Valproat Chrono Sandoz 500 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním
natrii valproas / acidum valproicum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek Valproat Chrono Sandoz a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Valproat Chrono Sandoz užívat
  3. Jak se přípravek Valproat Chrono Sandoz užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Uchovávání přípravku Valproat Chrono Sandoz
  6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VALPROAT CHRONO SANDOZ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Valproat Chrono Sandoz je léčivý přípravek k léčbě epilepsie a mánie.
Přípravek Valproat Chrono Sandoz se používá u určitých forem epilepsie, jako jsou: určité formy krátkodobého bezvědomí v důsledku poruchy mozku (petit mal) náhlý svalový stah (myoklonie) rytmické záchvaty svalových stahů doprovázené svalovým napětím (grand mal) kombinované formy výše uvedených poruch záchvaty, při kterých dochází ke ztrátě svalového napětí (atonie).
Přípravek Valproat Chrono Sandoz lze rovněž užívat u epilepsie, která nereaguje dostatečně na jiná antiepileptika, jako například: epilepsie, která není doprovázena pohyby nebo svalovým napětím epilepsie se symptomy ovlivňujícími smyslové vnímání, stejně jako se symptomy vzniklými v souvislosti s vědomými pohyby.
Přípravek Valproat Chrono Sandoz se může užívat samostatně i v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě epilepsie.Přípravek Valproat Chrono Sandoz se užívá k léčbě mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušený(á), rozjařený(á), neklidný(á), nadšený(á) anebo hyperaktivní. Mánie nastává při onemocnění zvaném „bipolární porucha“. Přípravek ValproatChrono Sandoz se může užívat, pokud není možné užívat lithium.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VALPROAT CHRONO SANDOZ UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Valproat Chrono Sandoz jestliže jste přecitlivělý(á), alergický(á) na valproát sodný a/nebo kyselinu valproovou nebo na kteroukoliv další složku tablet jestliže máte poruchu funkce jater nebo slinivky jestliže se u vás nebo u kohokoli v rodině vyskytla těžká porucha jater, zejména v souvislosti s užíváním léků jestliže máte onemocnění způsobené poruchou červeného krevního barviva (porfyrie) jestliže jste náchylný(á) ke krvácení.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Valproat Chrono Sandoz je zapotřebí jestliže musíte podstoupit chirurgický nebo dentální výkon a v případech spontánní tvorby modřin a krvácení (viz “Možné nežádoucí účinky”), by Vám měl Váš lékař monitorovat krevní obraz pokud se přípravek Valproat Chrono Sandoz podává kojencům a dětem do tří let s těžkou formou epilepsie (zejména v případě anomálií mozku, mentální retardace, některých genetických a/nebo známých metabolických poruch); během prvních 6 měsíců léčby existuje zvýšené riziko jaterních intoxikací, zejména u malých dětí. Riziko jaterních intoxikací je vyšší zejména při léčbě v kombinaci s jinými antiepileptiky jestliže se u Vás při léčbě přípravkem Valproat Chrono Sandoz objevily potíže, jako je tělesná nebo duševní slabost, ztráta chuti k jídlu (anorexie), apatie, ospalost, opakované zvracení, bolest břicha, návrat nebo zhoršení záchvatů/křečí a/nebo prodloužení doby krvácení, ihned se obraťte na ošetřujícího lékaře. Příčinou může být zánět jater nebo slinivky nebo zvýšené množství amoniaku v krvi. Pacienti, u kterých existuje podezření na metabolické poruchy, zejména na poruchy enzymů močovinového cyklu, se proto musí před zahájením léčby podrobit vyšetření metabolismu, které provede ošetřující lékař pokud máte sníženou funkci ledvin; v takovém případě může být nutné, aby Vám lékař snížil dávku přípravku, aby se dosáhlo snížení množství kyseliny valproové v krvi jestliže trpíte „poruchou močovinového cyklu“, při které se v těle vytváří nadměrné množství amoniaku jestliže máte zánětlivá onemocnění kůže a/nebo vnitřních orgánů (SLE; systémový lupus erythematosus); tato porucha může být vyvolána přípravkem Valproat Chrono Sandoz nebo se může zhoršit v průběhu léčby jestliže pozorujete zvýšení tělesné hmotnosti, zejména na počátku léčby. Tento účinek může souviset se zvýšením chuti k jídlu (viz “Možné nežádoucí účinky”). Je třeba monitorovat tělesnou hmotnost a omezit přírůstek hmotnosti na minimum jestliže máte v anamnéze poruchu kostní dřeně.
U malého počtu pacientů léčených antiepileptiky jako je valproát se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Poznámka:
Nestrávená část tablety Valproat Chrono Sandoz se může objevit ve stolici.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vás jakákoli z těchto okolností týká nebo týkala kdykoli v minulosti.

