Příbalové létáky pro:

Muscoril cps.

Thiocolchicosidum
Tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.
– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Muscoril cps. a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril cps. užívat
 3. Jak se přípravek Muscoril cps. užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Muscoril cps. uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Muscoril cps. a k čemu se používá

Tento léčivý přípravek způsobuje uvolnění svalů. Používá se u dospělých a dospívajících od 16 let jako pomocný lék při bolestivě stažených svalech. Je určen k použití zejména u akutních stavů souvisejících s postižením páteře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril cps. užívat

Neužívejte přípravek Muscoril cps.
– jestliže jste alergický(á) na thiokolchikosid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
– jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná
– jestliže jste žena v plodném věku a neužíváte antikoncepci
– jestliže kojíte

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Muscoril cps. je zapotřebí v následujících případech:

 • jestliže trpíte epilepsíí nebo u Vás existuje riziko epileptického záchvatu může u Vás přípravek vyvolat epileptický záchvat
 • pokud se u Vás během léčby vyskytne průjem, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, může být nutné snížit dávku přípravku
 • pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin.

Důsledně dodržujte pokyny pro dávkování a délku léčby uvedené v bodu 3. Neužívejte lék ve vyšších dávkách a delší dobu než 7 dnů. Důvodem je, že jeden z produktů, který se tvoří ve Vašem organismu při užívání thiokolchikosidu, by mohl ve vyšších dávkách způsobit poškození některých buněk (abnormální počet chromozomů). Bylo to prokázáno ve studiích na zvířatech a v laboratorních studiích. U lidí je tento typ poškození buněk rizikovým faktorem pro vznik nádorového onemocnění, poškození nenarozeného dítěte a zhoršení plodnosti u mužů. Případné další dotazy prodiskutujte se svým lékařem.
Váš lékař Vám podá informace o všech opatřeních souvisejících s účinnou antikoncepcí a o možném riziku v případě těhotenství.

Děti a dospívající
Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let.
Další léčivé přípravky a Muscoril cps.
Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Muscoril cps. s jídlem a pitím
Během léčby nesmíte pít alkohol.

Těhotenství , kojení a plodnost
Neužívejte tento lék:

 • jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná
 • jestliže jste žena v plodném věku a nepoužíváte antikoncepci

Přípravek by mohl způsobit poškození nenarozeného dítěte. Neužívejte tento přípravek, pokud kojíte.
Léčivá látka přípravku přechází do mateřského mléka.
Tento léčivý přípravek může způsobit problémy s plodností u mužů v důsledku možného poškození spermatických buněk (abnormální počet chromozomů). Tento poznatek byl získán na základě laboratorních studií (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Muscoril cps. může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Muscoril cps. obsahuje laktózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Muscoril cps. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená a maximální dávka je 8 mg každých 12 hodin (tj. 16 mg denně). Trvání léčby je omezeno na 7 po sobě jdoucích dnů.
Nepřekračujte doporučenou dávku a délku léčby.
Tento lék se nemá užívat k dlouhodobé léčbě (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Použití u dětí a dospívajících
Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Muscoril cps., než jste měl(a)
Pokud nedopatřením užijete více přípravku Muscoril cps. než jste měl(a), informujte svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Muscoril cps.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastějšími nežádoucími účinky (1-10 pacientů ze 100) jsou ospalost, průjem a žaludeční křeče.
Méně často (1-10 pacientů z 1000) se může objevit kopřivka nebo alergická reakce jako je zarudnutí kůže, dále nevolnost či zvracení. Vzácně (1-10 pacientů z 10000) může po podání injekce dojít ke snížení krevního tlaku, mohou se vyskytnout i závažné alergické reakce, jako je otok různých částí těla.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Muscoril cps. uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Muscoril cps. uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek Muscoril cps. neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neužívejte přípravek Muscoril cps., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Muscoril cps. obsahuje
– Léčivou látkou je thiocolchicosidum 4 mg v 1 tobolce.
– Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, želatina, červený oxid železitý (E172), dehydrovaný ethylalkohol, šelak přírodní a čištěná voda,
izopropylalkohol, propylenglykol, butanol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný.

