Příbalové létáky pro:

TRAMABENE kapky

Tvrdé tobolky
Perorální kapky, roztok
(Tramadoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je TRAMABENE a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRAMABENE užívat
 3. Jak se TRAMABENE užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku TRAMABENE
 6. Další informace

1. CO JE TRAMABENE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tramabene je středně silný lék proti bolesti, jehož účinek nastupuje rychle a přetrvává několik hodin. V léčebných dávkách neovlivňuje dýchání, krevní oběh a nezpůsobuje zácpu.
Tramabene se používá ke zmírnění středně silné až silné, náhle vzniklé nebo dlouhotrvající bolesti různého původu.
Přípravek Tramabene 50 tobolky je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let.
Tramabene kapky jsou určeny pro dospělé, mladistvé a pro děti od 1 roku věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRAMABENE UŽÍVAT

Neužívejte Tramabene:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na tramadol nebo na pomocné látky
 • při akutní otravě alkoholem, analgetiky (léčiva užívaná k mírnění bolesti), hypnotiky (léčiva užívaná při poruchách spánku), psychofarmaky (léčiva užívaná k léčbě duševních chorob)
 • při léčbě inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná při léčbě depresí) a dříve než 14 dní po jejím ukončení
 • jako náhradní látky při léčbě závislosti na opioidech (morfinu a jemu příbuzných látkách).

Tramabene 50 tobolky se nesmí podávat dětem do 14 let věku a Tramabene kapky se nesmí podávat dětem do 1 roku věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tramabene je zapotřebí při onemocněních mozku, při poruchách vědomí nejasného původu, při selhání jater a ledvin, při šoku, při epilepsii (padoucnici) a sklonu ke křečovým záchvatům, při zvýšené citlivosti na opioidy (morfin a příbuzné látky) a při závislosti na opioidech.
V těchto případech smíte užívat Tramabene pouze ze zvlášť závažných důvodů, které musí posoudit lékař.

Užívání přípravků Tramabene s jídlem a pitím
Tramabene lze užívat nezávisle na jídle. Po dobu užívání přípravků nesmíte pít alkoholické nápoje.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotné ženy mohou užít přípravky Tramabene pouze ze zvlášť závažných důvodů v jednorázové dávce a nesmí je užívat v opakovaných dávkách.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Kojící ženy mohou užít přípravky Tramabene pouze ze zvlášť závažných důvodů v jednorázové dávce a nesmí je užívat v opakovaných dávkách.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravky Tramabene 50 tobolky a Tramabene kapky mohou nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Tyto činnosti můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!

Důležité informace o Tramabene
Při dlouhodobém užívání se nedá s jistotou vyloučit vývoj závislosti. Lékař proto rozhoduje o délce léčby a přestávkách k vyloučení vzniku závislosti. Přípravky Tramabene proto užívejte jen po dobu nezbytně nutnou podle doporučení lékaře.
Přípravek TRAMABENE 50 tobolky obsahuje monohydrát laktosy. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
O vhodnosti současného užívání přípravku Tramabene s jinými léky se poraďte s lékařem. Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:

 • jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i Tramabene. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání Tramabene pro Vás vhodné.
 • jestliže užíváte určitá antidepresiva.

Tramabene a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.
Současné užívání tramadolu s jinými léky tlumícími centrální nervový systém (jako jsou léky užívané při poruchách spánku a léky užívané při léčbě duševních chorob) nebo s alkoholem může vést k zesílení centrálně podmíněných nežádoucích účinků tramadolu, jako jsou ospalost, únava a zejména útlum dýchání.
Není vhodné současné užívání tramadolu s léky proti depresi (tzv. tricyklickými antidepresivy a SSRI), jelikož může dojít ke zvýšení toxického účinku na centrální nervový systém.

Karbamazepin (léčivo užívané při léčbě epilepsie) může snížit protibolestivý účinek tramadolu a zkrátit dobu jeho účinku.
Tramadol se neužívá současně s inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná při léčbě depresí) nebo do dvou týdnů po skončení jejich užívání.
Ritonavir (lék na virová onemocnění) může zvyšovat plazmatickou koncentraci opioidních analgetik (s výjimkou metadonu).
Současné podávání tramadolu a kumarinových derivátů (např. warfarinu – lék na ředění krve), vyžaduje u pacientů pečlivé sledování, protože u několika nemocných byla popsána prodloužená doba krvácení a vznik ekchymóz (krvácení do kůže či sliznic tečkovitého charakteru).
Tramadol zvyšuje riziko toxicity digoxinu.

