Novynette 150 μg/20 μg

potahované tablety
desogestrelum/ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).
Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.
Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.
Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Novynette a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novynette užívat
 3. Jak se přípravek Novynette užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Novynette uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Novynette a k čemu se používá

Novynette je kombinovaný perorální antikoncepční přípravek, tzv. antikoncepční tablety. Skládá se ze dvou druhů ženských hormonů: progestogenu (desogestrelu) a estrogenu (ethinylestradiolu v nízké dávce). Ty Vám brání v otěhotnění podobně, jako by Vám přirozené hormony nedovolily otěhotnět, jakmile už jednou těhotná jste.
Kombinované antikoncepční tablety Vás chrání před otěhotněním trojím způsobem. Tyto hormony
1. způsobí, že vaječníky přestanou každý měsíc uvolňovat vajíčko (zastaví ovulaci);
2. zahustí tekutinu v děložním hrdle tak, že spermatu ztíží možnost proniknout k vajíčku;
3. změní výstelku dělohy a omezí tak její schopnost přijmout oplodněné vajíčko.

Všeobecné informace
Pokud jsou správně užívány, představují antikoncepční tablety účinnou reverzibilní (zvratnou) formu ochrany před početím. Nicméně, za jistých okolností se účinnost antikoncepčních tablet může snížit nebo Vy sama je budete muset přestat brát (viz dále). V takových případech buď pohlavní styk vůbec vynechejte, nebo při něm k zajištění účinné antikoncepce používejte ještě další ochranné metody (jako je kondom nebo spermicidy).
Nespoléhejte na metodu neplodných dní (pravidelnost) ani na měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Novynette ovlivňuje měsíční změny tělesné teploty a hustotu tekutiny děložního hrdla.
Mějte na paměti: kombinované antikoncepční tablety jako přípravek Novynette Vás nechrání před pohlavními nemocemi (jako např. AIDS). Tam mohou pomoci pouze kondomy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novynette užívat

Obecné poznámky
Předtím, než začnete užívat přípravek Novynette, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – viz bod 2 „Krevní sraženiny“.
Než začnete přípravek Novynette užívat, položí Vám lékař několik otázek týkajících se zdravotní anamnézy Vás samé i Vašich blízkých příbuzných. Také Vám změří krevní tlak a podle Vaší osobní situace možná i provede některá další vyšetření.

Neužívejte přípravek Novynette
Neměla byste užívat přípravek Novynette, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná.

 • pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;
 • pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost – například deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;
 • pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny “);
 • pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody);
 • pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:
 • těžký diabetes (cukrovku) s poškozením krevních cév;
 • velmi vysoký krevní tlak;
 • velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);
 • onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie;
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“.
 • pokud máte (nebo jste prodělala) zánět slinivky břišní (pankreatitidu);
 • pokud máte nebo jste v minulosti prodělala onemocnění jater a Vaše jaterní funkce nejsou dosud v normě;
 • pokud máte nebo jste měla nádor na játrech;
 • pokud máte (nebo jste měla) nebo existuje podezření na rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů;
 • pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla dosud objasněna;
 • pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná;
 • pokud máte hyperplazii endometria (stav charakterizovaný zvýšeným růstem výstelky dělohy)
 • pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo desogestrel, nebo kteroukoli další složku tohoto
 • přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergie se pozná podle svědění, vyrážky nebo otoku.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Novynette se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
V některých situacích je při užívání přípravku Novynette nebo jiné kombinované hormonální antikoncepce na místě zvláštní opatrnost; možná bude i zapotřebí, abyste byla pravidelně kontrolována lékařem.

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?
Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc
pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní
embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod “krevní sraženina“ (trombóza)) níže.
Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní sraženinu“.
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Novynette, měla byste také informovat svého lékaře.

