Všechny léky – Nurofen

NUROFEN 400 MG

(Ibuprofenum)
Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen 400 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3–5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Nurofen 400 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen 400 mg užívat
 3. Jak se Nurofen 400 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Nurofen 400 mg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE NUROFEN 400 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nurofen 400 mg patří mezi léky označené jako analgetika, antipyretika, nesteroidní antirevmatika (k tlumení bolesti, horečky a zánětu ). Obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje zvýšenou teplotu. Ibuprofen brání tvorbě některých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti, zvýšené teploty a zánětu.
Nurofen 400 mg se užívá při mírných až středně silných bolestech hlavy, zad, zubů, menstruačních bolestech, bolestech svalů a kloubů, při nachlazení a příznacích chřipky.
Nurofen 400 mg také snižuje teplotu při horečce.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NUROFEN 400 MG UŽÍVAT

Neužívejte Nurofen 400 mg:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku přípravku Nurofen 400 mg;
 • jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné léky proti bolesti, což se může projevit jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka;
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a vřed žaludku, dvanáctníku nebo se u Vás objevilo krvácení z trávicího traktu;
 • jestliže trpíte vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
 • jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen je zapotřebí:

 • jestliže trpíte poruchou imunitního systému (systémové lupus erytematodes) nebo jiným onemocněním pojivové tkáně;
 • jestliže trpíte chronickým zánětlivým onemocnění střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), Váš stav by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit;
 • jestliže trpíte onemocněním jater, ledvin;
 • jestliže máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte);
 • jestliže máte astma.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vždy o užívání přípravku s lékařem.
Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství nebo kojíte, užívejte Nurofen jen na výslovnédoporučení lékaře.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku rovněž poradit s lékařem.
Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Přípravek užívejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění.
Jestliže patříte mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo budou závažnější, než je tomu u mladších osob.
U pacientů s vysokým krevním tlakem a/nebo srdečním selháním, může léčba přípravkem
Nurofen způsobit zadržování tekutin a otoky.
Objeví-li se bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a vyhledejte lékaře.
Léky jako je Nurofen 400 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby.
Lék není vhodný pro mladistvé do 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Neužívejte tento přípravek, jestliže již užíváte jiný lék ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (včetně inhibitorů COX-2, jako je celekoxib, nebo etorikoxib), nebo jakýkoliv jiný lék proti bolesti včetně léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány jako léky proti bolesti).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při současném užívání přípravku Nurofen 400 mg a některých jiných léků může docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku.

Mezi takové léky patří:

 • nízké dávky léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (např. Aspirin 75 mg jednou denně);
 • léky proti vysokému tlaku nebo močopudné léky (diuretika);
 • léky snižující srážlivost krve (zvyšují riziko krvácení)
 • kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason.

Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek: Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve) (například kyselina acetylosalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky k léčbě vysokého krevnímu tlaku
(ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem, anebo jejich účinek může být naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně s jinými léky užívat.

Užívání přípravku Nurofen 400 mg s jídlem a pitím:
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se užívat během jídla.
Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství a kojení: Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V první a druhé třetině těhotenství a při kojení užívejte přípravek Nurofen 400 mg jen na výslovné doporučení lékaře. Přípravek nesmí užívat ženy v třetí třetině těhotenství.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem.
Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
V případě jednorázového anebo krátkodobého užívání přípravku není třeba žádné zvláštní opatření.
Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen 400 mg:
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete Nurofen 400 mg užívat.

