Metoject 50 mg/ml injekční roztok

předplněná injekční stříkačka
Methotrexatum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Metoject a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metoject užívat
 3. Jak se přípravek Metoject užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Metoject uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Metoject a k čemu se používá

Metoject obsahuje léčivou látku metotrexát.
Metotrexát je látka s následujícími vlastnostmi:

 • interferuje s růstem určitých buněk v těle, které se rychle množí
 • snižuje aktivitu imunitního systému (vlastního obranného mechanismu těla)
 • má protizánětlivé účinky

Přípravek Metoject je určen pro léčbu

 • aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů.
 • polyartritické formy závažné aktivní juvenilní idiopatické artritidy, pokud byla odpověď na nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) nedostatečná.
 • závažné nereagující invalidizující psoriázy, která není přiměřeně citlivá na jiné formy léčby, jako je například fototerapie, PUVA a retinoidy, a závažné psoriatické artritidy u dospělých pacientů.
 • mírná až středně závažná Crohnova nemoc u dospělých pacientů, jestliže není možná adekvátní léčba jinými přípravky.

Revmatoidní artritida (RA) je chronické onemocnění kolagenu (pojivové tkáně), charakterizované zánětem synoviálních membrán (kloubních membrán). Tyto membrány produkují tekutinu, která v mnoha kloubech působí jako mazadlo. Zánět vyvolává zesílení membrány a otok kloubu.
Juvenilní artritida se týká dětí a dospívajících mladších 16 let. Za polyartritické formy se považují případy, kdy je postiženo 5 nebo více kloubů v průběhu prvních 6 měsíců onemocnění.
Psoriatická artritida je druh artritidy (kloubního zánětu) s psoriatickými ložisky kůže a nehtů, obzvláště v prstních kloubech rukou a nohou.
Psoriáza je časté chronické kožní onemocnění, charakterizované červenými skvrnami pokrytými silnými, suchými, stříbřitými, přilnavými šupinami.
Přípravek Metoject zmírňuje a zpomaluje průběh onemocnění.
Crohnova nemoc je typ zánětlivého onemocnění střeva, které může postihnout kteroukoli část trávicího ústrojí a způsobit příznaky jako je bolest břicha, průjem, zvracení nebo hmotnostní úbytek.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metoject užívat

Neužívejte přípravek Metoject

 • jestliže jste alergický(á) na metotrexát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pokud máte závažné onemocnění jater nebo ledvin nebo onemocnění krve.
 • pokud pravidelně konzumujete ve zvýšené míře alkohol.
 • pokud máte závažné infekční onemocnění, např. tuberkulózu, HIV infekci nebo jiné syndromy imunodeficitu.
 • pokud máte vředy v ústech, žaludeční nebo intestinální vřed.
 • pokud jste těhotná nebo kojíte.
 • pokud jste zároveň očkován/a živými vakcínami.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Metoject se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • jste ve vyšším věku nebo pokud nejste v celkově dobrém zdravotním stavu nebo se cítíte
 • slabý/á.
 • máte poruchu funkce jater.
 • trpíte dehydratací (ztráta vody).

Doporučená další vyšetření a bezpečnostní opatření:
Dokonce i když je přípravek Metoject podáván v nízkých dávkách, mohou se vyskytnout závažné nežádoucí účinky. Aby bylo možné tyto nežádoucí účinky včas odhalit, musí být pravidelně prováděny kontroly lékařem a laboratorní vyšetření.

Před zahájením léčby:
Před zahájením léčby budou odebrány vzorky krve, aby se zkontrolovalo, zda máte dostatečné množství krvinek, vyšetří se funkce jater, sérový albumin (krevní bílkovina) a funkce ledvin. Lékař také vyšetří, zda netrpíte tuberkulózou (infekční onemocnění spojené s malými uzlíky v postižené tkáni), a podstoupíte rentgenové snímkování hrudníku.

