INEGY 10 mg/40 mg

tablety Ezetimibum a simvastatinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek INEGY a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INEGY užívat
 3. Jak se přípravek INEGY užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek INEGY uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK INEGY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek INEGY je lék užívaný ke snižování hladin celkového cholesterolu, LDL („zlého“) cholesterolu a mastných látek, nazývaných triglyceridy, v krvi. Přípravek INEGY navíc zvyšuje hladiny HDL („hodného“) cholesterolu. Používá se u pacientů, kteří nedokážou regulovat hladiny cholesterolu samotnou stravou. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.
Přípravek INEGY snižuje hladiny cholesterolu dvěma způsoby. Snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu i množství cholesterolu, které si tělo samo vytváří. Přípravek INEGY Vám nepomůže zhubnout.

Přípravek INEGY se používá jako přídavek k dietě pokud trpíte:
zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholeste­rolémie [heterozygotní familiární i nefamiliární]) nebo se zvýšenými hladinami tuku v krvi (smíšená hyperlipidémie):

 • pokud je léčba samotným statinem nedostatečná
 • pokud se již léčíte statinem a ezetimibem v samostatných tabletách
 • dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholeste­rolémie), která zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jinou léčbou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK INEGY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek INEGY:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ezetimib, simvastatin nebo na kteroukoli další složku přípravku INEGY tablety (viz bod 6. DALŠÍ INFORMACE),
 • pokud v současnosti trpíte aktivním onemocněním jater,
 • pokud jste těhotná nebo kojíte,
 • pokud současně užíváte jeden nebo více z následujících léků: o itrakonazol, ketokonazol nebo posakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí)
 • erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (antibiotika proti infekcím)
 • inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir (inhibitory HIV proteázy se používají proti HIV infekcím)
 • nefazodon (lék proti depresím)
 • gemfibrozil (lék na snížení cholesterolu)
 • cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci)
 • danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy).

Pokud si nejste jistý/á, že Váš lék je výše uveden, zeptejte se svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku INEGY je zapotřebí: Informujte svého lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií.
Sdělte svému lékaři, zda konzumujete větší množství alkoholu nebo zda jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater. Přípravek INEGY nemusí být pro Vás tím správným lékem.
Informujte svého lékaře, pokud máte podstoupit operaci. Může být nutné, abyste na krátký čas přestal/a užívat přípravek INEGY.
Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek INEGY. Tím se zkontroluje, jak dobře pracují Vaše játra.
Váš lékař může poté, co začnete užívat přípravek INEGY, také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují.
Během léčby tímto lékem bude Váš lékař pečlivě sledovat, zda nemáte cukrovku nebo zda nejste vznikem cukrovky ohrožen/a. Riziko vzniku cukrovky je pravděpodobné pokud máte vysoké hladiny cukru a tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní tlak.
Informujte svého lékaře, pokud máte těžkou plicní chorobu.
Kombinovaného užívání přípravku INEGY s fibráty (léky snižujícími hladinu cholesterolu) je třeba se vyvarovat, protože kombinované používání přípravku INEGY a fibrátů nebylo dosud studováno.
Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou svalovou bolest, citlivost nebo slabost. To je nezbytné, protože ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin, ve velmi vzácných případech ke smrti.
Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku INEGY, zejména u dávky 10/80 mg.

Riziko rozpadu svalů je rovněž větší u některých pacientů. Proberte se svým lékařem, pokud pro Vás platí cokoli z následujícího:

 • máte problémy s ledvinami
 • máte problémy se štítnou žlázou
 • je Vám 65 let nebo více
 • jste žena
 • měli jste někdy svalové potíže během léčby léky snižujícími cholesterol, kterým se říká „statiny“ (jako simvastatin, atorvastatin a rosuvastatin) nebo fibráty (jako gemfibrozil a bezafibrát)

Vy nebo Vaši blízcí příbuzní trpí dědičným svalovým onemocněním

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Je obzvláště důležité informovat svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků. Užívání přípravku INEGY spolu s kterýmkoli z těchto léků může zvýšit riziko svalových potíží (některé z nich byly již uvedeny ve výše zmíněném bodu „Neužívejte přípravek INEGY“):