Děti a dospívající
Děti a dospívající mladší 18 let:
Přípravek Valproat Chrono Sandoz by neměl být používan k léčbě mánie u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Valproat Chrono Sandoz a další léčivé přípravky mohou vzájemně ovlivňovat své účinky včetně účinků nežádoucích. Proto může být nezbytné upravit dávkování. Kromě jiných léčivých přípravků se to týká těchto přípravků: antipsychotická léčiva, inhibitory MAO, antidepresiva a benzodiazepiny (léčiva používaná u psychiatrických onemocnění); Valproat Chrono Sandoz může zvýšit účinek těchto léčivých přípravků. fenobarbital (léčivo proti epilepsii); koncentrace fenobarbitalu v krvi se může zvýšit (zejména u dětí). primidon (léčivo proti epilepsii); koncentrace primidonu se může zvýšit, což může zvýšit výskyt nežádoucích účinků (jako je demence). Tento účinek vymizí při dlouhodobém užívání. fenytoin (lěčivo proti epilepsii); koncentrace nevázané formy fenytoinu v krvi může růst spolu s případnými příznaky předávkování. To může nastat zejména u dětí při současném podání klonazepamu (léčivo proti epilepsii) a kyseliny valproové. karbamazepin (léčivo proti epilepsii a psychiatrickým onemocněním); toxické účinky karbamazepinu mohou být zvýšeny při současném podávání přípravku Valproat Chrono Sandoz. lamotrigin (léčivo proti epilepsii); tato kombinace může zvýšit riziko (závažných) kožních reakcí, zejména u dětí, kyselina valproová může zpomalitsnížit metabolismus lamotriginu. topiramát (léčivo proti epilepsii) zidovudin (léčivo proti infekci HIV); kyselina valproová může zvýšit koncentrace zidovudinu v krvi. jiná léčiva proti záchvatům (antiepileptika, jako je fenytoin, fenobarbital a karbamazepin); koncentrace kyseliny valproové v krvi může být snížena. rifampicin (léčivo proti bakteriálním infekcím), může dojít ke snížení koncentrace kyseliny valproové v krvi. felbamát (léčivo proti epilepsii); koncentrace kyseliny valproové a felbamátu v krvi může být zvýšena. meflochin (přípravek pro léčbu a prevenci malárie); při současném užívání přípravku Valproat Chrono Sandoz se mohou vyskytnout epileptické záchvaty. léčivé přípravky inhibující některé jaterní enzymy (jako je cimetidin, erythromycin nebo fluoxetin); koncentrace kyseliny valproové v krvi může být zvýšena. karbapenemová antibiotika (léčiva proti zánětlivým onemocněním). Kombinace kyseliny valproové a karbapenemů nesmí být podávána, neboť by mohlo dojít ke snížení účinku valproátu sodného. acetylsalicylová kyselina (léčivo proti srážení krve a proti bolesti); kyselina valproová může zvýšit účinek tohoto léčiva. Současné užívání těchto léků u dětí mladších než 3 roky se nedoporučuje z důvodu nebezpečí jaterní intoxikace. valproát a látky jako je acetylsalicylová kyselina; koncentrace valproátu v krvi může být zvýšena. cholestyramin (léčivo snižující hladinu cholesterolu); vstřebávání valproátu může být sníženo.
Klonazepam (léčivo proti epilepsii); během současné léčby kyselinou valproovou a klonazepamem se u pacientů s předchozí diagnózou záchvatů typu absence (krátká ztráta vědomí, která není doprovázena pádem) vyskytují stavy absence. alkohol; Valproát může zesilovat účinky alkoholu.
Informujte prosím svého lékaře, pokud v průběhu léčby valproátem potřebujete užít kodein.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Valproat Chrono Sandoz s jídlem a pitím
Jídlo: Tablety lze užívat 1 hodinu před jídlem nebo během jídla, vždy však stejným způsobem a je třeba je zapít čistou vodou (bez bublinek). Zdá se, že potrava nemá významnější vliv na vstřebávání tohoto přípravku. Alkohol: Přípravek Valproat Chrono Sandoz se nedoporučuje kombinovat s alkoholem, protože se mohou vyprovokovat záchvaty a zesílit účinky alkoholu.