Během léčby:
Následující vyšetření budou prováděna minimálně jednou za měsíc během prvních šesti měsíců a poté minimálně každé tři měsíce:

 • Vyšetření úst a krku na změny sliznice
 • Krevní testy
 • Kontrola funkce jater
 • Kontrola funkce ledvin
 • Kontrola dýchacího ústrojí, a pokud je to nutné, vyšetření plicních funkcí

Metotrexát může ovlivnit imunitní systém a výsledky očkování. Může také ovlivnit výsledek imunologického vyšetření. Mohou vzplanout neaktivní chronické infekce (např. herpes zoster [pásový opar], tuberkulóza, hepatitida B nebo C). Během léčby přípravkem Metoject nesmíte být očkován/a živými vakcínami.
Při léčbě metotrexátem se může znovu objevit zánět kůže vyvolaný zářením a spálením sluncem („recall-reaction“- kožní změny v místech dřívějšího onemocnění). Během aplikace UV záření a současného podávání metotrexátu se mohou zhoršit psoriatická ložiska.
Mohou se objevit zvětšené lymfatické uzliny (lymfom) a pak musí být léčba zastavena.
Průjem může být toxickým účinkem přípravku Metoject a vyžaduje přerušení léčby. Pokud trpíte průjmem, sdělte to prosím svému lékaři.
U pacientů s rakovinou léčených metotrexátem byla hlášena encefalopatie (porucha mozku) / leukoencefalopatie (samostatná porucha bílé hmoty mozkové); jejich výskyt nelze vyloučit ani u léčby jiných onemocnění metotrexátem.

Další léčivé přípravky a přípravek Metoject
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je přípravek Metoject podáván současně s určitými dalšími léky:

 • Léčiva, která poškozují játra nebo krevní obraz, např. leflunomid
 • Antibiotika (léčiva pro zabránění/potlačení určitých infekcí), jako jsou například: tetracykliny, chloramfenikol a nevstřebatelná širokospektrá antibiotika, peniciliny, glykopeptidy, sulfonamidy (léčiva obsahující síru, která zabraňují/potlačují určité infekce), ciprofloxacin a cefalotin
 • Nesteroidní protizánětlivé léky nebo salicyláty (léčiva proti bolesti a/nebo zánětu)
 • Probenecid (léčivo proti dně)
 • Slabé organické kyseliny, jako jsou diuretika Henleovy kličky („tablety podporující močení“) nebo některá léčiva používaná pro léčbu bolesti a zánětlivých nemoci (např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak a ibuprofen) a pyrazol (např. metamizol pro léčbu bolesti)
 • Léčivé přípravky, které mohou mít nežádoucí účinky na kostní dřeň, např. trimethoprim- sulfamethoxazol (antibiotikum) a pyrimethamin
 • Sulfasalazin (antirevmatikum)
 • Azathioprin (imunosupresivum někdy používané u závažných forem revmatoidní artritidy)
 • Merkaptopurin (cytostatikum)
 • Retinoidy (léčiva proti psoriáze a dalším kožním chorobám)
 • Teofylin (léčivo proti průduškovému astmatu a dalším plicním chorobám)
 • Inhibitory protonové pumpy (léčiva proti žaludečním potížím)
 • Hypoglykemika (léčiva používaná pro snížení krevního cukru)

Vitamíny obsahující kyselinu listovou mohou zhoršit účinek léčby a měly by být užívány pouze na základě doporučení lékaře.
Nemělo by být prováděno očkování živou vakcínou.