 • cyklosporin (lék často používaný u pacientů s transplantovaným orgánem)
 • danazol (syntetický hormon užívaný k léčbě endometriózy)
 • léky jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí)
 • fibráty jako gemfibrozil a bezafibrát (léky používané ke snižování cholesterolu)
 • erythromycin, klarithromycin, telithromycin nebo kyselina fusidová (léky proti bakteriálním infekcím)
 • inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir (léky proti AIDS)
 • nefazodon (lék proti depresím)
 • amiodaron (lék proti nepravidelné srdeční činnosti)
 • verapamil, diltiazem nebo amlodipin (léky proti vysokému krevnímu tlaku, bolesti na hrudi v souvislosti s ischemickou chorobou srdeční nebo s jinou srdeční nemocí)
 • vysoké dávky (1 g nebo více za den) niacinu nebo kyseliny nikotinové (léky na snižování cholesterolu)
 • kolchicin (lék používaný k léčbě dny)

Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte niacin (kyselinu nikotinovou) nebo přípravek obsahující niacin a jste čínského původu.
Stejně jako u léků uvedených výše, informujete svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z následujícího:

 • léky, které brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fluindion, fenprokumon nebo acenokumarol (antikoagulancia)
 • cholestyramin (lék používaný ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje účinek přípravku INEGY
 • fenofibrát (další derivát kyseliny fibrové)
 • rifampicin (lék používaný k léčbě tuberkulózy)

Rovněž musíte říci každému lékaři, který Vám bude předepisovat nový lék, že užíváte přípravek INEGY.

Užívání přípravku INEGY s jídlem a pitím
Grepová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně přípravku INEGY. Konzumace grepové šťávy je nutno se vyvarovat, protože může zvýšit riziko svalových potíží.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek INEGY, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste těhotná.
Pokud byste v průběhu léčby přípravkem INEGY otěhotněla, přestaňte jej okamžitě užívat a vyhledejte svého lékaře. Pokud kojíte, neužívejte přípravek INEGY, protože není známo, zda jsou léčivé látky vylučovány do mateřského mléka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek INEGY se nedoporučuje dětem mladším 10 let.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nepředpokládá se, že by přípravek INEGY negativně ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je však třeba mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku závratě.

Důležité informace o některých složkách přípravku INEGY
Tablety INEGY obsahují cukr zvaný laktosa. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, vyhledejte svého lékaře ještě předtím, než začnete tento lék užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK INEGY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek INEGY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Dříve než začnete přípravek INEGY užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.
 • V této dietě musíte při užívání přípravku INEGY pokračovat.

Dávka pro dospělé je 1 tableta (1 tableta přípravku INEGY 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg nebo 10 mg/80 mg) užívaná ústy jednou denně. Dávka pro dospívající (ve věku 10 až 17 let) je 1 tableta (1 tableta INEGY 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg nebo 10 mg/40 mg) užívaná ústy jednou denně. Tablety nemají dělicí rýhu a nesmějí se dělit.

Dávka 10 mg/80 mg je doporučena pouze pro pacienty s velmi vysokou hladinou cholesterolu a s vysokým rizikem onemocnění srdce, u kterých se nedosáhlo snížení cholesterolu při nižších dávkách.
Podle Vaší současné léčby a stupně Vašeho osobního rizika Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná.
Užívejte přípravek INEGY večer. Můžete jej užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Pokud Vám lékař předepsal přípravek INEGY spolu s cholestyraminem nebo jiným sekvestrantem žlučových kyselin (léky snižující cholesterol), musíte přípravek INEGY užívat minimálně 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku INEGY, než jste měl(a):

 • vyhledejte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek INEGY:

 • nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku, stačí jen užít normální dávku přípravku INEGY v obvyklý čas následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek INEGY:
Váš cholesterol se může znovu zvýšit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek INEGY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého (viz ČEMU

MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK INEGY UŽÍVAT).
Byly popsány následující časté nežádoucí účinky (pozorované u 1 nebo více ze 100 a méně než 1 z 10 léčených pacientů):

 • bolesti svalů
 • zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí (transamináz) a/nebo svalových funkcí (kreatinkinázy)

Byly popsány následující méně časté nežádoucí účinky (pozorované u 1 nebo více z 1 000 a méně než 1 ze 100 léčených pacientů):

 • zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí; zvýšení hodnot kyseliny močové v krvi; prodloužení doby srážení krve; bílkovina v moči; úbytek na váze točení hlavy; bolesti hlavy; pocit lechtání
 • bolesti břicha; poruchy trávení; plynatost; pocit nevolnosti; zvracení; nadýmání; průjem; sucho v ústech; pálení žáhy
 • vyrážka; svědění; kopřivka
 • bolesti kloubů; bolesti, napětí, slabost nebo spasmy svalů; bolesti v zátylku; bolesti v pažích a nohou; bolesti zad
 • neobvyklá únava nebo slabost; pocit únavy; bolesti na hrudi; otok, obzvláště rukou a nohou
 • poruchy spánku; problémy se spaním