Těhotenství a kojení
Těhotenství:
Ženy, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění se musí před zahájením léčby přípravkem Valproat Chrono Sandoz poradit se specialistou. Existují důkazy, že účinná látka může mít škodlivé účinky na plod, zejména v prvních třech měsících těhotenství. Stejně jako u většiny jiných léků proti epilepsii, i u tohoto léčivého přípravku se v pokusech na zvířatech prokázaly škodlivé účinky. U těhotných žen, které užívají léčivé přípravky proti epilepsii, existuje vyšší riziko vrozených anomálií u dětí. Po podávání valproátu sodného těhotným ženám může dojít k narození dítěte s rozštěpem páteře nebo s anomáliemi postihujícími obličej. U žen, které trpí epilepsií a chtějí otěhotnět, je třeba pečlivě vyhodnotit riziko pokračování v léčbě nebo přerušení léčby. Pokud si přejete otěhotnět, je nutno předem se poradit s ošetřujícím lékařem.
Některé malformace, jako je spina bifida (rozštěp páteře) lze zjistit v prvních měsících těhotenství pomocí amniocentézy.
U novorozenců matek užívajících valproát sodný během těhotenství byly zaznamenány velmi vzácné případy poruchy srážení krve. U novorozenců je proto třeba vyšetřit srážlivost krve (na základě odběru malého množství krve).
Jelstliže jste těhotná nebo žena v plodném věku, neměla byste tento přípravek užívat k léčbě mánie, pokud to výslovně nedoporučí Váš lékař. Jestliže jste žena v plodném věku, musíte během léčby používat účinnou antikoncepci.

