MIRIL 2,5 mg

Ramiprilum
Tablety

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek MIRIL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MIRIL užívat
 3. Jak se přípravek MIRIL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek MIRIL uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK MIRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Miril obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Miril účinkuje takto:

 • snižuje ve Vašem těle tvoru látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak
 • uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
 • ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Miril se může používat:

 • k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
 • ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici
 • ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte cukrovku nebo ne)
 • k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)
 • jako léčba následující po srdečních záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selhání
 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MIRIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Miril:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravku Miril uvedenou v bodě 6.
 • Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.
 • jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním.
 • pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Miril pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.
 • pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza).
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení.)
 • pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Miril. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Miril užívat.

Zvláštní opatrnosti při léčbě s přípravkem Miril je zapotřebí:
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:

 • jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami
 • jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou)
 • jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace)
 • zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Miril jeden den předem – poraďte se proto se svým lékařem
 • zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
 • jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes
 • informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět.

Užívání přípravku Miril není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Miril nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození
plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

Pediatrická populace
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Miril nedoporučuje vzhledem k tomu, že nebyla stanovena bezpečnost a účinnost ramiprilu pro tuto věkovou skupinu pacientů.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Miril užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Miril může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Miril.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Miril.
Léčivé přípravky zmírňující bolest nebo zánět (např. nesteroidní protizánětlivé látky, tzv. NSAIDs, jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je např. efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s Mirilem zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

 • Léčivé přípravky zmírňující bolest nebo zánět (např. nesteroidní protizánětlivé látky, tzv.
 • NSAIDs, jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)
 • Protinádorové léky (chemoterapie)
 • Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, např. cyklosporin
 • Diuretika (odvodňovací tablety), jako je např. furosemid
 • Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, např. spironolakton, triamteren, alomirid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
 • Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
 • Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
 • Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem)

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Miril může mít vliv na jejich účinek.

Léky na cukrovku, jako jsou např. ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín.
Přípravek Miril může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravku Miril.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Miril vám může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Miril užívat.

Užívání přípravku Miril spolu s jídlem a alkoholem:

 • Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Miril může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Miril, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.
 • Miril se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Miril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Miril není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Miril nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Miril není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.
Poradťe se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při léčbě přípravkem Miril můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Miril, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Miril
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud u Vás byla diagnostikována nesnášenlivost některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK MIRIL UŽÍVÁ:

Vždy užívejte Miril přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu. Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou. Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze)

 • Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
 • Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
 • Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
 • Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem Miril diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice

 • Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně.
 • Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.
 • Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

 • Počáteční dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
 • Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
 • Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jednou denně.

Léčba srdečního selhání

 • Obvyklá počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně.
 • Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
 • Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

 • Obvyklá počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.
 • Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat
 • Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Miril, než jste měl(a):
Pokud užijete více tablet, než Vám předepsal lékař, nebo při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte neprodleně lékaře. Cestou do nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte sanitku.Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Miril:

 • Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
 • Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Miril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat přípravek Miril a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:

 • Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Miril.
 • Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

 • Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.
 • Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.
 • Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečka, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky.
 • Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
 • Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).
 • Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (projevují se u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 pacientů)

 • Bolest hlavy nebo pocit únavy
 • Pocit závratí. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Miril nebo když začnete užívat vyšší dávku.
 • Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete.
 • Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), ztížené dýchání
 • Bolest žaludku nebo střev, průjem, zácpa, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení
 • Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
 • Bolest na hrudníku
 • Křeče ve svalech nebo bolest svalů
 • Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle

Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1 000 pacientů)

 • Problémy s rovnováhou (vertigo)
 • Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie)
 • Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
 • Poruchy spánku
 • Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid
 • Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu
 • Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem
 • Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech
 • Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé
 • Intenzivnější pocení než obvykle
 • Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)
 • Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že
 • Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.
 • Zčervenání kůže
 • Poruchy vidění nebo rozmazané vidění
 • Bolest kloubů
 • Horečka
 • Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen
 • Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem
 • Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem

Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 pacientů)

 • Pocit nejistoty nebo zmatenosti
 • Změny krevního obrazu (pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu – prokazuje se krevními testy)
 • Červený a oteklý jazyk
 • Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka
 • Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
 • Kožní vyrážka nebo modřiny
 • Skvrny na kůži a studené končetiny
 • Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
 • Porucha sluchu a zvonění v uších
 • Pocit slabosti

Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)

Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

 • Problémy se soustředěním
 • Otok úst
 • Příliš málo krvinek v krvi – prokázáno krevním testem
 • Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem
 • Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
 • Zvětšení prsů u mužů
 • Zpomalené nebo zhoršené reakce
 • Pocit pálení
 • Změny vnímání vůně
 • Vypadávání vlasů

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK MIRIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
ALU/ALU blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 0 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Miril obsahuje:
Léčivou látkou je ramiprilum.
MIRIL 2,5 mg: 1 tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilum.
MIRIL 5 mg: 1 tableta obsahuje 5 mg ramiprilum.
Pomocné látky jsou hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý
(Miril 5 mg).
Jak přípravek Miril vypadá a co obsahuje toto balení:
Miril 2,5 mg: žluté, oboustranně ploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na jedné straně a po stranách
a s označením R2 na téže straně tablety. Velikost přibližně 10x5mm.
Miril 5 mg: růžové, oboustranně ploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na jedné straně a
po stranách a s označením R3 na téže straně tablety. Velikost přibližně 8,8×4,4mm.
Velikosti balení:
Miril 2,5 mg: 20, 30, 50, 100 tablet.
Miril 5 mg: 20, 30, 50, 100 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava – Komárov, Česká Republika
Výrobce:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo

Datum poslední revize textu: 29.8.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

MIRIL 5 mg

Ramiprilum
Tablety

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek MIRIL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MIRIL užívat
 3. Jak se přípravek MIRIL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek MIRIL uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK MIRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Miril obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Miril účinkuje takto:

 • snižuje ve Vašem těle tvoru látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak
 • uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
 • ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Miril se může používat:

 • k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
 • ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici
 • ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte cukrovku nebo ne)
 • k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)
 • jako léčba následující po srdečních záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selhání
 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MIRIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Miril:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravku Miril uvedenou v bodě 6.
 • Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.
 • jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním.
 • pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Miril pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.
 • pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza).
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení.)
 • pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Miril. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Miril užívat.

