Nolpaza je lék, který pomáhá při projevech refluxe a navracení žaludečních kyselin zpět do jícnu. Ve vyšší koncentraci je vázán na lékařský předpis a se užívá proti dvanáctníkovému a žaludečnímu vředu. Lék se nesmí míchat s alkoholem. Kolik stojí balení a je pro vás lék opravdu vhodný?

Obsah stránky:

Produkty noplaza

Nolpaza 40 g

Je na lékařský předpis a používá se při léčbě dvanáctníkového či žaludečního vředu a při zánětu jícnu. Lék je vhodný pouze na krátkodobou léčbu. Dlouhodobě je vhodný pouze při léčbě syndromu, u kterého odchází k nadměrnému vylučování žaludeční kyseliny.

Dávkování léku musí být určeno lékařem, dávky se totiž výrazně liší v závislosti na léčené nemoci a stavu pacienta.

Nejvyšší možný doplatek za balení obsahující 28 tablet je 182 korun.

Nolpaza 20 g

Lék Nolpaza 20 g se používá ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků. Mezi ty patří pálení žáhy nebo překyselený žaludek. To se projevuje pocitem pálení v hrudi a kyselým pocitem v ústech. Po aplikaci léků by měly výše zmíněné příznaky refluxu ustoupit během 2-3 dní.

Lék je určen pouze dospělým a dospívajícím od 12 let, a to v dávce 1 tableta denně. Užívá se hodinu před jídlem a je nutné ji polknout celou a zapít tekutinou.

Nolpaza cena

Cena se pohybuje okolo 130 korun za balení 14 tablet.

Nolpaza v těhotenství a při kojení

Doposud neproběhlo dostatečné testování, které by určilo vhodnost léku pro těhotné, proto konzultujte se svým lékařem.

Lék není vhodný pro kojící matky, neboť se látka dostává do mateřského mléka. Léčba Nolpazou je možná v případě vynechání kojení během pobírání léku.

Nolpaza a alkohol

Při léčbě lékem Nolpaza je přísně zakázané konzumovat alkohol. Lék se využívá k léčbě nemocí, které jsou s alkoholem neslučitelné, mnohdy byly zapříčiněny jeho zvýšenou konzumací. Kombinace těchto látek by mohla v těle vyvolat nepředvídatelné výsledky, v extrémních případech i život ohrožující.

Příbalové letáky Nolpaza:

Všechny léky – Nolpaza

Nolpaza 20 mg tablety

enterosolventní tablety

pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

– Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
– Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety užívat
 3. Jak se přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety uchovávat
 6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Nolpaza 20 mg je selektivní inhibitor protonové pumpy, lék snižující tvorbu kyseliny v žaludku. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev souvisejících s tvorbou kyseliny. Přípravek Nolpaza 20 mg se užívá:
Dospělí a dospívající ve věku od 12 let:
– K léčbě příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu), bolest při polykání) spojených s refluxní chorobou jícnu v důsledku návratu kyseliny ze žaludku zpět do jícnu.
– K dlouhodobé léčbě refluxní ezofagitidy (zánět jícnu doprovázený regurgitací žaludeční kyseliny) a předcházení jejího návratu.

Dospělí:
– K předcházení tvorby dvanáctníkových a žaludečních vředů vyvolaných nesteroidními protizánětlivými léky (nesteroidní antiflogistika NSAID, např. ibuprofen) u rizikových pacientů,
kteří musí NSAID užívat dlouhodobě.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Nolpaza 20 mg
– jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na pantoprazol, sorbitol nebo na kteroukoli další složku přípravku Nolpaza 20 mg (viz bod 6).
– jestliže jste alergický(á) na léčivé přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nolpaza 20 mg je zapotřebí

 • jestliže máte závažné onemocnění jater. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste někdy měl(a) problémy s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud přípravek Nolpaza 20 mg užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba by měla být ukončena.
 • jestliže užíváte léky zvané NSAID dlouhodobě a byl Vám předepsán přípravek Nolpaza 20 mg, neboť je u Vás zvýšené riziko rozvoje žaludečních a střevních komplikací. Každé možné riziko bude vyhodnoceno ve vztahu k Vašim osobním rizikovým faktorům, jako je váš věk (65 let a více), předchozí výskyt žaludečních či dvanáctníkových vředů nebo krvácení do žaludku nebo střev.
 • jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12.
 • jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem, požádejte svého lékaře o konkrétní radu.