3. JAK SE TRAMABENE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.”

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnos­t)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Tramabene užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.”

Dospělí a mladiství od 14 let věku s tělesnou hmotností nad 50 kg užívají při akutní bolesti obvykle 1–2 tobolky nebo 20–40 kapek Tramabene. Pokud bolest nepoleví během 30–60 minut, lze podle doporučení lékaře užít po této době další stejnou dávku. Další dávky se užívají v odstupu 4–6 hodin. Při dlouhotrvajících bolestech lze užít maximálně 8 tobolek nebo 160 kapek příslušného přípravku rozděleně na několik dílčích dávek podle doporučení lékaře tak, aby jednotlivá dávka nepřekročila 2 tobolky nebo 80 kapek.
Tobolky užívejte nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny.
Velikost dávek a intervaly mezi dávkami Tramabene kapky u dětí určí lékař individuálně podle věku a tělesné hmotnosti dítěte. Jednotlivá dávka je obvykle 1–2 mg léčivé látky na 1 kg tělesné hmotnosti dítěte.

Tramabene kapky
Způsob použití lahviček s kapacím uzávěrem
Lahvička je opatřena uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevře se tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Při kapání držte lahvičku kolmo směrem dolů. Po použití uzávěr opět pevně zašroubujte.

Způsob použití lahviček s pumpičkou
Týká se pouze originálního balení se 100 ml roztoku.
Při prvním použití se pumpička zmáčkne několikrát, dokud nevyteče tekutina (toto je nutné z technických důvodů, aby se naplnil mechanizmus pumpičky).
Při odměřování dávky se pod ústím pumpičky podrží vhodná nádobka (lžíce, pohárek a pod.) a pumpička se zmáčkne tolikrát, kolikrát je třeba podle doporučené dávky (1 stisknutí uvolní 5 kapek obsahujících 12,5 mg léčivé látky).
Kapky užívejte s trochou tekutiny nebo nakapané na cukru.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramabene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití tobolek nebo kapek dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Tramabene, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. V užívání přípravku pokračujte předepsaným způsobem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tramabene nežádoucí účinky.
Nejčastěji se vyskytují závratě nebo nevolnost, méně často bolesti hlavy, zvracení, sucho v ústech, zvýšené pocení. Vzácně se mohou objevit halucinace (vjemy něčeho, co neexistuje), bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, sklon k selhávání krevního oběhu (zejména ve vzpřímené poloze nebo tělesné námaze), zácpa, tlak v žaludku, pocit plnosti. Velmi vzácně byly popsány rozmanité psychické poruchy, např. změny nálady, zvýšení nebo snížení aktivity, poruchy vnímáni a rozhodování, dále slabost, poruchy chuti k jídlu, poruchy močení, kožní reakce, např. svědění, vyrážka.
Převážně po užívání vysokých dávek nebo při současném užívání léků, které mohou samy vyvolávat křeče (např. léčiva užívaná při léčbě duševních chorob, jako jsou neuroleptika a antidepresiva) se mohou vyskytnout záchvaty křečí. Při překročení doporučených dávek se může objevit útlum dýchání nebo celkový útlum až k otupělosti.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU Tramabene

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tramabene tobolky: Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tramabene kapky: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 12 měsíců.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tramabene obsahuje
Léčivou látkou přípravku Tramabene 50 tobolky je tramadoli hydrochloridum 50 mg v jedné tobolce.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, hydrogenfosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, indigokarmín, oxid titaničitý, žlutý, červený a černý oxid železitý.
Léčivou látkou přípravku Tramabene kapky je tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml roztoku (= cca 40 kapek).
Pomocné látky: glycerol 85%, glyceromakrogol-hydroxystearát, sodná sůl sacharinu, natrium-cyklamát, silice máty peprné, smetanové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Tramabene vypadá a co obsahuje toto balení
Tramabene 50 tobolky:
Popis: tvrdá želatinová tobolka, spodek tobolky oranžový, víčko zelené
Obal: Blistr PVC/Al, papírová krabička
Velikost balení: 10, 30 nebo 50 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Tramabene kapky:
Popis: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok
Velikost balení: 10, 30 ml:
Lahvička z hnědého skla (třída III) s kapacím PE zařízením a s bílým dětským bezpečnostním uzávěrem (šroubovací, PP), papírová krabička.
100 ml:
Lahvička z hněděného skla (třída III), mechanická pumpa s krytem, papírová krabička.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

Výrobce
Merckle GmbH, Blauberen, Německo.

