Ergoterapie

Využití canisterapie v léčbě

Canisterapie je jedna z pomocných terapií, při které se využívá pozitivní působení psa na zdraví člověka. Účelem canisterapie je zejména zmírnit následky, které dané...

Ankylozující spondylitida z pohledu fyzioterapeuta

Ankylozující spondylitida neboli Bechtěrevova nemoc výrazně snižuje kvalitu života nemocného. Rehabilitační cvičení je u postižených pacientů celoživotní a každodenní nezbytností. Následující příspěvek se věnuje...

Lymfedém – komplikace po aloplastikách nosných kloubů

Následkem lymfedému může dojít k vážným ireverzibilním změnám v tkáních. Chceme-li jim předejít, měli bychom včas zahájit komplexní léčbu, která sestává ze čtyř léčebně...

Péče o pacienta po implantaci totální endoprotézy z pohledu fyzioterapeuta

Tato práce se zabývá pooperační péčí o pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu z hlediska léčebné rehabilitace. Cílem všech zdravotnických pracovníků, kteří pečují o...

Ošetřovatelská péče po operaci výhřezu meziobratlové ploténky

Nejčastější příčiny vyhřeznutí meziobratlové ploténky jsou genetické vlivy, přetěžování, nerovnoměrné zatěžování páteře, nedostatek pohybu a stereotypní provádění pohybů. Tento problém lze řešit chirurgicky a...

Weaning, dechová rehabilitace u pacienta s dg. myastenia gravis

Myastenia gravis se projevuje únavou a slabostí kosterního svalstva. Průběh onemocnění je různý, od mírných forem až po těžké, život ohrožující stavy s možností...

Ošetřovatelská RHB v domácí péči

Plně se ztotožňuji s názorem, že poskytování komplexní domácí péče našim pacientům má v systému primární péče své nezastupitelné místo. Jedním z důvodů je,...

Funkční stav pohybového aparátu a jeho vliv na provádění činnosti

Cílem tohoto příspěvku je osvětlit ergoterapeutický postup, zaměřující se na hodnocení funkčního stavu pohybového aparátu klienta. Na jeho základě je podle získaných diagnostických a...

Tělesně postižený mezi námi

Postavení tělesně postižených ve společnosti se historicky vyvíjelo od myšlenky úplné segregace ke snahám o maximální možnost jejich začleňování - integraci v současné době....

Lázeňská léčba nejsou jen koupele a pití minerálky

Autoři seznamují s novinkou, kterou při rehabilitaci klientů používají. Jedná se o Redcord system s promyšlenou koncepcí S-E-T (Sling Exercise Therapy). SUMMARY The authors introduce...

Spolupráce ergoterapeuta s rodiči dětských klientů

Je spolupráce ergoterapeuta s rodiči zdravotně znevýhodněných dětí „nadstandardem“, ztrátou času, nebo naopak něčím velmi důležitým a pro dítě tím nejlepším možným řešením? Osobně...

Individuální přístup v rehabilitační péči

Systém proklientského chování zaměstnanců, resp. standardy proklientského chování určují také pro úsek rehabilitace postupy přizpůsobené požadavkům a potřebám provozu. SUMMARY Also in rehabilitation system of...

Sociální interakce a stereotypy

Pro zdravého jedince jsou každodenní sociální interakce ovlivněné společenskými normami velice důležité pro aktivní ráz socializace, tzn. začlenění do skupiny s možností vytvořit si...

Ergoterapie u zrakově postižených dětí – nácvik soběstačnosti

Článek se zabývá ergoterapií u zrakově postižených dětí. Je velice důležité tyto děti učit samostatnosti co nejdříve, aby byly schopné co nejkvalitnějšího samostatného života. SUMMARY...

Ergoterapie po TEP kyčelního kloubu u klientů oddělení léčebné rehabilitace

V současnosti se umělé náhrady kloubů dolní končetiny staly běžnou operací prováděnou ortopedy MN v Ostravě. Jednou z nejčastějších je totální endoprotéza kyčelního kloubu....

Využití pohybů rukou, kterými se dorozumívají neslyšící, v ergoterapii

Obnovení pohybových funkcí ruky a prstů je nejobtížnější fází rehabilitace hemiparetické končetiny. Reedukace pohybových schopností horní končetiny je pomalejší než u dolní, neboť klade...

Ergoterapie pomáhá lidem i „tančit“

Život každého z nás provázejí různorodé aktivity, které vytvářejí náš individuální životní styl. Výběr aktivit, kterých se účastníme, je určen především věkem, pohlavím, sociálními...

Veletrh Naidex z pohledu ergoterapeuta

Novinky, které pomáhají lidem tělesně a psychicky postiženým zvládat běžné denní úkony a také se vrátit ke svým zálibám a koníčkům, byly letos k...

Fyzioterapie při CHOPN

Chronická respirační onemocnění jsou stále závažnější příčinou nemocnosti a úmrtnosti naší populace. I přes zvyšování kvality farmakoterapie, kdy jsou k dispozici stále účinnější léky,...

Seznámení s Bobath konceptem

Neurodevelopmental treatment (NDT) je terapeutickým rehabilitačním postupem určeným pro pacienty s patologií CNS. Ve světě je to jeden z nejužívanějších terapeutických přístupů, který lze...