Přípravek Metoject s jídlem, pitím a alkoholem
Konzumace alkoholu a rovněž zvýšená konzumace kávy, nealkoholických nápojů obsahujících kofein a černého čaje by měla být během léčby přípravkem Metoject vyloučena.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Během těhotenství nesmíte přípravek Metoject užívat. Existuje zde riziko poškození plodu a potratu.
Muži i ženy by měli během léčby a dalších šest měsíců po ukončení léčby přípravkem Metoject používat účinnou antikoncepční metodu.
U žen v produktivním věku musí být před léčbou s jistotou vyloučeno možné těhotenství provedením vhodného vyšetření, např. těhotenským testem.
Protože metotrexát může být genotoxický, doporučuje se každé ženě, která si přeje otěhotnět, navštívit již před zahájením léčby genetickou poradnu, pokud je to možné, a mužům se doporučuje poradit se před léčbou o možnosti konzervace spermatu.
Před léčbou a během léčby přípravkem Metoject je nutné přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem Metoject se mohou objevit nežádoucí účinky postihující centrální nervový systém, např. únava a závratě. Schopnost řídit dopravní prostředky a/nebo obsluhovat stroje může být v některých případech narušena. Pokud se u Vás objeví únava nebo závratě, neměl/a byste řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Metoject obsahuje sodík
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Metoject užívá

Váš lékař určí dávku, která se přizpůsobuje individuálně. Většinou trvá 4 – 8 týdnů, než začne léčba účinkovat.
Metoject je podáván lékařem nebo zdravotnickým personálem, případně pod dozorem lékaře nebo zdravotnického personálu jako injekce pouze jednou týdně. Společně se svým lékařem stanovíte vhodný den v týdnu pro aplikaci injekce. Přípravek Metoject může být podáván v injekci intramuskulárně (do svalu), intravenózně (do žíly) nebo subkutánně (pod kůži).
Jelikož existuje jen velmi málo údajů o podávání tohoto léku nitrožilně dětem a dospívajícím, lze jim lék injikovat pouze pod kůži nebo do svalu.
Lékař určí vhodnou dávku u dětí a dospívajících s polyartritickými formami juvenilní idiopatické artritidy.
Přípravek Metoject se nedoporučuje podávat dětem mladším 3 let věku vzhledem k nedostatku zkušeností u této věkové skupiny.

