Příbalové létáky pro:

Inhibace Plus

potahované tablety
Cilazaprilum + Hydrochlorothi­azidum
Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Inhibace Plus a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace Plus užívat
 3. Jak se přípravek Inhibace Plus užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Inhibace Plus uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Inhibace Plus a k čemu se používá

Přípravek Inhibace Plus je kombinace dvou léků nazývaných cilazapril a hydrochlorothiazid.
Přípravek Inhibace Plus se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Jeho dvě léčivé látky účinkují společně na snížení Vašeho krevního tlaku. Užívají se společně tehdy, když je léčba pouze jednou z těchto látek nedostatečná.
Cilazapril náleží do skupiny léků nazývaných „ACE inhibitory“ (Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu). Cilazapril účinkuje tak, že způsobí uvolnění a rozšíření krevních cév. To napomáhá ke snížení krevního tlaku a rovněž usnadňuje srdci pumpovat krev v těle.
Hydrochlorothiazid náleží do skupiny léků nazývaných „thiazidová diuretika“ nebo „močopudné léky“.
Účinkuje tak, že zvyšuje množství vyloučené moči, což snižuje Váš krevní tlak.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace Plus užívat

Neužívejte přípravek Inhibace Plus

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na cilazapril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léky podobné přípravku Inhibace Plus, jako jsou další ACE inhibitory, další thiazidová diuretika nebo sulfonamidy.
 • jestliže se u Vás po užívání jiných ACE inhibitorů objevil závažný nežádoucí účinek nazývaný angioedém (angioneurotický edém), jestliže máte hereditární (vrozený) angioedém nebo angioedém neznámé příčiny. Příznaky jsou otok obličeje, rtů, úst nebo jazyka. Pokud užíváte některé perorální léčivé přípravky k léčbě diabetu (cukrovky) nebo léčivé přípravky k potlačení imunitního systému, je zde zvýšené riziko vzniku angioedému.
 • jestliže máte těžké onemocnění ledvin (clearance kreatininu nižší než 30 ml/min) nebo anurii (neschopnost vylučovat moč).
 • jestliže jste těhotná déle jak 3 měsíce. (Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku Inhibace Plus v průběhu časného těhotenství – viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“.)
 • jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poškozenou funkci ledvin a jste léčen(a) aliskirenem, přípravkem používaným ke snížení vysokého krevního tlaku.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, přípravek Inhibace Plus neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace Plus užívat.

Upozornění a opatření Před užitím přípravku Inhibace Plus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte problémy se srdcem. Přípravek Inhibace Plus není vhodný pro osoby s určitými typy srdečních onemocnění.
 • jesliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte problémy s cévním zásobením (prokrvením) mozku.
 • jestliže užíváte „blokátory angiotensin-receptoru“ jako jsou valsartan, telmisartan, irbesartan.
 • jestliže užíváte aliskiren, přípravek používaný ke snížení vysokého krevního tlaku.
 • jestliže užíváte léčivé přípravky k potlačení imunitního systému.
 • jestliže máte závažné problémy s játry nebo se u Vás objeví žloutenka.
 • jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte problém s prokrvením ledvin, který se nazývá stenóza (zúžení) renální artérie.
 • jestliže podstupujete dialýzu.
 • jestliže jste v nedávné době zvracel(a) nebo měl(a) průjem.
 • jestliže držíte dietu se sníženým příjmem soli (sodíku).
 • jestliže máte podstoupit plánovanou léčbu ke snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí (desenzibilizační léčba).
 • jestliže máte podstoupit plánovanou operaci (včetně zubních zákroků). To je proto, že některá anestetika mohou snižovat krevní tlak a ten by pak mohl být příliš nízký.
 • jestliže se Vám hromadí tekutina v dutině břišní (ascites).
 • jestliže máte cukrovku (diabetes) a užíváte léčivé přípravky k léčbě cukrovky.
 • jestliže máte kolagenní cévní onemocnění.
 • jestliže podstupujete LDL aferézu s dextran-sulfátem.
 • jestliže máte dnu.
 • jestliže máte porfyrii.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace Plus užívat.
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte informovat svého lékaře. Přípravek Inhibace Plus není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat v případě, že jste těhotná déle než 3 měsíce, protože, pokud je užíván v tomto stupni těhotenství, mohl by vážně poškodit dítě (viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“).