Kojení:
Valproát sodný se vylučuje v nízkých koncentracích do mateřského mléka. Pokud si přejete kojit, je třeba pečlivě vyhodnotit riziko a možné přínosy kojení. Můžete kojit za předpokladu, že budete kontrolovat, zda se u kojence nevyskytují nežádoucí účinky (jako je ospalost, obtížné sání mléka, zvracení, drobná krvácení do kůže).
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Valproat Chrono Sandoz může vyvolat nežádoucí účinky, jako je únava, závrať a ospalost, které mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost reagovat. Tuto skutečnost musíte vzít v úvahu při řízení a obsluze strojů.
Epilepsie sama o sobě je rovněž důvodem pro opatrnost při provádění těchto činností, zejména v případě, že nemáte dlouhé období bez záchvatů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Valproat Chrono Sandoz
Valproat Chrono Sandoz 300 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Tento léčivý přípravek obsahuje 28 mg sodíku v jedné tabletě. Tuto skutečnost musíte vzít v úvahu, pokud máte předepsanou dietu se sníženým obsahem sodíku.
Valproat Chrono Sandoz 500 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním
Tento léčivý přípravek obsahuje 47 mg sodíku v jedné tabletě. Tuto skutečnost musíte vzít v úvahu, pokud máte předepsanou dietu se sníženým obsahem sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VALPROAT CHRONO SANDOZ UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Valproat Chrono Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety nebo půlky tablet zapijte sklenicí čisté vody (bez bublinek). V případě, že se na začátku nebo během léčby vyskytnou zažívací obtíže, měly by se tablety užívat s jídlem nebo po jídle.
Tablety přípravku Valproat Chrono Sandoz lze rozpůlit.
Váš lékař Vám předepsal, jakou dávku přípravku Valproat Chrono Sandoz musíte užívat. Obvykle Vám na začátku předepíše nízkou dávku přípravku Valproat Chrono Sandoz a dávku bude pomalu zvyšovat až do dosažení dávky, která je pro Vás nejlepší. Obecná obvyklá dávka je:
Epilepsie

Dospělí a děti
Počáteční dávka: 10–15 mg valproátu sodného/kg tělesné hmotnosti a den se podává rozdělená do dvou nebo více dílčích dávek. (Například: Pacient o hmotnosti 75 kg, kterému byla předepsána dávka 10 mg [miligramů] na kg [kilogram] tělesné hmotnosti denně musí užívat 2 ½ tablety přípravku Valproat Chrono Sandoz 300 mg denně.)
Pokud je to nutné, lékař dávku zvyšuje v týdenních intervalech o 5–10 mg valproátu sodného/kg tělesné hmotnosti a den až do dosažení požadovaného léčebného účinku.
Udržovací dávka: obvykle 20–30 mg valproátu sodného/kg tělesné hmotnosti a den.
Dospělí: 9–35 mg valproátu sodného/kg tělesné hmotnosti a den
Děti: 15–60 mg valproátu sodného/kg tělesné hmotnosti a den.
Optimální denní udržovací dávka se obvykle podává rozdělená do 1 až 2 dílčích dávek během jídla.
Nejvyšší denní dávku 60 mg valproátu sodného na kg tělesné hmotnosti a den nelze překročit.
Optimální denní udržovací dávka se obvykle podává rozdělená do 1 až 2 dílčích dávek během jídla.
Děti o tělesné hmotnosti nižší než 20 kg
U této skupiny pacientů je třeba použít jiný přípravek s obsahem valproátu, protože je třeba titrovat dávku.

Mánie
Denní dávka by měla být stanovena individuálně a kontrolována Vašim lékařem.

