TRIAMCINOLON S LÉČIVA

mast
Triamcinolonum et Acidum salicylicum

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Triamcinolon S Léčiva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon S Léčiva používat
 3. Jak se přípravek Triamcinolon S Léčiva používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Triamcinolon S Léčiva uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON S LÉČIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Triamcinolon S Léčiva je mast obsahující středně účinný protizánětlivě působící hormon triamcinolon, který působí výrazně protizánětlivě a protisvědivě. Kyselina salicylová zlepšuje průnik hormonu pokožkou a napomáhá odlupování zrohovatělé kůže.
Mast se používá u dospělých i dětí k místní léčbě neinfekčních zánětů kůže a podkoží reagujících na terapii kortikosteroidy, subakutního a chronického ekzému, lupénky, u svědivých kožních onemocnění neinfekčního původu (neurodermatitida, lichen simplex chronicus, lichen ruber).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON S LÉČIVA POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Triamcinolon S Léčiva:
– pokud jste přecitlivělý(á) na triamcinolon, kyselinu salicylovou, lanolin nebo jinou složku tohoto přípravku,
– máte sklon k astmatickému záchvatu, kopřivce nebo alergické rýmě po podání kyseliny acetylsalicylové,
– trpíte infekčním onemocněním kůže (zejména herpes simplex, pásový opar, plané neštovice, tuberkulóza kůže, syfilitické kožní projevy, hnisavé zánětlivé onemocnění kůže), onemocněním kůže vyvolanými houbami (plísněmi) a parazity, růžovkou, zánětem kůže kolem úst, příznaky ztenčení kůže po použití hormonů (kortikosteroidů),
– nenanášejte mast na otevřené rány a sliznice (zvláště oční spojivku) a v místech vlhké zapářky.
Mast Triamcinolon S Léčiva není vhodná k ošetřování obličeje.
Při léčbě mastí není vhodné slunění.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Triamcinolon S Léčiva je zapotřebí:
– u malých dětí (především do 6 let), používání masti na plochy kůže pod plenkami by měl schválit lékař.
-u déle trvající používání masti, kdy může docházet k ztenčení kůže, rozšíření drobných cév, pajizévkam.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění účinku Triamcinolonu S Léčiva a jiných přípravků při doporučeném dávkování není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s touto mastí žádné volně prodejné léky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Triamcinolon S Léčiva.

Používání přípravku Triamcinolon S Léčiva s jídlem a pitím
Jídlo a pití nemá vliv na používání přípravku Triamcinolon S Léčiva.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Lékař by měl být informován o kojení a těhotenství (i předpokládaném). Používání přípravku v období těhotenství a kojení není vhodné, jeho případnou krátkodobou aplikaci na malé plochy je nutno individuálně posoudit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Triamcinolon S Léčiva neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Triamcinolon S Léčiva
Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin), který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON S LÉČIVA LÉČIVA POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, zeptejte se svého lékaře nebo lékárnika.
Neurčí-li lékař jinak, mast se obvykle nanáší dětem i dospělým na postižené místo v malém množství 2-3x denně nejdéle po dobu 7 dnů. Pokud se do té doby projevy onemocnění nezlepší nebo se naopak zhorší, je nutné přerušit léčbu a poradit se o dalším léčení s lékařem.
Na doporučení lékaře je možno ošetřené místo překrýt neprodyšnou fólií.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Triamcinolon S Léčiva je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Triamcinolon S Léčiva než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nevolnosti a k zvracení. Je vhodné zvracení podpořit (nebo vyvolat) a podat aktivní uhlí. Neprodleně vyhledejte lékaře.
Při ošetřování chorobných ploch přesahujících 15 % tělesného povrchu (zvláště tzv. okluzivním způsobem – tj. při překrytí ošetřeného místa neprodyšnou fólií) nelze vyloučit vstřebávání léčivé látky a celkové nežádoucí účinky.
Proto se ihned obraťte na lékaře, objeví-li se u Vás zažívací obtíže jako nevolnost, bolesti břicha, dále krevní výrony, otoky nebo podrážděnost.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Triamcinolon S Léčiva
Pokud zapomenete nanést doporučené množství přípravku, naneste mast co nejdříve. Následující množství přípravku naneste na postižené místo dle doporučení lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i Triamcinolon S Léčiva způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky přípravku Triamcinolon S Léčiva jsou převážně místní reakce v místě podání přípravku. Nicméně při ošetřování postižených ploch přesahujících 15 % tělesného povrchu (zvl. okluzivním způsobem) nelze vyloučit celkové nežádoucí účinky.