Děti
Přípravek Inhibace Plus není určen k podávání dětem a dospívajícím mladším než 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Inhibace Plus
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že přípravek Inhibace Plus může ovlivnit způsob, jakým některé léky účinkují. Stejně tak některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje přípravek Inhibace Plus.
Neužívejte přípravek Inhibace Plus, pokud máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poškozenou funkci ledvin a jste léčen(a) aliskirenem, přípravkem používaným ke snížení vysokého krevního tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jakékoli z následujících lé­ků:

 • jakékoli léky k léčbě vysokého krevního tlaku.
 • léky nazývané „nesteroidní antiflogistika“ (NSAID). Tyto léky zahrnují např. acylpyrin, indometacin a ibuprofen.
 • inzulin nebo jiné léky k léčbě cukrovky (diabetu).
 • lithium (užívané k léčbě deprese).
 • steroidní léky (jako je např. hydrokortizon, prednizolon a dexamethazon) nebo další léky, které potlačují činnost imunitního systému.
 • potravinové doplňky obsahující draslík (včetně náhražek soli) nebo močopudné léky šetřící draslík.
 • antagonisty aldosteronu.
 • sympatomimetika.
 • anestetika, narkotika.
 • tricyklická antidepresiva, antipsychotika.
 • sloučeniny zlata (užívané k léčbě revmatoidní artritidy).
 • léky k léčbě srdečního selhání nebo poruch srdečního rytmu.
 • potravinové doplňky obsahující vápník a vitamin D.
 • cholestyramin/ko­lestipol (užívané ke snížení množství tuku ve Vaší krvi).
 • anticholinergika.
 • cytotoxické léky (např. metotrexát, cyklofosfamid).
 • cyklosporin (užívaný k léčbě rejekce (odmítnutí) orgánů po transplantaci).
 • kontrastní látky obsahující jód (podané pacientům před určitými typy rentgenového vyšetření).

Přípravek Inhibace Plus s jídlem a pitím
Přípravek Inhibace Plus lze užívat s jídlem i bez jídla.
Pokud užíváte potravinové doplňky, které obsahují draslík, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte to sdělit svému lékaři. Lékař Vám obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Inhibace Plus dříve, než otěhotníte, nebo co nejdříve poté, kdy zjistíte, že jste těhotná. Rovněž Vám místo přípravku Inhibace Plus doporučí jiný lék. Přípravek Inhibace Plus není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože, pokud se užívá po třetím měsíci těhotenství, může vážně poškodit dítě.

Kojení
Pokud kojíte, nebo se chystáte s kojením začít, sdělte to svému lékaři. Přípravek Inhibace Plus není doporučen kojícím matkám. Lékař Vám může vybrat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání přípravku Inhibace Plus můžete pociťovat závratě. Ty jsou více pravděpodobné při prvním zahájení léčby. Pokud pociťujete závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Inhibace Plus obsahuje
Přípravek Inhibace Plus obsahuje laktosu, což je určitý typ cukru. Pokud Vám někdy Váš lékař řekl, že máte intoleranci (nesnášenlivost) některých cukrů, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Inhibace Plus užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka je jedna tableta každý den.

Užívání tohoto léčivého přípravku

 • Tabletu spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím vody.
 • Není důležité, ve kterou denní dobu přípravek Inhibace Plus užíváte, vždy jej ale užívejte přibližně ve stejnou dobu každý den.
 • Přípravek Inhibace Plus můžete užívat před nebo po jídle.
 • Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace Plus, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace Plus, než jste měl(a), nebo pokud někdo další užil tablety přípravku Inhibace Plus, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Balení léku vezměte s sebou. Mohou se objevit následující účinky: pocit závrati nebo opilosti, mělké dýchání, chladná vlhká kůže, neschopnost pohybu nebo řeči a zpomalená nebo nepravidelná srdeční frekvence.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Inhibace Plus

 • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Poté si vezměte následující dávku jako obvykle.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné reakce:
Pokud se u Vás projeví závažná reakce nazývaná angioedém (angioneurotický edém), ukončete užívání přípravku Inhibace Plus a okamžitě vyhledejte lékaře.

Příznaky mohou být následující:

 • náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. To může vést k obtížím s dýcháním nebo polykáním.

Poruchy krve, hlášené při užívání ACE inhibitorů a diuretik thiazidového typu, zahrnují:

 • nízký počet červených krvinek (anémie). Příznaky zahrnují pocit únavy, bledost kůže, zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace) a dušnost.
 • nízký počet všech typů bílých krvinek. Příznaky zahrnují zvýšený počet infekcí, např. úst, dásní, hrdla a plic.
 • nízký počet krevních destiček v krvi. Příznaky zahrnují snadnou tvorbu modřin a krvácení z nosu.

