Příbalové létáky pro:

Všechny léky – Saridon

SARIDON

tablety
paracetamolum,pro­pyphenazonum,cof­feinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovým letákem nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítiti lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je SARIDON a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SARIDON užívat
 3. Jak se SARIDON užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak SARIDON uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE SARIDON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Saridon je kombinace analgetických a antipyretických léčivých látek s malým množstvím kofeinu. Tyto látky jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horečku.
Saridon je určen k mírnění bolesti při bolestech hlavy, zubů, menstruační bolesti a bolesti po operačních zákrocích.
Saridon je určen k mírnění bolesti a tlumění horečky při akutním zánětu horních cest dýchacích a chřipce.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SARIDON UŽÍVAT

Neužívejte Saridon

 • jestliže jste alergický(a) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) na některé léky tlumící bolest a horečku jako jsou pyrazolony a příbuzné látky(fenazon, aminofenazon, metamizol), na některé přípravky k léčbě revmatického onemocnění, které obsahující fenylbutazon nebo na acetylsalicylovou kyselinu
 • jestliže trpíte enzymatickou poruchou-nedostatečností glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (projevuje se hemolytickou anémií-rozpadem červených krvinek)
 • jestliže trpíte hepatální porfyrií (enzymatické onemocnění)
 • jestliže máte vážně poškozena játra
 • jestliže máte akutní zánět jater (akutní hepatitidu)
 • jestliže máte významně sníženou funkci ledvin

Saridon se nesmí podávat dětem mladším 12 let.

Upozornění a opatření
Před užitím SARIDONU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech:

 • máte-li sníženou funkci jater- např. při chronickém alkoholismu nebo hepatitidě (zánět jater)
 • máte-li sníženou funkci ledvin
 • mate-li Gilbertův syndrom (žloutenka při enzymatické poruše)
 • máte-li poruchu krvetvorby
 • máte-li astma, chronickou rýmu, chronickou kopřivku (kožní onemocnění s výsevem svědivých pupenů)
 • trpíte-li přecitlivělostí na jiné protizánětlivé léky

Nepřekračujte doporučené dávkování ani neužívejte přípravek delší dobu, než je doporučováno, a přípravek používejte jen k léčbě bolestivých a horečnatých stavů.
Užívání vyšších než doporučených dávek nebo dlouhodobé užívání může vést k riziku závažného poškození jater, jako například k jaterní cirhóze.

Dlouhodobé užívání vysokých dávek může vést k poškození ledvin
Současně s přípravkem Saridon neužívejte jiné léčivé přípravky, které obsahují paracetamol.

Další léčivé přípravky a SARIDON
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Po dobu užívání přípravku Saridon, stejně tak jako u ostatních analgetik, nesmí pacient požívat alkohol.

Porada s lékařem je nutná, pokud budete souběžně s přípravkem Saridon užívat následující léčivé přípravky:

 • léky tlumící nervovou soustavu (hypnotika), léky na epilepsii (antiepileptika), rifampicin (antibiotikum)
 • chloramfenikol (antibiotikum)
 • isoniazid (antibiotikum)
 • metoklopramid (lék na zažívací obtíže)
 • některé léky proti srážlivosti krve
 • zidovudin (přípravek k léčbě HIV)

Přípravek SARIDON s jídlem a pitím
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.
Tablety je vhodné zapít dostatečným množstvím vody nebo jiné tekutiny.

Těhotenství a kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se , že můžete být těhotná , nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, něž začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Saridon by se neměl podávat během těhotenství, zejména pak v prvním trimestru a během posledních šesti týdnů těhotenství.
Během kojení se nedoporučuje přípravek Saridon užívat, vhodnější jsou přípravky obsahující pouze jednu léčivou látku, jejichž účinek je dobře znám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Saridon obvykle neovlivňuje pozornost. U některých pacientů však může vyvolat spavost nebo závratě. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

JAK SE SARIDON UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí:
jednotlivá dávka 1–2 tablety

Mladiství (12–18 let):
jednotlivá dávka 1 tableta
Jednotlivá dávka může být opakována v intervalu 4–6 hodin.
V případě potřeby lze užít jednotlivou dávku v průběhu 24 hodin až třikrát. Maximální denní dávka tedy je 3–6 tablet pro dospělé a 3 tablety pro mladistvé ve věku 12–18 let.
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo dávkování doporučené lékařem!
Neužívejte vyšší dávku než je uvedena v této příbalové informaci. Stejně jako jiná analgetika nesmíte užívat Saridon pravidelně delší dobu.
Bez porady s lékařem užívejte Saridon nejdéle jeden týden, překročení této doby je možné jen na základě doporučení lékaře.
Pokud bolest nezmizí do 5 dnů a horečka do 3 dnů , případně se objeví nové příznaky, je třeba léčbu ukončit a vyhledat lékaře.
Není nutná úprava dávky u starších pacientů.
U pacientů s poškozením jater nebo ledvin je třeba konzultovat užívání přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Saridon než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem je nutné poradit se ihned s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Saridon
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se objevit poruchy krve a lymfatického systému (změny v krevním obrazu),poruchy zažívacího traktu (nevolnost, zvracení, žaludeční obtíže, průjem a bolest břicha), poruchy jater a žlučových cest (poškození jater, zánět jater, jaterní selhání), poruchy imunitního systému (alergické reakce), poruchy nervového systému(závratě, ospalost),poruchy ledvin, poruchy kůže (vyrážka, svědění, kopřivka, alergický otok), poruchy dýchacího ústrojí (zúžení průdušek a astma).
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci .

5. JAK SARIDON UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za: Použitelné do.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Stránka 3 z 4Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Saridon obsahuje

 • Léčivými látkami jsou paracetamolum 250 mg, propyphenazonum 150 mg a coffeinum 50 mg
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, formaldehyd-kasein

Jak přípravek Saridon vypadá a co obsahuje toto balení
Saridon jsou bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou, z druhé strany je vyraženo „Saridon“ mezi linkami.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
Balení obsahuje 10 nebo 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Francie

Recenze

Hodnocení: 76 %


top