Při používání Triamcinolon S Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

 • Vzácné (u 1 – 10 z 10 000 léčených): druhotné infekce ošetřovaných míst, kožní atrofie (při déle trvajíci nekontrolované aplikaci mohou vznikat kortikosteroidy vyvolané kožní atrofie)
 • Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených): přecitlivělost, kontaktní alergie, zvýšená citlivost na světlo (fotosenzitivita), poruchy zbarvení kůže (pigmentace), nadmerné ochlupení (hypertrichóza), steroidní akné

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON S LÉČIVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C, v dobře uzavřené tubě.
Přípravek Triamcinolon S Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Triamcinolon S Léčiva obsahuje
Léčivými látkami jsou triamcinoloni acetonidum 30 mg (0,1 %) a Acidum salicylicum 900 mg (3 %) ve 30 g masti.
Pomocnými látkami jsou ceresin, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína.
Jak přípravek Triamcinolon S Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: Triamcinolon S Léčiva je mast nažloutlé barvy.
Velikost balení: 30 g masti

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 11.8.2010

TRIAMCINOLON TEVA

Kožní roztok
Triamcinoloni acetonidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Triamcinolon TEVA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon TEVA používat
 3. Jak se Triamcinolon TEVA používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Triamcinolon TEVA uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek obsahuje látky s protizánětlivým, zklidňujícím a dezinfekčním účinkem, které působí proti bakteriální a plísňové infekci a omezují zvýšenou tvorbu rohové vrstvy kůže. Přípravek po nanesení rychle zasychá a účinné látky dobře pronikají do kůže.
Přípravek se používá k léčbě lupénky, zejména při projevech ve vlasaté části hlavy, případně na jiných ochlupených místech těla, na nehtech nebo v místech vlhké zapářky (podpaží, třísla). Dále se používá k léčbě ekzému boltce a zvukovodu, menších ložisek bakteriálních a plísňových ekzémů a svědivých kožních zánětů v ochlupených částech těla.
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, TRIAMCINOLON TEVA POUŽÍVAT NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

Nepoužívejte přípravek Triamcinolon TEVA

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na triamcinolon nebo na kteroukoli další složku
 • přípravku Triamcinolon TEVA
 • u kožní formy tuberkulózy
 • u virových kožních projevů, jako je opar a plané neštovice
 • u kožních projevů příjice (lues, syfilis)
 • při projevech atrofie (ztenčení) kůže
 • u dětí do 12 let

Přípravek se nesmí nanášet do zevního zvukovodu při protrženém či jinak porušeném ušním bubínku.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Triamcinolon TEVA je zapotřebí

 • jestliže jste těhotná nebo kojíte
 • u dětí (od 12 let): podávání přípravku dětem déle než 2 týdny musí být uváženo lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení tohoto přípravku s jinými přípravky není dosud známo.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:
Přípravek se může po lokální aplikaci vstřebávat do celkového oběhu a zapříčinit vznik abnormalit plodu, a to zejména je-li podáván ve vyšších dávkách, dlouhodobě, a při krytí ošetřené plochy neprodyšným obvazem.

Kojení: Není známo, zda se přípravek vylučuje do mateřského mléka. U těhotných a kojících žen je nutno se vyvarovat nanášení přípravku na velké plochy, dlouhodobého používání (déle než 2 týdny) a krytí ošetřené plochy neprodyšným obvazem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá vliv na vykonávání činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA POUŽÍVÁ

