Všechny léky – Panadol

Panadol

Potahované tablety
(paracetamolum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co jsou potahované tablety Panadol a k čemu se používají
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol užívat
 3. Jak se Panadol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Panadol uchovávat
 6. Další informace

1. Co jsou potahované tablety Panadol a k čemu se používají

Panadol obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku. Panadol nedráždí žaludek, nevyvolává krvácení, mohou jej užít i nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou. Panadol tablety mají tvar tobolky a jsou potahované.
Panadol tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu), revmatických bolestech zejména artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a bolestech při menstruaci. Panadol též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako je bolest v krku, bolest svalů a kloubů a snižuje horečku.
Je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol užívat

Neužívejte přípravek Panadol

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo na některou další složku přípravku,
 • při závažném snížení funkce jater,
 • při akutní žloutence,
 • při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí

 • u pacientů s postižením jater,
 • u pacientů se sníženou funkcí ledvin neboť je u nich nezbytné, aby užívali nižší dávky paracetamolu,
 • při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydro­genázy,

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, upozorněte na to před zahájením léčby přípravkem Panadol svého lékaře.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo užíváte současně jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Panadol vhodný pro děti mladší než 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Panadol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné dlouhodobé užívání Panadolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.
Současné užívání Panadolu s některými přípravky užívanými k léčbě nespavosti nebo epilepsie nebo s některými antibiotiky nebo současné užívání Panadolu a pití alkoholických nápojů může způsobit poškození jater.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete Panadol užívat jestliže:

 • užíváte současně jiné léky s obsahem paracetamolu
 • užíváte warfarin nebo jiné léky k prevenci srážení krve
 • užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení
 • užíváte cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu.

Užívání přípravku Panadol s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Panadol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Panadol užívá

Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let: 1–2 tablety dle potřeby až 4× denně. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34–60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Jednotlivé dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní. Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin neměla překročit 2,5 g paracetamolu (tj 5 tablet Panadolu).
Mladiství 12–15 let: 1 tabletu v časovém odstupu nejméně 4–6 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin.
Děti 6 –12 let: 250 – 500 mg paracetamolu (1/2 až 1 tabletu). Jednotlivá dávka je 1/2 tablety pro děti o hmotnosti 21–32 kg , 1 tableta pro děti s hmotností od 33 kg. Jednotlivé dávky podávejte v časovém odstupu nejméně 4–6 hodin.
Maximální denní dávka při hmotnosti 21– 24 kg je 1,25g ( 2 ½ tablety), maximální denní dávka při hmotnosti 25– 32 kg je 1,5g ( 3 tablety), při hmotnosti 33–40 kg je maximální denní dávka 2g (4 tablety).
Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Upozornění: Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí nebo náhodného požití přípravku dítětem kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim požité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek používaný v doporučených dávkách je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout kožní vyrážky, nucení na zvracení, vzácně zúžení průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby.
Jestliže se u Vás objeví následující obtíže, přestaňte tento léčivý přípravek užívat a okamžitě informujte svého lékaře:

 • Alergické reakce, které mohou být závažné, včetně kožní vyrážky, svědění, někdy s otokem úst nebo tváře, nebo dušnost
 • Kožní vyrážka nebo odlupování kůže nebo vřídky v ústech
 • Problémy s dýcháním. Pravděpodobnost výskytu tohoto nežádoucího účinku je vyšší, jestliže jste problémy s dýcháním měl/a již dříve po užití jiných léků na bolest (např. ibuprofen nebo aspirin)
 • Neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení.

Tyto účinky se budou pravděpodobně vyskytovat jen vzácně.

5. Jak Panadol uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Panadol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Panadol obsahuje

 • Léčivá látka: paracetamolum 500 mg v 1 tabletě
 • Pomocné látky jsou: kukuřičný škrob, kalium-sorbát, mastek, kyselina stearová, povidon 25, předbobtnalý škrob, hypromelosa, triacetin.