Navíc byly u lidí, kteří užívali buď přípravek INEGY nebo tablety ezetimibu nebo simvastatinu, hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • snížení počtu červených krvinek (anémie), snížení počtu krvinek, které může způsobovat podlitiny/krvácení (trombocytopénie)
 • necitlivost nebo slabost v pažích a nohou; špatná paměť
 • dýchací problémy včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky
 • zácpa; zánět slinivky břišní, často s těžkými bolestmi břicha
 • zánět jater nebo zežloutnutí kůže a bělma očí; selhání jater; žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může vést k bolestem břicha, pocitu nevolnosti, zvracení)
 • vypadávání vlasů, vystouplá červená vyrážka, někdy s terčíkovitý­mi lézemi
 • hypersenzitivní reakce včetně některé z následujících: přecitlivělost (alergické reakce včetně otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit potíže při dýchání nebo polykání a vyžadující okamžitou léčbu, bolesti nebo zánět kloubů, zánět cév, neobvyklé podlitiny, kožní vyrážky a otok, kopřivky, citlivost kůže na slunce, horečka, zčervenání, dušnost a pocitu nepohody, obraz onemocnění podobný lupusu (včetně kopřivky, onemocnění kloubů a ovlivnění bílých krvinek))
 • bolesti, citlivost, slabost svalů a svalové křeče; rozpad svalů; problémy se šlachami, někdy komplikované jejich přetržením
 • snížení chuti k jídlu
 • návaly horka; vysoký krevní tlak
 • bolesti
 • erektilní dysfunkce
 • deprese
 • změny v některých laboratorních krevních testech jaterních funkcí

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

 • poruchy spánku, včetně nočních můr
 • ztráta paměti
 • potíže v sexuální oblasti
 • cukrovka.To je pravděpodobnější pokud máte vysoké hladiny cukru a tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní tlak. Lékař Vás bude během léčby tímto lékem sledovat.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo slabost svalů. Ve vzácných případech mohou být svalové problémy závažné, včetně rozpadu svalů s následným poškozením ledvin; a velmi vzácně mohou být i příčinou úmrtí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK INEGY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek INEGY nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce za [EXP].
Přípravek INEGY uchovávejte při teplotě do 30C.
Blistry: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Lahvičky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek INEGY obsahuje
Léčivými látkami jsou: ezetimibum a simvastatinum. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10 mg, 20 mg nebo 40 mg simvastatinum.
Pomocnými látkami jsou: butylhydroxyanisol, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, propyl-gallát

Jak přípravek INEGY vypadá a co obsahuje toto balení
INEGY tablety jsou bílé až téměř bílé oválné tablety s kódy “311”, “312” nebo “313” na jedné straně.
Tablety nemají dělicí rýhu a nesmějí se dělit.

Velikosti balení:
7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 nebo 300 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
MSD-SP Limited
Hertford Road
UK-Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie
Tel.: 01992 467272

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
Postbus 581
2003 PC Haarlem
Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je ve členských státech EHP registrován pod názvem INEGY v Rakousku, Belgii, Kypru, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Islandu, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Slovenské republice, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 5.9.2012

INEGY 10 mg/10 mg

tablety Ezetimibum a simvastatinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek INEGY a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INEGY užívat
 3. Jak se přípravek INEGY užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek INEGY uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK INEGY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek INEGY je lék užívaný ke snižování hladin celkového cholesterolu, LDL („zlého“) cholesterolu a mastných látek, nazývaných triglyceridy, v krvi. Přípravek INEGY navíc zvyšuje hladiny HDL („hodného“) cholesterolu. Používá se u pacientů, kteří nedokážou regulovat hladiny cholesterolu samotnou stravou. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.
Přípravek INEGY snižuje hladiny cholesterolu dvěma způsoby. Snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu i množství cholesterolu, které si tělo samo vytváří. Přípravek INEGY Vám nepomůže zhubnout.

Přípravek INEGY se používá jako přídavek k dietě pokud trpíte:
zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholeste­rolémie [heterozygotní familiární i nefamiliární]) nebo se zvýšenými hladinami tuku v krvi (smíšená hyperlipidémie):

 • pokud je léčba samotným statinem nedostatečná
 • pokud se již léčíte statinem a ezetimibem v samostatných tabletách
 • dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholeste­rolémie), která zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jinou léčbou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK INEGY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek INEGY:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ezetimib, simvastatin nebo na kteroukoli další složku přípravku INEGY tablety (viz bod 6. DALŠÍ INFORMACE),
 • pokud v současnosti trpíte aktivním onemocněním jater,
 • pokud jste těhotná nebo kojíte,
 • pokud současně užíváte jeden nebo více z následujících léků: o itrakonazol, ketokonazol nebo posakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí)
 • erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (antibiotika proti infekcím)
 • inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir (inhibitory HIV proteázy se používají proti HIV infekcím)
 • nefazodon (lék proti depresím)
 • gemfibrozil (lék na snížení cholesterolu)
 • cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci)
 • danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy).