Datum poslední revize: 6.3.2013

TRAMABENE 50 tobolky

Tvrdé tobolky
Perorální kapky, roztok
(Tramadoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je TRAMABENE a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRAMABENE užívat
 3. Jak se TRAMABENE užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku TRAMABENE
 6. Další informace

1. CO JE TRAMABENE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tramabene je středně silný lék proti bolesti, jehož účinek nastupuje rychle a přetrvává několik hodin. V léčebných dávkách neovlivňuje dýchání, krevní oběh a nezpůsobuje zácpu.
Tramabene se používá ke zmírnění středně silné až silné, náhle vzniklé nebo dlouhotrvající bolesti různého původu.
Přípravek Tramabene 50 tobolky je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let.
Tramabene kapky jsou určeny pro dospělé, mladistvé a pro děti od 1 roku věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRAMABENE UŽÍVAT

Neužívejte Tramabene:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na tramadol nebo na pomocné látky
 • při akutní otravě alkoholem, analgetiky (léčiva užívaná k mírnění bolesti), hypnotiky (léčiva užívaná při poruchách spánku), psychofarmaky (léčiva užívaná k léčbě duševních chorob)
 • při léčbě inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná při léčbě depresí) a dříve než 14 dní po jejím ukončení
 • jako náhradní látky při léčbě závislosti na opioidech (morfinu a jemu příbuzných látkách).

Tramabene 50 tobolky se nesmí podávat dětem do 14 let věku a Tramabene kapky se nesmí podávat dětem do 1 roku věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tramabene je zapotřebí při onemocněních mozku, při poruchách vědomí nejasného původu, při selhání jater a ledvin, při šoku, při epilepsii (padoucnici) a sklonu ke křečovým záchvatům, při zvýšené citlivosti na opioidy (morfin a příbuzné látky) a při závislosti na opioidech.
V těchto případech smíte užívat Tramabene pouze ze zvlášť závažných důvodů, které musí posoudit lékař.

Užívání přípravků Tramabene s jídlem a pitím
Tramabene lze užívat nezávisle na jídle. Po dobu užívání přípravků nesmíte pít alkoholické nápoje.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotné ženy mohou užít přípravky Tramabene pouze ze zvlášť závažných důvodů v jednorázové dávce a nesmí je užívat v opakovaných dávkách.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Kojící ženy mohou užít přípravky Tramabene pouze ze zvlášť závažných důvodů v jednorázové dávce a nesmí je užívat v opakovaných dávkách.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravky Tramabene 50 tobolky a Tramabene kapky mohou nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Tyto činnosti můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!

Důležité informace o Tramabene
Při dlouhodobém užívání se nedá s jistotou vyloučit vývoj závislosti. Lékař proto rozhoduje o délce léčby a přestávkách k vyloučení vzniku závislosti. Přípravky Tramabene proto užívejte jen po dobu nezbytně nutnou podle doporučení lékaře.
Přípravek TRAMABENE 50 tobolky obsahuje monohydrát laktosy. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
O vhodnosti současného užívání přípravku Tramabene s jinými léky se poraďte s lékařem. Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:

 • jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i Tramabene. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání Tramabene pro Vás vhodné.
 • jestliže užíváte určitá antidepresiva.

Tramabene a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.
Současné užívání tramadolu s jinými léky tlumícími centrální nervový systém (jako jsou léky užívané při poruchách spánku a léky užívané při léčbě duševních chorob) nebo s alkoholem může vést k zesílení centrálně podmíněných nežádoucích účinků tramadolu, jako jsou ospalost, únava a zejména útlum dýchání.
Není vhodné současné užívání tramadolu s léky proti depresi (tzv. tricyklickými antidepresivy a SSRI), jelikož může dojít ke zvýšení toxického účinku na centrální nervový systém.

Karbamazepin (léčivo užívané při léčbě epilepsie) může snížit protibolestivý účinek tramadolu a zkrátit dobu jeho účinku.
Tramadol se neužívá současně s inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná při léčbě depresí) nebo do dvou týdnů po skončení jejich užívání.
Ritonavir (lék na virová onemocnění) může zvyšovat plazmatickou koncentraci opioidních analgetik (s výjimkou metadonu).
Současné podávání tramadolu a kumarinových derivátů (např. warfarinu – lék na ředění krve), vyžaduje u pacientů pečlivé sledování, protože u několika nemocných byla popsána prodloužená doba krvácení a vznik ekchymóz (krvácení do kůže či sliznic tečkovitého charakteru).
Tramadol zvyšuje riziko toxicity digoxinu.