Počáteční dávka
Doporučená počáteční denní dávka je 750 mg,

Obvyklá denní dávka
Doporučená denní dávka se obvykle nachází mezi 1000 mg a 2000 mg.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Valproat Chrono Sandoz je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Délka léčby
Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho musíte přípravek Valproat Chrono Sandoz užívat. Neukončujte léčbu předčasně, protože by mohlo dojít k znovuobjevení potíží.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Valproat Chrono Sandoz, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Valproat Chrono Sandoz, než jste měl(a), okamžitě vyhledejte lékaře nebo lékárníka. Mezi příznaky předávkování patří: bezvědomí se zvýšeným svalovým napětím, potlačení reflexů, zúžení zorniček (mióza), zmatenost, ospalost, metabolická acidóza, zvýšení hladiny sodíku v krvi a zhoršení dýchání nebo srdeční činnosti.
Dále vysoké dávky přípravku vyvolávají jak u dospělých, tak u dětí neurologické poruchy, jako je zvýšená tendence k záchvatům a změny chování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Valproat Chrono Sandoz
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Valproat Chrono Sandoz, užijte tuto vynechanou dávku, pokud se již neblíží doba další dávky. V takovém případě zachovejte normální dávkovací schéma. Jestliže přestanete užívat přípravek Valproat Chrono Sandoz
Za žádných okolností nepřerušujte léčbu přípravkem Valproat Chrono Sandoz bez porady s lékařem.
Jestliže máte jakékoli další otázky o používání tohoto léčivého přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Valproat Chrono Sandoz nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého pacienta.
Nežádoucí účinky jsou seřazeny níže podle frekvence jejich výskytu. Ta je definována takto:
Velmi časté (>1/10)
Časté (>1/100, <1/10)
Méně časté (>1/1000, <1/100)
Vzácné (>1/10 000, <1/1000)
Velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášení
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Poruchy krve a lymfatického systému změny krevního obrazu v důsledku dočasného útlumu kostní dřeně časté: změny krevního obrazu (nedostatek krevních destiček) doprovázené tvorbou modřin a tendencí ke krvácení (trombocytopenie). Krvácení.
Útlum kostní dřeně vede v méně častých případech k závažným změnám krevního obrazu, jako například: velmi vzácné: velmi těžké změny krevního obrazu (nedostatek bílých krvinek) doprovázené náhlými vysokými teplotami, velkými bolestmi v krku a puchýři v ústech (agranulocytóza) velmi vzácné: anemie velmi vzácné: snížení počtu všech krevních buněk (pancytopenie) velmi vzácné: zvýšení počtu bílých krvinek (lymfocytóza) velmi vzácné: prodloužení doby krvácení následkem poruchy srážení krve a/nebo určitých poruch krevních destiček (nedostatek faktoru VIII/Von Willebrandova faktoru) vzácné: snížení koncentrace proteinů (fibrinogenu) v krvi, hyponatrémie (nedostatek sodíku v krvi)
Poruchy reprodukčního systému a prsu
časté: nepravidelná menstruace
vzácné: nepřítomnost menstruace, polycystické vaječníky, zvýšené hladiny testosteronu
velmi vzácné: zvětšení prsní žlázy u mužů

Poruchy nervového systému
časté: třes rukou bolest hlavy rozespalost ospalost apatie poruchy koordinace (ataxie), např. chůze jako při opilosti parestézie
méně časté: hyperaktivita podrážděnost příhody spojené s výskytem křečí zmatenost porucha vědomí (stupor) nebo nadměrná ospalost (letargie), vedoucí k dočasnému bezvědomí (encefalopatie)
vzácné: oční záchvěvy, nekontrolované rychlé pohyby očí (nystagmus) závrať
velmi vzácné: dočasné zhoršení mentálních funkcí související s dočasným svraštěním mozku byla hlášena dočasná Parkinsonova nemoc (svalový třes, zhoršené pohyby, tzv. maskoidní obličej – omezená mimika, atd.) halucinace agresivní chování
není známo: sedace (útlum), extrapyramidová porucha

Gastrointestinální poruchy
méně časté: nevolnost, zvracení, zvýšená tvorba slin, gastrointestinální poruchy (jako je bolest břicha, průjem, přechodného rázu, na počátku léčby)
vzácné: zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Poruchy jater a žlučových cest (hepatobiliární poruchy)
méně časté:
Zvláště v prvních šesti měsících léčby se může objevit porucha jater, někdy doprovázená zvýšeným množstvím amoniaku v krvi (zápach amoniaku lze identifikovat v moči) a ospalost. Zejména u dětí může být porucha jater velmi těžká a případně smrtelná (viz také “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Valproat Chrono Sandoz je zapotřebí”).