Pokud si nejste jistý/á, že Váš lék je výše uveden, zeptejte se svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku INEGY je zapotřebí: Informujte svého lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií.
Sdělte svému lékaři, zda konzumujete větší množství alkoholu nebo zda jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater. Přípravek INEGY nemusí být pro Vás tím správným lékem.
Informujte svého lékaře, pokud máte podstoupit operaci. Může být nutné, abyste na krátký čas přestal/a užívat přípravek INEGY.
Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek INEGY. Tím se zkontroluje, jak dobře pracují Vaše játra.
Váš lékař může poté, co začnete užívat přípravek INEGY, také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují.
Během léčby tímto lékem bude Váš lékař pečlivě sledovat, zda nemáte cukrovku nebo zda nejste vznikem cukrovky ohrožen/a. Riziko vzniku cukrovky je pravděpodobné pokud máte vysoké hladiny cukru a tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní tlak.
Informujte svého lékaře, pokud máte těžkou plicní chorobu.
Kombinovaného užívání přípravku INEGY s fibráty (léky snižujícími hladinu cholesterolu) je třeba se vyvarovat, protože kombinované používání přípravku INEGY a fibrátů nebylo dosud studováno.
Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou svalovou bolest, citlivost nebo slabost. To je nezbytné, protože ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin, ve velmi vzácných případech ke smrti.
Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku INEGY, zejména u dávky 10/80 mg.

Riziko rozpadu svalů je rovněž větší u některých pacientů. Proberte se svým lékařem, pokud pro Vás platí cokoli z následujícího:

 • máte problémy s ledvinami
 • máte problémy se štítnou žlázou
 • je Vám 65 let nebo více
 • jste žena
 • měli jste někdy svalové potíže během léčby léky snižujícími cholesterol, kterým se říká „statiny“ (jako simvastatin, atorvastatin a rosuvastatin) nebo fibráty (jako gemfibrozil a bezafibrát)

Vy nebo Vaši blízcí příbuzní trpí dědičným svalovým onemocněním

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Je obzvláště důležité informovat svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků. Užívání přípravku INEGY spolu s kterýmkoli z těchto léků může zvýšit riziko svalových potíží (některé z nich byly již uvedeny ve výše zmíněném bodu „Neužívejte přípravek INEGY“):

 • cyklosporin (lék často používaný u pacientů s transplantovaným orgánem)
 • danazol (syntetický hormon užívaný k léčbě endometriózy)
 • léky jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí)
 • fibráty jako gemfibrozil a bezafibrát (léky používané ke snižování cholesterolu)
 • erythromycin, klarithromycin, telithromycin nebo kyselina fusidová (léky proti bakteriálním infekcím)
 • inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir (léky proti AIDS)
 • nefazodon (lék proti depresím)
 • amiodaron (lék proti nepravidelné srdeční činnosti)
 • verapamil, diltiazem nebo amlodipin (léky proti vysokému krevnímu tlaku, bolesti na hrudi v souvislosti s ischemickou chorobou srdeční nebo s jinou srdeční nemocí)
 • vysoké dávky (1 g nebo více za den) niacinu nebo kyseliny nikotinové (léky na snižování cholesterolu)
 • kolchicin (lék používaný k léčbě dny)

Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte niacin (kyselinu nikotinovou) nebo přípravek obsahující niacin a jste čínského původu.
Stejně jako u léků uvedených výše, informujete svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z následujícího:

 • léky, které brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fluindion, fenprokumon nebo acenokumarol (antikoagulancia)
 • cholestyramin (lék používaný ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje účinek přípravku INEGY
 • fenofibrát (další derivát kyseliny fibrové)
 • rifampicin (lék používaný k léčbě tuberkulózy)

Rovněž musíte říci každému lékaři, který Vám bude předepisovat nový lék, že užíváte přípravek INEGY.

Užívání přípravku INEGY s jídlem a pitím
Grepová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně přípravku INEGY. Konzumace grepové šťávy je nutno se vyvarovat, protože může zvýšit riziko svalových potíží.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek INEGY, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste těhotná.
Pokud byste v průběhu léčby přípravkem INEGY otěhotněla, přestaňte jej okamžitě užívat a vyhledejte svého lékaře. Pokud kojíte, neužívejte přípravek INEGY, protože není známo, zda jsou léčivé látky vylučovány do mateřského mléka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek INEGY se nedoporučuje dětem mladším 10 let.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nepředpokládá se, že by přípravek INEGY negativně ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je však třeba mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku závratě.