 

Ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků:

 • neúmyslný úbytek hmotnosti
 • opakované zvracení
 • potíže při polykání
 • zvracení krve
 • bledost a pocit únavy (anémie)
 • jestliže zaznamenáte krev ve stolici
 • jestliže trpíte těžkým a/nebo trvalým průjmem, protože přípravek Nolpaza 20 mg je spojován s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu.

Váš lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření k vyloučení zhoubného onemocnění, protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny a mohl by tím oddálit její diagnózu. Jestliže Vaše příznaky i přes léčbu přetrvávají, budou zvážena další vyšetření.
Jestliže užíváte přípravek Nolpaza 20 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně sledovat. Je nutné, abyste svému lékaři při každé návštěvě ohlásil(a) jakékoli nové a neobvyklé příznaky a okolnosti.
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Nolpaza 20 mg, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek Nolpaza 20 mg může ovlivnit účinek jiných léčiv, proto informujte svého lékaře, jestliže užíváte:
– léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používané k léčbě plísňových infekcí) nebo erlotinib (používaný u některých typů rakoviny), protože přípravek Nolpaza 20 mg může narušit správný účinek těchto i dalších léků.
– warfarin a fenprokumon, které ovlivňují krevní srážlivost. Mohou být nutná další vyšetření.
– atazanavir (užívaný k léčbě infekce HIV).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici. Bylo zjištěno, že pantoprazol je vylučován do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být těhotná, nebo jestliže kojíte, můžete tento přípravek užívat pouze v případě, že Váš lékař rozhodne o tom, že přínos léčby pro Vás převáží rizika pro Vaše nenarozené dítě či kojence.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jestliže zaznamenáte nežádoucí účinky, jako závrať či porucha vidění, neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nolpaza 20 mg
Přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje sorbitol. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nolpaza 20 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy a jak se Nolpaza 20 mg užívá?
Tablety užívejte 1 hodinu před jídlem, polykají se celé, nesmí se kousat ani drtit, a zapíjejí se trochou vody.

Pokud lékař neurčil jinak, obvyklá dávka přípravku je:
Dospělí a dospívající ve věku od 12 let:
Léčba příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace, bolest při polykání) spojených s refluxní chorobou jícnu
Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta denně. Tato dávka obvykle přináší úlevu během 2 – 4 týdnů, nejpozději během dalších 4 týdnů. Lékař Vám sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat. Poté je možno opakující se příznaky kontrolovat užíváním jedné tablety denně dle potřeby.

Dlouhodobá léčba refluxní ezofagitidy a předcházení jejího návratu
Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta denně. Pokud dojde k návratu onemocnění, lékař Vám může dávku zdvojnásobit. V takovém případě můžete užívat tablety přípravku Nolpaza 40 mg, jednu tabletu denně. Po vyléčení můžete dávku znovu snížit na jednu 20 mg tabletu denně.

Dospělí:
K předcházení dvanáctníkových a žaludečních vředů u pacientů, kteří musí užívat dlouhodobě NSAID
Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta denně.

Zvláštní skupiny pacientů:
– Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater, neměl(a) byste užívat více než jednu 20 mg tabletu denně.
– Děti ve věku do 12 let. Tyto tablety nejsou doporučeny pro děti ve věku do 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolpaza 20 mg, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo lékárníka. Příznaky předávkování nejsou známy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolpaza 20 mg
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vezměte si následující dávku v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolpaza 20 mg
Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nolpaza 20 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel:

 • velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
 • časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
 • méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)
 • vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
 • velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
 • není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, přestaňte tyto tablety užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší nemocnici:
– Závažné alergické reakce (četnost vzácná): otok jazyka a/nebo krku, obtíže při polykání, kopřivka, dýchací obtíže, alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), silná závrať s velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením.
– Závažné kožní stavy (četnost není známa): puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) v oblasti očí, nosu, úst/rtů nebo genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme) a citlivost na světlo.
– Další závažné stavy (četnost není známa): zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) či horečka, vyrážka a zvětšení ledvin někdy s bolestivým močením a bolestmi ve spodní části zad (těžký zánět ledvin).

Pokud užíváte přípravek Nolpaza 20 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, mimovolnými záškuby
svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychleným srdečním tepem. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

Další nežádoucí účinky jsou:
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)
Bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka, exantém, erupce, svědění, zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů), pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, poruchy spánku.

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
Poruchy vidění, např. rozmazané vidění, kopřivka, bolest kloubů, bolest svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, otok končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese,
zvětšení prsů u mužů.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
Dezorientace.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)
Halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky vyskytly již v minulosti), pokles hladiny sodíku v krvi.

