Příbalové létáky pro:

Triasyn 2,5/2,5 mg

tablety s řízeným uvolňováním
ramiprilum, felodipinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co jsou přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg a k čemu se používají
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg užívat
 3. Jak se přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg užívají
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JSOU PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ

Charakteristika:
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg jsou složeny ze dvou léčivých látek: felodipinu a ramiprilu. Felodipin patří do skupiny léčiv označovaných jako blokátory vápníkového kanálu a ramipril do skupiny označované jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, nebo zkráceně ACE inhibitory.
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg se používají k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Pacienti s hypertenzí mají vyšší riziko, že jim onemocní srdce, ledviny nebo dostanou mozkovou mrtvici. Pravidelná léčba přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg vede ke snížení vysokého krevního tlaku a snížení rizika komplikací vznikajících v důsledku vysokého krevního tlaku.

Indikace:
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg jsou určeny k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipil, felodipin, jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg
 • jestliže jste měl(a) v minulosti náhle vzniklý otok rtu, očí, jazyka a krku (tzv. angioneurotic­ký edém)
 • pokud máte poruchu cév zásobujících krví ledviny, např. značné zúžení ledvinných cév, může podávání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg stav ještě zhoršit
 • pokud podstupujete dialýzu
 • jestliže trpíte akutním infarktem, centrální mozkovou příhodou, nemáte dostatečně léčené srdeční selhání nebo anginu pectoris
 • jestliže trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu ( AV blok II. nebo III. stupně)
 • jestliže jste těhotná a nebo kojíte
 • přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg by neměli užívat pacienti s velmi těžkým poškozením ledvin a jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg je zapotřebí

 • jestliže máte výrazně zvýšený krevní tlak, srdeční selhání nebo poruchu funkce ledvin či jater, budete pravděpodobně zváni k častějším kontrolám krevního tlaku a/nebo funkce ledvin
 • častější kontroly mohou být potřebné také při poruchách cévního zásobení mozku nebo srdce, pokud užíváte diuretika (zvyšují tvorbu moči) nebo jste ztratil(a) velký objem tekutin, např. při úporném zvracení, průjmech nebo nadměrném pocení
 • léčba přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg vyžaduje častější kontroly hladin draslíku v krvi, zvláště pokud máte poruchu funkce ledvin; mohou být kontrolovány i počty bílých krvinek
 • v průběhu léčby ACE inhibitory se může objevit suchý kašel, který odezní po vysazení léčby
 • užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg může vést k zesílení reakce na hmyzí jed (bodnutí vosy či včely)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg a jiných současně užívaných léků (některé z nich jsou uvedeny dále) se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se nejdříve s ošetřujícím lékařem.

Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg by neměly být podávány společně s následujícími látkami:
Draselné soli a kalium šetřící diuretika:ACEI mohou způsobit hyperkalémii, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital a rifampin, látky obsažené v třezalce tečkované, fungicidní azoly, makrolidová antibiotika, telithromycin a inhibitory HIV proteázy
Účinnost přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg může být zesílena při současném podávání: diuretik (léky zvyšující tvorbu moči), jiných antihypertenziv (snižují zvýšený krevní tlak) a leků, které snižují krevní tlak svým vedlejším účinkem, cimetidinu (používaný pro léčbu žaludečních a duodenálních vředů) erytromycinu (pro léčbu infekčních onemocnění)
V průběhu léčby přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nejezte grapefruit, nepijte grapefruitovou šťávu a alkoholické nápoje. Mohlo by tak dojít k zesílení účinku přípravku, včetně účinků nežádoucích.

Účinnost přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg může být snížena při současném podávání: kyseliny acetylsalicylové (Acylpyrin), ibuprofenu a jiných leků pro zmírnění zánětu a bolesti kloubů a svalů efedrinu (často se podává v nosních kapkách pro zlepšení průchodnosti nosu, zvýšení příjmu solí z potravy může rovněž zeslabit účinek přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg.

Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg mohou mít vliv na složení krve, pokud se užívá spolu s: allopurinolem (pro léčbu dny) imunosupresivy (užívané po transplantaci orgánů a při revmatoidní artritidě – vleklé onemocnění vedoucí k nehybnosti kloubů) glukokortikoidy (steroidní hormony) prokainamidem (pro léčbu nepravidelného srdečního rytmu) cytostatiky (pro léčbu nádorů).

Při současném užívání přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg a léků s obsahem lithia (užívá se k léčbě depresí) se může zvyšovat obsah lithia v krvi.
Při současném užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg a přípravků s obsahem draselných solí nebo diuretik (zvyšují tvorbu moči) jako je amilorid, spironolakton a triamteren se může zvyšovat obsah draslíku v krvi. Stejný účinek se může dostavit při společném podávání s heparinem (proti srážlivosti krve). Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg mohou zvyšovat účinek insulinu a dalších léčiv užívaných pro léčbu cukrovky (např. glibenklamid).
Felodipin může zvyšovat koncentraci takrolimu. Pokud se podávají současně, koncentrace takrolimu v krvi by měla být sledována. Může být nutné upravit dávkování takrolimu.
Pokud se účastníte desenzibilizační léčby (snižování neúměrné reaktivity organismu), např. před pylovou sezónou nebo kvůli neúměrným reakcím na štípnutí hmyzu, a současně užíváte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg, může být riziko náhlé alergické reakce zvýšeno.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg s jídlem a pitím
Tablety s řízeným uvolňováním spolkněte celé a zapijte je dostatečně vodou nebo jinou tekutinou. Tablety s řízeným uvolňováním nedělte, nedrťte ani nekousejte. Můžete je užívat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nesmíte užívat, pokud jste těhotná a nebo kojíte. Užívaní přípravku může být škodlivé pro plod i kojence. Pokud otěhotníte v průběhu užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg, nebo si nejste jistá, zda nejste těhotná, přerušte užívání přípravku a oznamte to ihned ošetřujícímu lékaři.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zvláště na počátku léčby nebo při zvýšení dávky přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg můžete pociťovat závratě nebo únavu v důsledku snížení krevního tlaku. Tyto účinky snižují Vaši schopnost se plně koncentrovat a přiměřeně reagovat a představují riziko při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku Triasyn 2,5/2,5mg a Triasyn 5/5mg
Přípravek obsahuje laktosu.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG UŽÍVAJÍ

Vždy užívejte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování přípravku přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg vždy určí lékař. Obvyklá počáteční dávka je Triasyn 2,5/2,5 mg jednou denně. Po určité době může lékař dávku zvýšit. Maximální denní dávka jsou 2 tablety přípravku Triasyn 5/5 mg.
Pokud užíváte diuretika (zvyšují tvorbu moči), může lékař před zahájením léčby přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg snížit jejich dávku nebo podávání dočasně zcela přerušit.

Jestliže jste užil(a) více přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Předávkování může vyvolat závažné zdravotní obtíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Pokud si zapomenete vzít svoji pravidelnou dávku přípravku a zjistíte to ještě týž den, užijte svoji pravidelnou dávku okamžitě. Následující den pokračujte podle pravidelného dávkového režimu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, můžou mít i přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina pacientů snáší přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg velmi dobře.

Srdce a cévy
Většina uvedených nežádoucích účinků je důsledkem přílišného či náhlého poklesu krevního tlaku. Někteří vnímaví pacienti mohou pociťovat nežádoucí účinky i při obvyklém průběhu poklesu krevního tlaku.
Často se objevuji bušení srdce, bolest hlavy, zrudnuti v obličeji, otoky kotníků a nohou. Občas zrychlený tep, závratě, poruchy rovnováhy, zvonění v uších a únava.
Vzácně nepravidelný tep, nervozita, depresivní nálada, neklid, nesnadné usínání, třes, zmatenost, úzkost, poruchy vidění (např. neostré vidění), bolest na hrudníku, srdeční infarkt, zblednutí a mozková mrtvice.

