Příbalové létáky pro:

 

Lanzul 15 mg

Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Lanzul 15 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lanzul 15 mg užívat
 3. Jak se Lanzul 15 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Lanzul 15 mg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE LANZUL 15 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Lanzul 15 mg je lansoprazol, což je inhibitor protonové pumpy. Inhibitory protonové pumpy snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

Váš lékař Vám může předepsat Lanzul 15 mg u těchto indikací:

 • léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů
 • léčba zánětu jícnu (refluxní esofagitida)
 • předcházení refluxní ezofagitidy
 • léčba pálení žáhy a regurgitace (zpětného toku) kyselých žaludečních šťáv
 • léčba nebo prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, kde je nezbytná dlouhodobá léčba přípravky NSAID (léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky – NSAID se používá u bolestí a zánětu);
 • léčba Zollingerova-Ellisonova syndromu

Lékař Vám může předepsat Lanzul 15 mg z jiné indikace nebo v jiné dávce než která je uvedena v této příbalové informaci. Při užívání Vašeho léku dodržujte prosím pokyny Vašeho lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LANZUL 15 MG UŽÍVAT

Neužívejte Lanzul 15 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lansoprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku Lanzul 15 mg.
 • jestliže používáte lék obsahující atazanavir (používá se k léčbě HIV infekce).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lanzul 15 mg je zapotřebí
Jestliže máte onemocnění jater, řekněte to prosím svému lékaři. Lékař případně upraví dávku léku.
Lékař může provést nebo nechat provést další vyšetření, které se nazývá endoskopie za účelem diagnostiky Vaší choroby nebo vyloučení zhoubného onemocnění.
Jestliže dostanete během léčby přípravkem Lanzul 15 mg k průjem, obraťte se ihned na svého lékaře, protože při léčbě přípravkem Lanzul 15 mg se v malém počtu případů vyskytly infekční průjmy.
Jestliže Vám lékař předepsal Lanzul 15 mg spolu s protizánětlivými léky na léčbu bolesti nebo revmatické choroby, přečtěte si prosím pečlivě rovněž i příbalové informace pro tyto léky.
Jestliže užíváte Lanzul 15 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), Váš lékař Vás bude pravděpodobně pravidelně sledovat. Kdykoliv navštívíte svého lékaře, oznamte mu všechny nové a výjimečné projevy a okolnosti Vašeho zdravotního stavu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Informujte lékaře zejména o užívání léků obsahujících tyto léčivé látky, protože Lanzul 15 mg může ovlivnit jejich účinek:

 • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (léky používané na léčbu infekcí)
 • digoxin (používaný na léčbu srdečních chorob)
 • theofylin (používaný na léčbu průduškového astmatu)
 • takrolimus (používaný k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu)
 • fluvoxamin (používaný na léčbu deprese a dalších psychiatrických chorob)
 • antacida (používaná na léčbu pálení žáhy a regurgitace kyselých žaludečních šťáv)
 • sukralfát (používaný na hojení vředů)
 • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používaná na léčbu mírné deprese)

Užívání přípravku Lanzul 15 mg s jídlem a pitím
Aby Váš lék správně účinkoval, užívejte přípravek Lanzul 15 mg nejméně 30 minut před jídlem.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, kojíte nebo je možnost, že byste byla těhotná, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U pacientů léčených přípravkem Lanzul 15 mg se občas vyskytují nežádoucí účinky jako např. závratě, únava a zrakové poruchy. Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky jako jsou tyto, buďte opatrný(á), protože Vaše schopnost reakce může být snížena.
Vy sám (sama) zodpovídáte za rozhodnutí, zda jste v takovém stavu, abyste mohl(a) řídit motorové vozidlo nebo provádět další činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Užívání léků je vzhledem k jejich účinkům nebo nežádoucím účinkům jedním z faktorů, které mohou snižovat Vaši schopnost provádět tyto činnosti bezpečně.
Popis těchto účinků najdete v dalších oddílech této příbalové informace.
Přečtěte si všechny informace v této příbalové informaci pro své poučení.
Pokud si nejste s něčím jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Lanzul 15 mg
Přípravek Lanzul 15 mg obsahuje cukr. Prosím poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