Důležité informace o některých složkách přípravku INEGY
Tablety INEGY obsahují cukr zvaný laktosa. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, vyhledejte svého lékaře ještě předtím, než začnete tento lék užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK INEGY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek INEGY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Dříve než začnete přípravek INEGY užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.
 • V této dietě musíte při užívání přípravku INEGY pokračovat.

Dávka pro dospělé je 1 tableta (1 tableta přípravku INEGY 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg nebo 10 mg/80 mg) užívaná ústy jednou denně. Dávka pro dospívající (ve věku 10 až 17 let) je 1 tableta (1 tableta INEGY 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg nebo 10 mg/40 mg) užívaná ústy jednou denně. Tablety nemají dělicí rýhu a nesmějí se dělit.

Dávka 10 mg/80 mg je doporučena pouze pro pacienty s velmi vysokou hladinou cholesterolu a s vysokým rizikem onemocnění srdce, u kterých se nedosáhlo snížení cholesterolu při nižších dávkách.
Podle Vaší současné léčby a stupně Vašeho osobního rizika Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná.
Užívejte přípravek INEGY večer. Můžete jej užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Pokud Vám lékař předepsal přípravek INEGY spolu s cholestyraminem nebo jiným sekvestrantem žlučových kyselin (léky snižující cholesterol), musíte přípravek INEGY užívat minimálně 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku INEGY, než jste měl(a):

 • vyhledejte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek INEGY:

 • nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku, stačí jen užít normální dávku přípravku INEGY v obvyklý čas následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek INEGY:
Váš cholesterol se může znovu zvýšit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek INEGY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého (viz ČEMU

MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK INEGY UŽÍVAT).
Byly popsány následující časté nežádoucí účinky (pozorované u 1 nebo více ze 100 a méně než 1 z 10 léčených pacientů):

 • bolesti svalů
 • zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí (transamináz) a/nebo svalových funkcí (kreatinkinázy)

Byly popsány následující méně časté nežádoucí účinky (pozorované u 1 nebo více z 1 000 a méně než 1 ze 100 léčených pacientů):

 • zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí; zvýšení hodnot kyseliny močové v krvi; prodloužení doby srážení krve; bílkovina v moči; úbytek na váze točení hlavy; bolesti hlavy; pocit lechtání
 • bolesti břicha; poruchy trávení; plynatost; pocit nevolnosti; zvracení; nadýmání; průjem; sucho v ústech; pálení žáhy
 • vyrážka; svědění; kopřivka
 • bolesti kloubů; bolesti, napětí, slabost nebo spasmy svalů; bolesti v zátylku; bolesti v pažích a nohou; bolesti zad
 • neobvyklá únava nebo slabost; pocit únavy; bolesti na hrudi; otok, obzvláště rukou a nohou
 • poruchy spánku; problémy se spaním

Navíc byly u lidí, kteří užívali buď přípravek INEGY nebo tablety ezetimibu nebo simvastatinu, hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • snížení počtu červených krvinek (anémie), snížení počtu krvinek, které může způsobovat podlitiny/krvácení (trombocytopénie)
 • necitlivost nebo slabost v pažích a nohou; špatná paměť
 • dýchací problémy včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky
 • zácpa; zánět slinivky břišní, často s těžkými bolestmi břicha
 • zánět jater nebo zežloutnutí kůže a bělma očí; selhání jater; žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může vést k bolestem břicha, pocitu nevolnosti, zvracení)
 • vypadávání vlasů, vystouplá červená vyrážka, někdy s terčíkovitý­mi lézemi
 • hypersenzitivní reakce včetně některé z následujících: přecitlivělost (alergické reakce včetně otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit potíže při dýchání nebo polykání a vyžadující okamžitou léčbu, bolesti nebo zánět kloubů, zánět cév, neobvyklé podlitiny, kožní vyrážky a otok, kopřivky, citlivost kůže na slunce, horečka, zčervenání, dušnost a pocitu nepohody, obraz onemocnění podobný lupusu (včetně kopřivky, onemocnění kloubů a ovlivnění bílých krvinek))
 • bolesti, citlivost, slabost svalů a svalové křeče; rozpad svalů; problémy se šlachami, někdy komplikované jejich přetržením
 • snížení chuti k jídlu
 • návaly horka; vysoký krevní tlak
 • bolesti
 • erektilní dysfunkce
 • deprese
 • změny v některých laboratorních krevních testech jaterních funkcí