Triamcinolon TEVA vždy používejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se obvykle používá 2–3 krát denně do zmírnění příznaků, pak 1–2 krát denně do vyhojení. Mezi jednotlivými aplikacemi musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.
Ke zvýšení účinku přípravku je po zaschnutí možno potření postiženého místa 1 až 2 krát opakovat.
Přípravek se nesmí aplikovat na jedno místo déle než 10 až 12 dní, zejména v obličeji.
Přípravek se nanáší na postiženou kůži v tenké stejnoměrné vrstvě a lehce se vetře do kůže. Pokud se na postiženém místě kůže odlupuje nebo se tvoří stroupky, je třeba nejdříve kůži opatrně zbavit šupin a stroupků.
Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicemi (oči, ústa)!
Neužívejte vnitřně!
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Triamcinolon TEVA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
K nežádoucím účinkům dochází zejména po používání delším než 10 až 12 dní a při nanášení přípravku na rozsáhlé kožní plochy nebo na narušenou kůži (např. škrábáním).
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout dráždění kůže v místě použití, projevující se zarudnutím, svěděním a kopřivkou. Vzácně může dojít k druhotné infekci ošetřované kůže v místě aplikace, zejména při krytí ošetřované plochy neprodyšným obvazem.
Při výskytu těchto projevů přerušte používání přípravku a vyhledejte lékaře.
Při dlouhodobém používání přípravku se může vyskytnout ztenčení kůže, pajizévky (nachově červené jizvy na trupu či končetinách), rozšíření drobných cévek, zvýšená citlivost na světlo, změny v pigmentaci kůže. V obličeji může přetrvávat překrvení s rozšířenými cévkami a nadměrným ochlupením, kolem úst se mohou vyskytnout zánětlivé změny kůže.
Po vstřebání vyšších dávek se mohou objevit i celkové nežádoucí účinky, jako snížená odolnost proti infekcím, otoky, zvýšené ukládání podkožního tuku, zvýšení hladiny cukru v krvi, řídnutí kostí (osteoporóza), menstruační poruchy, útlum růstu u dětí, nervozita, předrážděnost. Dále se mohou vyskytnout poruchy v oblasti zažívacího ústrojí, jako poruchy trávení, pocit nadmutí, ztráta chuti k jídlu, zvracení.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku nebo jeho podávání dětem poraďte s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Triamcinolon TEVA obsahuje

 • Léčivé látky: triamcinoloni acetonidum 20 mg, acidum salicylicum 200 mg, carbethopendecinii bromidum 5 mg v 10 ml.
 • Pomocné látky: dihydrát dinatrium-edetátu, ethanol 96%, čištěná voda.

Jak přípravek Triamcinolon TEVA vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvá nebo téměř bezbarvá, čirá tekutina, lihového pachu.
Balení: hnědá skleněná lahvička o obsahu 10 ml se šroubovacím uzávěrem a kapací vložkou; krabička.
Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava Komárov, Česká republika Tento příbalový leták byl naposledy schválen : 4.8.2010

TRIAMCINOLON TEVA

Kožní emulze
Triamcinoloni acetonidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Triamcinolon TEVA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon TEVA používat
 3. Jak se Triamcinolon TEVA používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Triamcinolon TEVA uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku – triamcinolon – má silný protizánětlivý a protisvědivý účinek. Přípravek se dobře vtírá do kůže a je smývatelný vodou. Je vhodný k používání na nechráněnou kůži i na ochlupená místa.
Přípravek je určen k pomocné léčbě vysoce svědivých, akutních alergických zánětů kůže neinfekčního původu, pokud nejsou ve stádiu mokvání a tvorby krust (strupů). Dále se používá k léčbě některých druhů ekzémů, zánětů kůže, při zánětlivých kožních projevech ve vlasaté části hlavy a na ochlupených místech těla. Přípravek se rovněž používá k léčbě zánětu zevního zvukovodu při neporušeném ušním bubínku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Triamcinolon TEVA

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na triamcinolon nebo na kteroukoli další složku přípravku Triamcinolon TEVA
 • u kožní formy tuberkulózy
 • u kožních projevů viróz, jako je opar a plané neštovice
 • u kožních projevů příjice (lues, syfilis)
 • při projevech atrofie (ztenčení) kůže

Přípravek se nesmí nanášet do zevního zvukovodu při protrženém či jinak porušeném ušním bubínku.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Triamcinolon TEVA je zapotřebí

 • jestliže jste těhotná nebo kojíte
 • u dětí: podávání přípravku dětem déle než 2 týdny musí být uváženo lékařem

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení tohoto přípravku s jinými přípravky není dosud známo.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:
Přípravek se může po lokální aplikaci vstřebávat do celkového oběhu a zapříčinit vznik abnormalit plodu, a to zejména jsou-li podávány ve vyšších dávkách, dlouhodobě, a při krytí ošetřené plochy neprodyšným obvazem.