3. JAK SE LANZUL 15 MG UŽÍVÁ

Tobolky se polykají celé, zapijí se sklenicí vody. Jestliže máte potíže s polykáním, lékař Vám může doporučit náhradní cesty podání léku. Tobolky nedrťte, nežvýkejte je, a to ani obsah vyprázdněné tobolky, protože pak lék nebude řádně účinkovat.
Jestliže užíváte Lanzul 15 mg 1× denně, snažte se ho brát každý den ve stejnou dobu. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud užijete přípravek Lanzul 15 mg hned ráno.
Dávka přípravku Lanzul 15 mg závisí na Vašem zdravotním stavu. Obvyklé dávky přípravku Lanzul 15 mg jsou uvedeny níže. Lékař někdy může předepsat jinou dávku a řekne Vám, jak dlouho bude léčba trvat.
Léčba pálení žáhy a regurgitace kyselých žaludečních šťáv: jedna nebo dvě tobolky 15 mg denně po dobu 4 týdnů. Jestliže projevy choroby přetrvávají, řekněte to svému lékaři. Jestliže nedojde k ústupu projevů choroby během 4 týdnů, obraťte se prosím na svého lékaře.
Léčba dvanáctníkových vředů: dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 2 týdnů.
Léčba žaludečních vředů: dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů.
Léčba zánětu jícnu (refluxní esofagitida): dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů.
Dlouhodobá prevence refluxní esofagitidy: jedna tobolka 15 mg každý den. Lékař může upravit dávku na dvě tobolky 15 mg každý den.
Léčba dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID): dvě tobolky 15 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.
Prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID): jedna tobolka 15 mg jednou denně. Lékař může upravit dávku na dvě tobolky 15 mg jednou denně.
Léčba Zollinger – Ellisonova syndromu: obvyklá počáteční dávka je čtyři tobolky 15 mg denně a později se podle Vaší odpovědi na léčbu přípravkem Lanzul 15 mg lékař rozhodne o nejvhodnější dávce.
Lanzul 15 mg by neměl být podáván dětem. Je třeba se vyvarovat léčení malých dětí do jednoho roku, protože dostupná data neprokázala prospěch z léčby gastroesofageální refluxní choroby.
Léčivý přípravek užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, jak máte lék užívat, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, než jste měl(a), vyhledejte rychle lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Lanzul 15 mg
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku přípravku Lanzul 15 mg, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud ale není již blízko doba pro Vaši další dávku léku. Jestliže se již blíží doba pro další dávku, vynechejte chybějící dávku a pokračujte v užívání dalších dávek jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal užívat Lanzul 15 mg
Neukončujte předčasně léčbu, když se projevy Vaší choroby zlepšují. Vaše nemoc se nemusí zcela zahojit a může dojít k její recidivě v případě, že nedokončíte řádně léčbu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lanzul 15 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytovat u každého.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako časté (vyskytují se u více než 1 ze 100 pacientů):

 • bolest hlavy, závratě
 • průjem, zácpa, bolesti žaludku, nevolnost nebo nucení na zvracení, plynatost, sucho nebo bolest v ústech nebo krku
 • vyrážka, svědění
 • změny laboratorních hodnot jaterních testů
 • únava.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů):

 • deprese
 • bolesti kloubů nebo svalů
 • zadržování tekutiny nebo otoky
 • změny počtu krvinek.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1 000 paci­entů):

