ZODAC jsou léky určené k léčbě celoroční i sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), kopřivky a svědění u dospělých a dětí od 2 let. Před použitím čtěte ZODAC příbalový leták.

Dostupné léky ZODAC

Všechny léky – Zodac

Příbalové letáky

ZODAC tablety

potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek ZODAC a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC užívat
 3. Jak se přípravek ZODAC užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ZODAC uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE přípravek Zodac A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku ZODAC je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC je přípravek proti alergiím.

ZODAC se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke:
zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE přípravek ZODAC UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ZODAC
jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.);
jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku přípravku ZODAC, na kteroukoli pomocnou látku (další složku) přípravku ZODAC, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Neužívejte přípravek ZODAC
jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku ZODAC je zapotřebí:
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Užívání přípravku ZODAC s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek ZODAC podáván těhotným ženám. Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.

Neužívejte přípravek ZODAC během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání léku ZODAC v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku ZODAC
Přípravek ZODAC obsahuje laktózu. Pokud víte od svého lékaře, že nesnášíte některé cukry, poraďte se, prosím, s ním ještě před zahájením léčby.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZODAC UŽÍVÁ

Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal o užívání přípravku ZODAC pokyny odlišné. V takovém případě užívejte ZODAC přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku ZODAC může být pouze částečný.

Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.

Obvyklá dávka přípravku ZODAC je

pro dospělé a děti starší 12 let:
10 mg (1 tableta) jednou denně.

pro děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:
Pacientům se střední až těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku ZODAC, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku ZODAC, než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ZODAC
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny ostatní léky může mít i přípravek ZODAC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček

Tělo jako celek:
Časté: únava

Srdeční poruchy:
Vzácné: zrychlená srdeční činnost

Oční poruchy:
velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule

Poruchy zažívacího systému:
Časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;
méně časté: bolesti břicha

Celkové poruchy a reakce v místě podání:
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost;
vzácné: edém (otok)

Poruchy imunitního systému:
Vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti),
velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti)

Poruchy jater a žlučových cest:
Vzácné: abnormální funkce jater

Vyšetření:
Vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervové soustavy:
Časté: závratě, bolesti hlavy,
méně časté: parestezie (zvláštní pocity na kůži),
vzácné: křeče a poruchy hybnosti,
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti

Psychické poruchy:
Časté: ospalost,
méně časté: agitovanost/roz­rušení,
vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
velmi vzácné: tiky

Poruchy funkce ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením

Poruchy dýchací soustavy:
Časté: zánět hltanu, rýma

Poruchy pokožky a podkožní tkáně:
méně časté: svědění, vyrážka,
vzácné: kopřivka,
velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě ZODAC užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.
Pokud si všimnete jakýchkoliv jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK přípravek Zodac UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek ZODAC neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se v lékárně, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Pomáháte tak chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ZODAC obsahuje
Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu. Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 30, magnesium- stearát, hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý, simetikonová emulze SE 4.

Jak přípravek ZODAC vypadá a co obsahuje toto balení
Zodac jsou bílé nebo téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou.
Balení obsahuje, 30, 60, 90 nebo 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
21.10.2009

ZODAC SIR

sirup
cetirizini dihydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
– Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

– Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

– Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek ZODAC SIR a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC SIR užívat
 3. Jak se přípravek ZODAC SIR užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ZODAC SIR uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ZODAC SIR a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku ZODAC SIR je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC SIR je přípravek proti alergiím.
ZODAC SIR se u dospělých a u dětí od 2 let věku užívá k

 • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
 • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC SIR užívat

Neužívejte přípravek ZODAC SIR

 • – jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • – jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin (závažným selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.);
 • – jestliže máte dědičnou poruchu způsobující nesnášenlivost fruktózy.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ZODAC SIR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte poruchu funkce ledvin. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
 • máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí.
 • Podávání přípravku se nedoporučuje u dětí a batolat mladších 2 let. mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Další léčivé přípravky a přípravek ZODAC SIR
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Přípravek ZODAC SIR s jídlem, pitím
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek ZODAC SIR podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.
Neužívejte přípravek ZODAC SIR během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo při užívání léku ZODAC SIR v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Přípravek ZODAC SIR obsahuje sorbitol, methylparaben a propylparaben
Přípravek ZODAC SIR obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek ZODAC SIR také obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek ZODAC SIR užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC SIR
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) o užívání přípravku ZODAC SIR pokyny odlišné. V takovém případě užívejte přípravek ZODAC SIR přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku ZODAC SIR může být pouze částečný.
Odměřené množství sirupu je možné spolknout bez další úpravy.

Doporučená dávka přípravku ZODAC SIR je:
pro dospělé a dospívající od 12 let:
10 mg jednou denně jako 10 ml sirupu
pro děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg dvakrát denně (jako 5 ml sirupu 2x denně).
pro děti ve věku od 2 do 6 let:
2,5 mg dvakrát denně (jako 2,5 ml sirupu 2x denně).

Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC SIR jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.