3. JAK SE NUROFEN 400 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte Nurofen 400 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Nurofen 400 mg je určen pouze ke krátkodobému užití.
Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Dospělí a mladiství od 12 let:
Jako počáteční dávku užijte 1 tabletu, dále podle potřeby užívejte 1 tabletu, nejvýše však 3 tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 4 hodiny.
Tablety se polykají celé, zapijí se tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla.
Pokud bolesti nebo horečka při léčbě Nurofenem 400 mg neustupují a přetrvávají déle než 3– 5 dnů, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.
Lékaře vyhledejte, jestliže užíváte Nurofen 400 mg déle než 7 dnů.
Pokud podáváte Nurofen 400 mg mladistvému od 12 let, vyhledejte lékaře již po 3 dnech.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen 400 mg, než jste měl(a):
Příznaky předávkování jsou bolesti hlavy, pocity závratě, zmatenost až bezvědomí, bolesti břicha, nevolnost a zvracení, ospalost, neklid, poruchy vidění. Vzácně může dojít ke snížení krevního tlaku nebo ke vzniku metabolické acidózy a selhání ledvin. Při předávkování nebo při náhodném požití léku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nurofen:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen 400 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků mnohem vyšší.
Přípravek je při krátkodobém užívání obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku, pálení žáhy, průjem, zácpa, bolesti hlavy, zřídka se mohou objevit závratě, neostré vidění, otoky. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte Nurofen 400 mg užívat a poraďte se se svým lékařem.
Jestliže se objeví alergické reakce (kopřivka, svědění), náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vyrážka nebo změny na sliznicích, dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
Léky jako je Nurofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Výskyt nežádoucích učinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou dobu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK NUROFEN 400 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25oC.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nurofen 400 mg obsahuje:

 • Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v jedné obalené tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelózy, natrium-lauryl-sulfát, dihydrát citronanu sodného, kyselina stearová 95%, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karmelózy, mastek, arabská klovatina usušená rozprášením, sacharosa, oxid titaničitý, makrogol 6000, červený inkoust (šelak, červený oxid železitý (E 172), propylenglykol, roztok amoniaku

30%, simetikon).

Jak Nurofen 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení:
Nurofen 400 mg jsou bílé hladké lesklé bikonvexní obalené tablety s červeným nápisem NUROFEN 400 na jedné straně.
Velikosti balení: 6,10, 12, 20 nebo 24 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie

Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Palác Flóra, Budova C
Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 227 110 141

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
16.3.2012

Nurofen 200 mg

obalené tablety
ibuprofenum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Pokud užívá Nurofen 200 mg dítě nebo dospívající musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech léčby.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Nurofen 200 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen 200 mg užívat
 3. Jak se Nurofen 200 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Nurofen 200 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE NUROFEN 200 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nurofen 200 mg patří mezi léky označené jako analgetika, antipyretika, nesteroidní antirevmatika (léky určené k tlumení bolesti, horečky a zánětu).
Obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje zvýšenou teplotu. Ibuprofen brání tvorbě určitých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti, zvýšené teploty a zánětu.
Nurofen 200 mg se užívá při mírných až středně silných bolestech hlavy, zad, menstruačních bolestech, bolestech zubů, bolestech svalů a kloubů, horečce a bolestech při chřipce a nachlazení.
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let s hmotností nad 20 kg.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NUROFEN 200 MG UŽÍVAT

Neužívejte Nurofen 200 mg:

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné léky proti bolesti, což se může projevit jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka;
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) vřed žaludku, dvanáctníku nebo se u Vás objevilo krvácení z trávicího traktu;
 • jestliže trpíte vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
 • jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.

Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku Nurofen 200 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem :

 • jestliže trpíte poruchou imunitního systému (systémové lupus erythematodes) nebo jiným onemocněním pojivové tkáně;
 • jestliže trpíte chronickým zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), Váš stav by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit;
 • jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin;
 • při dehydrataci dítěte, protože u dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin;
 • jestliže máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte);
 • jestliže máte astma.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vždy o užívání přípravku s lékařem.
Přípravek užívejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění.
Jestliže patříte mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo budou závažnější, než je tomu u mladších osob.
U pacientů s vysokým krevním tlakem a/nebo srdečním selháním, může léčba přípravkem
Nurofen 200 mg způsobit zadržování tekutin a otoky.
Objeví-li se bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a vyhledejte lékaře.
Léky, jako je Nurofen 200 mg, mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je pravděpodobnější, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Další léčivé přípravky a Nurofen 200 mg:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Neužívejte tento přípravek, jestliže již užíváte jiný lék proti bolesti ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (včetně inhibitorů COX-2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) nebo jakýkoliv jiný lék proti bolesti včetně léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (je-li užívána jako lék proti bolesti).
Při současném užívání přípravku Nurofen 200 mg a některých jiných léků může docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku; mezi takové léky patří:

 • nízké dávky léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (např. 100 mg jednou denně);
 • léky proti vysokému tlaku nebo močopudné léky (diuretika);
 • léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia, protidestičkové léky);
 • kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason.

Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek:
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve) například kyselina acetylosalicylová, warfarin, tiklopidin; některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem anebo jejich účinek může být naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně s jinými léky užívat.

Nurofen 200 mg s jídlem a pitím:
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se užívat je během jídla.
Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství, kojení a plodnost:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V první a druhé třetině těhotenství a při kojení užívejte přípravek Nurofen 200 mg jen na výslovné doporučení lékaře. Přípravek nesmí užívat ženy v třetí třetině těhotenství.
Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku rovněž poradit s lékařem.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
V případě jednorázového anebo krátkodobého užívání přípravku není třeba žádné zvláštní opatření.

Nurofen 200 mg obsahuje sacharosu:
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete Nurofen 200 mg užívat.

3. JAK SE NUROFEN 200 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Nurofen 200 mg je určen pouze ke krátkodobému užití.
Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností ≥ 40 kg:
Jako počáteční dávka se užívají 1 až 2 tablety; dále se v případě potřeby užívají 1 až 2 tablety každých 4 – 6 hodin; nejvýše však 6 tablet denně. Interval mezi jednotlivými dávkami závisí na příznacích onemocnění.

Děti od 6 do 12 let:

 • s tělesnou hmotností 30 – 39 kg: první dávka 1 tableta; dále podle potřeby 1 tableta každých 6 – 8 hodin; nejvýše 4 tablety denně;
 • s tělesnou hmotností 20 – 29 kg: první dávka 1 tableta; dále podle potřeby 1 tableta každých 6-8 hodin; nejvýše 3 tablety denně.

Interval mezi jednotlivými dávkami závisí na příznacích onemocnění, maximální doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Tablety se polykají celé, zapijí se tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla.
Pokud je u dětí a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.
Pokud u dospělých při léčbě přípravkem Nurofen 200 mg neustoupí horečka do 3 dnů a bolest do 5 dnů, je třeba se o dalším postupu poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen 200 mg, než jste měl(a):
Příznaky předávkování jsou bolesti hlavy, pocity závratě, zmatenost až bezvědomí, bolesti břicha, nevolnost a zvracení, ospalost, neklid, poruchy vidění. Vzácně může dojít ke snížení krevního tlaku nebo ke vzniku metabolické acidózy a selhání ledvin.
Při předávkování nebo při náhodném požití léku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nurofen 200 mg:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků mnohem vyšší.
Výskyt nežádoucích učinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou dobu.
Přípravek je při krátkodobém užívání obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku, pálení žáhy, průjem, zácpa, bolesti hlavy, zřídka se mohou objevit závratě, neostré vidění, otoky. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte Nurofen 200 mg užívat a poraďte se se svým lékařem.
Jestliže se objeví alergická reakce projevující se jako kopřivka, svědění, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vyrážka nebo změny na sliznicích, dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
Léky, jako je Nurofen 200 mg, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK NUROFEN 200 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Nurofen 200 mg obsahuje:
Léčivou látkou je ibuprofenum 200 mg v jedné obalené tabletě.
Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát, dihydrát citronanu sodného, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karmelosy, mastek,
arabská klovatina usušená rozprášením, sacharosa, oxid titaničitý, makrogol 6000, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol).