Zvláštní opatrnosti při léčbě s přípravkem Miril je zapotřebí:
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:

 • jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami
 • jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou)
 • jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace)
 • zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Miril jeden den předem – poraďte se proto se svým lékařem
 • zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
 • jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes
 • informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět.

Užívání přípravku Miril není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Miril nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození
plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

Pediatrická populace
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Miril nedoporučuje vzhledem k tomu, že nebyla stanovena bezpečnost a účinnost ramiprilu pro tuto věkovou skupinu pacientů.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Miril užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Miril může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Miril.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Miril.
Léčivé přípravky zmírňující bolest nebo zánět (např. nesteroidní protizánětlivé látky, tzv. NSAIDs, jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je např. efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s Mirilem zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

 • Léčivé přípravky zmírňující bolest nebo zánět (např. nesteroidní protizánětlivé látky, tzv.
 • NSAIDs, jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)
 • Protinádorové léky (chemoterapie)
 • Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, např. cyklosporin
 • Diuretika (odvodňovací tablety), jako je např. furosemid
 • Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, např. spironolakton, triamteren, alomirid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
 • Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
 • Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
 • Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem)

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Miril může mít vliv na jejich účinek.

Léky na cukrovku, jako jsou např. ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín.
Přípravek Miril může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravku Miril.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Miril vám může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Miril užívat.

Užívání přípravku Miril spolu s jídlem a alkoholem:

 • Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Miril může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Miril, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.
 • Miril se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Miril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Miril není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Miril nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Miril není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.
Poradťe se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při léčbě přípravkem Miril můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Miril, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Miril
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud u Vás byla diagnostikována nesnášenlivost některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK MIRIL UŽÍVÁ:

Vždy užívejte Miril přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu. Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou. Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze)

 • Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
 • Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
 • Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
 • Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem Miril diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice

 • Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně.
 • Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.
 • Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

 • Počáteční dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
 • Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
 • Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jednou denně.

Léčba srdečního selhání

 • Obvyklá počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně.
 • Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
 • Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

 • Obvyklá počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.
 • Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat
 • Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Miril, než jste měl(a):
Pokud užijete více tablet, než Vám předepsal lékař, nebo při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte neprodleně lékaře. Cestou do nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte sanitku.Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Miril:

 • Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
 • Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Miril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat přípravek Miril a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:

 • Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Miril.
 • Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

 • Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.
 • Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.
 • Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečka, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky.
 • Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
 • Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).
 • Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (projevují se u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 pacientů)

 • Bolest hlavy nebo pocit únavy
 • Pocit závratí. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Miril nebo když začnete užívat vyšší dávku.
 • Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete.
 • Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), ztížené dýchání
 • Bolest žaludku nebo střev, průjem, zácpa, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení
 • Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
 • Bolest na hrudníku
 • Křeče ve svalech nebo bolest svalů
 • Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle

Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1 000 pacientů)

 • Problémy s rovnováhou (vertigo)
 • Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie)
 • Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
 • Poruchy spánku
 • Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid
 • Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu
 • Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem
 • Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech
 • Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé
 • Intenzivnější pocení než obvykle
 • Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)
 • Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že
 • Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.
 • Zčervenání kůže
 • Poruchy vidění nebo rozmazané vidění
 • Bolest kloubů
 • Horečka
 • Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen
 • Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem
 • Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem

Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 pacientů)

 • Pocit nejistoty nebo zmatenosti
 • Změny krevního obrazu (pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu – prokazuje se krevními testy)
 • Červený a oteklý jazyk
 • Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka
 • Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
 • Kožní vyrážka nebo modřiny
 • Skvrny na kůži a studené končetiny
 • Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
 • Porucha sluchu a zvonění v uších
 • Pocit slabosti

Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)

Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

 • Problémy se soustředěním
 • Otok úst
 • Příliš málo krvinek v krvi – prokázáno krevním testem
 • Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem
 • Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
 • Zvětšení prsů u mužů
 • Zpomalené nebo zhoršené reakce
 • Pocit pálení
 • Změny vnímání vůně
 • Vypadávání vlasů

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK MIRIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
ALU/ALU blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 0 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Miril obsahuje:
Léčivou látkou je ramiprilum.
MIRIL 2,5 mg: 1 tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilum.
MIRIL 5 mg: 1 tableta obsahuje 5 mg ramiprilum.
Pomocné látky jsou hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý
(Miril 5 mg).
Jak přípravek Miril vypadá a co obsahuje toto balení:
Miril 2,5 mg: žluté, oboustranně ploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na jedné straně a po stranách
a s označením R2 na téže straně tablety. Velikost přibližně 10x5mm.
Miril 5 mg: růžové, oboustranně ploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na jedné straně a
po stranách a s označením R3 na téže straně tablety. Velikost přibližně 8,8×4,4mm.
Velikosti balení:
Miril 2,5 mg: 20, 30, 50, 100 tablet.
Miril 5 mg: 20, 30, 50, 100 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava – Komárov, Česká Republika
Výrobce:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo

Datum poslední revize textu: 29.8.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 


top