3. JAK SE TRAMABENE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.”

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnos­t)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Tramabene užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.”

Dospělí a mladiství od 14 let věku s tělesnou hmotností nad 50 kg užívají při akutní bolesti obvykle 1–2 tobolky nebo 20–40 kapek Tramabene. Pokud bolest nepoleví během 30–60 minut, lze podle doporučení lékaře užít po této době další stejnou dávku. Další dávky se užívají v odstupu 4–6 hodin. Při dlouhotrvajících bolestech lze užít maximálně 8 tobolek nebo 160 kapek příslušného přípravku rozděleně na několik dílčích dávek podle doporučení lékaře tak, aby jednotlivá dávka nepřekročila 2 tobolky nebo 80 kapek.
Tobolky užívejte nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny.
Velikost dávek a intervaly mezi dávkami Tramabene kapky u dětí určí lékař individuálně podle věku a tělesné hmotnosti dítěte. Jednotlivá dávka je obvykle 1–2 mg léčivé látky na 1 kg tělesné hmotnosti dítěte.

Tramabene kapky
Způsob použití lahviček s kapacím uzávěrem
Lahvička je opatřena uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevře se tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Při kapání držte lahvičku kolmo směrem dolů. Po použití uzávěr opět pevně zašroubujte.

Způsob použití lahviček s pumpičkou
Týká se pouze originálního balení se 100 ml roztoku.
Při prvním použití se pumpička zmáčkne několikrát, dokud nevyteče tekutina (toto je nutné z technických důvodů, aby se naplnil mechanizmus pumpičky).
Při odměřování dávky se pod ústím pumpičky podrží vhodná nádobka (lžíce, pohárek a pod.) a pumpička se zmáčkne tolikrát, kolikrát je třeba podle doporučené dávky (1 stisknutí uvolní 5 kapek obsahujících 12,5 mg léčivé látky).
Kapky užívejte s trochou tekutiny nebo nakapané na cukru.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramabene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití tobolek nebo kapek dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Tramabene, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. V užívání přípravku pokračujte předepsaným způsobem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tramabene nežádoucí účinky.
Nejčastěji se vyskytují závratě nebo nevolnost, méně často bolesti hlavy, zvracení, sucho v ústech, zvýšené pocení. Vzácně se mohou objevit halucinace (vjemy něčeho, co neexistuje), bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, sklon k selhávání krevního oběhu (zejména ve vzpřímené poloze nebo tělesné námaze), zácpa, tlak v žaludku, pocit plnosti. Velmi vzácně byly popsány rozmanité psychické poruchy, např. změny nálady, zvýšení nebo snížení aktivity, poruchy vnímáni a rozhodování, dále slabost, poruchy chuti k jídlu, poruchy močení, kožní reakce, např. svědění, vyrážka.
Převážně po užívání vysokých dávek nebo při současném užívání léků, které mohou samy vyvolávat křeče (např. léčiva užívaná při léčbě duševních chorob, jako jsou neuroleptika a antidepresiva) se mohou vyskytnout záchvaty křečí. Při překročení doporučených dávek se může objevit útlum dýchání nebo celkový útlum až k otupělosti.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU Tramabene

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tramabene tobolky: Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tramabene kapky: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 12 měsíců.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tramabene obsahuje
Léčivou látkou přípravku Tramabene 50 tobolky je tramadoli hydrochloridum 50 mg v jedné tobolce.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, hydrogenfosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, indigokarmín, oxid titaničitý, žlutý, červený a černý oxid železitý.
Léčivou látkou přípravku Tramabene kapky je tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml roztoku (= cca 40 kapek).
Pomocné látky: glycerol 85%, glyceromakrogol-hydroxystearát, sodná sůl sacharinu, natrium-cyklamát, silice máty peprné, smetanové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Tramabene vypadá a co obsahuje toto balení
Tramabene 50 tobolky:
Popis: tvrdá želatinová tobolka, spodek tobolky oranžový, víčko zelené
Obal: Blistr PVC/Al, papírová krabička
Velikost balení: 10, 30 nebo 50 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Tramabene kapky:
Popis: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok
Velikost balení: 10, 30 ml:
Lahvička z hnědého skla (třída III) s kapacím PE zařízením a s bílým dětským bezpečnostním uzávěrem (šroubovací, PP), papírová krabička.
100 ml:
Lahvička z hněděného skla (třída III), mechanická pumpa s krytem, papírová krabička.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

Výrobce
Merckle GmbH, Blauberen, Německo.

Datum poslední revize: 6.3.2013


top