Dýchání
Často se může objevit suchý kašel.
Vzácně otok nosní sliznice, zánět vedlejších nosních dutin, zánět průdušek, křeč svalstva průdušek projevující se obtížným výdechem.

Ledviny, minerální a vodní rovnováha v organismu
Občas mírné zhoršení funkce ledvin, zvláště pokud současně užíváte diuretika (léky zvyšující tvorbu moči).
Vzácně zvýšení hladin draslíku v krvi.

Kůže, alergické reakce
Alergické reakce, např. na štípnutí hmyzu mohou být při užívání přípravku častější a vážnější. Občas se může objevit svědění, kopřivka, vyrážka podobná planým neštovicím nebo jiný typ vyrážky, otok rtů, očí, kůže a sliznic (angioneurotický edém).
Vzácně se může objevit výrazný otok jazyka a krku doprovázený dýchacími obtížemi (angioneurotický edém) a jiné typy alergických reakcí, např. kožní a dýchací reakce nebo značný náhlý pokles krevního tlaku (anafylaktická reakce). Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, je třeba přerušit léčbu a okamžitě vyhledat lékaře.

Trávící systém
Občas se může objevit nucení na zvracení a vzestup hodnot jaterních enzymů a bilirubinu v krvi. Při překročení určité hladiny v krvi způsobuje bilirubin charakteristické žluté zbarvení kůže a očního bělma (žloutenka). Vzácně se může objevit pocit sucha v ústech, zánět jazyka, dutiny ústní a jiných částí trávící soustavy, podrážděný žaludek, zácpa, průjem, zvracení, bolesti břicha a zduření dásní. Při bolestech břicha vyhledejte lékaře a informujte jej, že užíváte přípravek Triasyn. Vzácně se tak může projevit alergická reakce na přípravek. Zduření dásní lze účinně bránit pečlivou ústní hygienou.

Krev
Vzácně může dojit k mírnému snížení počtu červených a bílých krvinek, krevních destiček a obsahu krevního barviva (hemoglobinu).
Typickými příznaky těchto komplikací mohou být horečka, bolest v krku, zanícené vřídky v ústech, krku, konečníku a v oblasti pohlavních orgánů, bledost, únava nebo sklon ke vzniku modřin a ke krvácení. V případě těchto nežádoucích účinků přerušte léčbu a vyhledejte lékaře.

Jiné nežádoucí účinky
Občas se může objevit pocit bodání v očích. Vzácně impotence, ztráta sexuální potřeby, částečná nebo úplná ztráta chuti k jídlu, neobvykla chuť (např. příchuť kovu), svalové křeče.

Velmi vzácně vaskulitida (zánět malých cév), která se projevuje jako kožní vyrážka, někdy doprovázená bolestí kloubů a selháním ledvin, dále pocit brnění nebo píchání (parestézie), bolest svalů a kloubů, horečka. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg obsahují

 • Léčivými látkami jsou felodipinum 2,5 mg a ramiprilum 2,5 mg, resp. felodipinum 5,0 mg a ramiprilum 5,0 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.
 • Pomocnými látkami jsou hyprolosa, hypromelosa, laktosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, hydrogenricino­makrogol 2000, propyl-gallát, hlinitokřemičitan sodný, natrium-stearyl-fumarát, žlutý a červenohnědý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), tvrdý parafin.