Způsob a délka podávání
Přípravek Metoject se podává jednou týdně!
Délku léčby určí ošetřující lékař. Léčba revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriasis vulgaris, psoriatické artritidy a Crohnovy nemoci přípravkem Metoject je dlouhodobá.
Na začátku Vaší léčby Vám Metoject může aplikovat zdravotnický personál. V určitých případech se Váš lékař může rozhodnout Vás poučit, jak si aplikovat injekci přípravku Metoject pod kůži samostatně. Budete pak náležitě zaškolen(a).
Za žádných okolností se nepokoušejte aplikovat si injekci přípravku Metoject sám/sama, dokud neabsolvujete takové zaškolení.
Návod k použití naleznete na konci příbalové informace.
Způsob zacházení s přípravkem a jeho likvidace musí odpovídat opatřením pro ostatní cytostatika v souladu s místními požadavky. Těhotné ženy by neměly zacházet s přípravkem Metoject a/nebo jej podávat.
Metotrexát nesmí přijít do styku s kůží nebo sliznicí. V případě kontaminace musí být postižená oblast okamžitě opláchnuta dostatečným množstvím vody.
Pokud budete mít pocit, že účinek přípravku Metoject je příliš silný nebo příliš slabý, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Četnost a také stupeň závažnosti nežádoucích účinků závisí na dávce a frekvenci podávání. Protože se závažné nežádoucí účinky mohou objevit i při nízkých dávkách, je pro Vás důležité pravidelné sledování lékařem. Lékař Vám proto bude provádět testy, aby vyšetřil, zda se v krvi objevují abnormality (např. nízký počet bílých krvinek, nízký počet krevních destiček, lymfom) a zda se vyskytují změny funkce ledvin a jater.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, sdělte to ihned svému lékaři, protože tyto příznaky mohou ukazovat na závažné, potenciálně život ohrožující nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat neodkladnou specifickou léčbu: přetrvávající suchý kašel bez vykašlávání, dušnost a horečka; může se jednat o známky
zánětu plic (pneumonie) [časté – může se vyskytnout nejvýše u 1 z 10 pacientů] příznaky poškození jater, jako je například zežloutnutí kůže a očního bělma; metotrexát může způsobovat chronické poškození jater (jaterní cirhózu), tvorbu jizevnaté tkáně v játrech (jaterní fibrózu), tukovou degeneraci jater [všechny méně časté – mohou se vyskytnout
nejvýše u 1 ze 100 pacientů], zánět jater (akutní hepatitidu) [vzácné – může se vyskytnout nejvýše u 1 z 1 000 pacientů] a jaterní selhání [velmi vzácné – může se vyskytnout nejvýše u 1 z 10 000 pacientů] alergické příznaky, jako je například kožní vyrážka zahrnující zarudlou svědící kůži, otoky rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo hrdla (které mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání) a pocit na omdlení; může se jednat o známky těžké alergické reakce nebo anafylaktického šoku [vzácné – může se vyskytnout nejvýše u 1 z 1 000 pacientů] příznaky poškození ledvin, jako jsou otoky rukou, kotníků nebo nohou, nebo změny frekvence močení, nebo snížení množství moči nebo nepřítomnost moči; může se jednat o známky selhání ledvin [vzácné – může se vyskytnout nejvýše u 1 z 1 000 pacientů] příznaky infekcí, např. horečka, třesavka, bolesti, bolesti v krku; metotrexát může zvyšovat vnímavost k infekcím. Vzácně [může se vyskytnout nejvýše u 1 z 1 000 pacientů] se mohou vyskytnout závažné infekce, jako je určitý typ pneumonie (Pneumocystis carinii pneumonia) nebo otrava krve (sepse) těžký průjem, zvracení krve a černá nebo dehtovitá stolie; tyto příznaku mohou být projevem vzácné [může se vyskytnout nejvýše u 1 z 1 000 pacientů] závažné komplikace v gastrointestinálním systému, způsobené metotrexátem, např. gastrointestinálních vředů
příznaky vyskytující se při ucpání (uzávěru) krevní cévy uvolněnou krevní sraženinou (tromboembolická příhoda), jako jsou například slabost jedné strany těla (cévní
mozková příhoda) nebo bolest, otok, zarudnutí a neobvykle vyšší teplota jedné z dolních končetin (hluboká žilní trombóza); metotrexát může způsobovat tromboembolické příhody
[vzácné – může se vyskytnout nejvýše u 1 z 1 000 pacientů] horečka a vážné zhoršení vašeho celkového stavu, nebo náhlá horečka doprovázená bolestmi v krku nebo v ústech nebo problémy s močením; velmi vzácně [může se vyskytnout nejvýše u 1 z 10 000 pacientů] může metotrexát způsobit prudké snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza) a závažnou supresi kostní dřeně nečekané krvácení, např. krvácení z dásní, krvácení do moči, zvracení krve nebo modřiny, může se jednat o známky závažně sníženého počtu krevních destiček v důsledku těžkého průběhu útlumu kostní dřeně [velmi vzácné – může se vyskytnout nejvýše u 1 z 10 000 pacientů]
závažná kožní vyrážka nebo puchýře (mohou být rovněž postiženy ústa, oči a genitálie); může se jednat o známky velmi vzácného stavu [vzácné – může se vyskytnout nejvýše
u 1 z 10 000 pacientů] nazývaného Stevensův-Johnsonův syndrom nebo syndrom opařené kůže (toxická epidermální nekrolýza)

Níže naleznete ostatní nežádoucí účinky, k jejichž výskytu může dojít:

Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů.

 • Záněty v ústní dutině, poruchy trávení, nauzea (nevolnost), ztráta chuti k jídlu
 • Zvýšení hodnot jaterních enzymů

Časté: mohou se vyskytnout nejvýše u 1 z 10 pacientů.