Další možné nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

 • pocit závrati
 • kašel
 • pocit na zvracení (nauzea)
 • pocit únavy
 • bolest hlavy

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)

 • nízký krevní tlak. To může vést k pocitu slabosti, závrati nebo opilosti a může též způsobovat rozmazané vidění a mdlobu. Výrazné snížení krevního tlaku může zvyšovat riziko srdeční příhody (infarktu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice) u určitých pacientů.
 • zvýšení tepové frekvence
 • pocit slabosti
 • bolesti na hrudi
 • potíže s dýcháním, včetně dušnosti a pocitu tíhy na hrudi
 • příznaky rýmy nebo ucpaný nos a kýchání (rýma)
 • suchá nebo oteklá ústa
 • nechutenství
 • změna vnímání chuti
 • průjem a zvracení
 • kožní vyrážka (která může být závažná)
 • svalové křeče nebo bolesti svalů nebo kloubů
 • impotence
 • zvýšené pocení
 • návaly horka
 • poruchy spánku
 • nález sníženého počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček v krevních testech (anémie, neutropenie, agranulocytóza a trombocytopenie)
 • výsledky vyšetření krve prokazující abnormální hladiny elektrolytů (sodík, draslík, chloridy, hořčík, vápník, bikarbonát) nebo zvýšení hladin glukózy, urátů, cholesterolu a triglyceridů
 • určitý typ závažné alergické reakce (anafylaxe)
 • ischémie (nedokrvení) mozku, tranzitorní ischemická ataka („malá“ mrtvice), cévní mozková příhoda (mrtvice) (mohou se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
 • srdeční infarkt (může se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
 • nepravidelný tlukot srdce
 • intersticiální plicní onemocnění
 • obtíže podobající se systémovému lupus erythematodes
 • mravenčení nebo znecitlivění rukou nebo nohou
 • sípot
 • pocit plného nosu nebo pulzující bolesti za nosem, tvářemi a očima (sinusitida, zánět obličejových dutin)
 • bolestivost jazyka
 • pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad
 • změny funkce jater a ledvin (které se prokáží ve výsledcích vyšetření krve nebo rozboru moči).
 • porucha jater, jako je hepatitida (zánět jater) nebo jaterní poškození
 • závažné kožní reakce, které zahrnují tvorbu puchýřů nebo olupování kůže
 • zvýšená citlivost na světlo
 • ztráta vlasů (která může být dočasná)
 • vypadávání nebo odlučování nehtů z nehtových lůžek
 • zvětšení prsů u mužů
 • deprese
 • zmatenost
 • suché oči
 • žluté vidění

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Inhibace Plus uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Inhibace Plus obsahuje

 • Léčivými látkami jsou cilazaprilum monohydricum 5,22 mg (odpovídá cilazaprilum 5 mg) a hydrochlorothi­azidum 12,5 mg v jedné tabletě.
 • Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hypromelosa 2910/3, mastek, natrium- stearyl-fumarát, hypromelosa 2910/06, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Inhibace Plus vypadá a co obsahuje toto balení
Inhibace Plus: světle červené, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně a vyraženým označením „CIL+“ nad „5+12,5“ na straně druhé.
Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.
Velikosti balení: 28 nebo 98 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Roche s.r.o.
Dukelských hrdinů 52
170 00 Praha 7
Česká republika
Výrobce odpovědný za propouštění šarží
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Inhibace Plus „Roche“
Belgie, Lucembursko: Co-Inhibace
Kypr, Řecko: Vascace Plus
Česká republika, Maďarsko, Polsko, Španělsko: Inhibace Plus
Německo: Dynorm Plus
Itálie, Portugalsko: Inibace Plus

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 15.1.2014

Inhibace 5 mg

potahované tablety
Cilazaprilum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Inhibace a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace užívat
 3. Jak se přípravek Inhibace užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Inhibace uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Inhibace a k čemu se používá

Přípravek Inhibace obsahuje lék nazývaný cilazapril. Ten patří do skupiny léků nazývaných „ACE inhibitory“ (inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu).

Přípravek Inhibace se užívá k léčbě následujících onemocnění:

 • Vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • Chronické (dlouhotrvající) srdeční selhání.

Přípravek Inhibace působí na krevní cévy, které uvolňuje a rozšiřuje. Toto přispívá ke snížení krevního tlaku. Rovněž tím usnadňuje srdci pumpovat krev do celého těla, pokud máte chronické srdeční selhání.
Lékař Vám může předepsat další léky, které, stejně jako přípravek Inhibace, pomáhají k léčbě Vašich zdravotních obtíží.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace užívat