 • horečka
 • neklid, ospalost, zmatenost, halucinace, nespavost, zrakové poruchy, závratě
 • změna vnímání chuti, nechutenství, zánět jazyka (glossitis)
 • kožní reakce jako pocity pálení nebo píchání pod kůží, modřiny, zarudnutí a nadměrné pocení
 • citlivost na světlo
 • ztráta vlasů
 • pocit mravenčení na kůži (parestézie), třes
 • chudokrevnost (bledost)
 • ledvinové problémy
 • zánět slinivky břišní
 • zánět jater (může se projevit jako žluté zbarvení kůže nebo očí)
 • otok prsou u mužů, impotence
 • kandidóza (plísňová infekce, která může postihnout pokožku nebo sliznice)
 • angioedém – jestliže se u Vás vyskytnou projevy angioedému jako je otok obličeje, jazyka nebo hltanu, obtížné polykání, kopřivka nebo dýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pa­cientů):

 • závažné reakce z přecitlivělosti včetně šoku. Mezi projevy reakce z přecitlivělosti patří horečka, vyrážka, otoky a někdy pokles krevního tlaku
 • zánět dutiny ústní (stomatitis)
 • zánět tlustého střeva (kolitis)
 • změny laboratorních hodnot jako jsou hladiny sodíku, cholesterolu a triglyceridů v krvi
 • velmi těžké kožní reakce se zarudnutím, tvorbou puchýřů, těžký zánět a úbytek pokožky
 • Lanzul 15 mg může velmi vzácně způsobovat snížení počtu bílých krvinek a snížení odolnosti vůči infekcím. Vyhledejte ihned lékaře, jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy jako je horečka, závažné zhoršení Vašeho celkového zdravotního stavu nebo horečka s místními projevy infekce jako jsou bolesti v krku, hltanu či dutině ústní nebo máte potíže s močením. Lékař provede laboratorní vyšetření krve pro zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK LANZUL 15 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Plastová lahvička: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Spotřebujte do 3 měsíců od prvního otevření lahvičky.
Lanzul nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lanzul 15 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je lansoprazolum. Jedna enterosolventní tobolka obsahuje lansoprazolum 15 mg.
 • Pomocnými látkami jsou zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), povidon, dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, sacharosa, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), polysorbát 80.

Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172).

Jak Lanzul 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Enterosolventní tvrdé tobolky.
Bílé/ červenohnědé tobolky obsahující pelety bílé až světle hnědé nebo světle růžové barvy.
Plastová (HDPE) lahvička s polypropylenovým (PP) uzávěrem s vysoušecí látkou (silikagel).
Velikost balení: 14, 28, 56 a 98 tobolek.
Lahvička s 98 tobolkami obsahuje dvě vysoušedla. OPA-Alu-PVC/Alu blistr
Velikost balení: 7, 14, 15, 28, 30, 50 a 56 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
25.3.2011

Lanzul 30 mg

(Lansoprazolum)
tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Lanzul 30 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanzul 30 mg užívat
 3. Jak se Lanzul 30 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Lanzul 30 mg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE LANZUL 30 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Lansoprazol potlačuje aktivitu jednoho z enzymů, který urychluje vytváření žaludeční kyseliny. Tímto způsobem potlačuje vyměšování žaludeční kyseliny. Účinek závisí na dávkování a trvání léčby.

Přípravek se používá při stavech, při kterých je třeba tlumit vylučování žaludeční kyseliny:

