který vede k vyprazdňovacímu procesu).

Indikace

GUTTALAX se používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě.
GUTTALAX je určen pro dospělé a děti od 4 let.

Kontraindikace
GUTTALAX nesmí užívat nemocní se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.
GUTTALAX je kontraindikován při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev a náhlých onemocněních břišních (např. zánětu slepého střeva), při akutních zánětlivých onemocněních střev a při závažné dehydrataci. V průběhu těhotenství lze GUTTALAX užívat pouze po poradě s lékařem. I když nebylo prokázáno, že se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka, kojení se nedoporučuje.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i GUTTALAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ojediněle se mohou vyskytnout břišní (střevní) potíže, křeče a bolest v břiše a průjmové stavy. Při případném výskytu průjmu, bolestí břicha, nucení ke zvracení, zvracení, hubnutí, slabosti nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte lékaře. Byly popsány ojedinělé případy alergických reakcí, projevující se jako kožní reakce nebo angioedém (otok vzniklý náhlým nahromaděním tekutin v kůži a sliznicích v oblastech hrdla a jazyku).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce

Prosím informuje svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Opakované podávání zvýšených dávek přípravku GUTTALAX současně s diuretiky (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) nebo kortikosteroidy může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu). To může mít za následek zvýšenou citlivost organismu k působení srdečních glykosidů (léky pro léčení poruch srdečního rytmu).

Dávkování a způsob podávání

Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučují se tyto dávky:
Dospělí a děti nad 10 let: 10–20 kapek večer
Děti 4–10 let: 5–10 kapek večer
GUTTALAX je zpravidla podáván večer před spaním, vyprázdnění nastává následující den ráno.
GUTTALAX lze pravidelně, při každodenním podávání, užívat po dobu maximálně dvou týdnů, a to jak po konzultaci, tak i bez konzultace lékaře. Děti od 4 do 10 let by měly přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Další informace

Upozornění
Obdobně jako u jiných laxativ není doporučeno dlouhodobé každodenní užívání přípravku GUTTALAX. Pokud je každodenní podávání laxativ nutné, je nutno určit příčinu chronické zácpy.
Dlouhodobé každodenní užívání v nadměrném množství může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy, hypokalemii (snížení hladiny draslíku v krvi) a zpětně vyvolat obnovení zácpy.
Pomocná látka benzoan sodný mírně dráždí kůži, oči, sliznici a zvyšuje riziko vzniku žloutenky u novorozenců.

Předávkování
Užívání vysokých dávek pikosulfátu může způsobit zvodnatění stolice, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Účinky předávkování lze minimalizovat vyvolaným zvracením nebo výplachem žaludku. Následně je zpravidla třeba doplnit tekutiny.
Opakované předávkování laxativy může vést k vážnému poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře!

Varování Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30oC, uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Balení
15 ml

Výrobce
Bidachem S.p.A., Fornovo San Giovanni, Itálie

Souběžný dovozce:
Pharmedex s.r.o., Praha, Česká republika

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim Hellas SA, Elliniko, Athéns, Řecko

Recenze

Hodnocení: 89 %


top