Montessori metoda vede k soustředěné motivaci a pozitivnímu postoji k chybám. V čem spočívají principy výuky?

Zakladatelka této alternativní pedagogické metody, Maria Montessori, objevila u dětí stav, při kterém jsou ponořeny do určité činnosti tak hluboce, že je v tu chvíli nic jiného nezajímá. Na tomto základě je v současné době vybudován celý systém vzdělávání, ve kterém je pedagog dítěti spíše průvodcem než autoritou. Dospělý tedy poskytuje dětem podněty, jež stimulují jejich rozvoj tak, aby se naučily myslet a jednat samostatně. Zajímá vás, na jakých principech je výuka postavena a zda je pro vaše dítě vhodná?

Kdo byla Maria Montessori?

Zakladatelkou této pedagogické metody byla italská lékařka Marie Montessori, která byla historicky první ženou, jež získala univerzitní titul z medicíny na univerzitě v Římě. Montessori se během své praxe snažila pozorovat děti a nabízet jim to, co chtěly a co potřebovaly k jejich samostatnému rozvoji.

Původně věřila, že děti nejsou schopné soustředit se delší dobu, ale potom objevila to, čemuž se dnes říká „flow“, neboli stav naprostého zaujetí a soustředěné motivace. Zjistila, že pokud mají děti vhodné podněty, dokážou se dostat do stavu, ve kterém jsou ponořené do určité činnosti natolik, že se jim nic jiného v tu chvíli nezdá důležité.

V čem spočívá montessori pedagogika?

Metoda montessori se vyznačuje tím, že poskytuje dětem připravené a stimulující prostředí, které má příjemný vzhled, je jednoduché a skutečné a každý prvek v něm existuje z nějakého důvodu, aby pomohl při vývoji dítěte. Třída montessori integruje děti smíšeného věku, ty jsou seskupeny do tříletého období, čímž se přirozeně podporuje socializace, respekt a solidarita.

Připravené prostředí nabízí dítěti příležitosti k tomu, aby se angažovalo v zajímavé a svobodně zvolené práci, která přináší dlouhá soustředění, jež by neměla být přerušena. Svoboda se rozvíjí v jasných mezích, což dětem umožňuje být v souladu s ostatními v malé třídě.

Dospělý v dětském kolektivu působí jako pozorovatel a průvodce a podněcuje děti k rozvoji důvěry a disciplíny, což umožňuje dětem jednat a myslet samostatně. Montessori vzdělávání zahrnuje všechna období vzdělávání, od narození do 18 let, a poskytuje integrované učební osnovy.

Vývoj dítěte podle filozofie Montessori

Základy pro budoucí vývoj dítěte se formují již během prvních 3 let života. Maria Montessori popisuje narozené dítě jako tzv. „duchovní embryo“ po dokončení vývoje v děloze. Fyzicky batole potřebuje někoho jiného, ​​nemůže se pohybovat samo, nemůže stát ani jíst. Ale hluboko uvnitř má sílu osoby, kterou se stane v budoucnu. Toto je jeden ze základních pojmů filozofie montessori.

V tomto období, od narození do 3 let, se montessori vzdělávání soustřeďuje na rozvoj řeči, koordinovaného pohybu a nezávislosti, což dodává dítěti sebevědomí a umožňuje mu objevovat jeho vlastní potenciál a své místo v rámci společnosti.

Období pohlcující mysli

První úroveň vývoje, která začíná při narození a pokračuje až do věku 6 let, je podle Montessori charakterizována „pohlcující myslí“, která přijímá a absorbuje všechny aspekty, dobré i špatné, z prostředí, které ho obklopuje, jeho jazyka a jeho kultury.

Období racionální mysli

Ve druhé rovině, ve věku od 6 do 12 let, dítě disponuje „racionální myslí“, která se zabývá světem imaginací a abstraktním myšlením.

Období humanistické a specializované mysli

Ve třetí rovině, tedy ve věku od 12 do 18 let, má teenager „humanistickou mysl“, která chce pochopit lidstvo a přispět společnosti. V poslední rovině vývoje, ve věku od 18 do 24 let, dospělý zkoumá svět pomocí „specializované mysli“ a nachází v něm své místo.

Montessori školka a škola

Připravené prostředí škol a školek je úměrné věku a velikosti dětí, má nízké police, stoly i židle různých velikostí, kde mohou děti sedět samostatně nebo ve skupinách. Učebna je rozdělena do tematických oblastí, kde jsou na policích vystaveny potřebné materiály a knihy, což jim dopřává velkou svobodu pohybu.

Každé dítě používá materiál, který si samo vybralo, tím, že jej vyndá z police a následně umístí zpět na své místo, aby jej mohli použít i ostatní. Ve škole montessori děti nejsou hodnoceny známkami, ale slovním ohodnocením.