Jak přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg vypadají a co obsahuje toto balení
Triasyn 2,5/2,5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety s řízeným uvolňováním meruňkové barvy, na jedné straně vyraženo H nad OD a na druhé 2.5.
Triasyn 5/5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety řízeným uvolňováním červenohnědé barvy, na jedné straně vyraženo H nad OE a na druhé 5.
Velikost balení: 30 tablet s řízeným uvolňováním v jednom balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
30.4.2013

Triasyn 5/5 mg

tablety s řízeným uvolňováním
ramiprilum, felodipinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co jsou přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg a k čemu se používají
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg užívat
 3. Jak se přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg užívají
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JSOU PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ

Charakteristika:
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg jsou složeny ze dvou léčivých látek: felodipinu a ramiprilu. Felodipin patří do skupiny léčiv označovaných jako blokátory vápníkového kanálu a ramipril do skupiny označované jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, nebo zkráceně ACE inhibitory.
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg se používají k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Pacienti s hypertenzí mají vyšší riziko, že jim onemocní srdce, ledviny nebo dostanou mozkovou mrtvici. Pravidelná léčba přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg vede ke snížení vysokého krevního tlaku a snížení rizika komplikací vznikajících v důsledku vysokého krevního tlaku.

Indikace:
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg jsou určeny k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipil, felodipin, jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg
 • jestliže jste měl(a) v minulosti náhle vzniklý otok rtu, očí, jazyka a krku (tzv. angioneurotic­ký edém)
 • pokud máte poruchu cév zásobujících krví ledviny, např. značné zúžení ledvinných cév, může podávání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg stav ještě zhoršit
 • pokud podstupujete dialýzu
 • jestliže trpíte akutním infarktem, centrální mozkovou příhodou, nemáte dostatečně léčené srdeční selhání nebo anginu pectoris
 • jestliže trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu ( AV blok II. nebo III. stupně)
 • jestliže jste těhotná a nebo kojíte
 • přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg by neměli užívat pacienti s velmi těžkým poškozením ledvin a jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg je zapotřebí

 • jestliže máte výrazně zvýšený krevní tlak, srdeční selhání nebo poruchu funkce ledvin či jater, budete pravděpodobně zváni k častějším kontrolám krevního tlaku a/nebo funkce ledvin
 • častější kontroly mohou být potřebné také při poruchách cévního zásobení mozku nebo srdce, pokud užíváte diuretika (zvyšují tvorbu moči) nebo jste ztratil(a) velký objem tekutin, např. při úporném zvracení, průjmech nebo nadměrném pocení
 • léčba přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg vyžaduje častější kontroly hladin draslíku v krvi, zvláště pokud máte poruchu funkce ledvin; mohou být kontrolovány i počty bílých krvinek
 • v průběhu léčby ACE inhibitory se může objevit suchý kašel, který odezní po vysazení léčby
 • užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg může vést k zesílení reakce na hmyzí jed (bodnutí vosy či včely)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg a jiných současně užívaných léků (některé z nich jsou uvedeny dále) se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se nejdříve s ošetřujícím lékařem.

Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg by neměly být podávány společně s následujícími látkami:
Draselné soli a kalium šetřící diuretika:ACEI mohou způsobit hyperkalémii, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital a rifampin, látky obsažené v třezalce tečkované, fungicidní azoly, makrolidová antibiotika, telithromycin a inhibitory HIV proteázy
Účinnost přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg může být zesílena při současném podávání: diuretik (léky zvyšující tvorbu moči), jiných antihypertenziv (snižují zvýšený krevní tlak) a leků, které snižují krevní tlak svým vedlejším účinkem, cimetidinu (používaný pro léčbu žaludečních a duodenálních vředů) erytromycinu (pro léčbu infekčních onemocnění)
V průběhu léčby přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nejezte grapefruit, nepijte grapefruitovou šťávu a alkoholické nápoje. Mohlo by tak dojít k zesílení účinku přípravku, včetně účinků nežádoucích.

Účinnost přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg může být snížena při současném podávání: kyseliny acetylsalicylové (Acylpyrin), ibuprofenu a jiných leků pro zmírnění zánětu a bolesti kloubů a svalů efedrinu (často se podává v nosních kapkách pro zlepšení průchodnosti nosu, zvýšení příjmu solí z potravy může rovněž zeslabit účinek přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg.

Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg mohou mít vliv na složení krve, pokud se užívá spolu s: allopurinolem (pro léčbu dny) imunosupresivy (užívané po transplantaci orgánů a při revmatoidní artritidě – vleklé onemocnění vedoucí k nehybnosti kloubů) glukokortikoidy (steroidní hormony) prokainamidem (pro léčbu nepravidelného srdečního rytmu) cytostatiky (pro léčbu nádorů).

Při současném užívání přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg a léků s obsahem lithia (užívá se k léčbě depresí) se může zvyšovat obsah lithia v krvi.
Při současném užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg a přípravků s obsahem draselných solí nebo diuretik (zvyšují tvorbu moči) jako je amilorid, spironolakton a triamteren se může zvyšovat obsah draslíku v krvi. Stejný účinek se může dostavit při společném podávání s heparinem (proti srážlivosti krve). Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg mohou zvyšovat účinek insulinu a dalších léčiv užívaných pro léčbu cukrovky (např. glibenklamid).
Felodipin může zvyšovat koncentraci takrolimu. Pokud se podávají současně, koncentrace takrolimu v krvi by měla být sledována. Může být nutné upravit dávkování takrolimu.
Pokud se účastníte desenzibilizační léčby (snižování neúměrné reaktivity organismu), např. před pylovou sezónou nebo kvůli neúměrným reakcím na štípnutí hmyzu, a současně užíváte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg, může být riziko náhlé alergické reakce zvýšeno.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg s jídlem a pitím
Tablety s řízeným uvolňováním spolkněte celé a zapijte je dostatečně vodou nebo jinou tekutinou. Tablety s řízeným uvolňováním nedělte, nedrťte ani nekousejte. Můžete je užívat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nesmíte užívat, pokud jste těhotná a nebo kojíte. Užívaní přípravku může být škodlivé pro plod i kojence. Pokud otěhotníte v průběhu užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg, nebo si nejste jistá, zda nejste těhotná, přerušte užívání přípravku a oznamte to ihned ošetřujícímu lékaři.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zvláště na počátku léčby nebo při zvýšení dávky přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg můžete pociťovat závratě nebo únavu v důsledku snížení krevního tlaku. Tyto účinky snižují Vaši schopnost se plně koncentrovat a přiměřeně reagovat a představují riziko při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku Triasyn 2,5/2,5mg a Triasyn 5/5mg
Přípravek obsahuje laktosu.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG UŽÍVAJÍ

Vždy užívejte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování přípravku přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg vždy určí lékař. Obvyklá počáteční dávka je Triasyn 2,5/2,5 mg jednou denně. Po určité době může lékař dávku zvýšit. Maximální denní dávka jsou 2 tablety přípravku Triasyn 5/5 mg.
Pokud užíváte diuretika (zvyšují tvorbu moči), může lékař před zahájením léčby přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg snížit jejich dávku nebo podávání dočasně zcela přerušit.

Jestliže jste užil(a) více přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Předávkování může vyvolat závažné zdravotní obtíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Pokud si zapomenete vzít svoji pravidelnou dávku přípravku a zjistíte to ještě týž den, užijte svoji pravidelnou dávku okamžitě. Následující den pokračujte podle pravidelného dávkového režimu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, můžou mít i přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina pacientů snáší přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg velmi dobře.

Srdce a cévy
Většina uvedených nežádoucích účinků je důsledkem přílišného či náhlého poklesu krevního tlaku. Někteří vnímaví pacienti mohou pociťovat nežádoucí účinky i při obvyklém průběhu poklesu krevního tlaku.
Často se objevuji bušení srdce, bolest hlavy, zrudnuti v obličeji, otoky kotníků a nohou. Občas zrychlený tep, závratě, poruchy rovnováhy, zvonění v uších a únava.
Vzácně nepravidelný tep, nervozita, depresivní nálada, neklid, nesnadné usínání, třes, zmatenost, úzkost, poruchy vidění (např. neostré vidění), bolest na hrudníku, srdeční infarkt, zblednutí a mozková mrtvice.

