Diabetologie

Mýty o diabetu

Cukrovka je nemoc tlouštíků. Mýtus plyne z toho, že lidé nerozlišují mezi cukrovkou 1. a 2. typu. 85-90 % všech diabetiků tvoří pacienti s...

Informovanost a edukace klientů o diabetu mellitu

Diabetes mellitus postihuje stále větší procento naší populace. Jedná se o chorobu, na jejímž vzniku se podílí nejen genetická predispozice a prodělané dřívější virové...

Modrý kruh – symbol diabetu

Univerzálním logem diabetu je od roku 2007 modrý kruh. Kruh je symbolem jednoty a moudro praví, že „v jednotě je síla“, která jediná je...

Edukace jako nedílná součást ošetřovatelského procesu

Edukace pacienta i jeho rodiny hraje bezesporu důležitou roli v ošetřovatelském procesu. Geriatričtí pacienti nejsou většinou sami schopni pochopit závažnost některých svých onemocnění, proto...

Nejčastější kožní projevy u diabetu mellitu

Diabetes mellitus je jednou z nejčastějších chorob v naší populaci. Jeho prevalence je 7,5 %. Znalost kožní problematiky může být prvním ukazatelem indukujícím celkové...

Diabetes mellitus 2. typu a ICHS

Příspěvek prof. Milana Kvapila, předsedy České diabetologické společnosti, se soustřeďuje na souvislost mezi diabetem mellitem 2. typu a vznikem ischemické choroby srdeční, význam kompenzace...

Léčba diabetické nohy pomocí lymfodrenáží

Pacientka byla na našem oddělení hospitalizována pro diabetickou nohu a sekundární lymfedém, které potvrdila lymfoscintigrafie již ambulantně. Základní laboratorní odběry byly negativní až na...

Kazuistika pacientky s diabetem mellitem

Diabetes mellitus je nemoc, která v současné době postihuje více než 7 % české populace. Vzhledem k této alarmující koncentraci nemocných se domnívám, že...

Ošetřovatelská kazuistika pacientky po amputaci dolní končetiny – Kazuistika roku

V článku je popsána kazuistika dlouhodobě hospitalizované pacientky po amputaci PDK vždy s odstupem několika dní, se zaměřením na nejdůležitější potřeby pacientky a sledování...

Problematická péče o bezdomovce

Termínem bezdomovec je označována osoba nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Pojem bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto...

Poradna pro diabetiky

V dnešní poradně se opět zaměříme na dodržování diabetické diety. Neboť bez spolupráce pacienta a bez toho, aby pochopil zásady diabetické diety, nelze nikdy...

Poradna pro diabetiky

Diabetes je onemocnění, které se bohužel rok od roku týká stále větší části naší populace, je nepříjemné jak pro pacienty, tak náročné na systém...

Poradna pro diabetiky

Vzhledem k tomu, že v naší populaci rok od roku přibývá diabetiků, kladou zdravotníci stále větší důraz na informovanost laické veřejnosti o problematice cukrovky....

Poradna pro diabetiky

Vzhledem k tomu, že v naší populaci rok od roku přibývá diabetiků a ani výhled do budoucna není v tomto směru příliš příznivý, kladou...

Chronické formy ischemické choroby srdeční u diabetiků

V populaci nemocných s diabetes mellitus je výskyt ischemické srdeční choroby (ICHS) mnohonásobně zvýšen oproti obecné populaci, a to mnohdy již před manifestací diabetu. ...

Hypertenze u pacienta s diabetes mellitus

Diabetes mellitus výrazně zhoršuje prognózu hypertenze jak při vzniku mikrovaskulárních, tak makrovaskulárních komplikací. Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické společnosti doporučují podstatně...

Metabolický syndrom, reziduální riziko a aterogenní index plazmy

V současné době je plně akceptována koncepce rizikových faktorů a multifaktoriální podmíněnosti aterosklerózy jako základní příčiny kardiovaskulárních onemocnění. Za velmi významný rizikový faktor je...

Neinvazívní zobrazovací metody u diabetiků

Výskyt diabetu v populaci neustále roste. Přitom nejčastější příčinou úmrtí u diabetiků jsou choroby kardiovaskulárního systému. Modifikace rizikových faktorů a intenzívní farmakologická léčba vedou...

Invazivní vyšetření u nemocných s ischemickou chorobou srdeční

Invazívní kardiologie má v současné době k dispozici řadu vyšetřovacích metod. Kromě standardně používané koronární angiografie jsou to intravaskulární ultrazvuk, od něj odvozené metody...

Hyperglykémie v intenzivní péči u kardiologických pacientů

Hyperglykémie je u pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzívní péče relativně častým jevem, zvyšujícím do značné míry jejich morbiditu a mortalitu. Za její vznik je...