Rhinocort Aqua 64 g

budesonidum
nosní sprej, suspenze

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je Rhinocort Aqua 64 g a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete Rhinocort Aqua 64 g užívat
  3. Jak se Rhinocort Aqua 64 g používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Rhinocort Aqua 64 g uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je Rhinocort Aqua 64 g a k čemu se používá

Rhinocort Aqua 64 g působí proti zánětu nebo otoku nosní sliznice. Zánět je reakcí na vnější podněty (pyly, plísně, sekrety domácích zvířat, …). Přípravek mohou užívat dospělí i děti (starší než 6 roků) a mladiství.
Rhinocort Aqua 64 g se používá k léčbě a prevenci sezónní alergické rýmy (senné rýmy) a také celoroční alergické i nealergické rýmy. Rhinocort Aqua 64 g lze použít i k léčbě nosních polypů (stopkatých útvarů) a nebo předcházení (prevenci) jejich opětovného vzniku, pokud byly odstraněny chirurgickým zákrokem.
Léčba alergické/senné rýmy by měla být zahájena několik dnů před očekávanou pylovou sezónou.

2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete Rhinocort Aqua 64 g užívat

Nepoužívejte přípravek Rhinocort Aqua 64 g, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo kteroukoliv složku přípravku. Přípravek nesmíte používat, pokud máte plísňové, bakteriální či virové onemocnění nosu, neboť používání přípravku může maskovat probíhající infekci.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rhinocort Aqua 64 g je zapotřebí, pokud již užíváte kortikoidy v jiné lékové formě (k inhalaci, jako tablety nebo mast) např. k léčbě astmatu či ekzému. Informujte o užívání těchto léků svého lékaře.
V případě, že máte plicní formu tuberkulózy, onemocnění jater, glaukom (zelený zákal), čerstvý úraz nosu nebo jste nedávno podstoupil(a) chirurgický zákrok v oblasti nosu, je nutné, aby ošetřující lékař byl o těchto zdravotních problémech informován.
Hojení poraněné či chorobně změněné nosní sliznice (výstelky nosu) může být zpomaleno při užívání tohoto přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek Rhinocort Aqua 64 g
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. Rhinocort Aqua 64 g neodstraní oční příznaky (slzení) alergické rýmy. Pokud Vás tyto příznaky obtěžují, požádejte lékaře, aby Vám předepsal doplňkový lék.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by užívání přípravku Rhinocort Aqua 64 g bylo škodlivé pro těhotnou ženu nebo kojence. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Rhinocort Aqua 64 g, navštivte co nejdříve svého lékaře. Rhinocort Aqua 64 g lze užívat v průběhu kojení při dodržení doporučeného dávkování přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Rhinocort Aqua 64 g nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

3. Jak se Rhinocort Aqua 64 g používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti mohou užívat Rhinocort Aqua 64 g pouze pod dohledem dospělého, aby byla podávána jen předepsaná dávka a přípravek byl správně aplikován.

Léčba rýmy
Obvyklé dávkování pro dospělé a starší pacienty a děti od 6 roků:
Doporučená počáteční dávka je 256 mikrogramů (μg) denně.
Při použití přípravku Rhinocort Aqua 64 g jednou denně (ráno) stiskněte lahvičku dvakrát do každé nosní dírky. Při použití dvakrát denně (ráno a večer) stiskněte lahvičku pouze jedenkrát do každé nosní dírky.
Po zlepšení příznaků rýmy může ošetřující lékař snížit předepsanou dávku přípravku.
Pokud trpíte sennou rýmou, měl(a) byste začít užívat (podávat dítěti) Rhinocort Aqua 64 g několik dnů před začátkem pylové sezóny.
Rhinocort Aqua 64 g neodstraní oční příznaky (slzení) alergické rýmy. Pokud Vás tyto příznaky obtěžují, požádejte ošetřujícího lékaře, aby Vám předepsal doplňkový přípravek.