Jak přípravek Muscoril cps. vypadá a co obsahuje toto balení
Muscoril cps. jsou bezbarvé, průhledné tvrdé želatinové tobolky s potiskem „Muscoril“, logem a jménem firmy „Inverni della Beffa“, obsahující světle žlutý prášek.
Velikost balení: 20 tobolek pro dávku 4 mg

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel registračního rozhodnutí:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie
Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U., Alcorcon, Španělsko

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 28.2.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


 

Muscoril inj.

Thiocolchicosidum Injekční roztok

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj. používat
 3. Jak se přípravek Muscoril inj. používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Muscoril inj. uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se používá

Thiocolchicosid má zejména svaly uvolňující, ale i mírné bolest tlumící a protizánětlivé účinky. Působí na kosterní svalstvo. Nesnižuje výrazněji hybnost svalů ovládaných vůlí, nepůsobí na dýchací svalstvo, nehrozí tedy nebezpečí dechového útlumu.
Uvolnění svalů nastupuje obvykle po aplikaci do svalu za 30 – 40 minut.
Přípravek Muscoril inj. je určen k léčbě bolestivých křečových stahů svalstva při akutních a dlouhodobých revmatických nebo ortopedických onemocněních (ústřel, ischias, poškození šlach apod.) nebo při poranění.
Používání přípravku Muscoril inj. u dětí mladších 15 let se nedoporučuje.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj. používat

Nepoužívejte přípravek Muscoril inj.

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/ nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Muscoril inj. je zapotřebí v následujících případech:

 • jestliže trpíte epilepsíí nebo u Vás existuje riziko epileptického záchvatu, může u Vás přípravek vyvolat epileptický záchvat
 • pokud se u Vás během léčby vyskytne průjem, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, může být nutné snížit dávku přípravku
 • pokud trpíte poruchou funkce ledvin či jater
 • po podání injekce přípravku Muscoril inj. byste měl(a) být sledován(a) kvůli možnosti náhlé mdloby.

Další léčivé přípravky a Muscoril inj.
Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Muscoril inj. s jídlem a pitím
Během léčby nesmíte pít alkohol.

Těhotenství a kojení
Přípravek nesmí být používán během těhotenství a při kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Muscoril inj. může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

3. Jak se přípravek Muscoril inj. používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Počáteční dávka jsou 2 ampule denně (8 mg/den) podané formou injekce do hýžďového svalu, tj. 1 ampule po 12 hodinách.
U těžkých akutních bolestí se doporučuje podávat nejdříve injekce a pak následně tobolky.
Při mírných a středně těžkých bolestech se doporučuje podávat Muscoril tobolky.
Pro uvolnění spasmů při rehabilitaci je třeba s cvičením vyčkat 30 – 40 minut po aplikaci.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Muscoril inj., než jste měl(a)
Přípravek je podáván zdravotnickým personálem. Pokud Vám bylo podáno větší množství přípravku, než jste měli dostat, lékař vás bude sledovat a provede nezbytná opatření odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Muscoril inj.
Následující dávka nesmí být zdvojena za účelem nahrazení vynechané dávky.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastějšími nežádoucími účinky (1–10 pacientů ze 100) jsou ospalost, průjem a žaludeční křeče. Méně často (1–10 pacientů z 1000) se může objevit kopřivka nebo alergická reakce jako je zarudnutí kůže, dále nevolnost či zvracení. Vzácně (1–10 pacientů z 10000) může po podání injekce dojít ke snížení krevního tlaku, mohou se vyskytnout i závažné alergické reakce jako je otok různých částí těla. Výjimečně může dojít k náhlému omdlení.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Muscoril inj. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Muscoril inj. uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek Muscoril inj. nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Muscoril inj., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Muscoril inj. obsahuje

 • Léčivou látkou je thiocolchicosidum 4 mg v 1 ampuli.
 • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Jak přípravek Muscoril inj. vypadá a co obsahuje toto balení
Muscoril inj. je čirý, světle žlutý roztok.
Obsah balení: 6 ampulí po 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel registračního rozhodnutí:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie

Tento příbalový leták byl naposledy revidován 9.1.2013.


top