Jak Panadol vypadá a co obsahuje toto balení Panadol jsou bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně vyraženo PANADOL.
Velikost balení 64 nebo 96 tbl: blistr Al / bílý neprůhledný PVC, krabička
Velikost balení: 100 nebo 300 tbl: bílá neprůhledná HDPE lahvička zajištěná AL fólií, bílý neprůhledný šroubovací uzávěr HDPE/PP s vložkou

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,Velká Británie

Výrobcem přípravku je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co. Waterford, Irsko
nebo
S.C. EUROPHARM S.A. 2 Panselelor St., Brasov, county of Brasov, Rumunsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 19.9.2012

Panadol Extra

potahované tablety
(paracetamolum, coffeinum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Panadol Extra musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky Vašeho onemocnění nezlepší do 3 dnů nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Panadol Extra a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol Extra užívat
 3. Jak se Panadol Extra užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Panadol Extra uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PANADOL EXTRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Panadol Extra obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti a horečce: paracetamol a kofein. Paracetamol zajišťuje úlevu při bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Kofein zvyšuje analgetický účinek paracetamolu, zmírňuje únavu, mírně podporuje dýchání a krevní oběh u horečnatých onemocnění.
Panadol Extra nedráždí žaludek. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou.
Potahované tablety Panadol Extra jsou vhodné k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol Extra též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů, kloubů, bolest v krku a snižuje horečku.
Po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení bolesti při revmatických onemocněních jako je artróza (degenerativní kloubní onemocnění) a neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství starší 12ti let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANADOL EXTRA UŽÍVAT

Neužívejte Panadol Extra

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Panadol Extra
 • při těžkém při současném jaterním selhávání, žloutence, chronickém pití alkoholu a podávání léků poškozujících játra
 • při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud užíváte jakékoliv jiné léky obsahující paracetamol.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí v následujících případech:
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním. Paracetamol by měl být užíván se zvýšenou opatrností při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a u nemocných se sníženou funkcí ledvin, kteří mohou užívat přípravek pouze po poradě s lékařem, neboť je u nich nezbytné, aby užívali nižší dávky.
Přípravek není vhodný pro děti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Panadol Extra a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Současné užívání přípravku s některými léky na spaní, proti epilepsii, některých antibiotik nebo pití alkoholu může vést v některých případech k poškození funkce jater. Není vhodné kombinovat Panadol Extra s přípravky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou. Dlouhodobé užívání vyšších dávek paracetamolu může zvýšit účinek léků typu warfarinu působících proti krevnímu srážení. V průběhu užívání přípravku omezte příjem produktů obsahujících kofein (léky, káva, čaj, kola), protože vyšší dávky kofeinu mohou vyvolat nervozitu, nespavost a výjimečně i zrychení srdeční činnosti.

Užívání přípravku Panadol Extra s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně Panadolu Extra,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení. Kofein není doporučován k použití v průběhu těhotenství pro možné zvýšení rizika spontánního potratu spojeného s jeho konzumací. Kofein v mateřském mléku může mít stimulační efekt na kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panadol Extra nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PANADOL EXTRA UŽÍVÁ

Vždy užívejte Panadol Extra přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a mladiství od 15 let: 1–2 tablety 4krát denně dle potřeby v časových odstupech nejméně 4 hodin. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34–60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg.
Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.

Mladiství 12–15 let: 1 tabletu nejvýše 3× denně s odstupem nejméně 6 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 3 tablety za 24 hodin.

Dětem do 12 let přípravek nepodávejte.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.

Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů. Nedochází-li ke zmírnění příznaků onemocnění do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte jim přesně jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.

Předávkování paracetamolem
může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol Extra
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Mezi dvěma dávkami zachovávejte minimální časový odstup 4 hodiny.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Panadol Extra nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí ≥ 1/10000 – ≤ 1/1000, ale může se vyskytnout kožní vyrážka, nucení na zvracení, nespavost, neklid, vzácně zúžení průdušek s dušností, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte Panadol Extra užívat.

5. JAK PANADOL EXTRA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Panadol Extra nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Panadol Extra obsahuje

 • Léčivými látkami jsou: paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg v 1 potahované tabletě
 • Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, povidon 25, kalium-sorbát, mastek, kyselina stearová 95%, sodná sůl kroskarmelosy, hydroxypropyl­methylcelulosa, triacetin.