 • Vředy v dutině ústní, průjem
 • Vyrážka, zarudnutí kůže, svědění
 • Bolesti hlavy, únava, ospalost
 • Snížená tvorba krve se snížením počtu bílých a/nebo červených krvinek a/nebo krevních destiček (leukopenie, anémie, trombocytopenie)

Méně časté: mohou se vyskytnout nejvýše u 1 ze 100 pacientů.

 • Záněty krku a záněty střev, zvracení
 • Zvýšená citlivost na světlo, vypadávání vlasů, zvýšení počtu revmatických uzlíků, pásový opar, zánět cév, vyrážka podobná oparu, kopřivka
 • Nástup diabetes mellitus
 • Závratě, zmatenost, deprese
 • Pokles sérového albuminu
 • Pokles počtu krvinek a krevních destiček
 • Zánět a vřed močového měchýře nebo pochvy, snížená funkce ledvin, porucha močení
 • Bolesti kloubů, bolesti svalů, osteoporóza (úbytek kostní hmoty)

Vzácné: mohou se vyskytnout nejvýše u 1 z 1 000 pacientů.

 • Zvýšení pigmentace kůže, akné, modré skvrny na kůži v důsledku krvácení z cév
 • Alergický zánět krevních cév, horečka, zarudnutí očí, infekce, porucha hojení ran, snížené množství protilátek v krvi
 • Porucha zraku
 • Zánět osrdečníku, hromadění tekutiny v osrdečníku
 • Snížení krevního tlaku
 • Plicní fibróza (zmnožení vaziva v plicích), dušnost a průduškové astma, hromadění tekutiny v pohrudniční dutině
 • Elektrolytová porucha

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout nejvýše u 1 z 10 000 pacientů.

 • Silné krvácení, toxické megakolon (akutní toxické rozšíření tlustého střeva)
 • Zvýšená pigmentace nehtů, zánět nehtového lůžka, furunkulóza (hluboká infekce vlasových váčků), viditelné rozšíření malých krevních cév
 • Lokální poškození (tvorba sterilního abscesu, změny tukové tkáně) v místě aplikace injekce po podávání do svalu nebo pod kůži
 • Porucha zraku, bolest, ztráta síly nebo pocit necitlivosti či brnění v rukou a nohou, změny chuti (kovová pachuť), křeče, ochrnutí, silné bolesti hlavy s horečkou
 • Retinopatie (nezánětlivé oční onemocnění)
 • Ztráta libida, impotence, zvětšení prsní žlázy u mužů (gynekomastie), porucha tvorby spermií, poruchy menstruace, poševní výtok
 • Zvětšení lymfatických uzlin (lymfom)
 • Není známo: z dostupných údajů nelze určit
 • Leukoencefalopatie (onemocnění bílé hmoty mozkové)

Jestliže je metotrexát podáván intramuskulární cestou, mohou se v místě aplikace injekce běžně vyskytnout místní nežádoucí účinky (pocit pálení) nebo poškození (tvorba sterilního abscesu, poškození tukové tkáně). Podkožní aplikace metotrexátu je lokálně dobře tolerována. Byly pozorovány pouze mírné místní kožní reakce, které během léčby postupně slábly.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Metoject uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte předplněné stříkačky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na balení. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Metoject obsahuje

 • Léčivou látkou je metotrexát. 1 ml roztoku obsahuje methotrexatum dinatricum, což odpovídá 50 mg metotrexátu.
 • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Metoject vypadá a co obsahuje toto balení
Metoject předplněné stříkačky obsahují čirý žlutohnědý roztok.

