OPHTHALMO-HYDROCORTISON

oční mast
(Hydrocortisoni acetas)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA používat
 3. Jak se přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Oční mast Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje sůl kortikosteroidního hormonu kůry nadledvin hydrokortizonu s protizánětlivý a protialergickým účinkem; je určena k místnímu tlumení zánětlivých projevů neinfekčního původu. Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva se používá jako místní léčba neinfekčních očních zánětů akutních i chronických, např. při alergických zánětech spojivky a rohovky, zánětu duhovky, řasnatého tělíska oka, cévnatky, zánětu povrchu bělma, dále při alergických projevech na kůži zevního zvukovodu a na sliznici nosu.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 1 roku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA UŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek

 • při přecitlivělosti na léčivou látku nebo kteroukoli další složku přípravku
 • při plísňových onemocněních oka i ucha,
 • při oparu rohovky, oční i ušní tuberkulóze (i prodělané) a u akutních infekčních onemocnění virového původu.
 • do zevního zvukovodu při chronickém zánětu středouší ( i prodělaném) a při protržení bubínku.

Nepodávejte dětem do 1 roku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva je zapotřebí
Při použití přípravku Opthalmo-Hydrocortison Léčiva u glaukomu (zelený zákal), katarakty (šedý zákal), u infekčních onemocnění spojivky a rohovky a u ušních onemocnění musí být zvlášť závažné důvody.

Používáte- li kontaktní čočky, upozorněte na to svého lékaře. Nošení kontaktních čoček představuje zvýšené riziko infekce.
Při dlouhodobé terapii jsou nutné pravidelné kontroly očního lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Dlouhodobé podávání současně s léky užívanými pro léčbu zeleného zákalu, má za následek zvýšení nitroočního tlaku, podobně léky s. tzv. anticholinergním účinkem (např. léčení žlučníkových a ledvinných kolik, některé léky užívané při léčbě duševních depresí) současně užívané s tímto přípravkem mohou rovněž negativně ovlivnit nitrooční tlak.

Těhotenství a kojení
V období těhotenství a při kojení lze přípravek při pečlivém zvážení krátkodobě podávat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po aplikaci masti do oka dochází přechodně (3–5 minut) k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.
U jiných než očních indikací není pozornost ovlivněna.

Důležité informace o některých složkách přípravku OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA
Tento léčivý přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida)

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dodržujte přesně dávkovací schéma. Dávkování je přísně individuální, délku a intenzitu léčby posoudí lékař dle závažnosti onemocnění. Délka léčby je nejčastěji několik dní, může však trvat podstatně déle.
Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých, mladistvých a dětí od 1 roku aplikuje do spojivkového vaku, nosního vchodu nebo zevního zvukovodu malé množství masti (1–2 cm dlouhý proužek) podle závažnosti stavu 1 – 5krát denně.
U dětí starších než 1 rok se nedoporučuje používat přípravek déle než 5 dní.
Po aplikaci masti do spojivkového vaku je vhodné nechat oko zavřené na 2 – 3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut. Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Jestliže jste užil(a) přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA jinak, než jste měl(a)
Spolknutí očních mastí s obsahem kortikosteroidů nemá za následek závažnější nežádoucí účinky. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA
Při vynechání dávky použijte mast co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se doba pro použití další dávky, pak následující dávku vynechejte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA neždoucí účinky, které se mohou ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Při léčení vysokého tlaku přípravkem OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (seřazeno dle četnosti výskytu):

 • Méně často (možnost výskytu u 1–10 z 1000 pacientů): pálení, slzení či zrudnití očí *
 • Vzácné (možnost výskytu u 1–10 z 10 000 pacientů): při dlouhodobém léčení může dojít ke zvýšení nítroočního tlaku, je-li rohovka ztenčena, je nebezečí jejího poškození *
 • Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 z 10 000 pa­cientů): pálení a řezání v uchu **

*při podání do oka
** při podání do ucha

5. JAK PŘÍPRAVEK OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Přípravek uchovávejte při teplotě 10–25 ºC v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA obsahuje
Léčivou látkou je hydrokortison-acetát 25 mg v 5 g oční masti
Pomocné látky: tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína

Jak přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA je mast nažloutlé barvy, konzistence vazeliny.

Velikost balení:
5 g oční masti v tubě

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
2.3.2010


top