Kojení:
Není známo, zda se přípravek vylučuje do mateřského mléka.
U těhotných a kojících žen je nutno se vyvarovat nanášení přípravku na velké plochy, dlouhodobého používání (déle než 2 týdny) a krytí ošetřené plochy neprodyšným obvazem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na vykonávání činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Triamcinolon TEVA
Přípravek obsahuje cetylalkohol a propylenglykol, které mohou vyvolat místní kožní reakce (kontaktní dermatitidu), a parabeny, které mohou způsobit alergické kožní reakce (pravděpodobně pozdní).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA POUŽÍVÁ

Triamcinolon TEVA vždy používejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se obvykle nanáší 1 až 3 krát denně, nejvýše však 5 krát denně v případech, kdy ošetřovaná plocha není větší než 15 % povrchu těla. Nesmí se nanášet na jedno místo déle než 10 až 12 dní, zejména v obličejové oblasti.
Přípravek se nanáší na postiženou kůži v tenké stejnoměrné vrstvě a lehce se vetře do kůže.
Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicemi (oči, ústa)!
Neužívejte vnitřně!
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Triamcinolon TEVA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
K projevům nežádoucích účinků dochází zejména po používání delším než 10 až 12 dní a při nanášení přípravku na rozsáhlé kožní plochy nebo na narušenou kůži (např. škrábáním). Kromě atrofie (ztenčení) kůže se mohou v důsledku vstřebání účinné látky dostavit i celkové nežádoucí účinky kortikosteroidů, jako je snížená odolnost proti infekcím (zvláště bakteriálním), zvýšená osteoporóza (řídnutí kostí), poruchy menstruace, zvýšené ukládání podkožního tuku, nadměrné ochlupení, vznik pajizévek na kůži, poruchy růstu u dětí, zvýšení hladiny cukru (glukózy) v krvi, vznik otoků, nervozita, předrážděnost.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před mrazem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Triamcinolon TEVA obsahuje

 • Léčivou látkou je triamcinoloni acetonidum 1 mg v 1 g emulze.
 • Pomocnými látkami jsou: kyselina stearová, glycerol-stearát, natrium-lauryl-sulfát, cetylalkohol, glycerol 85%, dimetikon, lehký tekutý parafín, propylenglykol, methylparaben, propylparaben, růžový parfém, čištěná voda.

Jak přípravek Triamcinolon TEVA vypadá a co obsahuje toto balení
Hustá, bělavá emulze, příjemné vůně, mísitelná s vodou.
Balení: plastová lahvička s uzávěrem; krabička.
Velikost balení: 15 g; 30 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o. , Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 4.8.2010

TRIAMCINOLON LÉČIVA CRM

(Triamcinoloni acetonidum) krém

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s, Praha, Česká republika

Složení

Léčivá látka: Triamcinoloni acetonidum 10 mg v 10 g krému (0,1%)
Krémový základ: Tekutý parafin, cetylalkohol, kyselina stearová, isopropyl-palmitát, ethoxylované alkoholy C12–16, emulgující purcelin, monoglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, propylenglykol, methylparaben, propylparaben, butylhydroxytoluen, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda

Indikační skupina

Dermatologikum s obsahem kortikosteroidního hormonu (přípravek k ošetření kůže obsahující kortikosteroidní hormon)

Charakteristika

Léčivá látka triamcinolona­cetonid je nadledvinkový hormon pro místní použití na kůži. Působí silně protizánětlivě. Tlumí též nepřiměřeně silnou, přecitlivělostní reakci při alergii na určitou látku. Účinek je však namířen jen proti příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky – jako zarudnutí, otok a hromadění zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání, svědění, pálení a pocit nepříjemného napětí nebo bolest – v několika hodinách po použití krému ustupují. Ke skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo příčina onemocnění. Léčivý účinek triamcinolona­cetonidového krému je patrný již v prvých hodinách po použití a trvá až 36 hodin.

Indikace

Triamcinolon Léčiva crm se používá k léčení prudce probíhajících neinfekčních zánětů povrchových vrstev kůže. Je to např. náhle vzniklý nebo prudce zhoršený ekzém, čerstvý výsev lupénky, drobné povrchové popáleniny, kožní reakce na silné oslunění nebo na podráždění různými chemickými látkami, svědivé a pálivé pupence po poštípání hmyzem. Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let věku.

Kontraindikace

Přípravek nelze použít při přecitlivělosti (alergii) na kteroukoliv jeho složku. Nelze jej používat na zánětlivé kožní projevy, které provázejí infekční kožní nemoci (např. kožní tuberkulózu, příjici, neštovice a opary, kožní nemoci vyvolané hnisotvornými bakteriemi, kvasinkami nebo plísněmi, kožní reakce na ochranná očkování), protože triamcinolona­cetonid snižuje přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce. Přípravek není vhodný k ošetřování ran a vředů, omrzlin a oznobenin, protože zpomaluje hojení. Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení, protože pro používání přípravku v těhotenství, při kojení a rovněž u malých dětí musí být závažné důvody.