Tematické oblasti vzdělávání montessori

 • Praktický život: Děti se učí ovládat své tělo, jemné i hrubé pohyby. Zdokonalují praktické schopnosti a dovednosti, které jim pomohou k samoobsluze a nezávislosti.
 • Smyslová výchova: V této oblasti se děti učí barvám, povrchům, chutím, vůním a zvukům za pomoci očí, uší a hmatu, snaží se jednotlivým smyslům co nejlépe porozumět a ovládnout je.
 • Jazyková výchova: Tato oblast spočívá v uchopení jazyka jakožto nástroje řeči, zaměřují se na zvukovou i psanou stránku jazyka, učí se mu správně porozumět a ovládnout jej. Ve škole se děti věnují rovněž cizím jazykům.
 • Matematika: Osnova výuky matematiky je v pedagogice montessori podobná jako na jiných školách, děti se rovněž učí algebru i geometrii, nicméně výuka probíhá hravým způsobem.
 • Poznáváme svět: Jedná se o oblast, jež je obdobná zeměpisu, přírodopisu a dějepisu. Děti tak hravým a komplexním způsobem poznávají svět kolem sebe a jeho historii.
 • Kosmická výchova: Jak už samotný název napovídá, tato oblast se zabývá celým vesmírem, a snaží se tak propojit veškeré znalosti ze zeměpisu, dějepisu, fyziky, chemie, hudební a tělesné výchovy, jazyku a matematiky. Oblast si klade za cíl probouzet v dítěti spoustu nových otázek

Montessori třídy

Prostředí by mělo především podporovat nezávislost dítěte v procesu zkoumání a učení. Svoboda a sebekázeň umožňují, aby každé dítě našlo činnosti, které odpovídají jeho aktuálním potřebám. Třídy jsou věkově smíšené a podněcují spontánní spolupráci, touhu se učit, vzájemný respekt a získání znalostí v procesu výuky druhých. Učebny montessori shromažďují děti do věkových kategoriích v rozmezí 3 let:

 • Mladší 3 let
 • Od 3 do 6 let
 • Od 6 do 9 let
 • Od 9 do 13 let

K čemu slouží montessori pomůcky?

Děti pracují s konkrétními vědecky navrženými materiály, které jim poskytují vodítko ke zkoumání světa kolem sebe a k rozvoji základních kognitivních schopností. Materiály jsou navrženy tak, aby dítěti umožnily rozpoznat chybu a staly se zodpovědnými za vlastní učení.

Montessori materiály byly navrženy k experimentálnímu kontextu v učebně, přičemž zvláštní pozornost byla věnována zájmům dětí na základě vývojové fáze, kterou procházejí, a z přesvědčení, že manipulace s konkrétními předměty pomáhá rozvoji znalostí a abstraktnímu myšlení.

Chyby jsou součástí procesu učení

Tyto materiály by měly dětem umožňovat zkoumání i opakování, a tím podporovat koncentraci. Specifické pomůcky mají tzv. „kontrolu nad chybou“, což znamená, že předmět sám ukáže dítěti, zda jej správně použilo. Děti tak zjišťují, že chyby jsou nedílnou součástí procesu učení. Díky pomůckám mohou být děti vedeny k tomu, aby zaujaly pozitivní postoj k chybám, staly se odpovědnými za proces vlastního učení a umožnily jim lépe rozvíjet jejich sebevědomí.

Montessori škola v českém prostředí

V České republice již existuje mnoho škol a školek, které uplatňují výukové metody pedagogiky montessori. Většinou se jedná o soukromá zařízení, jejichž provoz je hrazen samotnými rodiči. Bohužel u nás prozatím nejsou střední školy, které by uplatňovaly výuku montessori, což lze vnímat jako slabinu tohoto vzdělávacího systému.

Děti, jež ukončí tento typ vyučování, jsou nuceni nastoupit do klasických středních škol, kde mohou mít obtíže s integrací do běžného vzdělávacího systému. Jedna z mála škol, která uplatňuje prvky montessori i na středoškolském stupni vzdělávání, je soukromé osmileté gymnázium Duhovka, které se nachází v Praze.

Je montessori výuka správnou volbou?

Pokud přemýšlíte nad tím, zda vaše dítě umístit do montessori školky či školy, nezapomeňte si ověřit, zda škola skutečně uplatňuje prvky a principy pedagogiky montessori a pouze se takto neprofiluje. Dále je dobré si uvědomit, že každé dítě je jiné a zatímco pro některé děti může být tento typ výuky prospěšný, jiným nemusí zcela vyhovovat a může se stát, že se tyto děti budou cítit ztracené, jelikož nebudou vědět, jak se mají mezi lidmi chovat.

Montessori doma

Pokud přemýšlíte o tom, že zavedete metodu montessori přímo u vás doma, v první řadě je důležité připravit pro vaše dítě vhodné prostředí, který spočívá zejména v pořádku a řádu v uspořádání věcí. Dobré je upravit výšku nábytku a poliček do takové výšky, aby na ně děti dosáhly a mohly si samy zvolit vhodné nástroje pro činnost, které se chtějí věnovat. Výchova spočívá rovněž v tom, že se členové rodiny vzájemně respektují a rodiče nechávají své děti volně se zapojit do všech činností, které sami provozují.

Montessori hračky

Montessori hračky jsou vývojové pomůcky, které slouží jako didaktický doplněk ve výchově. Aby byly dostatečně efektivní, je potřeba nejprve přizpůsobit vhodně prostředí a také vědět, jak s hračkami správně pracovat. Hračky pro děti mladší 3 let jsou spíše intuitivní a návodná ukázka ze strany dospělého.

Pomůcky pro děti starší 3 let byly vyvinuty pro prostředí školek za asistence školených pedagogů, tudíž je zacházení s nimi v domácím prostředí již o něco složitější. U dětí předškolního věku jsou oblíbené například dřevěné desky s kolíčky zvané „geoboard“, na něž se natahují gumičky, s nimiž děti vytvářejí různé geometrické tvary. U batolat jsou například oblíbené hračky jako:

 • Skládačky plné znalostí a zážitků
 • Dřevěná kuličková dráha
 • Smyslové kostky
 • Dřevěná duha

Zdroje: fundacionmontessori.org, montessoricr.cz, marche-montessori.cz

Ohodnoťte tento článek!