 • pokud některá blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu;
 • pokud trpíte onemocněním jater nebo žlučníku;
 • pokud máte cukrovku;
 • pokud trpíte depresemi;
 • pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);
 • pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE – onemocnění, které postihuje Váš přirozený obranný systém);
 • pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – porucha srážení krve, která vede k selhání ledvin);
 • pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);
 • pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridémie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy (zánět slinivky břišní);
 • pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “);
 • pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Novynette;
 • pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);
 • pokud máte křečové žíly.
 • pokud máte epilepsii (viz “Další léčivé přípravky a přípravek Novynette”);
 • pokud máte poruchu, která se poprvé projevila během těhotenství nebo při dřívějším užívání pohlavních hormonů (např. ztráta sluchu, porfyrie (krevní onemocnění), gestační herpes (kožní vyrážka s puchýřky během těhotenství), Sydenhamova chorea (nervové onemocnění provázené nenadálými pohyby těla);
 • pokud máte nebo jste někdy měla chloasma (zlatohnědé pigmentové skvrny, tzv. “těhotenské skvrny”, zejména v obličeji). V takovém případě se nevystavujte slunečnímu ani ultrafialovému záření;
 • pokud máte dědičný angioedém, mohou u Vás estrogenové přípravky vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému. Pokud se objeví příznaky angioedému jako např. otoky obličeje, jazyka ev. hltanu, popřípadě ztížené polykání nebo kopřivka spolu s dýchacími obtížemi, je nutno neprodleně navštívit lékaře.

KREVNÍ SRAŽENINY
Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Novynette zvyšuje Vaše riziko rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

 • v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);
 • v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky nebo velmi vzácně mohou být fatální.
Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Novynette je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU
Vyhledejte rychlou lékařkou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků.

Máte některé z těchto známek?
Čím pravděpodobně trpíte?

 • otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, Hluboká žilní trombóza
 • zvláště doprovázený:
 • bolestí nebo citlivostí v noze, která může být
 • pociťována pouze vstoje nebo při chůzi
 • zvýšenou teplotou postižené nohy
 • změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí zčervenání
 • nebo zmodrání
 • náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého Plicní embolie
 • dýchání
 • náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit
 • vykašlávání krve
 • ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém
 • dýchání
 • těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem
 • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
 • těžká bolest žaludku

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu (např. „nachlazení“).

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:
Trombóza retinální žíly
(krevní sraženina v oku)

 • okamžitá ztráta zraku nebo
 • bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty
 • zraku

Srdeční záchvat

 • bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže
 • pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní kostí
 • plnost, porucha trávení nebo pocit dušení
 • nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad,
 • čelisti, hrdla, paže a břicha
 • pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě
 • extrémní slabost, úzkost nebo dušnost
 • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
 • náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, Cévní mozková příhoda zvláště na jedné straně těla
 • náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním
 • náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích
 • náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo koordinace
 • náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé příčiny
 • ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat
okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další cévní mozkové příhody.
Krevní sraženiny blokující jiné cévy otok a lehké zmodrání končetiny těžká bolest žaludku (akutní břicho)

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE
Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?
Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.
Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní trombózu (DVT).
Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.
Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?
Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.
Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou hormonální antikoncepci.
Když ukončíte užívání Novynette, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?
Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou používáte.
Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Novynette je malé.
– Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
– Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
– Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující desogestrel, jako je přípravek Novynette, se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
– Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz níže „Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).
Riziko rozvoje sraženiny za rok
Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinovanou Asi 2 z 10 000 žen hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné
Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku Asi 5-7 z 10 000 žen obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát
Ženy, které užívají přípravek Novynette
Asi 9-12 z 10 000 žen krevníFaktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle
Riziko krevní sraženiny u přípravku Novynette je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše riziko je vyšší, pokud: máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m 2 );
někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení krve; potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Novynette přerušit na několik týdnů před operací, nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Novynette, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat; 

 • jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);
 • jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.
Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.
Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Novynette ukončit.
Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Novynette, například se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ
Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?
Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.
Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně
Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku Novynette je velmi malé, ale může se zvyšovat:
se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

 • pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Novynette je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám
 • více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;
 • pokud máte nadváhu;
 • pokud máte vysoký krevní tlak;
 • pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní
 • mozkové příhody;
 • pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);
 • pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;
 • pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);
 • pokud máte diabetes.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.
Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Novynette, například začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší
Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Antikoncepční tablety a rakovina
V několika epidemiologických studiích bylo hlášeno zvýšené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla u dlouhodobých uživatelek perorální antikoncepce. Zatím ale nebylo dostatečně objasněno, do jaké míry může být tento nález ovlivněn také vlivy sexuálního chování a dalšími faktory, jako je lidský papilloma virus (HPV).
U žen, které užívají kombinované antikoncepční tablety, byla o něco málo častěji pozorována rakovina prsu, není však známo, zda je to v přímé souvislosti s antikoncepcí. Může to být např. tím, že u žen užívajících kombinované antikoncepční tablety se zjišťuje více nádorů v souvislosti s tím, že se častěji podrobují lékařskému vyšetření. Po vysazení kombinované hormonální antikoncepce se výskyt rakoviny prsu postupně snižuje. Důležité je provádět pravidelně samovyšetření prsů a vyhledat lékaře, pokud zjistíte přítomnost hmatného uzlíku.
Ve vzácných případech byly u uživatelek antikoncepčních tablet zjištěny nezhoubné nádory jater a v ještě vzácnějších případech zhoubné jaterní novotvary. V případě neobvyklých silných bolestí v břiše se obraťte na svého lékaře.

Krvácení v období mimo menstruaci (mimo období krvácení z vysazení)
V několika prvních měsících užívání přípravku Novynette se u Vás může vyskytnout neobvyklé krvácení (krvácení mimo sedmidenní interval bez užívání tablet). V případě, že toto krvácení trvá déle než několik měsíců nebo se objeví po několika měsících pravidelného cyklu, je na Vašem lékaři, aby vyšetřil příčinu.

Co dělat, když se v týdenní pauze krvácení nedostaví
Pokud jste všechny tablety správně využívala, nezvracela jste ani jste neměla silný průjem a pokud přitom neberete žádné další léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.
Pokud se očekávané krvácení nedostaví dvakrát za sebou, je možné, že jste otěhotněla. Ihned zkontaktujte svého lékaře. Nenačínejte další blistr antikoncepčních tablet, dokud nezískáte jistotu, že těhotná nejste.

Děti a dospívající
Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Novynette
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.
Informujte i všechny ostatní lékaře nebo zubního lékaře, kteří Vám předepisují nějaké jiné léky (nebo i lékárníka), o tom, že užíváte přípravek Novynette. Ti všichni Vám mohou říci, zda jsou ve Vašem případě potřebná některá další opatření proti početí (např. kondom), a pokud ano, po jak dlouhou dobu.
Některé léky mohou způsobit, že přípravek Novynette bude méně účinný při ochraně před početím, nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení. Mezi ně patří přípravky určené k léčbě epilepsie (např. primidon, bosentan, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát, hydantoináty, felbamát, modafinil, rifabutin) a tuberkulózy (např. rifampicin), nebo infekcí HIV (ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz) nebo i jiných infekčních nemocí (griseofulvin, ampicilin, tetracyklin), a bylinné přípravky na bázi třezalky.
– Chcete-li užívat bylinné přípravky obsahující třezalku v době, kdy již užíváte přípravek Novynette, měla byste se nejdříve poradit s lékařem.
– Novynette může ovlivnit účinnost jiných léků, např. přípravků obsahujících cyklosporin, nebo antiepileptika lamotriginu (což by mohlo zvýšit četnost epileptických záchvatů).

Před jakýmkoli laboratorním vyšetřením krve
Informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční tablety, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledky některých vyšetření.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Novynette nesmíte užívat v době, kdy jste těhotná. Pokud otěhotníte nebo se domníváte, že jste těhotná, přestaňte přípravek Novynette užívat a poraďte se neprodleně s lékařem.
Přípravek Novynette nemáte užívat ani v době kojení. Pokud kojíte a chcete antikoncepční tablety užívat, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání přípravku Novynette můžete řídit i obsluhovat stroje.