K dispozici jsou následující velikosti balení:
Předplněné stříkačky se zasazenými subkutánními jehlami, se stupnicí a alkoholovými tampóny, obsahující 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml a 0,60 ml injekčního roztoku, v baleních po 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 a 24 předplněných stříkačkách.
Předplněné stříkačky s přiloženými subkutánními jehlami, se stupnicí a alkoholovými tampóny, obsahující 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml a 0,60 ml injekčního roztoku, v baleních po 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 a 24 předplněných stříkačkách.
Pro i.m. a i.v. aplikaci je nutné použít jehly vhodné pro tyto cesty podání: jehly obsažené v balení jsou vhodné pouze pro s.c. podání.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Německo
Telefon: +49 4103 8006-0
Fax:
+49 4103 8006-100

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Island Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: Metoject
Dánsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko a Portugalsko: Metex
Německo: metex
Itálie: Reumaflex

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 29.10.2014

Návod k použití
Před zahájením aplikace injekce si pozorně přečtěte níže uvedené pokyny a vždy používejte injekční techniku, kterou Vám doporučil Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra.
V případě jakýchkoli problémů nebo otázek se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.
Příprava
Najděte si čistou, dobře osvětlenou a rovnou pracovní plochu.

Před zahájením aplikace si přichystejte nezbytný materiál:

 • •Metoject předplněnou injekční stříkačku
 • alkoholový tampon (dodaný v balení)
 • Pečlivě si umyjte ruce. Před použitím zkontrolujte, zda stříkačka přípravku Metoject nemá viditelné vady (či praskliny).
 • Místo vpichu
 • Místa pro subkutánní
 • injekci
 • Břicho
 • Stehno

Nejvhodnějšími místy pro injekci jsou:

 • horní část stehen,
 • břicho kromě okolí pupku.

Pokud Vám s injekcí někdo pomáhá, může Vám též injekci aplikovat do zadní části paže, těsně pod ramenem.
Při každé injekci změňte místo vpichu. Může to snížit riziko vzniku podráždění v místě vpichu.
Nikdy neaplikujte injekci do kůže, která je bolestivá, pohmožděná, zarudlá, tvrdá, zjizvená, nebo kde máte strie. Pokud máte psoriázu, snažte se neaplikovat injekci přímo do vyvýšených, ztluštělých, zarudlých nebo šupinatých okrsků kůže nebo lézí.

Injikování roztoku

Vybalte předplněnou injekční stříkačku methotrexátu a pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Vyjměte předplněnou injekční stříkačku z obalu při pokojové teplotě.

Dezinfekce
Zvolte místo vpichu a dezinfikujte jej tamponem napuštěným dezinfekčním prostředkem.
Počkejte alespoň 60 sekund, dokud dezinfekční prostředek
neuschne.

Sejměte ochranný plastový kryt.
Opatrně sejměte šedý ochranný plastový kryt tak, že jej rovně stáhnete ze stříkačky. Pokud to jde velmi ztuha, kryt pootočte a zároveň jej stáhněte.
Důležité: Nedotýkejte se jehly předplněné injekční stříkačky!

Zavedení kanyly
Dvěma prsty vytvořte kožní řasu a rychlým pohybem vpíchněte jehlu do kůže pod úhlem 90 stupňů.

Injekce
Zaveďte celou jehlu do kožní řasy. Pomalu stlačte píst a vstříkněte tekutinu pod kůži. Kůži pevně držte, dokud nedokončíte podání injekce.
Opatrně jehlu vytáhněte rovně ven.
Methotrexát by neměl přijít do styku s povrchem kůže nebo sliznice. V případě kontaminace musí být postižená oblast ihned opláchnuta velkým množstvím vody.
Pokud se Vy nebo někdo z Vašeho okolí poraníte o jehlu, poraďte se ihned se svým lékařem a tuto předplněnou injekční stříkačku nepoužívejte.

Likvidace přípravku a zacházení s ním
Způsob zacházení s přípravkem a předplněnou injekční stříkačkou a jejich likvidace musí být
v souladu s místními požadavky. Těhotné zdravotnické pracovnice by neměly s přípravkem Metoject zacházet a/nebo jej podávat.


top