Dýchání
Často se může objevit suchý kašel.
Vzácně otok nosní sliznice, zánět vedlejších nosních dutin, zánět průdušek, křeč svalstva průdušek projevující se obtížným výdechem.

Ledviny, minerální a vodní rovnováha v organismu
Občas mírné zhoršení funkce ledvin, zvláště pokud současně užíváte diuretika (léky zvyšující tvorbu moči).
Vzácně zvýšení hladin draslíku v krvi.

Kůže, alergické reakce
Alergické reakce, např. na štípnutí hmyzu mohou být při užívání přípravku častější a vážnější. Občas se může objevit svědění, kopřivka, vyrážka podobná planým neštovicím nebo jiný typ vyrážky, otok rtů, očí, kůže a sliznic (angioneurotický edém).
Vzácně se může objevit výrazný otok jazyka a krku doprovázený dýchacími obtížemi (angioneurotický edém) a jiné typy alergických reakcí, např. kožní a dýchací reakce nebo značný náhlý pokles krevního tlaku (anafylaktická reakce). Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, je třeba přerušit léčbu a okamžitě vyhledat lékaře.

Trávící systém
Občas se může objevit nucení na zvracení a vzestup hodnot jaterních enzymů a bilirubinu v krvi. Při překročení určité hladiny v krvi způsobuje bilirubin charakteristické žluté zbarvení kůže a očního bělma (žloutenka). Vzácně se může objevit pocit sucha v ústech, zánět jazyka, dutiny ústní a jiných částí trávící soustavy, podrážděný žaludek, zácpa, průjem, zvracení, bolesti břicha a zduření dásní. Při bolestech břicha vyhledejte lékaře a informujte jej, že užíváte přípravek Triasyn. Vzácně se tak může projevit alergická reakce na přípravek. Zduření dásní lze účinně bránit pečlivou ústní hygienou.

Krev
Vzácně může dojit k mírnému snížení počtu červených a bílých krvinek, krevních destiček a obsahu krevního barviva (hemoglobinu).
Typickými příznaky těchto komplikací mohou být horečka, bolest v krku, zanícené vřídky v ústech, krku, konečníku a v oblasti pohlavních orgánů, bledost, únava nebo sklon ke vzniku modřin a ke krvácení. V případě těchto nežádoucích účinků přerušte léčbu a vyhledejte lékaře.

Jiné nežádoucí účinky
Občas se může objevit pocit bodání v očích. Vzácně impotence, ztráta sexuální potřeby, částečná nebo úplná ztráta chuti k jídlu, neobvykla chuť (např. příchuť kovu), svalové křeče.

Velmi vzácně vaskulitida (zánět malých cév), která se projevuje jako kožní vyrážka, někdy doprovázená bolestí kloubů a selháním ledvin, dále pocit brnění nebo píchání (parestézie), bolest svalů a kloubů, horečka. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg obsahují

 • Léčivými látkami jsou felodipinum 2,5 mg a ramiprilum 2,5 mg, resp. felodipinum 5,0 mg a ramiprilum 5,0 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.
 • Pomocnými látkami jsou hyprolosa, hypromelosa, laktosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, hydrogenricino­makrogol 2000, propyl-gallát, hlinitokřemičitan sodný, natrium-stearyl-fumarát, žlutý a červenohnědý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), tvrdý parafin.

Jak přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg vypadají a co obsahuje toto balení
Triasyn 2,5/2,5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety s řízeným uvolňováním meruňkové barvy, na jedné straně vyraženo H nad OD a na druhé 2.5.
Triasyn 5/5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety řízeným uvolňováním červenohnědé barvy, na jedné straně vyraženo H nad OE a na druhé 5.
Velikost balení: 30 tablet s řízeným uvolňováním v jednom balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
30.4.2013


top