Přípravek Novynette obsahuje laktosu
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Novynette užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem.
Každé balení přípravku Novynette obsahuje jedno kalendářní balení (blistr) obsahující 21 potahovaných tablet nebo 3 kalendářní balení po 21 potahovaných tabletách. Kalendářní balení je navrženo tak, aby Vám připomínalo, jak a kdy tablety užívat.
Na blistru je vyznačen den týdne, ve kterém se má každá tableta užívat. Při postupu ve směru šipky vytištěné na blistru máte každý den jednu tabletu po dobu 21 dnů, dokud tablety z blistru zcela nevypotřebujete.
Poté následuje sedm dní, kdy se tablety neužívají. Během těchto sedmi dnů bez užívání tablet, 2. nebo 3. den, začnete mít krvácení z vysazení podobné menstruaci, tj. své “měsíční krvácení”.
Tablety z dalšího blistru začněte užívat osmý den (po sedmidenním intervalu bez užívání tablet), a to i kdyby krvácení ještě neskončilo. Pokud budete přípravek Novynette užívat správně, budete pokaždé načínat nový blistr ve stejný den týdne, takže i menstruaci budete mít každý měsíc (každých 28 dní) vždy ve stejný den týdne.
Měla byste se snažit užívat antikoncepční tabletu každý den v přibližně stejnou dobu. Možná zjistíte, že nejsnazší bude užívat ji vždy před spaním nebo hned po ránu.
Tabletu polkněte celou, v případě potřeby ji zapijte vodou.

Načínáte první balení (blistr)
Pokud jste v předchozím cyklu žádnou perorální antikoncepci neužívala
Užijte první tabletu v první den své menstruace. To je první den Vašeho menstruačního cyklu – den začátku krvácení. Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu (například, začíná-li Vám menstruace v úterý, užijte tabletu označenou v balení “úterý”). Dále pak postupujte ve směru šipky a
užívejte každý den jednu tabletu, dokud tablety v balení zcela nevyužíváte.
Pokud však začnete užívat 2. až 5. den své menstruace, musíte v prvních sedmi dnech užívání antikoncepčních tablet přidat ještě další antikoncepční opatření, např. kondom, ale to se týká jen tohoto prvního blistru.
Přechod na přípravek Novynette z jiné kombinované hormonální antikoncepce, z vaginálního kroužku nebo náplasti s obsahem hormonů kombinované antikoncepce
Začněte užívat přípravek Novynette v den po skončení intervalu bez užívání antikoncepčních tablet Vaší dosavadní antikoncepce (nebo po užití poslední neaktivní tablety) Vaší dosavadní antikoncepce.
V případě vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti má žena začít užívat přípravek Novynette v den jejich odstranění, nejpozději však v den, kdy by byla na řadě další aplikace.
Přechod na přípravek Novynette z přípravku obsahujícího pouze progestogen (antikoncepční tablety obsahující jen progesteron, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko (IUD) uvolňující progestogen)
Z antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen můžete přejít na přípravek Novynette kdykoli (z implantátu nebo IUD v den jejich odstranění, z injekčních přípravků v den další plánované injekce), ale ve všech těchto případech je nutno po dobu prvních sedmi dnů užívání tablet připojit ještě další antikoncepční opatření (např. kondom).

Po potratu
Řiďte se radami svého lékaře.

Po porodu
Po porodu můžete začít užívat přípravek Novynette po uplynutí 21 až 28 dnů. Pokud začnete užívat tablety po 28. dnu, musíte během prvních sedmi dnů užívání přípravku Novynette použít ještě některou z tzv. bariérových metod (např. kondom). Pokud však po narození dítěte máte pohlavní styk ještě než začnete (opět začnete) užívat přípravek Novynette, musíte se nejprve ujistit, že nejste těhotná, nebo počkat, až se dostaví příští menstruace.
Pokud si nejste jistá, kdy začít, poraďte se se svým lékařem.
Pokud kojíte a chcete po porodu začít užívat (znovu začít užívat) přípravek Novynette.
Pročtěte si bod “Těhotenství a kojení”.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Novynette, než jste měla
Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé následky po požití většího množství tablet přípravku Novynette. Pokud užijete několik tablet najednou, mohou se u Vás projevit příznaky, jako je nevolnost a zvracení. U mladých dívek může dojít k poševnímu krvácení. Pokud sama požijete větší množství tablet přípravku Novynette nebo zjistíte, že nějaké tablety spolklo dítě, obraťte se o radu na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Novynette
– Jestliže uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.
– Jestliže uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním může být snížena. Čím více tablet jste vynechala, tím větší je riziko, že ochrana před početím byla narušena.
Riziko neúplné ochrany před početím je největší v případě, že jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci blistru. Měla byste se proto řídit těmito pravidly (viz též diagram níže):
Více než jedna vynechaná tableta v balení
Požádejte o radu lékaře.
Jedna tableta vynechaná v 1. týdnu
Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet
najednou. Další tablety užijte v obvyklou dobu a během následujících 7 dnů používejte navíc další způsob ochrany, např. kondom.
V případě, že jste měla pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablety nebo jste zapomněla načít nový blistr po sedmidenním intervalu bez užívání tablet, musíte mít na paměti, že je tu riziko otěhotnění. V takovém případě se poraďte se svým lékařem.
Jedna tableta vynechaná ve 2. týdnu
Užijte vynechanou tabletu, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet najednou.
Další tablety užijte v obvyklou dobu. Účinnost ochrany před početím není snížená a další opatření nejsou potřeba.
Jedna tableta vynechaná ve 3. týdnu