Nežádoucí účinky

Triamcinolon Léčiva crm nemá obvykle žádné nežádoucí účinky. Mohou se však vyskytnout při abnormální reaktivitě (alergii) Vašeho organismu na některou jeho složku (zejména na parabeny) nebo při déle trvající nepřetržité a nekontrolované léčbě, popřípadě při značném rozsahu ošetřovaných chorobných ploch a nesprávném způsobu použití. Abnormální reaktivita se projevuje jako zhoršení průběhu nemoci místo očekávaného zlepšení po použití přípravku. Léčení trvající déle než týden zvyšuje vnímavost ošetřovaných okrsků kůže k různé infekci. Působením triamcinolona­cetonidu však mohou být příznaky přidružené kožní infekce dlouho zastřené a komplikace se projeví jen prodloužením průběhu nemoci. Proto musí na výsledky léčení průběžně dohlížet lékař. Dlouhodobé nepřetržité léčení triamcinolona­cetonidovým krémem tlumí mnoho biologických pochodů v kůži. Snižuje zejména přísun živin a narušuje schopnost přirozené obnovy (regenerace) kůže. Kůže se ztenčuje. Na místech vystavených dennímu světlu (obličej, krk, výstřih, ruce a předloktí) začnou vystupovat rozšířené žilky a bělavé tečky (prosvítající mazové žlázky), v podpaží, na vnitřních plochách stehen a podbřišku se mohou objevit pajizevky. Dojde-li k poruše přirozeného zbarvení (pigmentace), vznikají na kůži tmavší nebo světlejší skvrny. Při ošetřování chorobných ploch přesahujících pětinu tělesného povrchu se triamcinolon vstřebává do krevního oběhu v takovém množství, které již může ovlivnit četné tělesné funkce. Proto je třeba informovat lékaře při každé návštěvě o jakýchkoliv celkových obtížích, které se vyskytly během léčby (např. nespavost, bolest hlavy, závratě, změny vidění, bolesti v břiše, svalech nebo kostech, otoky dolních končetin, bušení srdce, častější potřeba pití a močení). Lékař zhodnotí Vaše údaje, popřípadě zajistí další potřebná vyšetření a může upravit, změnit nebo přerušit léčbu.

Interakce

Triamcinolon Léčiva crm snižuje při současném používání účinnost antibiotických zásypů a mastí. Při riziku vstřebávání triamcinolonu kůží musí vzít lékař v úvahu i možnost ovlivnění účinků celkově podávaných léků. Váš lékař proto musí být informován o všech lécích, které již užíváte nebo hodláte užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Triamcinolon Léčiva crm.

Dávkování a způsob použití

Přípravek se nanáší v tenké vrstvě pouze na postižená místa dvakrát až třikrát denně, po výrazném zlepšení jednou denně. Ošetřená chorobná místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt lehkým, prodyšným obvazem. Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také obvaz.

Upozornění

Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami a nelze jím ošetřovat prsní bradavky kojících matek.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě 10 – 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
10 g krému

Datum poslední revize
30.9.2009

TRIAMCINOLON E LÉČIVA

mast

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivé látky
Triamcinoloni acetonidum 20 mg, Cloroxinum 200 mg ve 20 g masti

Masťový základ
Tuk z ovčí vlny (lanolin), alkoholy tuku z ovčí vlny, glycerosorbita­nester , polyethylen, bílá vazelína, ceresin, propylenglykol.

Indikační skupina
Dermatologikum (přípravek k ošetření kůže)

Charakteristika

Léčivá látka triamcinolona­cetonid je kortikosteroidní hormon, který působí silně protizánětlivě. Tlumí též nepřiměřeně silnou, přecitlivělostní reakci při alergii na určitou látku. Účinek je však namířen jen proti příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky – jako zarudnutí, otok a hromadění zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání, svědění, pálení a pocit nepříjemného napětí nebo bolest – v několika hodinách po použití masti ustupují. Ke skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo příčina onemocnění. Léčivý účinek masti Triamcinolon E Léčiva je patrný již v prvních hodinách po použití a trvá až 36 hodin. Kromě kortikosteroidního hormonu obsahuje Triamcinolon E Léčiva další léčivou látku cloroxin, jejíž léčebný účinek je založený na antiseptickém a dezinfekčním působení (ničí choroboplodné zárodky).

