Hematologie

Edukace pacienta s hemofilií

Hemofilie je dědičná choroba vázaná na pohlavní chromozom X, jíž trpí v první řadě muži. Ženy na základě druhého chromozomu, který je většinou „zdravý“,...

Myelodysplastický syndrom

Myelodysplastický syndrom představuje klonální poruchu krvetvorby, jež se manifestuje s maximem ve věku 65-72 let. Patofyziologie onemocnění je komplexní a souvisí s genetickými změnami...

Editorial

Vážení kolegové, čtenářky a čtenáři tohoto čísla Postgraduální medicíny o maligních hematologických nemocech, dovolujeme si vám předložit soubor přehledných článků, které vycházejí z vlastní,...

Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu, dřívějším termínem benigní gamapatie

Monoklonální gamapatie je biochemický a klinický termín, který z biochemického hlediska znamená nález monoklonálního gamaglobulinu v moči. Stav, kdy je u pacienta přítomen monoklonální...

Transplantace krvetvorných kmenových buněk

Dříve užívaný termín transplantace kostní dřeně, nyní transplantace kmenových krvetvorných buněk, je v některých případech jedinou nadějí pro nemocného, a pokud se nenajde vhodný...

Febrilní neutropenie u dospělých pacientů s maligním onemocněním

Je to více než 40 let, co byla prokázána souvislost mezi počtem neutrofilních segmentů a rizikem infekce. Díky extenzívnímu výzkumu a nekonečnému množství klinických...

Empirická antimykotická léčba febrilní neutropenie u nemocných s hematologickou malignitou – doporučení odborníků – s podporou CELL, ČHS ČLS...

Invazívní mykotické infekce jsou závažnou komplikací doprovázející léčbu hematoonkologických nemocných. Empirické podávání systémových antimykotik je standardním léčebným postupem u granulocytopenických pacientů s hematologickou malignitou...

Neinvazívní vyšetřování nemocných s plicními komplikacemi: klinické nálezy a zobrazovací metody v diferenciální diagnostice plicních infiltrátů

Difúzní či nodulární postižení plic u hematologických nemocných je jednou z nejzávažnějších komplikací a je spojeno s významnou mortalitou. V diferenciální diagnostice, při zjišťování...

Tenkojehlová biopsie pod CT kontrolou pro diferenciální diagnostiku plicních infiltrátů se zaměřením na mykotické infiltráty

CT řízená biopsie plicních infiltrátů byla dlouho prováděna ponejvíce u solidních plicních nádorů. Spektrum indikací těchto biopsií se však v posledních letech rozšiřuje. Patří...

PCR vyšetření tekutiny z bronchoalveolární laváže pro detekci invazívních mykotických infekcí

Detekce mikroskopických vláknitých hub jako původců invazívních mykotických infekcí v tekutině získané bronchoalveolární laváží pomocí molekulárněbiologických metod je velmi vhodným doplněním současných diagnostických možností. Souhrn...

Invazívní infekce způsobené vláknitými houbami a jejich mikrobiologická diagnostika

Invazívní infekce způsobené vláknitými houbami jsou stále častější komplikací u pacientů s různým stupněm imunosuprese. Nejběžnějším a vlastně nejlépe mikrobiologicky dokumentovaným původcem těchto infekcí...

Volba antimykotik pro empirickou antimykotickou léčbu u nemocných po selhání různých typů antimykotické profylaxe

Použitý profylaktický antimykotický preparát je v praxi jedním z faktorů ovlivňujících volbu antimykotika pro empirickou léčbu po jeho selhání. V literatuře není dostatek dat,...

XIV. konference ošetřovatelských profesí v hematologii

V závěru června proběhlo v rámci 24. olomouckých hematolgogických dnů (OHD) jedno z největších odborných setkání ošetřovatelských profesí z oblasti hematologie a hematoonkologie –...

Dárcovství štěpů kmenových buněk krvetvorby -zdroje, výhody, rizika, trendy

Transplantace kmenových buněk krvetvorby jsou významným léčebným postupem v případě hematologických malignit, aplastické anémie i vzácných vrozených onemocnění imunitního systému nebo metabolismu. Periferní kmenové...

Nové léky v prevenci a léčbě trombóz

Tromboembolická nemoc je třetí nejčastější příčinou kardiovaskulárního úmrtí, po infarktu myokardu a ischemické cévní mozkové příhodě. Postihuje každý rok několik miliónů osob ve světě,...

Současný pohled na diagnostiku a léčbu imunitní trombocytopenické purpury v dětském věku

V článku je podán přehled současných poznatků o problematice imunitní trombocytopenické purpury u dětí. Pro dětský věk je typický výskyt mezi 2.-8. rokem věku,...

Imunitní trombocytopenická purpura a moderní léčebné přístupy u dospělých

Imunitní trombocytopenie je získané, imunitně podmíněné onemocnění charakterizované izolovaným poklesem počtu krevních destiček. Hlavním klinickým projevem bývají krvácivé projevy kožně-slizničního typu, jejichž výskyt s...

Nové poznatky o homeostáze železa a jejich důsledky pro klinickou praxi

Železo je prvek nezbytný pro život. Je součástí celé řady hemových i nehemových proteinů, které se účastní důležitých buněčných procesů, jako jsou např. vazba...

Difúzní B-velkobuněčný lymfom

Difúzní B-velkobuněčný lymfom (DLBCL) je nejčastější jednotka ze spektra maligních lymfomů. Představuje skupinu lymfoidních nádorů vzniklých transformací B-lymfocytů v různém stupni jejich vývoje. Difúzní...

Folikulární lymfom

Folikulární lymfom je nejčastějším subtypem indolentního lymfomu. V článku přinášíme přehled současných znalostí o epidemiologii, patologii, klinickém průběhu a terapii folikulárního lymfomu. Summary Benešová, K., Trněný, M....