Léčba a předcházení (prevence) vzniku nosních polypů
Obvyklé počáteční dávkování je 256 mikrogramů (μg) denně. Dávku lze podat v jedné ranní dávce nebo ve dvou denních dávkách; ráno a večer.
Při použití přípravku Rhinocort Aqua 64 μg stiskněte lahvičku dvakrát do každé nosní dírky pouze ráno nebo jedenkrát do každé nosní dírky; ráno a večer.

Nepřehlédněte:
Když začnete užívat Rhinocort Aqua 64 g, můžete se cítit lépe již první den. Trvá však několik dnů a někdy až dva týdny, než dojde k plnému prospěchu z léčby.
Přípravek se nesmí dostat do očí. Pokud by se Vám to náhodou stalo, je třeba oko ihned vypláchnout vodou.

Návod k použití přípravku Rhinocort Aqua 64 g
Předtím, než začnete poprvé užívat Rhinocort Aqua 64 g, protřepejte obsah lahvičky a stiskněte ji asi 5–10krát do vzduchu tak, jak je nakresleno na obrázku. Pokud není přípravek používán denně, potom je nutné před každým použitím stisknout lahvičku jedenkrát do vzduchu.

  1. Vysmrkejte se; protřepejte obsah lahvičky a sejměte hnědý ochranný uzávěr.
  2. Držte lahvičku ve svislé poloze, jak je nakresleno na obrázcích.
  3. Zasuňte aplikátor (bílé zakončení na lahvičce) do jedné nosní dírky a zmáčkněte lahvičku tolikrát, kolik dávek/vstřiků chcete aplikovat. Stejný počet dávek/vstřiků aplikujte i do druhé nosní dírky. Neužívejte více než 4 vstřiky za den.
  4. Hnědý ochranný uzávěr nasaďte zpět na lahvičku.

Čištění:
Hnědý ochranný uzávěr a aplikátor z umělé hmoty pravidelně čistěte – nejlépe po každé aplikaci. Sejměte ochranný uzávěr i aplikátor a umyjte je v teplé vodě. Nechte je oschnout a znovu je nasaďte na lahvičku. Nikdy nepoužívejte k čištění špendlík nebo jiné ostré předměty.

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku
Vždy užívejte pouze takovou dávku, kterou Vám předepsal lékař a lékárník vyznačil na obalu přípravku. Při užívání větších nebo menších dávek než předepsal lékař se příznaky onemocnění se mohou zhoršit.
Jestliže jste užil(a) větší dávku než 4 vstřiky za den, nemusíte se obávat žádných nežádoucích projevů. Při dlouhodobějším podávání (měsíce) vyšších dávek přípravku se však mohou objevit nežádoucí účinky. Pokud máte toto podezření, navštivte svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pokračujte normálně až další pravidelnou dávkou.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Rhinocort Aqua 64 g nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Jsou obvykle mírné a trvají krátkou dobu/jsou přechodné. Častěji se může objevit krvácení z nosu, krvavý nosní výtok a podráždění nosu. Méně často se může vyskytnout kožní vyrážka ve formě kopřivky či výsevu pupínků po těle, svědění kůže a otok v obličeji či otok hrdla. Velmi vzácně vřídky na nosní sliznici, proděravění nosní přepážky a těžká alergická reakce po podání přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.

5. Jak Rhinocort Aqua 64 g uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Chraňte před mrazem. Ochranný uzávěr nasaďte vždy zpět na lahvičku.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Rhinocort Aqua 64 g nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Rhinocort Aqua 64 g obsahuje
Léčivou látkou je budesonid. Jedno stisknutí uvolní 64 g léčivé látky.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karmelosy, glukosa, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu, kalium-sorbát, kyselina chlorovodíková a čištěná voda.

Jak Rhinocort Aqua 64 g vypadá a co obsahuje toto balení
Lahvička z hnědého skla s bílým nástavcem do nosu a hnědým ochranným krytem. Obsahuje suspenzi budesonidu ve vodě. Jedno balení obsahuje 120 nebo 240 dávek.

Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobce
AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221
www.astrazeneca.cz

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 10.7.2013


top