Indikace

Triamcinolon E Léčiva mast se používá k léčení prudce probíhajících infikovaných zánětů povrchových vrstev kůže. Je to např. ekzém, který je napadený infekcí, ložiska lupénky, která jsou vyvolána nebo udržována mikrobiálním osídlením některých kožních krajin, drobné povrchové infikované popáleniny, rozškrábané pupence po poštípání hmyzem. Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let věku.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti (alergii) na triamcinolon, cloroxin nebo na kteroukoliv jeho složku. Nelze jej používat na zánětlivé kožní projevy, které provázejí infekční kožní nemoci (např. kožní tuberkulózu, příjici, neštovice a opary, svrab, kožní reakce na ochranná očkování), protože triamcinolona­cetonid snižuje přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce. Výjimkou jsou právě zánětlivá onemocnění kůže napadená mikrobiální infekcí, která jsou uvedená v odstavci Indikace.
Přípravek není vhodný k ošetřování ran a vředů (např. bércové vředy), omrzlin a oznobenin, protože zpomaluje hojení. Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení. Pro používání přípravku v těhotenství a při kojení a dále také u dětí mladších než 3 roky musí být závažné důvody.

Nežádoucí účinky

Triamcionolon E Léčiva mast nemá obvykle žádné nežádoucí účinky. Mohou se však vyskytnout při přecitlivělosti (alergii) Vašeho organismu na některou jeho složku (zejména na lanolin) nebo při déle trvající nepřetržité a nekontrolované léčbě, popřípadě při značném rozsahu ošetřovaných chorobných ploch a nesprávném způsobu použití. Abnormální reaktivita se projevuje jako zhoršení průběhu nemoci místo očekávaného zlepšení po použití přípravku.
Léčení trvající déle než týden zvyšuje vnímavost ošetřovaných okrsků kůže k různým infekcím. Působením triamcinolona­cetonidu však mohou být příznaky přidružené kožní infekce dlouho zastřené a komplikace se projeví jen prodloužením průběhu nemoci. Proto musí na výsledky léčení průběžně dohlížet lékař.
Dlouhodobé nepřetržité léčení mastí Triamcinolon E Léčiva tlumí mnoho biologických pochodů v kůži. Snižuje zejména přísun živin a narušuje schopnost přirozené obnovy (regenerace) kůže. Kůže se ztenčuje. Na místech vystavených dennímu světlu (obličej, krk, výstřih, ruce a předloktí) začnou vystupovat rozšířené žilky a bělavé tečky (prosvítající mazové žlázky), v podpaží, na vnitřních plochách stehen a podbřišku se mohou objevit pajizevky. Dojde-li k poruše přirozeného zbarvení (pigmentace), vznikají na kůži tmavší nebo světlejší skvrny.
Při ošetřování chorobných ploch přesahujících pětinu tělesného povrchu se triamcinolon vstřebává do krevního oběhu v takovém množství, které již může ovlivnit četné tělesné funkce. Proto je třeba informovat lékaře při každé návštěvě o jakýchkoliv celkových obtížích, které se vyskytly během léčby (např. nespavost, bolest hlavy, závratě, změny vidění, bolesti v břiše, svalech nebo kostech, otoky dolních končetin, bušení srdce, častější potřeba pití a močení). Lékař zhodnotí Vaše údaje, popřípadě zajistí další potřebná vyšetření a může upravit, změnit nebo přerušit léčbu.

Interakce

Při doporučeném dávkování nejsou známy.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Triamcinolon E Léčiva mast.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a děti starší než 3 roky si obvykle nanášejí mast Triamcinolon E Léčiva v tenké vrstvě pouze na postižená místa dvakrát až třikrát denně v časových odstupech nejméně 4 – 5 hodin, po výrazném zlepšení jednou denně.
Denní spotřeba masti nemá přesáhnout 10 g.
Doporučená délka léčby 1–2 týdny.
Na obličej lze použít jen vyjímečně, pod přísnou kontrolou ošetřujícího lékaře.
Ošetřená chorobná místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt lehkým, prodyšným obvazem.
Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také neprodyšný obvaz.

Další informace

Upozornění
Přípravek není vhodný k ošetřování plenkové dermatitidy.
Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami a nelze jím ošetřovat prsní bradavky kojících matek.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékařské ošetření.

Uchovávání
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, při teplotě 10 – 25o C, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20 g masti

Datum poslední revize
30.9.2009


top