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

 • poruchy spánku, včetně nočních můr
 • ztráta paměti
 • potíže v sexuální oblasti
 • cukrovka.To je pravděpodobnější pokud máte vysoké hladiny cukru a tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní tlak. Lékař Vás bude během léčby tímto lékem sledovat.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo slabost svalů. Ve vzácných případech mohou být svalové problémy závažné, včetně rozpadu svalů s následným poškozením ledvin; a velmi vzácně mohou být i příčinou úmrtí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK INEGY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek INEGY nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce za [EXP].
Přípravek INEGY uchovávejte při teplotě do 30C.
Blistry: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Lahvičky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek INEGY obsahuje
Léčivými látkami jsou: ezetimibum a simvastatinum. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10 mg, 20 mg nebo 40 mg simvastatinum.
Pomocnými látkami jsou: butylhydroxyanisol, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, propyl-gallát

Jak přípravek INEGY vypadá a co obsahuje toto balení
INEGY tablety jsou bílé až téměř bílé oválné tablety s kódy “311”, “312” nebo “313” na jedné straně.
Tablety nemají dělicí rýhu a nesmějí se dělit.

Velikosti balení:
7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 nebo 300 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
MSD-SP Limited
Hertford Road
UK-Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie
Tel.: 01992 467272

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
Postbus 581
2003 PC Haarlem
Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je ve členských státech EHP registrován pod názvem INEGY v Rakousku, Belgii, Kypru, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Islandu, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Slovenské republice, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 5.9.2012

INEGY 10 mg/20 mg

tablety Ezetimibum a simvastatinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek INEGY a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INEGY užívat
 3. Jak se přípravek INEGY užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek INEGY uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK INEGY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek INEGY je lék užívaný ke snižování hladin celkového cholesterolu, LDL („zlého“) cholesterolu a mastných látek, nazývaných triglyceridy, v krvi. Přípravek INEGY navíc zvyšuje hladiny HDL („hodného“) cholesterolu. Používá se u pacientů, kteří nedokážou regulovat hladiny cholesterolu samotnou stravou. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.
Přípravek INEGY snižuje hladiny cholesterolu dvěma způsoby. Snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu i množství cholesterolu, které si tělo samo vytváří. Přípravek INEGY Vám nepomůže zhubnout.

Přípravek INEGY se používá jako přídavek k dietě pokud trpíte:
zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholeste­rolémie [heterozygotní familiární i nefamiliární]) nebo se zvýšenými hladinami tuku v krvi (smíšená hyperlipidémie):

 • pokud je léčba samotným statinem nedostatečná
 • pokud se již léčíte statinem a ezetimibem v samostatných tabletách
 • dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholeste­rolémie), která zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jinou léčbou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK INEGY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek INEGY:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ezetimib, simvastatin nebo na kteroukoli další složku přípravku INEGY tablety (viz bod 6. DALŠÍ INFORMACE),
 • pokud v současnosti trpíte aktivním onemocněním jater,
 • pokud jste těhotná nebo kojíte,
 • pokud současně užíváte jeden nebo více z následujících léků: o itrakonazol, ketokonazol nebo posakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí)
 • erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (antibiotika proti infekcím)
 • inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir (inhibitory HIV proteázy se používají proti HIV infekcím)
 • nefazodon (lék proti depresím)
 • gemfibrozil (lék na snížení cholesterolu)
 • cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci)
 • danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy).

Pokud si nejste jistý/á, že Váš lék je výše uveden, zeptejte se svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku INEGY je zapotřebí: Informujte svého lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií.
Sdělte svému lékaři, zda konzumujete větší množství alkoholu nebo zda jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater. Přípravek INEGY nemusí být pro Vás tím správným lékem.
Informujte svého lékaře, pokud máte podstoupit operaci. Může být nutné, abyste na krátký čas přestal/a užívat přípravek INEGY.
Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek INEGY. Tím se zkontroluje, jak dobře pracují Vaše játra.
Váš lékař může poté, co začnete užívat přípravek INEGY, také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují.
Během léčby tímto lékem bude Váš lékař pečlivě sledovat, zda nemáte cukrovku nebo zda nejste vznikem cukrovky ohrožen/a. Riziko vzniku cukrovky je pravděpodobné pokud máte vysoké hladiny cukru a tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní tlak.
Informujte svého lékaře, pokud máte těžkou plicní chorobu.
Kombinovaného užívání přípravku INEGY s fibráty (léky snižujícími hladinu cholesterolu) je třeba se vyvarovat, protože kombinované používání přípravku INEGY a fibrátů nebylo dosud studováno.
Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou svalovou bolest, citlivost nebo slabost. To je nezbytné, protože ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin, ve velmi vzácných případech ke smrti.
Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku INEGY, zejména u dávky 10/80 mg.