Můžete si zvolit z těchto dvou možností:
1. Užijte vynechanou tabletu, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet
najednou. Další tablety užijte v obvyklou dobu. Místo intervalu bez užívání tablet načněte rovnou nový blistr.
S největší pravděpodobností se po doužívání druhého blistru dostaví menstruace (krvácení z vysazení), avšak při užívání tablet z druhého blistru se může objevit i špinění nebo krvácení z průniku.
2. Můžete také přestat užívat tablety z načatého blistru a přejít rovnou do sedmidenního intervalu bez užívání tablet (zaznamenejte si den vynechání tablety). Pokud chcete načít nový blistr v obvyklý počáteční den, zkraťte interval bez užívání tablet na méně než 7 dní.
Budete-li se jedním z těchto dvou doporučení řídit, zůstanete chráněna před početím.
Pokud jste některou z tablet v balení vynechala a očekávané krvácení se v prvním intervalu bez užívání tablet nedostavilo, může to znamenat, že jste těhotná. Než přejdete na nový blistr, musíte se poradit s lékařem.
Zapomněla jste užít několik tablet z blistru
Poraďte se se svým lékařem.v 1. týdnu

Pouze 1 vynechaná
ve 2. týdnu
tablety (opoždění o →
více než 12 hodin)
ano

Měla jste pohlavní styk v týdnu před
→ vynecháním tablety?

ne

Užijte vynechanou tabletu.
V následujících 7 dnech používejte ještě bariérovou antikoncepční metodu. (kondom).
Pokračujte v užívání tablet až do využívání
všech tablet v blistru.


→ ve 3. týdnu
Užijte vynechanou tabletu.
Pokračujte v užívání tablet až do využívání všech tablet v blistru.
Užijte vynechanou tabletu.
Pokračujte v užívání tablet až do využívání všech tablet v blistru.
Vynechejte interval bez užívání tablet.
Začněte užívat tablety z dalšího blistru.
nebo

Přerušte užívání tablet ze současného
blistru.
Zahajte interval bez užívání tablet (po dobu max. 7 dní včetně dne, kdy jste si zapomněla vzít tabletu).
Začněte užívat tablety z dalšího blistru.

Co dělat v případě zvracení nebo silného průjmu
Pokud zvracíte do 3 – 4 hodin po užití tablety nebo máte silný průjem, vzniká riziko, že se léčivé látky obsažené v tabletě nemusely zcela vstřebat do těla. Situace je stejná, jako byste tabletu zapomněla užít.
Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) blistru.
Pokud možno, musíte tabletu užít do 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Novynette“.

Oddálení menstruace: co musíte vědět
Třebaže se to nedoporučuje, oddálit menstruaci (krvácení z vysazení) je možné tak, že místo intervalu bez užívání tablet přejdete rovnou na nový blistr přípravku Novynette a užijte postupně všechny tablety z druhého blistru. Při užívání tohoto druhého blistru se může objevit špinění (kapky nebo skvrnky od krve) nebo krvácení z průniku. Pak po obvyklém sedmidenním intervalu bez užívání tablet užívejte tablety z dalšího blistru.
Než se rozhodnete pro oddálení menstruačního krvácení, měla byste se poradit s lékařem.