Neužívejte přípravek Inhibace

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na cilazapril nebo na kteroukoli další složku přípravku Inhibace (viz bod 6: Obsah balení a další informace).
 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na jiné léky ze skupiny ACE inhibitorů, jako jsou kaptopril, enalapril, lisinopril a ramiprinil.
 • jestliže se u Vás po užívání jiných ACE inhibitorů objevil závažný nežádoucí účinek nazývaný angioedém (angioneurotický edém), jestliže máte hereditární (vrozený) angioedém nebo angioedém neznámé příčiny. Příznaky jsou otok obličeje, rtů, úst a jazyka. Pokud užíváte některé perorální léčivé přípravky k léčbě diabetu (cukrovky) nebo léčivé přípravky k potlačení imunitního systému, je zde zvýšené riziko vzniku angioedému.
 • jestliže jste těhotná déle jak 3 měsíce. (Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku Inhibace v průběhu časného těhotenství – viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“.)
 • jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poškozenou funkci ledvin a jste léčen(a) aliskirenem, přípravkem používaným ke snížení vysokého krevního tlaku.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte přípravek Inhibace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Inhibace se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže máte problémy se srdcem. Přípravek Inhibace není vhodný pro osoby s určitými typy srdečních onemocnění.
 • jesliže jste prodělal(a) cevní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte problémy s cévním zásobením (prokrvením) mozku.
 • jestliže užíváte „blokátory angiotensin-receptoru“ jako jsou valsartan, telmisartan, irbesartan.
 • jestliže užíváte aliskiren, lék používaný ke snížení vysokého krevního tlaku.
 • jestliže užíváte léčivé přípravky k potlačení imunitního systému.
 • jestliže máte závažné problémy s játry nebo se u Vás objeví žloutenka.
 • jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte problémy s prokrvením ledvin, které se nazývá stenóza (zúžení) renální artérie.
 • jestliže podstupujete dialýzu.
 • jestliže jste v nedávné době zvracel(a) nebo měl(a) průjem.
 • jestliže držíte dietu s kontrolovaným příjmem soli (sodíku).
 • jestliže máte podstoupit plánovanou léčbu ke snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí (desenzibilizační léčba).
 • jestliže máte podstoupit plánovanou operaci (včetně zubařských zákroků). To je proto, že některá anestetika mohou snižovat krevní tlak a ten by pak mohl být příliš nízký.
 • jestliže se Vám hromadí tekutina v dutině břišní (ascites).
 • jestliže máte cukrovku (diabetes) a užíváte léčivé přípravky k léčbě cukrovky.
 • jestliže máte kolagenní cévní onemocnění.
 • jestliže podstupujete LDL aferézu se sulfátem dextranu.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nebo pokud si nejste jistý(á), promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat.
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete být těhotná), musíte informovat svého lékaře. Přípravek
Inhibace není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat v případě, že jste těhotná déle než 3 měsíce, protože, pokud je užíván v tomto stupni těhotenství, mohl by vážně poškodit dítě (viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“).

Děti
Přípravek Inhibace není určen k podávání dětem.

Další léčivé přípravky a přípravek Inhibace
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že přípravek Inhibace může ovlivnit způsob, jakým některé léky účinkují. Stejně tak některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje přípravek Inhibace.
Neužívejte přípravek Inhibace, pokud máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poškozenou funkci ledvin a jste léčen(a) aliskirenem, přípravkem používaným ke snížení vysokého krevního tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jakékoli z následujících lé­ků:

 • diuretika („močopudné léky“) – viz „Vysoký krevní tlak (hypertenze)“ v bodě 3 „Jak se přípravek Inhibace užívá“.
 • jakékoli léky k léčbě vysokého krevního tlaku.
 • léky nazývané „nesteroidní antiflogistika“ (NSAID). Tyto léky zahrují např. acylpirin,
 • indometacin a ibuprofen.
 • inzulin nebo jiné léky k léčbě cukrovky (diabetu).
 • lithium (užívané k léčbě deprese).
 • steroidní léky (jako je např. hydrokortizon, prednizolon a dexametazon) nebo další léky, které
 • potlačují činnost imunitního systému.
 • potravinové doplňky obsahující draslík (včetně náhražek soli) nebo močopudné léky šetřící draslík.
 • antagonisty aldosteronu.
 • sympatomimetika.
 • anestetika, narkotika.
 • tricyklická antidepresiva, antipsychotika.
 • sloučeniny zlata (užívané k léčbě revmatoidní artritidy).

Přípravek Inhibace s jídlem a pitím
Pokud užíváte potravinové doplňky, které obsahují draslík, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte to sdělit svému lékaři. Lékař Vám obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Inhibace dříve, než otěhotníte, nebo co nejdříve poté, kdy zjistíte, že jste těhotná. Rovněž Vám místo přípravku Inhibace doporučí jiný lék. Přípravek Inhibace není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože, pokud se užívá po třetím měsíci těhotenství, může vážně poškodit dítě.

Kojení
Pokud kojíte, nebo se chystáte s kojením začít, sdělte to svému lékaři. Přípravek Inhibace není doporučen kojícím matkám. Lékař Vám může vybrat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání přípravku Inhibace můžete pociťovat závratě. Ty jsou více pravděpodobné při prvním zahájení léčby. Pokud pociťujete závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Inhibace obsahuje
Přípravek Inhibace obsahuje laktosu, což je určitý typ cukru. Pokud máte intoleranci (nesnášenlivost) laktosy, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat.