 • dvanáctníkový vřed,
 • žaludeční vřed (nezhoubný),
 • refluxní ezofagitida (zánět jícnu, způsobený návratem žaludečního obsahu do jícnu),
 • ostatní stavy zvýšené sekrece žaludeční kyseliny (např. Zollingerův-Ellisonův syndrom),
 • eradikace (vymýcení) mikroorganismu Helicobacter pylori (v kombinaci s antibiotiky).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LANZUL 30 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lanzul 30 mg:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku lansoprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku,
 • ženy v 1. trimestru těhotenství a v období kojení,
 • děti do 18 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lanzul 30 mg je zapotřebí
U starších nemocných není nutná žádná úprava dávkování.
Nemocní se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin nesmí užívat více než 1 tobolku za den, proto by lékař měl být o těchto poruchách vždy informován.
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je přípravek Lanzul 30 mg po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Lanzul 30 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které užíváte na lékařský předpis i bez něj.
Přípravek Lanzul 30 mg může ovlivňovat zejména léky, které jsou metabolizovány (přeměňovány) v játrech, zvláště zklidňující léky (diazepam), fenytoin (lék ovlivňující srdeční činnost, užívaný též při padoucnici), teofylin (lék užívaný při průduškovém astmatu), přípravky proti početí a léky ovlivňující srážlivost krve, jejichž vylučování může být zpomaleno.
Při léčbě Lanzul 30 mg obvykle není třeba podávat léky snižující kyselost žaludeční šťávy (antacida), v případě potřeby podání by měly být užity jednu hodinu před nebo jednu hodinu po užití Lanzul 30 mg.

Užívání přípravku Lanzul 30 mg s jídlem a pitím
Tobolky užívejte nejlépe před jídlem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné ženy by neměly lék užívat v prvním trimestru těhotenství. V dalších dvou trimestrech mohou užívat lék pouze tehdy, když potenciální prospěch opravňuje podstoupení rizika. Během léčby by mělo být přerušeno kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů léčených lansoprazolem se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako např. závratě nebo bolest hlavy.
Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, buďte opatrný(á), protože Vaše schopnost reakce může být snížena.

Důležité informace o některých složkách přípravku Lanzul 30 mg
Přípravek Lanzul 30 mg obsahuje sacharosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na něj dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE LANZUL 30 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Lanzul 30 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování a dobu podávání určí lékař.
Obvyklá dávka je 1 tobolka (30 mg) jednou denně, ráno nebo večer před jídlem.

Dvanáctníkový vřed: 1 tobolka (30 mg) denně, ráno nebo večer, po dobu 2 až 4 týdnů.
Žaludeční vřed: 1 tobolka (30 mg) denně, po dobu 4 až 8 týdnů.
U pacientů s aktivním vředem a současným nálezem bakterie H. pylori, která může být příčinou vředu, léčba může být zvýšena na 2krát 1 tobolku denně v kombinaci s antibiotiky.
Pro eradikaci infekce Helicobacter pylori se Lanzul 30 mg obvykle podává 1 tobolka (30 mg) dvakrát denně po dobu 1 až 2 týdnů v kombinaci s antibiotiky. Dávky určí lékař.
Refluxní onemocnění: 1 až 2 tobolky (30 až 60 mg) denně, ráno nebo večer, po dobu 4 až 8 týdnů.
Vředy resistentní vůči určitým lékům užívaným pro léčbu vředů (antagonistům H2): 1 až 2 tobolky (30 až 60 mg) denně, ráno nebo večer, po dobu 8 až 12 týdnů.
V případě Zollingerova-Ellisonova syndromu (stav zvýšené sekrece žaludeční kyseliny) je dávkování lékařem individuálně upraveno dle stavu pacienta.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 30 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Lanzul 30 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Lanzul 30 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Může se vyskytnout průjem, nevolnost nebo zácpa; bolesti hlavy; kožní vyrážka; vzácněji závratě a známky onemocnění dýchacího traktu (zánět hltanu nebo nosní sliznice, kašel). Zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů) se mohou vyskytnout méně často.
Pokud užíváte přípravek Lanzul 30 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi. Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému ošetřujícímu lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK LANZUL 30 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 stupňů C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Lanzul 30 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je lansoprazolum 30 mg v 1 tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr, hyprolosa, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, sacharosa, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, hydroxypropyl­metylcelulosa, metakrylátový kopolymer, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý, želatina.

Jak přípravek Lanzul 30 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílá, tvrdá želatinová tobolka, uvnitř bílé až světle hnědé nebo světle růžové pelety.
Velikost balení: 14, 28, 56 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150

Recenze

Hodnocení: 77 %

LANZUL příbalový leták
3.5 (70%) 2 hlasování

top