Poruchy kůže a podkoží
časté: přechodná ztráta vlasů (častá)
vzácné: zesvětlení barvy vlasů zánět kožních cév kožní reakce, jako je vyrážka (exantémová vyrážka) kožní vyrážka s červenými nepravidelnými skvrnami (erythema (exudativum) multiforme)
velmi vzácné: těžké, akutní reakce z přecitlivělosti doprovázené horečkou a puchýři na kůži/odlupování kůže (toxická epidermální nekrolýza) těžká reakce přecitlivělosti s (vysokou) horečkou, červené skvrny na kůži, bolest kloubů a/nebo zánět očí (Stevens-Johnsonův syndrom) změna struktury vlasů
není známo: reakce (vyrážka) z přecitlivělosti, tzv. syndrom DRESS

Jiné
časté: zvýšení tělesné hmotnosti (viz také “Jak se přípravek Valproat Chrono Sandoz užívá”) nebo ztráta tělesné hmotnosti, zvýšení nebo ztráta chuti k jídlu
méně časté: nahromadění tekutin v rukou a nohou (periferní edém)
vzácné: zánět slizničních membrán v ústech (stomatitida) onemocnění vyvolané poruchou tvorby červeného krevního barviva (porfýrie) zánětlivé onemocnění kůže a vnitřních orgánů (SLE; systémový lupus erythematosus) ztráta sluchu (dočasná nebo trvalá) trpaslictví (Fanconiho syndrom)
velmi vzácné: noční pomočování tinitus (zvonění v uších) hypersenzitivita (alergická reakce) nízká tělesná teplota
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU VALPROAT CHRONO SANDOZ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedeném na obale.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Valproat Chrono Sandoz obsahuje
Léčivými látkami jsou natrii valproas (valproát sodný) a acidum valproicum (kyselina valproová).
Valproat Chrono Sandoz 300 mg
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje natrii valproas 200 mg a acidum valproicum 87 mg, což společně odpovídá natrii valproas 300 mg.
Valproat Chrono Sandoz 500 mg
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje natrii valproas 333 mg a acidum valproicum 145 mg, což společně odpovídá natrii valproas 500 mg.
Pomocnými látkami jsou
Jádro tablety:
Koloidní bezvodý oxid křemičitý, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, ethylcelulóza, hypromelóza, sodná sůl sacharinu (E 954).
Potahová vrstva tablety:
Nízkoviskózní hypromelóza, makrogol 6000, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, mastek, oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Valproat Chrono Sandoz vypadá a co balení obsahuje
Valproat Chrono Sandoz tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé tablety fazolovitého tvaru s půlicí rýhou.
Tablety s prodlouženým uvolňováním jsou baleny v blistrech v krabičce obsahující 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Výrobce
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Německo

výrobní místo:
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Německo
výrobní místo:
Salutas Pharma GmbH
Dieselstr. 5
70839 Gerlingen
Německo
LEK S.A.
Ul. Podlipie 16
95–010 Stryków
Polsko
výrobní místo:
LEK S.A.
Ul. Domaniewska 50C
02–672 Varšava
Polsko
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana
Slovinsko
Veškeré informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne Sandoz s.r.o., Praha

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie: Valproate Sandoz 300 mg tabletten met verlengde afgifte
Valproate Sandoz 500 mg tabletten met verlengde afgifte
Česká republika: Valproat Chrono Sandoz 300 mg
Valproat Chrono Sandoz 500 mg
Německo: Valproat – 1 A Pharma 300 mg Retardtabletten
Valproat – 1 A Pharma 500 mg Retardtabletten
Dánsko: Valproat Sandoz
Valproat Sandoz
Estónsko: Valproate sodium Sandoz 300 mg
Valproate sodium Sandoz 500 mg
Finsko: Valproat SANDOZ
Valproat SANDOZ
Lotyšsko: Valproate sodium Sandoz 300 mg prolonged release tablets
Valproate sodium Sandoz 500 mg prolonged release tablets
Litva: Valproate sodium Sandoz 300 mg prolonged release tablets
Valproate sodium Sandoz 500 mg prolonged release tablets
Nizozemí: Natriumvalproaat chrono Sandoz 300 mg
Natriumvalproaat chrono Sandoz 500 mg
Polsko: ValproLEK 300
ValproLEK 500
Slovensko: Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 06/2013


top