3. Jak se přípravek Inhibace užívá

Vždy užívejte přípravek Inhibace přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

 • Užívejte vždy jednu tabletu přípravku Inhibace každý den.
 • Tabletu spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím vody.
 • Není důležité, ve kterou denní dobu přípravek Inhibace užíváte, vždy jej ale užívejte přibližně ve stejnou dobu každý den.
 • Přípravek Inhibace můžete užívat před nebo po jídle.
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • Obvyklá úvodní dávka pro dospělé je 1 mg denně.
 • Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven – obvyklá udržovací dávka je mezi 2,5 mg a 5 mg denně.
 • Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste starší, může Vám lékař předepsat nižší dávku.
 • Pokud již užíváte diuretika („močopudné léky“), lékař Vám doporučí ukončit jejich užívání přibližně 3 dny před zahájením léčby přípravkem Inhibace. Obvyklá úvodní dávka přípravku Inhibace je pak 0,5 mg denně. Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven.
 • Chronické srdeční selhání
 • Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg denně.
 • Lékař bude poté dávku zvyšovat – obvyklá udržovací dávka je mezi 1 mg a 2,5 mg denně.
 • Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste staršího věku, může Vám lékař podávat nižší dávku.
 • Pokud máte jaterní cirhózu bez ascitu (tekutiny v břiše), nebude Vám lékař dávat dávku vyšší než 0,5 mg denně a bude pečlivě sledovat Váš krevní tlak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace, než jste měl(a), nebo pokud někdo další užil tablety přípravku Inhibace, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Balení léku vezměte s sebou. Mohou se objevit následující účinky: pocit závrati nebo opilosti, povrchní dýchání, chladná vlhká kůže, neschopnost pohybu nebo řeči a zpomalená srdeční frekvence.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Inhibace

 • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Poté si vezměte následující dávku jako obvykle.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Inhibace nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné reakce:
Pokud se u Vás projeví závažná reakce nazývaná angioedém (angioneurotický edém), ukončete užívání přípravku Inhibace a okamžitě vyhledejte lékaře. Příznaky mohou být následující:

 • Náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. To může vést k obtížím s dýcháním nebo polykáním.

Poruchy krve, hlášené při užívání ACE inhibitorů, zahrnují:

 • Nízký počet červených krvinek (anémie). Příznaky zahrnují pocit únavy, bledost kůže, zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace) a dušnost.
 • Nízký počet všech typů bílých krvinek. Příznaky zahrnují zvýšený počet infekcí, např. úst, dásní, hrdla a plic.
 • Nízký počet krevních destiček v krvi. Příznaky zahrnují snadnou tvorbu modřin a krvácení z nosu.

Další možné nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

 • Pocit závrati
 • Kašel
 • Pocit na zvracení (nauzea)
 • Pocit únavy
 • Bolest hlavy
 • Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)
 • Nízký krevní tlak. To může vést k pocitu slabosti, závrati nebo opilosti a může též způsobovat
 • rozmazané vidění a mdlobu. Výrazné snížení krevního tlaku může zvyšovat riziko srdeční
 • příhody (infarktu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice) u určitých pacientů.
 • Zvýšení tepové frekvence
 • Pocit slabosti
 • Bolesti na hrudi
 • Potíže s dýcháním, včetně dušnosti a pocitu tíhy na hrudi
 • Příznaky rýmy nebo ucpaný nos a kýchání (rýma)
 • Suchá a opuchlá ústa
 • Nechutenství
 • Změna chuti
 • Průjem nebo zvracení
 • Kožní vyrážka (která může být závažná)
 • Svalové křeče nebo bolesti svalů nebo kloubů
 • Impotence
 • Zvýšené pocení
 • Návaly horka
 • Poruchy spánku

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000)

 • Prokázání sníženého počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček v krevních testech (anémie, neutropenie, agranulocytóza a trombocytopenie)
 • Určitý typ závažné alergické reakce (anafylaxe)
 • Ischémie (nedokrvení) mozku, tranzitorní ischemická ataka („malá“ mrtvice), cévní mozková příhoda (mrtvice) (mohou se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
 • Srdeční infarkt (může se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
 • Nepravidelný tlukot srdce
 • Intersticiální plicní onemocnění
 • Obtíže podobající se systémovému lupus erythematodes
 • Mravenčení a znecitlivění rukou a nohou
 • Sípot
 • Pocit plného nosu nebo pulzující bolesti za nosem, tvářemi a očima (sinusitida, zánět obličejových dutin)
 • Bolest jazyka
 • Pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad.
 • Změny funkce jater a ledvin (které se prokáží v krevních testech nebo rozboru moči)
 • Porucha jater, jako je hepatitida (zánět jater) nebo jaterní poškození
 • Závažné kožní reakce, které zahrnují tvorbu puchýřů nebo olupování kůže
 • Zvýšená citlivost na světlo
 • Ztráta vlasů (která může být dočasná)
 • Vypadávání a odlučování nehtů z nehtových lůžek
 • Zvětšení prsů u mužů
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Inhibace uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Inhibace 2,5 mg: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Inhibace 5 mg: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Inhibace nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Inhibace obsahuje