Návod pro otevírání lahvičky s bezpečnostním uzávěrem a odměření dávky:
1. Důkladně protřepejte obsah uzavřené lahvičky (alespoň 5 sekund).
2. Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček.
3. Protlačte dávkovač hrdlem, až dosáhnete pod hladinu suspenze. Neotáčejte lahvičku dnem vzhůru.
4. Tahem pístu natáhněte do dávkovače požadovanou dávku (počet odebraných mililitrů lze odečíst na pístu).
5. Vytáhněte dávkovač z hrdla lahvičky.
6. Dávkovač s odměřenou dávkou vložte dítěti buď rovnou do úst a pomalým stlačováním pístu uvolněte suspenzi nebo suspenzi přeneste na lžičku, ze které dáte dítěti lék do úst.
7. Po použití je třeba uzávěr opět pevně zašroubovat. Umyjte důkladně dávkovač teplou vodou a nechte volně uschnout.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ZODAC SIR, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku ZODAC SIR, než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC SIR
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ZODAC SIR
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček

Tělo jako celek:
Časté: únava
Srdeční poruchy:
Vzácné: zrychlená srdeční činnost
Oční poruchy:
velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule

Poruchy zažívacího systému:
Časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;
méně časté: bolesti břicha
Celkové poruchy a reakce v místě podání:
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost;
vzácné: edém (otok)

Poruchy imunitního systému:
Vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti),
velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti)

Poruchy jater a žlučových cest:
Vzácné: abnormální funkce jater
Vyšetření:
Vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervové soustavy:
Časté: závratě, bolesti hlavy,
méně časté: parestezie (zvláštní pocity na kůži),
vzácné: křeče a poruchy hybnosti,
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti, dystonie (abnormální prodloužené
svalové stahy), dyskineze (mimovolní pohyby)

Psychické poruchy:
Časté: ospalost,
méně časté: agitovanost/rozrušení,
vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
velmi vzácné: tiky

Poruchy funkce ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením

Poruchy dýchací soustavy:
Časté: zánět hltanu, rýma

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
méně časté: svědění, vyrážka,
vzácné: kopřivka, velmi vzácné: angioneurotický edém (otoky), lokalizované kožní erupce.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě ZODAC SIR užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek ZODAC SIR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ZODAC SIR obsahuje

Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. 5 ml sirupu obsahuje 5 mg cetirizin-dihydrochloridu.
Dalšími složkami jsou methylparaben, propylparaben, glycerol 85%, propylenglykol, sorbitol 70% nekrystalizující, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%, banánové aroma, čištěná voda.
Jak přípravek ZODAC SIR vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek ZODAC SIR je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý sirup.
Velikost balení: 100 ml sirupu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

ZODAC GTT kapky

perorální kapky, roztok
cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
– Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

– Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

– Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek ZODAC GTT a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC GTT užívat
 3. Jak se přípravek ZODAC GTT užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ZODAC GTT uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ZODAC GTT a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku ZODAC GTT je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC GTT je přípravek proti alergiím.
ZODAC GTT se u dospělých a u dětí od 2 let věku užívá k

 • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
 • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC GTT užívat

Neužívejte přípravek ZODAC GTT

 • jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin (závažným selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.)

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ZODAC GTT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte poruchu funkce ledvin. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
 • máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí.
 • podávání přípravku se nedoporučuje u dětí a batolat mladších 2 let.
 • mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Další léčivé přípravky a přípravek ZODAC GTT
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Přípravek ZODAC GTT s jídlem, pitím a alkoholem
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek ZODAC GTT podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.
Neužívejte přípravek ZODAC GTT během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání léku ZODAC GTT v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Přípravek ZODAC GTT obsahuje methylparaben a propylparaben
Přípravek ZODAC GTT obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek ZODAC GTT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC GTT
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) o užívání přípravku ZODAC GTT pokyny odlišné. V takovém případě užívejte přípravek ZODAC GTT přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku ZODAC GTT může být pouze částečný.
Dávka je odměřována počtem kapek nakapaných na lžičku nebo zředěných ve sklenici vody. V případě, že se používá naředěný roztok, je zvláště u dětí důležité naředit kapky pouze takovým množstvím vody, aby mohl pacient vypít (spolknout) celkový objem roztoku najednou. Naředěný roztok má být užit ihned.

Doporučená dávka přípravku ZODAC GTT je:
pro dospělé a dospívající starší 12 let:
10 mg (20 kapek) jednou denně,
2pro děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg (10 kapek) dvakrát denně,
pro děti ve věku od 2 do 6 let:
2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně

Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg (10 kapek) jednou denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC GTT jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ZODAC GTT, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku ZODAC GTT než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC GTT
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ZODAC GTT
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto
nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi
vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček
Tělo jako celek:
Časté: únava
Srdeční poruchy:
Vzácné: zrychlená srdeční činnost
Oční poruchy:
velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule

Poruchy zažívacího systému:
Časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;
méně časté: bolesti břicha
Celkové poruchy a reakce v místě podání:
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost;
vzácné: edém (otok)

Poruchy imunitního systému:
Vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti),
velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti)

Poruchy jater a žlučových cest:
Vzácné: abnormální funkce jater
Vyšetření:
Vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervové soustavy:
Časté: závratě, bolesti hlavy,
méně časté: parestezie (zvláštní pocity na kůži),
vzácné: křeče a poruchy hybnosti,
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti, dystonie (abnormální prodloužené
svalové stahy), dyskineze (mimovolní pohyby)

Psychické poruchy:
Časté: ospalost,
méně časté: agitovanost/rozrušení,
vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
velmi vzácné: tiky

Poruchy funkce ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením
Poruchy dýchací soustavy:
Časté: zánět hltanu, rýma

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
méně časté: svědění, vyrážka,
vzácné: kopřivka,
velmi vzácné: angioneurotický edém (otoky), lokalizované kožní erupce.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě ZODAC SIR užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
4Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek ZODAC GTT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ZODAC GTT obsahuje
– Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jeden ml (= 20 kapek) obsahuje 10 mg cetirizin- dihydrochloridu. Jedna kapka obsahuje 0,5 mg cetirizin-dihydrochloridu.
– Dalšími složkami tohoto přípravku jsou: methylparaben, propylparaben, glycerol 85%, propylenglykol, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%,
čištěná voda.

Jak přípravek ZODAC GTT vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok Velikost balení: 20 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Recenze

Hodnocení: 98 %

ZODAC kapky a tablety + příbalový leták
1 (20%) 1 hlasování

top