Riziko rozpadu svalů je rovněž větší u některých pacientů. Proberte se svým lékařem, pokud pro Vás platí cokoli z následujícího:

 • máte problémy s ledvinami
 • máte problémy se štítnou žlázou
 • je Vám 65 let nebo více
 • jste žena
 • měli jste někdy svalové potíže během léčby léky snižujícími cholesterol, kterým se říká „statiny“ (jako simvastatin, atorvastatin a rosuvastatin) nebo fibráty (jako gemfibrozil a bezafibrát)

Vy nebo Vaši blízcí příbuzní trpí dědičným svalovým onemocněním

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Je obzvláště důležité informovat svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků. Užívání přípravku INEGY spolu s kterýmkoli z těchto léků může zvýšit riziko svalových potíží (některé z nich byly již uvedeny ve výše zmíněném bodu „Neužívejte přípravek INEGY“):

 • cyklosporin (lék často používaný u pacientů s transplantovaným orgánem)
 • danazol (syntetický hormon užívaný k léčbě endometriózy)
 • léky jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí)
 • fibráty jako gemfibrozil a bezafibrát (léky používané ke snižování cholesterolu)
 • erythromycin, klarithromycin, telithromycin nebo kyselina fusidová (léky proti bakteriálním infekcím)
 • inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir (léky proti AIDS)
 • nefazodon (lék proti depresím)
 • amiodaron (lék proti nepravidelné srdeční činnosti)
 • verapamil, diltiazem nebo amlodipin (léky proti vysokému krevnímu tlaku, bolesti na hrudi v souvislosti s ischemickou chorobou srdeční nebo s jinou srdeční nemocí)
 • vysoké dávky (1 g nebo více za den) niacinu nebo kyseliny nikotinové (léky na snižování cholesterolu)
 • kolchicin (lék používaný k léčbě dny)

Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte niacin (kyselinu nikotinovou) nebo přípravek obsahující niacin a jste čínského původu.
Stejně jako u léků uvedených výše, informujete svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z následujícího:

 • léky, které brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fluindion, fenprokumon nebo acenokumarol (antikoagulancia)
 • cholestyramin (lék používaný ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje účinek přípravku INEGY
 • fenofibrát (další derivát kyseliny fibrové)
 • rifampicin (lék používaný k léčbě tuberkulózy)

Rovněž musíte říci každému lékaři, který Vám bude předepisovat nový lék, že užíváte přípravek INEGY.

Užívání přípravku INEGY s jídlem a pitím
Grepová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně přípravku INEGY. Konzumace grepové šťávy je nutno se vyvarovat, protože může zvýšit riziko svalových potíží.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek INEGY, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste těhotná.
Pokud byste v průběhu léčby přípravkem INEGY otěhotněla, přestaňte jej okamžitě užívat a vyhledejte svého lékaře. Pokud kojíte, neužívejte přípravek INEGY, protože není známo, zda jsou léčivé látky vylučovány do mateřského mléka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek INEGY se nedoporučuje dětem mladším 10 let.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nepředpokládá se, že by přípravek INEGY negativně ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je však třeba mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku závratě.

Důležité informace o některých složkách přípravku INEGY
Tablety INEGY obsahují cukr zvaný laktosa. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, vyhledejte svého lékaře ještě předtím, než začnete tento lék užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK INEGY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek INEGY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Dříve než začnete přípravek INEGY užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.
 • V této dietě musíte při užívání přípravku INEGY pokračovat.

Dávka pro dospělé je 1 tableta (1 tableta přípravku INEGY 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg nebo 10 mg/80 mg) užívaná ústy jednou denně. Dávka pro dospívající (ve věku 10 až 17 let) je 1 tableta (1 tableta INEGY 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg nebo 10 mg/40 mg) užívaná ústy jednou denně. Tablety nemají dělicí rýhu a nesmějí se dělit.