Nežádoucí účinky zjištěné krevními testy:
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)

Zvýšená hladina jaterních enzymů.

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
Zvýšená hladina bilirubinu, zvýšená hladina tuků v krvi.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
Snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat krvácení nebo častější tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK UCHOVÁVAT NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Nolpaza 20 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, štítku na nádobce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nádobka: Uchovávejte v dobře uzavřené nádobce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Po prvním otevření nádobky musí být přípravek spotřebován do 3 měsíců.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje
– Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 20 mg (ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum).
– Pomocnými látkami jsou mannitol, krospovidon (typ B), uhličitan sodný, sorbitol (E420), kalcium-stearát v jádru tablety a hypromelosa, povidon (K25), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid
železitý (E172), propylenglykol, kopolymer ME/EA 1:1, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, makrogol 6000 a mastek v potahové vrstvě.

Jak přípravek Nolpaza 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Enterosolventní tablety 20 mg jsou světle žlutohnědé, oválné, mírně bikonvexní tablety.
Velikosti balení:
Krabičky po 15, 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 a 140 enterosolventních tabletách v blistrech.
Plastová nádobka po 100 a 250 enterosolventních tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Nolpaza léková skupina

Inhibitory protonové pumpy

Nolpaza indikační skupina

ANTACIDA (VČETNĚ ANTIULCEROSNÍCH LÉČIV).

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Německo
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko
TEVA Santé, Rue Bellocier – B.P.713, 89107 Se ns Cedex, Francie (pouze pro Francii)

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského státu Název léčivého přípravku
Rakousko
PANTOPRAZOL TEVA 20 mg – magensaftresistente Tabletten
Belgie
PANTOPRATEVA 20 mg maagsapresistente tabletten
Dánsko
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg enterotabletter
Finsko
PANTOPRAZOLE KRKA 20 mg enterotabletti
Francie
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg comprimé gastro-résistant
Německo
PANTOPRAZOL TAD 20 mg magensaftresistente Tabletten
Irsko
ZOLEPANT 20mg Gastro-resistant Tablets
Itálie
PANTOPRAZOLO TEVA 20 mg compresse gastroresistenti
Velká Británie
PANTOPRAZOLE 20 mg gastro-resistant tablets
Nizozemsko
PANTOPRAZOL 20 mg msr PCH, maagsapreisistente tabletten
Norsko
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg enterotabletter
Švédsko
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg enterotabletter
Španělsko
PANTOPRAZOL TEVA 20 mg comprimidos gastroresistentes EFG
Portugalsko
PANTOPRAZOLE KRKA 20 mg Comprimido gastrorresistente
Polsko
NOLPAZA 20 mg tabletki dojelitowe
Slovenská republika
NOLPAZA 20 mg gastrorezistentne tablety
Lotyšsko
NOLPAZA 20 mg tablets šķīstošās
Estonsko
NOLPAZA
Litva
NOLPAZA 20 mg skrandyje neirios tabletės
Česká republika
NOLPAZA 20 mg enterosolventní tablety

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150

 

Nolpaza 40 mg tablety

enterosolventní tablety
Pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než
začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat
  přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo
  lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další
  osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky
  jako Vy.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné
  míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které
  nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
  lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Nolpaza a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolpaza
  používat
 3. Jak se přípravek Nolpaza užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nolpaza uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE NOLPAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nolpaza patří do skupiny léků zvaných inhibitory protonové pumpy.
Inhibitory protonové pumpy snižují množství žaludeční kyseliny.

Vaše obtíže jsou způsobené žaludeční kyselinou, proto Vám byly
předepsány tablety Nolpaza.

Enterosolventní tablety Nolpaza 40 mg se užívají ke krátkodobé
léčbě a k ulehčení od příznaků při:

 • dvanáctníkovém vředu
 • žaludečním vředu;
 • ezofagitidě (zánět jícnu), jejíž příčinou je sekrece žaludeční
  kyseliny

Přípravek Nolpaza se užívá také:

 • v kombinaci s antimikrobiálními přípravky u pacientů, u kterých
  jsou vředy spojené s přítomností bakterie Helicobacter pylori;
 • při dlouhodobé léčbě stavů vyznačujících se nadměrným
  vylučováním žaludeční kyseliny (Zollinger – Ellisonův syndrom).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOLPAZA
POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Nolpaza

