POLYTAR LIQUID

Kožní roztok
Pini pix, Juniperi pix, Picis lithantraces solutio, Picis lithantracis extractum oleosum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek POLYTAR LIQUID musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek POLYTAR LIQUID a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek POLYTAR LIQUID používat
 3. Jak se přípravek POLYTAR LIQUID používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek POLYTAR LIQUID uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK POLYTAR LIQUID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

POLYTAR LIQUID je účinný 1% dehtový roztok, tmavě hnědé až černé barvy se zápachem po dehtu, který se používá jako šampón při ošetřování kůže hlavy. Roztok je upraven na pH 5,5.
POLYTAR LIQUID se používá k léčbě lupénky, seborhoické dermatitidy a dalších zánětlivých onemocnění kůže s tvorbou šupinek, lupů a svědění hlavy.
Přípravek může být rovněž používán k očišťování mastí a past nanesených na kůži hlavy při léčbě lupénky.
Přípravek mohou používat dospělí, děti všech věkových skupin a mladiství, těhotné a kojící ženy.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK POLYTAR LIQUID POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek POLYTAR LIQUID

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky, při známé přecitlivělosti (alergii) na dehet nebo na kteroukoli další složku přípravku POLYTAR LIQUID
 • přípravek POLYTAR LIQUID nesmí být používán při mokvání kůže.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku POLYTAR LIQUID je zapotřebí

 • používání přípravku k léčbě dítěte po dobu delší než 3 měsíce se poraďte s lékařem
 • při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce dosud nejsou známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, hlavně kožních, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Nejsou žádná omezení pro použití přípravku během těhotenství a při kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK POLYTAR LIQUID POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek POLYTAR LIQUID přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek POLYTAR LIQUID je určen pouze k zevnímu použití.
Pokud nedoporučí lékař jinak, používá se roztok 1–2krát týdně.

 • Vlasy namočte vodou.
 • Použijte takové množství přípravku POLYTAR LIQUID, aby se vytvořila pěna.
 • Vmasírujte do kůže hlavy a přilehlých oblastí.
 • Vlasy opláchněte a celý postup ještě jednou zopakujte.
 • Ke zmírnění obtíží dochází u většiny lidí po 1–2 týdnech používání přípravku, plný účinek se obvykle projeví do 4 týdnů.

Při přetrvávání obtíží po čtyřech týdnech léčby nebo při zhoršení obtíží během používání přípravku přerušte léčbu a poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek POLYTAR LIQUID
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek POLYTAR LIQUID
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek POLYTAR LIQUID nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Dehtové přípravky mohou způsobit podráždění kůže, projevující se zarudnutím, pálením nebo svěděním, dále vyrážku a citlivost na sluneční záření.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, přerušte léčbu a sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK POLYTAR LIQUID UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek POLYTAR LIQUID nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek POLYTAR LIQUID obsahuje
Léčivými látkami jsou:

 • Pini pix 3 mg v 1 ml,
 • Juniperi pix 3 mg v 1 ml,
 • Picis lithanthraces solutio 1 mg v 1 ml,
 • Picis lithanthracis extractum oleosum 3 mg v 1 ml.

Pomocnými látkami jsou:

 • Diolamid kyseliny kokosové
 • Hexylenglykol
 • Oleylalkohol
 • Polysorbát 80
 • Trolamin-lauryl-sulfát
 • Chlorid sodný
 • Monohydrát kyseliny citrónové
 • Oktoxinol
 • Aroma
 • Imidomočovina
 • Čištěná voda

Jak přípravek POLYTAR LIQUID vypadá a co obsahuje toto balení
Tmavě hnědá až černá tekutina se zápachem po dehtu, v hnědé ploché plastové lékovce s bílým šroubovacím uzávěrem, uložené v krabičce.
Velikost balení: 65 a 150 ml. N a trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Praha, Česká republika

Výrobce:
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Sligo, Irsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 5.3.2013


top