 • Léčivou látkou je cilazaprilum 2,5 mg ve formě monohydrátu (2,61 mg) v 1 tabletě Inhibace 2,5 mg, cilazaprilum 5 mg ve formě monohydrátu (5,22 mg) v 1 tabletě Inhibace 5 mg.
 • Dalšími složkami jsou ve všech silách tablet monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, natrium- stearyl-fumarát, hypromelosa 2910/3 a 2910/6, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172) – pouze tablety o síle 2,5 mg, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Inhibace vypadá a co obsahuje toto balení
Inhibace 2,5 mg: světle červenohnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné straně, s nápisem CIL 2,5 na druhé straně.
Inhibace 5 mg: červenohnědé až hnědé, oválné, potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné straně, s nápisem CIL 5 na druhé straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.

Balení
Inhibace 2,5 mg: blistr – 28 tablet
skleněná lahvička – 100 tablet
Inhibace 5 mg: blistr – 28 tablet
skleněná lahvička – 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
Roche s.r.o.
Dukelských hrdinů 52
170 00 Praha 7
Česká republika
Výrobce odpovědný za propouštění šarží
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Inhibace « Roche »
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Lucembursko, Polsko: Inhibace
Německo: Dynorm
Řecko, Irsko, Velká Británie: Vascace
Itálie, Portugalsko: Inibace
Nizozemsko: Vascase

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 15.1.2014

Inhibace 2,5 mg

potahované tablety
Cilazaprilum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Inhibace a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace užívat
 3. Jak se přípravek Inhibace užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Inhibace uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Inhibace a k čemu se používá

Přípravek Inhibace obsahuje lék nazývaný cilazapril. Ten patří do skupiny léků nazývaných „ACE inhibitory“ (inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu).

Přípravek Inhibace se užívá k léčbě následujících onemocnění:

 • Vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • Chronické (dlouhotrvající) srdeční selhání.

Přípravek Inhibace působí na krevní cévy, které uvolňuje a rozšiřuje. Toto přispívá ke snížení krevního tlaku. Rovněž tím usnadňuje srdci pumpovat krev do celého těla, pokud máte chronické srdeční selhání.
Lékař Vám může předepsat další léky, které, stejně jako přípravek Inhibace, pomáhají k léčbě Vašich zdravotních obtíží.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace užívat

Neužívejte přípravek Inhibace

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na cilazapril nebo na kteroukoli další složku přípravku Inhibace (viz bod 6: Obsah balení a další informace).
 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na jiné léky ze skupiny ACE inhibitorů, jako jsou kaptopril, enalapril, lisinopril a ramiprinil.
 • jestliže se u Vás po užívání jiných ACE inhibitorů objevil závažný nežádoucí účinek nazývaný angioedém (angioneurotický edém), jestliže máte hereditární (vrozený) angioedém nebo angioedém neznámé příčiny. Příznaky jsou otok obličeje, rtů, úst a jazyka. Pokud užíváte některé perorální léčivé přípravky k léčbě diabetu (cukrovky) nebo léčivé přípravky k potlačení imunitního systému, je zde zvýšené riziko vzniku angioedému.
 • jestliže jste těhotná déle jak 3 měsíce. (Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku Inhibace v průběhu časného těhotenství – viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“.)
 • jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poškozenou funkci ledvin a jste léčen(a) aliskirenem, přípravkem používaným ke snížení vysokého krevního tlaku.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte přípravek Inhibace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Inhibace se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže máte problémy se srdcem. Přípravek Inhibace není vhodný pro osoby s určitými typy srdečních onemocnění.
 • jesliže jste prodělal(a) cevní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte problémy s cévním zásobením (prokrvením) mozku.
 • jestliže užíváte „blokátory angiotensin-receptoru“ jako jsou valsartan, telmisartan, irbesartan.
 • jestliže užíváte aliskiren, lék používaný ke snížení vysokého krevního tlaku.
 • jestliže užíváte léčivé přípravky k potlačení imunitního systému.
 • jestliže máte závažné problémy s játry nebo se u Vás objeví žloutenka.
 • jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte problémy s prokrvením ledvin, které se nazývá stenóza (zúžení) renální artérie.
 • jestliže podstupujete dialýzu.
 • jestliže jste v nedávné době zvracel(a) nebo měl(a) průjem.
 • jestliže držíte dietu s kontrolovaným příjmem soli (sodíku).
 • jestliže máte podstoupit plánovanou léčbu ke snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí (desenzibilizační léčba).
 • jestliže máte podstoupit plánovanou operaci (včetně zubařských zákroků). To je proto, že některá anestetika mohou snižovat krevní tlak a ten by pak mohl být příliš nízký.
 • jestliže se Vám hromadí tekutina v dutině břišní (ascites).
 • jestliže máte cukrovku (diabetes) a užíváte léčivé přípravky k léčbě cukrovky.
 • jestliže máte kolagenní cévní onemocnění.
 • jestliže podstupujete LDL aferézu se sulfátem dextranu.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nebo pokud si nejste jistý(á), promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat.
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete být těhotná), musíte informovat svého lékaře. Přípravek
Inhibace není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat v případě, že jste těhotná déle než 3 měsíce, protože, pokud je užíván v tomto stupni těhotenství, mohl by vážně poškodit dítě (viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“).