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol nebo na
  kteroukoliv jinou složku přípravku Nolpaza
 • jestliže užíváte atazanavir (který se používá při léčbě
  infekce HIV);
 • jestliže máte snížené funkce jater nebo ledvin a přípravek Nolpaza
  Vám byl předepsán k vymýcení (eradikaci) bakterie Helicobacter
  pylori.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nolpaza je
zapotřebí

Oznamte svému lékaři před zahájením léčby:

 • jestliže máte závažné poškození jater. V případě závažné
  poruchy jaterních funkcí by měl Váš lékař sledovat jaterní funkce během
  užívání přípravku Nolpaza;
 • máte-li diagnózu nesprávného vstřebávání vitaminu B12;
 • jestliže Vám Váš lékař předepsal přípravek Nolpaza spolu
  s dalšími léky k léčbě infekce Helicobacter pylori (antimikrobiální
  přípravky), prosím, čtěte příbalovou inforci také těchto dalších
  léčivých přípravků.

Sdělte, prosím, svému lékaři, zda trpíte nebo jste nedávno trpěl(a)
kterýmkoliv z následujících příznaků: nezamýšlená ztráta tělesné
hmotnosti, opakované zvracení nebo zvracení krve či tmavá stolice. Váš
lékař může provést doplňující vyšetření (endoskopie), aby mohla být
stanovena Vaše diagnóza a/nebo vyloučeno zhoubné onemocnění.

U dětí se užívání přípravku Nolpaza nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky

Jiné současně podávané léky mohou ovlivňovat účinnost a bezpečnost
tohoto přípravku. Přípravek Nolpaza může též ovlivňovat účinnost a
bezpečnost jiných léků. Prosím, informujte svého lékaře nebo
lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.
Nezapomeňte informovat svého lékaře o léčbě přípravkem Nolpaza, pokud
Vám předepisuje jiný lék a Vaše léčba přípravkem Nolpaza dosud
pokračuje.

Je zvláště důležité, abyste svému lékaři
oznámil(a):

 • jestliže užíváte atazanavir, který se používá k léčbě
  infekce HIV
 • jestliže užíváte ketokonazol nebo itrakonazol, které se používají
  k léčbě houbových infekcí, jelikož pantoprazol může ovlivňovat jejich
  koncentrace ve Vašem organismu
 • jestliže užíváte protisrážlivé léky, například warfarin, protože
  by měly být prováděny častější kontroly krevní srážlivosti.

Užívání přípravku Nolpaza s jídlem a pitím
Příravek Nolpaza užívejte před snídaní nebo po ní a zapijte vodou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
užívat jakýkoliv lék.
Zkušenosti s užíváním přípravku Nolpaza u těhotných žen jsou
omezené. Neexistují žádné informace o vylučování pantoprazolu do
mateřského mléka. Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, měla byste tento
přípravek užívat pouze, pokud Váš ošetřující lékař považuje Váš
prospěch za větší, než je možné riziko pro Vaše nenarozené dítě nebo
kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by pantoprazol ovlivňoval schopnost řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje.
Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky léku, jako jsou závratě a poruchy
vidění, které mohou snížit Vaši schopnost reagovat.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Nolpaza

Nesnášenlivost cukrů: jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve,
než začnete užívat tento léčivý přípravek. Přípravek Nolpaza totiž
obsahuje sorbitol.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NOLPAZA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nolpaza přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Jak máte přípravek užívat
Nežvýkejte ani nedrťte tablety přípravku Nolpaza. Tablety užívejte před
jídlem, spolkněte je celé a zapijte tekutinou.

Dávkování
Přípravek Nolpaza užívejte vždy přesně tak, jak Vám řekl Váš lékař.
Pokud si nejste ohledně dávkování jistý(á), měl(a) byste se zeptat svého
lékaře nebo lékárníka.

Dvanáctníkový vřed:
Doporučená dávka je 1 tableta (40 mg) denně.

Žaludeční vřed a ezofagitida (zánět jícnu), jejíž příčinou je
sekrece žaludeční kyseliny:
Doporučená dávka je 1 tableta (40 mg) denně.

V kombinaci s antimikrobiálními přípravky u pacientů, u kterých
jsou vředy spojené s přítomností bakterie Helicobacter pylori:
Doporučená dávka je 1 tableta (40 mg) dvakrát denně v kombinaci
s antibiotiky. Druhá dávka pantoprazolu by měla být užita před večerním
jídlem.