Dávka 10 mg/80 mg je doporučena pouze pro pacienty s velmi vysokou hladinou cholesterolu a s vysokým rizikem onemocnění srdce, u kterých se nedosáhlo snížení cholesterolu při nižších dávkách.
Podle Vaší současné léčby a stupně Vašeho osobního rizika Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná.
Užívejte přípravek INEGY večer. Můžete jej užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Pokud Vám lékař předepsal přípravek INEGY spolu s cholestyraminem nebo jiným sekvestrantem žlučových kyselin (léky snižující cholesterol), musíte přípravek INEGY užívat minimálně 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku INEGY, než jste měl(a):

 • vyhledejte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek INEGY:

 • nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku, stačí jen užít normální dávku přípravku INEGY v obvyklý čas následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek INEGY:
Váš cholesterol se může znovu zvýšit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek INEGY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého (viz ČEMU

MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK INEGY UŽÍVAT).
Byly popsány následující časté nežádoucí účinky (pozorované u 1 nebo více ze 100 a méně než 1 z 10 léčených pacientů):

 • bolesti svalů
 • zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí (transamináz) a/nebo svalových funkcí (kreatinkinázy)

Byly popsány následující méně časté nežádoucí účinky (pozorované u 1 nebo více z 1 000 a méně než 1 ze 100 léčených pacientů):

 • zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí; zvýšení hodnot kyseliny močové v krvi; prodloužení doby srážení krve; bílkovina v moči; úbytek na váze točení hlavy; bolesti hlavy; pocit lechtání
 • bolesti břicha; poruchy trávení; plynatost; pocit nevolnosti; zvracení; nadýmání; průjem; sucho v ústech; pálení žáhy
 • vyrážka; svědění; kopřivka
 • bolesti kloubů; bolesti, napětí, slabost nebo spasmy svalů; bolesti v zátylku; bolesti v pažích a nohou; bolesti zad
 • neobvyklá únava nebo slabost; pocit únavy; bolesti na hrudi; otok, obzvláště rukou a nohou
 • poruchy spánku; problémy se spaním

Navíc byly u lidí, kteří užívali buď přípravek INEGY nebo tablety ezetimibu nebo simvastatinu, hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • snížení počtu červených krvinek (anémie), snížení počtu krvinek, které může způsobovat podlitiny/krvácení (trombocytopénie)
 • necitlivost nebo slabost v pažích a nohou; špatná paměť
 • dýchací problémy včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky
 • zácpa; zánět slinivky břišní, často s těžkými bolestmi břicha
 • zánět jater nebo zežloutnutí kůže a bělma očí; selhání jater; žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může vést k bolestem břicha, pocitu nevolnosti, zvracení)
 • vypadávání vlasů, vystouplá červená vyrážka, někdy s terčíkovitý­mi lézemi
 • hypersenzitivní reakce včetně některé z následujících: přecitlivělost (alergické reakce včetně otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit potíže při dýchání nebo polykání a vyžadující okamžitou léčbu, bolesti nebo zánět kloubů, zánět cév, neobvyklé podlitiny, kožní vyrážky a otok, kopřivky, citlivost kůže na slunce, horečka, zčervenání, dušnost a pocitu nepohody, obraz onemocnění podobný lupusu (včetně kopřivky, onemocnění kloubů a ovlivnění bílých krvinek))
 • bolesti, citlivost, slabost svalů a svalové křeče; rozpad svalů; problémy se šlachami, někdy komplikované jejich přetržením
 • snížení chuti k jídlu
 • návaly horka; vysoký krevní tlak
 • bolesti
 • erektilní dysfunkce
 • deprese
 • změny v některých laboratorních krevních testech jaterních funkcí

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

 • poruchy spánku, včetně nočních můr
 • ztráta paměti
 • potíže v sexuální oblasti
 • cukrovka.To je pravděpodobnější pokud máte vysoké hladiny cukru a tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní tlak. Lékař Vás bude během léčby tímto lékem sledovat.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo slabost svalů. Ve vzácných případech mohou být svalové problémy závažné, včetně rozpadu svalů s následným poškozením ledvin; a velmi vzácně mohou být i příčinou úmrtí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK INEGY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek INEGY nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce za [EXP].
Přípravek INEGY uchovávejte při teplotě do 30C.
Blistry: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Lahvičky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek INEGY obsahuje
Léčivými látkami jsou: ezetimibum a simvastatinum. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10 mg, 20 mg nebo 40 mg simvastatinum.
Pomocnými látkami jsou: butylhydroxyanisol, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, propyl-gallát

Jak přípravek INEGY vypadá a co obsahuje toto balení
INEGY tablety jsou bílé až téměř bílé oválné tablety s kódy “311”, “312” nebo “313” na jedné straně.
Tablety nemají dělicí rýhu a nesmějí se dělit.

Velikosti balení:
7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 nebo 300 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
MSD-SP Limited
Hertford Road
UK-Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie
Tel.: 01992 467272

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
Postbus 581
2003 PC Haarlem
Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je ve členských státech EHP registrován pod názvem INEGY v Rakousku, Belgii, Kypru, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Islandu, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Slovenské republice, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 5.9.2012


top