Děti
Přípravek Inhibace není určen k podávání dětem.

Další léčivé přípravky a přípravek Inhibace
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že přípravek Inhibace může ovlivnit způsob, jakým některé léky účinkují. Stejně tak některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje přípravek Inhibace.
Neužívejte přípravek Inhibace, pokud máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poškozenou funkci ledvin a jste léčen(a) aliskirenem, přípravkem používaným ke snížení vysokého krevního tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jakékoli z následujících lé­ků:

 • diuretika („močopudné léky“) – viz „Vysoký krevní tlak (hypertenze)“ v bodě 3 „Jak se přípravek Inhibace užívá“.
 • jakékoli léky k léčbě vysokého krevního tlaku.
 • léky nazývané „nesteroidní antiflogistika“ (NSAID). Tyto léky zahrují např. acylpirin,
 • indometacin a ibuprofen.
 • inzulin nebo jiné léky k léčbě cukrovky (diabetu).
 • lithium (užívané k léčbě deprese).
 • steroidní léky (jako je např. hydrokortizon, prednizolon a dexametazon) nebo další léky, které
 • potlačují činnost imunitního systému.
 • potravinové doplňky obsahující draslík (včetně náhražek soli) nebo močopudné léky šetřící draslík.
 • antagonisty aldosteronu.
 • sympatomimetika.
 • anestetika, narkotika.
 • tricyklická antidepresiva, antipsychotika.
 • sloučeniny zlata (užívané k léčbě revmatoidní artritidy).

Přípravek Inhibace s jídlem a pitím
Pokud užíváte potravinové doplňky, které obsahují draslík, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte to sdělit svému lékaři. Lékař Vám obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Inhibace dříve, než otěhotníte, nebo co nejdříve poté, kdy zjistíte, že jste těhotná. Rovněž Vám místo přípravku Inhibace doporučí jiný lék. Přípravek Inhibace není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože, pokud se užívá po třetím měsíci těhotenství, může vážně poškodit dítě.

Kojení
Pokud kojíte, nebo se chystáte s kojením začít, sdělte to svému lékaři. Přípravek Inhibace není doporučen kojícím matkám. Lékař Vám může vybrat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání přípravku Inhibace můžete pociťovat závratě. Ty jsou více pravděpodobné při prvním zahájení léčby. Pokud pociťujete závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Inhibace obsahuje
Přípravek Inhibace obsahuje laktosu, což je určitý typ cukru. Pokud máte intoleranci (nesnášenlivost) laktosy, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat.

3. Jak se přípravek Inhibace užívá

Vždy užívejte přípravek Inhibace přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

 • Užívejte vždy jednu tabletu přípravku Inhibace každý den.
 • Tabletu spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím vody.
 • Není důležité, ve kterou denní dobu přípravek Inhibace užíváte, vždy jej ale užívejte přibližně ve stejnou dobu každý den.
 • Přípravek Inhibace můžete užívat před nebo po jídle.
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • Obvyklá úvodní dávka pro dospělé je 1 mg denně.
 • Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven – obvyklá udržovací dávka je mezi 2,5 mg a 5 mg denně.
 • Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste starší, může Vám lékař předepsat nižší dávku.
 • Pokud již užíváte diuretika („močopudné léky“), lékař Vám doporučí ukončit jejich užívání přibližně 3 dny před zahájením léčby přípravkem Inhibace. Obvyklá úvodní dávka přípravku Inhibace je pak 0,5 mg denně. Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven.
 • Chronické srdeční selhání
 • Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg denně.
 • Lékař bude poté dávku zvyšovat – obvyklá udržovací dávka je mezi 1 mg a 2,5 mg denně.
 • Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste staršího věku, může Vám lékař podávat nižší dávku.
 • Pokud máte jaterní cirhózu bez ascitu (tekutiny v břiše), nebude Vám lékař dávat dávku vyšší než 0,5 mg denně a bude pečlivě sledovat Váš krevní tlak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace, než jste měl(a), nebo pokud někdo další užil tablety přípravku Inhibace, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Balení léku vezměte s sebou. Mohou se objevit následující účinky: pocit závrati nebo opilosti, povrchní dýchání, chladná vlhká kůže, neschopnost pohybu nebo řeči a zpomalená srdeční frekvence.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Inhibace

 • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Poté si vezměte následující dávku jako obvykle.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Inhibace nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné reakce:
Pokud se u Vás projeví závažná reakce nazývaná angioedém (angioneurotický edém), ukončete užívání přípravku Inhibace a okamžitě vyhledejte lékaře. Příznaky mohou být následující:

 • Náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. To může vést k obtížím s dýcháním nebo polykáním.