Jak Panadol Extra vypadá a co obsahuje balení
Panadol Extra jsou bílé potahované tablety ve tvaru tobolky, na jedné straně je vyraženo „PANADOL EXTRA“. Panadol Extra je dodáván v balení 10, 12, 20, 24 a 30 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výrobcem přípravku je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie
Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 15.9.2010

Údaje na blistru: Exp.= použitelné do, Batch No = číslo šarže

Panadol Plus Grip

Potahované tablety

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velká Británie

Výrobce: Famar S.A. (Plant B´), Anthousa, Attiki, Athens, Řecko

Složení:

Léčivé látky: Paracetamolum granulatum obductum 363,75 mg a Paracetamolum microgranulatum obductum 191,81 mg, což odpovídá Paracetamolum 500 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky: Mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hlinitý lak indigokarmínu, potahová soustava opadry YS-1–19025A bezbarvá, karnaubský vosk.

Indikační skupina:

analgetikum, antipyretikum, dekongestant

Charakteristika:

Panadol Plus Grip obsahuje paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje tělesnou teplotu při horečce. Dále obsahuje pseudoefedrin, který uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání. Nezpůsobuje ospalost. Panadol Plus Grip neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou.

Indikace:

Panadol Plus Grip je vhodný pro dospělé a děti od 12 let k odstranění nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení, k nimž patří překrvení nosní sliznice a ucpaný nos, bolest spojená se zánětem vedlejších nosních dutin, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, třesavka a horečka.

Kontraindikace:

Tablety Panadol Plus Grip jsou většinou dobře snášeny při doporučeném dávkování. Přecitlivělost na složky tohoto přípravku je velmi vzácná, při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo jiné složky přípravku projevující se kožní vyrážkou přípravek neužívejte. Pacienti s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, onemocněním štítné žlázy, jater, onemocněním srdce, zvětšením prostaty a glaukomem nesmí Panadol Plus Grip užívat. Dále ho nesmí užívat nemocní, kteří užívají některé přípravky určené k léčbě deprese (inhibitory MAO), přípravky ke snížení krevního tlaku (beta-blokátory, methyldopa) nebo léky snižující srážlivost krve (warfarin) a léky poškozující játra.
Přípravek není určen pro těhotné a kojící ženy.

Nežádoucí účinky:

Nežádoucí účinky u tohoto přípravku jsou vzácné. Byly zaznamenány závratě, pocit sucha v ústech, nespavost, nervozita, podrážděnost a neklid, ale tyto projevy byly vždy mírného stupně. U pacientů se zvětšením prostaty se mohou objevit obtíže s močením. Tyto projevy vymizí, přeruší-li se užívání přípravku. Při případném výskytu neobvyklé reakce (např. kožní vyrážka, neklid, podrážděnost) se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Interakce:

Účinky přípravku Panadol Plus Grip a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Panadol Plus Grip se nesmí užívat současně s některými přípravky určenými k léčbě deprese (inhibitory MAO) a s některými přípravky určenými k léčbě vysokého krevního tlaku.

Dávkování: Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a děti od 15 let: 1–2 tablety každých 4–6 hodin podle potřeby. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Děti od 12 let užívají 1 tabletu podle potřeby až 3krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 6 hodin. Přípravek není vhodný pro děti do 12 let. Tablety je třeba zapít tekutinou.

Upozornění:

Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti současného užívání tohoto přípravku s lékařem. Užíváte-li Panadol Plus Grip , oznamte to lékaři při předpisu jiných léků.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození nebo selhání funkce jater. Neužívejte tento lék bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Bez porady s lékařem tento lék užívejte nejdéle 7 dnů, u dětí nejdéle 3 dny. Jestliže příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo jsou provázeny vysokou horečkou, vyhledejte lékaře. Ve všech případech podezření na předávkování ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky.
Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění při práci a řízení motorových vozidel.
Vzhledem k obsahu pseudoefedrinu není přípravek určen pro aktivní sportovce (pozitivní dopingová zkouška).

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25C.

Varování: Používejte pouze do data vyznačeného na obalu. Lék uložte mimo dosah a dohled dětí.

Balení: 6, 10, 12, 18, 24 a 30 potahovaných ta­blet

Recenze

Hodnocení: 82 %


top