Jak Nurofen 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení:
Nurofen 200 mg jsou bílé hladké lesklé bikonvexní obalené tablety s černým nápisem „NUROFEN“ na jedné straně.
Přípravek je dostupný v baleních po 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Velká Británie

Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Velká Británie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Atrium Flóra, Budova C
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 25.6.2014

NUROFEN STOPGRIP

(Ibuprofenum, Pseudoephedrini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Nurofen StopGrip užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3–5 dnů, musíte se poradit s lékařem. Bez konzultace s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Nurofen StopGrip a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nurofen StopGrip užívat
 3. Jak se přípravek Nurofen StopGrip užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Nurofen StopGrip uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NUROFEN STOPGRIP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nurofen StopGrip je kombinovaný přípravek. Obsahuje léčivou látku ibuprofen, který snižuje zvýšenou teplotu, působí proti bolestem a zánětu, a pseudoefedrin, který snižuje otok sliznic horních cest dýchacích. Přípravek se užívá ke krátkodobé léčbě příznaků akutních infekčních onemocnění horních cest dýchacích jako je rýma, bolest v krku, bolest hlavy a celého těla, akutní zánět nosohltanu, akutní zánět Eustachovy trubice (pocit zalehlého ucha).
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NUROFEN STOPGRIP UŽÍVAT

Neužívejte Nurofen StopGrip:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku;
 • jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiné protizánětlivé léky projevující se jako průduškové astma, rýma, kopřivka nebo jiné alergické reakce;
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a vřed žaludku, dvanáctníku nebo se u Vás objevilo krvácení z trávicího traktu;
 • jestliže máte poruchu tvorby nebo srážlivosti krve;
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce srdce nebo oběhové soustavy, jako např. těžkou ischemickou chorobu srdeční, těžkou hypertenzi (závažné zvýšení krevního tlaku), závažnou srdeční nedostatečnost; zrychlenou srdeční činnost;
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater, ledvin;
 • jestliže máte epilepsii;
 • jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy;
 • jestliže máte zelený zákal;
 • jestliže trpíte onemocněním prostaty;
 • jestliže máte cukrovku;
 • jestliže užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy, nesmíte přípravek StopGrip užívat ještě 14 dnů po ukončení jejich léčby;
 • jestliže užíváte tricyklické antidepresiva, jiná sympatomimetika nebo léky zužující cévy.

Přípravek nesmí používat těhotné a kojící ženy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen StopGrip je zapotřebí:

 • jestliže trpíte poruchou imunitního systému (systémové lupus erytematodes) nebo jiným onemocněním pojivové tkáně, existuje riziko vzniku aseptické meningitidy (zánět mozkových blan bez přítomnosti mikroorganizmů);
 • jestliže máte jakékoliv onemocnění trávicího traktu, hypertenzi, arytmii, srdeční nedostatečnost nebo jste prodělali infarkt myokardu, trpíte onemocněním jater, ledvin, astmatem či jste někdy prodělali závažnou alergickou reakci nebo pokud jste vážně oslabení následkem vážného onemocnění.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vždy o užívání přípravku s lékařem. Přípravek užívejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění. Patříte-li mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo budou závažnější, než je tomu u mladších osob.
Objeví-li se bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a vyhledejte lékaře.
Opatrnosti je třeba u pacientů s vysokým krevním tlakem a/nebo srdečním selháním, protože léčba přípravkem Nurofen StopGrip může způsobit zadržování tekutin a otoky.
Léky, jako je Nurofen StopGrip, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby 7 dnů.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo lékárníkem.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku rovněž poradit s lékařem. Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Přípravek není určen pro děti do 12 let věku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte antidepresiva nebo jiné přípravky na léčbu psychiatrických onemocnění, nebo léky ovlivňující krevní tlak, musíte se před užitím přípravku Nurofen StopGrip poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte žádné volně prodejné léky, které mají podobný účinek (léky na snížení teploty, tlumení bolesti, přípravky do nosu).
Kombinace léků snižujících srážlivost krve s ibuprofenem zvyšuje riziko krvácení. Kyselina acetylosalicylová a jiné protizánětlivé léky a kortikoidy zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků ibuprofenu v oblasti zažívacího traktu včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Nurofen StopGrip může snižovat účinek léků na vysoký krevní tlak, cukrovku, srdeční nedostatečnost a močopudných léků.

Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek:
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve) (například kyselina acetylosalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky k léčbě vysokého krevnímu tlaku (ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem, anebo jejich účinek může být naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně s jinými léky užívat.

Užívání přípravku Nurofen StopGrip s jídlem a pitím:
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučujeme užívat během jídla.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Nurofen StopGrip se nesmí užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Užívate-li přípravek krátkodobě v doporučené dávce, je možné řídit a obsluhovat stroje bez omezení.
Pokud se však objeví nežádoucí účinky jako závratě, bolesti hlavy a halucinace,.není možné řídit ani ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen StopGrip:
Přípravek obsahuje pseudoefedrin, který je na seznamu látek zakázaných pro sportovce (doping).
Užívání pseudoefedrinu, stejně jako jiných látek stimulujících činnost centrální nervové soustavy, může vést ke vzniku závislosti. Proto vždy užívejte přípravek krátkodobě a přesně podle doporučeného dávkování Přípravek obsahuje malé množství barviva E 110, které může způsobit alergickou reakci, zvlášť u pacientů přecitlivělých na kyselinu acetylosalicylovou.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN STOPGRIP UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a mladiství od 12 let:
Obvyklá počáteční dávka přípravku jsou 2 tablety. Dále je možné užívat 1–2 tablety, přičemž časový odstup mezi jednotlivými dávkami musí být minimálně 4 hodiny. Během 24 hodin smíte užít maximálně 6 tablet.
Přípravek užívejte v co nejnižší dávce po co nejkratší možnou dobu. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3–5 dnů, vyhledejte lékaře. Bez konzultace s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
Tablety polykejte celé a zapijte tekutinou.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Nurofen StopGrip je příliš silný nebo slabý, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen StopGrip, než jste měl(a):
Předávkování přípravkem se projevuje většinou jako útlum (útlum, krátkodobá zástava dýchání, zčervenání, koma) nebo naopak stimulace (třes, nespavost, halucinace, křeče) centrální nervové soustavy, které mohou mít vážné následky.
Při podezření na předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem, musíte okamžitě vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nurofen StopGrip:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku. Následky přerušení léšby přípravkem Nurofen StopGrip: Źádné.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen StopGrip nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby se mohou nejčastěji objevit zažívací obtíže jako nevolnost, bolesti v nadbřišku, pálení žáhy, zvracení, průjem, zácpa, dále alergické reakce (kopřivka, svědění). Dále se mohou objevit psychiatrické a nervové poruchy jako závratě, ospalost, méně často úzkost, nespavost, neklid, halucinace, bolesti hlavy, poruchy chuti k jídlu nebo krátkodobá ztráta vědomí. Dále se může vyskytnout neostré vidění, otoky, bušení srdce. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte Nurofen StopGrip užívat a poraďte se se svým lékařem jakmile to bude možné. Jestliže se objeví závažnější reakce jako kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice, svalová ochablost, astmatický záchvat, poruchy močení nebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.
Léky, jako je Nurofen StopGrip, mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU NUROFEN STOPGRIP

Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nurofen StopGrip obsahuje:
Léčivými látkami jsou ibuprofenum 200 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg v jedné potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou fosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, hydroxypropyl­methylcelulosa, mastek, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol), žluť laková E104/110, oxid titaničitý.

Jak Nurofen StopGrip vypadá a co obsahuje toto balení:
Nurofen StopGrip jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s potiskem N na jedné straně.
Velikost balení: 12, 24 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie

Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Palác Flóra, Budova C
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: 227110141

Recenze

Hodnocení: 95 %

NUROFEN příbalový leták

top