Poruchy krve, hlášené při užívání ACE inhibitorů, zahrnují:

 • Nízký počet červených krvinek (anémie). Příznaky zahrnují pocit únavy, bledost kůže, zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace) a dušnost.
 • Nízký počet všech typů bílých krvinek. Příznaky zahrnují zvýšený počet infekcí, např. úst, dásní, hrdla a plic.
 • Nízký počet krevních destiček v krvi. Příznaky zahrnují snadnou tvorbu modřin a krvácení z nosu.

Další možné nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

 • Pocit závrati
 • Kašel
 • Pocit na zvracení (nauzea)
 • Pocit únavy
 • Bolest hlavy
 • Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)
 • Nízký krevní tlak. To může vést k pocitu slabosti, závrati nebo opilosti a může též způsobovat
 • rozmazané vidění a mdlobu. Výrazné snížení krevního tlaku může zvyšovat riziko srdeční
 • příhody (infarktu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice) u určitých pacientů.
 • Zvýšení tepové frekvence
 • Pocit slabosti
 • Bolesti na hrudi
 • Potíže s dýcháním, včetně dušnosti a pocitu tíhy na hrudi
 • Příznaky rýmy nebo ucpaný nos a kýchání (rýma)
 • Suchá a opuchlá ústa
 • Nechutenství
 • Změna chuti
 • Průjem nebo zvracení
 • Kožní vyrážka (která může být závažná)
 • Svalové křeče nebo bolesti svalů nebo kloubů
 • Impotence
 • Zvýšené pocení
 • Návaly horka
 • Poruchy spánku

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000)

 • Prokázání sníženého počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček v krevních testech (anémie, neutropenie, agranulocytóza a trombocytopenie)
 • Určitý typ závažné alergické reakce (anafylaxe)
 • Ischémie (nedokrvení) mozku, tranzitorní ischemická ataka („malá“ mrtvice), cévní mozková příhoda (mrtvice) (mohou se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
 • Srdeční infarkt (může se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
 • Nepravidelný tlukot srdce
 • Intersticiální plicní onemocnění
 • Obtíže podobající se systémovému lupus erythematodes
 • Mravenčení a znecitlivění rukou a nohou
 • Sípot
 • Pocit plného nosu nebo pulzující bolesti za nosem, tvářemi a očima (sinusitida, zánět obličejových dutin)
 • Bolest jazyka
 • Pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad.
 • Změny funkce jater a ledvin (které se prokáží v krevních testech nebo rozboru moči)
 • Porucha jater, jako je hepatitida (zánět jater) nebo jaterní poškození
 • Závažné kožní reakce, které zahrnují tvorbu puchýřů nebo olupování kůže
 • Zvýšená citlivost na světlo
 • Ztráta vlasů (která může být dočasná)
 • Vypadávání a odlučování nehtů z nehtových lůžek
 • Zvětšení prsů u mužů
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Inhibace uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Inhibace 2,5 mg: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Inhibace 5 mg: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Inhibace nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Inhibace obsahuje

 • Léčivou látkou je cilazaprilum 2,5 mg ve formě monohydrátu (2,61 mg) v 1 tabletě Inhibace 2,5 mg, cilazaprilum 5 mg ve formě monohydrátu (5,22 mg) v 1 tabletě Inhibace 5 mg.
 • Dalšími složkami jsou ve všech silách tablet monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, natrium- stearyl-fumarát, hypromelosa 2910/3 a 2910/6, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172) – pouze tablety o síle 2,5 mg, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Inhibace vypadá a co obsahuje toto balení
Inhibace 2,5 mg: světle červenohnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné straně, s nápisem CIL 2,5 na druhé straně.
Inhibace 5 mg: červenohnědé až hnědé, oválné, potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné straně, s nápisem CIL 5 na druhé straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.

Balení
Inhibace 2,5 mg: blistr – 28 tablet
skleněná lahvička – 100 tablet
Inhibace 5 mg: blistr – 28 tablet
skleněná lahvička – 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
Roche s.r.o.
Dukelských hrdinů 52
170 00 Praha 7
Česká republika
Výrobce odpovědný za propouštění šarží
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Inhibace « Roche »
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Lucembursko, Polsko: Inhibace
Německo: Dynorm
Řecko, Irsko, Velká Británie: Vascace
Itálie, Portugalsko: Inibace
Nizozemsko: Vascase

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 15.1.2014


top