Změna prvního dne menstruace: co musíte vědět
Pokud užíváte tablety dle pokynů, dostaví se menstruace/krvácení z vysazení v sedmidenním intervalu bez užívání tablet. Pokud chcete tento den změnit, dosáhnete toho zkrácením období bez užívání tablet (nikdy jeho prodloužením!). Například: začíná-li Vám interval bez užívání tablet v pátek a chcete-li jej přesunout na úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat nové balení o tři dny dříve než obvykle. Pokud interval bez užívání tablet výrazně zkrátíte (třeba na pouhé tři dny nebo ještě kratší), může se stát, že
se v tomto intervalu bez užívání tablet žádné krvácení nedostaví. Může se objevit špinění (kapky nebo skvrnky od krve) nebo krvácení z průniku.
Nejste-li si jista jak postupovat, požádejte o radu lékaře.

Pokud ukončíte užívání přípravku Novynette
Přípravek Novynette můžete přestat užívat kdykoli potřebujete. Nepřejete-li si otěhotnět, obraťte se na svého lékaře, aby Vám doporučil jiné spolehlivé antikoncepční metody.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádouc&iacutiacute; účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Novynette, informujte prosím svého lékaře.
Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novynette užívat“.
Další závažné reakce spojené s užíváním kombinovaných hormonálních antikoncepčních tablet jsou podrobněji uvedeny výše v bodě 2 pod názvem “Antikoncepční tablety a rakovina”. Pročtěte si, prosím, pozorně tento odstavec, a pokud budete mít dotazy, obraťte se s nimi na svého lékaře.

Jiné možné nežádoucí účinky
U žen, které užívají antikoncepční tablety, byly hlášeny dále uvedené nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout v několika prvních měsících užívání přípravku Novynette, ale většinou odezní, jakmile si Vaše tělo na antikoncepční tablety zvykne. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (mohou postihnout více než 1 uživatelku z 10) jsou nepravidelné krvácení a nárůst tělesné hmotnosti.
Časté a méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 uživatelku z 1000 ale méně než 1 uživatelku z10): Zadržování tekutin, snížení sexuální touhy, deprese, změna nálady, bolest hlavy, závrať, nervozita, migréna, vysoký tlak krve, nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem, akné, vyrážka, kopřivka, žádné nebo snížené krvácení, citlivost prsů, bolest prsů, zvětšení prsů, abnormální krvácení z dělohy.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 uživatelku z 1000): poševní kandidóza (plísňová infekce), přecitlivělost, zvýšená sexuální touha, podráždění očí vlivem kontaktních čoček, nedoslýchavost (otoskleróza), kožní poruchy (erythema nodosum, erythema multiforme), svědění, vypadávání vlasů (alopecie), abnormální stěr z děložního hrdla, výtok z prsů, úbytek tělesné hmotnosti; škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například: v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza), v plících (tj. plicní embolie), srdeční záchvat, cévní mozková příhoda, příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako tranzitorní ischemická ataka (TIA), krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku. (Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více
informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2)).
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u žen užívajících antikoncepční tablety: Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (zánětlivá onemocnění střev), systémový lupus erythematodes (SLE, onemocnění pojivové tkáně), epilepsie, vyrážka známá pod názvem těhotenský herpes, chorea (onemocnění vedoucí k poruše pohybu), onemocnění krve nazývané hemolyticko-uremický syndrom neboli HUS (onemocnění, při kterém krevní sraženiny způsobí selhání ledvin), hnědé skvrny na tváři a na těle (chloasma), pohybové onemocnění nazývané Syndenhamova chorea, zežloutnutí kůže, gynekologická onemocnění (endometrióza, děložní myomy).

Než podstoupíte laboratorní vyšetření krve
Upozorněte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční tablety, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledky některých vyšetření.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Novynette uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k posledními dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Novynette obsahuje
Léčivými látkami jsou desogestrel a ethinylestradiol. Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mikrogramů ethinylestradiolu a 150 mikrogramů desogestrelu.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: bramborový škrob, kyselina stearová, tocoferol- alfa, monohydrát laktosy, magnesium- stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 40, chinolinová žluť (E104).
Potahová vrstva tablety: hypromelosa, makrogol 6000, propylenglykol.
Jak přípravek Novynette vypadá a co obsahuje toto balení
Světležluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo P9, na druhé straně vyraženo RG.
PVC/PVDC/Al blistry po 21 tabletách s označenými dny v týdnu, papírová krabička.
14/15Velikost balení:
1×21 tablet nebo 3×21 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť
Maďarsko

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: březen 2014

 

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.top