Dlouhodobá léčba stavů vyznačujících se nadměrným vylučováním
žaludeční kyseliny (Zollinger – Ellison syndrom:
Počáteční dávka jsou 2 tablety (2×40 mg) denně. Při dávce vyšší
než 80 mg by dávka měla být rozdělena do dvou dílčích dávek.

Starší osoby a pacienti se sníženou funkcí ledvin:
Denní dávka 40 mg by neměla být překročena, vyjma pacientů, u kterých
je vřed spojený s přítomností infekce Helicobacter pylori.

Pacienti se sníženou funkcí jater:
Dávka 40 mg by se měla podávat každý druhý den.

Děti:
Děti by neměly enterosolventní tablety Nolpaza 20 mg užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolpaza, než jste
měl(a)

Jestliže jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí náhodně vzal(a) větší
množství tablet, než je uvedená dávka (došlo k předávkování), měl(a)
byste se ihned obrátit na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolpaza
Jestliže zapomenete vzít jednu dávku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete,
pokud již není blízká doba pro Vaši příští dávku. Neužívejte
dvojnásobnou dávku pro vyrovnání zapomenuté dávky.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolpaza
Neměňte dávku ani neukončujte léčbu, aniž byste předem informoval(a)
svého lékaře.

Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku,
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nolpaza nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytovat u každého.

Následné informace o frekvenci výskytu nežádoucích účinků jsou
užity pro jejich vyhodnocení:
Časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10, ale více než
u 1 pacienta ze 100)
Méně časté (u méně než 1 pacienta ze 100, ale více než u 1 pacienta
z 1 000)
Vzácné (u méně než 1 pacienta z 1 000, ale více než u 1 pacienta
z 10000)
Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000)

Časté:
Bolest v horní polovině břicha, průjem, zácpa, nadýmání a
bolest hlavy.

Méně časté:
Nevolnost, zvracení, závratě, rozmazané vidění a reakce
z přecitlivělosti, jako je svědění a vyrážka.

Vzácné:
Sucho v ústech, bolest kloubů.

Velmi vzácné:
Nedostatek bílých krvinek (leukopenie), nedostatek krevních destiček
(trombocytopenie), otoky rukou a nohou, závažné poškození jaterních buněk
a související žloutenka s možností selhání jater, závažné reakce
z přecitlivělosti projevující se jako akutní celkové příznaky
s možným rychlým a závažným poklesem krevního tlaku, zvýšení
jaterních enzymů a hladin triglyceridů, zvýšená tělesná teplota, bolest
svalů, deprese, zánět ledvin, kopřivka, přecitlivělostí/ záchvaty
místních otoků kůže a sliznic v oblasti obličeje, končetin, rtů,
jazyka, hrtanu a/nebo hlasivek (angioedém, viz zvláštní upozornění
níže), reakce z citlivosti na světlo a závažné kožní reakce, jako je
Stevensův-Johnsonův syndrom, erythema multiforme a toxická epidermální
nekrolýza (Lyellův syndrom).

Měl(a) byste ihned přerušit užívání přípravku Nolpaza a obrátit se
na svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky angioedému, jako je

 • otok obličeje, jazyka nebo hrdla
 • obtíže s polykáním
 • kopřivka a obtíže s dýcháním

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné
míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této Příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NOLPAZA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Blistr: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněný proti
vlhkosti.
Nádobka: nádobku uchovávejte těsně uzavřenou, aby byl přípravek
chráněný proti vlhkosti.

Doba použitelnosti
Přípravek Nolpaza nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na
obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího
odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky,
které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nolpaza obsahuje

 • Jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg pantoprazolum (ve formě
  pantoprazolum natrium sesquihydricum)
 • Pomocnými látkami jsou mannitol, krospovidon (typ B), uhličitan sodný,
  sorbitol (E420), stearan vápenatý v jádru tablety a hypromelosa, povidon
  (K25), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), propylenglykol,
  disperze kopolymerů MA/EA, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, makrogol
  6000 a mastek ve vrstvě potahu.

Jak přípravek Nolpaza vypadá a co obsahuje toto
balení

Enterosolventní tablety.

Tablety 40 mg jsou světle žlutohnědé, oválné, mírně bikonvexní
tablety.

Velikosti balení:
Blistr: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100, 100×1, 112 a
140 enterosol­ventních tablet.
Plastová nádobka: 100, 250 enterosol­ventních tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
KRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, Cuxhaven, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce
držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150

Recenze

Hodnocení: 94 %

NOLPAZA: vše, co potřebujete vědět o léku + příbalový leták
3.2 (63.33%) 6 hlasování

top