Všechny léky – Sinecod

Sinecod sirup

butamirát citrát
sirup

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů), neprodleně navštivte lékaře.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Sinecod a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat
 3. Jak se Sinecod užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Sinecod uchovávat
 6. Další informace

1. Co je Sinecod a k čemu se užívá

Sinecod obsahuje látku, která tlumí kašel (butamirát citrát).
Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek.
U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat

Neužívejte Sinecod:
Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na jakoukoliv složku tohoto přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod je zapotřebí:

 • jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků se před použitím tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto přípravkem vhodná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sinecod může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek Sinecod sirup obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek rovněž obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

3. Jak se Sinecod užívá

Vždy užívejte přípravek Sinecod přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1).

Obvyklé dávkování je následující:
Dávkování pro děti:
Sinecod kapky
Děti od 2 měsíců do jednoho roku: 10 kapek 4krát denně
Děti 1–3 roky: 15 kapek 4krát denně
Děti starší než 3 roky: 25 kapek 4krát denně
Děti do 2 let mohou Sinecod kapky užívat pouze po poradě s lékařem.
Sinecod sirup (s odměrkou)
Děti 3–6 let: 5ml 3krát denně
Děti 6–12 let: 10ml 3krát denně
Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku.
Dávkování pro dospělé a mladistvé od 12 let:
Sinecod sirup
Mladiství: 15 ml 3krát denně
Dospělí: 15 ml 4krát denně
Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let 3 dny), navštivte lékaře.
Jestliže potíže přetrvávají déle než 1 týden, onemocnění je doprovázeno horečkou, nebo pokud se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod, než jste měl(a):
V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 paci­entů): ospalost, kožní vyrážka, nevolnost a průjem.
Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Sinecod obsahuje
Sinecod, kapky
Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 5 mg v 1ml.
Pomocné látky: Sorbitol 70%, glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300g/l, čištěná voda
Sinecod, sirup
Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 15 mg v 10 ml.
Pomocné látky: Krystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, sodná sůl sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda.

Jak Sinecod vypadá a co obsahuje toto balení
Sinecod, kapky
Čirý, bezbarvý roztok s vůní po vanilce
Hnědá lékovka s plastickým šroubovacím uzávěrem s kapací vložkou, krabička.
Velikost balení: 20 ml, 50 ml
Sinecod, sirup
Čirý, bezbarvý roztok
Lékovka z hnědého skla s HDPE vložkou a pojistným uzávěrem, odměrka, krabička.
Velikost balení: 100 ml, 200 ml

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 25.2.2013

Sinecod kapky

butamirát citrát
perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů), neprodleně navštivte lékaře.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Sinecod a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat
 3. Jak se Sinecod užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Sinecod uchovávat
 6. Další informace

1. Co je Sinecod a k čemu se užívá

Sinecod obsahuje látku, která tlumí kašel (butamirát citrát).
Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek.
U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat

Neužívejte Sinecod:
Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na jakoukoliv složku tohoto přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod je zapotřebí:

 • jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků se před použitím tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto přípravkem vhodná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sinecod může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek Sinecod sirup obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek rovněž obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

3. Jak se Sinecod užívá

Vždy užívejte přípravek Sinecod přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1).

Obvyklé dávkování je následující:
Dávkování pro děti:
Sinecod kapky
Děti od 2 měsíců do jednoho roku: 10 kapek 4krát denně
Děti 1–3 roky: 15 kapek 4krát denně
Děti starší než 3 roky: 25 kapek 4krát denně
Děti do 2 let mohou Sinecod kapky užívat pouze po poradě s lékařem.
Sinecod sirup (s odměrkou)
Děti 3–6 let: 5ml 3krát denně
Děti 6–12 let: 10ml 3krát denně
Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku.
Dávkování pro dospělé a mladistvé od 12 let:
Sinecod sirup
Mladiství: 15 ml 3krát denně
Dospělí: 15 ml 4krát denně
Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let 3 dny), navštivte lékaře.
Jestliže potíže přetrvávají déle než 1 týden, onemocnění je doprovázeno horečkou, nebo pokud se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod, než jste měl(a):
V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 paci­entů): ospalost, kožní vyrážka, nevolnost a průjem.
Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Sinecod obsahuje
Sinecod, kapky
Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 5 mg v 1ml.
Pomocné látky: Sorbitol 70%, glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300g/l, čištěná voda
Sinecod, sirup
Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 15 mg v 10 ml.
Pomocné látky: Krystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, sodná sůl sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda.

Jak Sinecod vypadá a co obsahuje toto balení
Sinecod, kapky
Čirý, bezbarvý roztok s vůní po vanilce
Hnědá lékovka s plastickým šroubovacím uzávěrem s kapací vložkou, krabička.
Velikost balení: 20 ml, 50 ml
Sinecod, sirup
Čirý, bezbarvý roztok
Lékovka z hnědého skla s HDPE vložkou a pojistným uzávěrem, odměrka, krabička.
Velikost balení: 100 ml, 200 ml

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 25.2.2013

Sinecod 50 mg

butamirát citrát tablety s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod 50 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Sinecod 50 mg a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod 50 mg užívat
 3. Jak se Sinecod 50 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat
 6. Další informace

1. Co je Sinecod 50 mg a k čemu se užívá

Sinecod 50 mg obsahuje léčivou látku butamirát-citrát, která tlumí kašel.
Sinecod 50 mg se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek.
U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.
Přípravek Sinecod 50 mg mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod 50 mg užívat

Neužívejte Sinecod 50 mg:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod 50 mg je zapotřebí:

 • jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků před použitím tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto přípravkem vhodná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sinecod 50 mg může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinecod 50 mg
Přípravek Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Sinecod 50 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Sinecod 50 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1). Obvyklé dávkování je následující:
Mladiství od 12 let: Obvykle se užívá 1 tableta 1–2krát denně.
Dospělí: Obvykle se užívá 1 tableta 2–3krát denně.
Jednotlivé dávky se užívají v intervalu 8–12 hodin.
Tablety se polykají celé.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, navštivte lékaře.
Pokud nedojde k úplnému vymizení Vašich příznaků do 1 týdne, nebo pokud je onemocnění doprovázeno horečkou nebo se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.
U chronických onemocnění provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který Vám sdělí, jakou dávku a jak dlouho máte přípravek užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod 50 mg, než jste měl(a):
V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod 50 mg:
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod 50 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 paci­entů): ospalost, nevolnost, průjem a vyrážka.
Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod 50 mg a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Sinecod 50 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje butamirati dihydrogenocitras 50 mg.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kyselina vinná, povidon 30, hydroxypropyl­methylcelulosa, kopolymer MA/MAA 1:1, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hydrogenovaný ricinový olej, metakrylátový kopolymer typ E, monohydrát laktosy, polysorbát 80, mastek, červený oxid železitý, oxid titaničitý, hlinitý lak erythrosinu.

Jak Sinecod 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Sinecod 50 mg jsou kulaté, rezavě hnědé potahované tablety, na jedné straně označené znakem firmy, na druhé straně označené P.T.
Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička.
Velikost balení: 10 tablet s prodlouženým uvolňováním

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Recenze

Hodnocení: 90 %


top