Hematologie

Hodgkinův lymfom – současné možnosti klinické hematoonkologie

Hodgkinův lymfom se stal příkladem nádorového onemocnění, na kterém lze velmi dobře demonstrovat, jak vývoj léčebných onkologických přístupů v průběhu posledních 50 let významně...

Myelodysplastický syndrom -novinky v diagnostice a léčbě

Myelodysplastický syndrom patří do skupiny klonálních poruch krvetvorby. Řada molekulárněgenetických studií prokázala různé skupiny genů, jejichž abnormální exprese se uplatňuje v poruše proliferace, diferenciace...

Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob

Histiocytóza z Langerhansových buněk je velmi vzácné onemocnění s incidencí 1-2/1 milión obyvatel. Obvykle není nemoc včas rozpoznána a léčena. V průběhu 20 let...

Paroxyzmální noční hemoglobinurie -novinky v diagnostice a v léčbě

Paroxyzmální noční hemoglobinurie (PNH) je získané klonální onemocnění krvetvorby, které je charakterizováno intravaskulární hemolýzou s hemoglobinurií vznikající v důsledku proliferace klonu s deficitem povrchových...

Komplexní péče o hematoonkologické pacienty v kritickém stavu

Hematoonkologicky nemocný je nejčastěji přijímán na jednotku intenzívní péče pro infekční komplikace. Septický šok často velmi rychle progreduje do multiorgánového selhání s nutností podpory...

Co vše se v naší zemi změnilo v péči o děti s hemofilií od roku 1989

Autoři shrnují dostupné informace o léčbě hemofilie u dětí dostupné k datu publikace a popisují vývoj a současný stav péče o děti s hemofilií...

Antimykotická profylaxe u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně

Článek shrnuje současné přístupy k prevenci invazívních mykotických infekcí po aloHSCT, popisuje rizikové faktory a typický časový průběh jejich vzniku. Pro jednotlivé preparáty shrnuje...

Primární antimykotická profylaxe u nemocných po autologní transplantaci kostní dřeně: ano, či ne?

Primární antimykotická profylaxe u nemocných po autologní transplantaci kmenových buněk krvetvorby (autoHSCT) se podává často rutinně, bez podpory objektivními výsledky klinických studií. AutoHSCT patří...

Antimykotická profylaxe u nemocných s akutní leukémií a myelodysplatickým syndromem

Nemocní s akutní leukémií a myelodysplastickým syndromem podstupující indukční a reindukční terapii představují jednu z nejrizikovějších skupin pacientů pro vznik invazívních mykotických infekcí. Souhrn V...

Primární antimykotická profylaxe invazívní mykotické infekce u nemocných s hematologickou malignitou: NHL, HL, B-CLL, HCL, AA

Význam primární antimykotické profylaxe invazívních mykotických infekcí (IFI) u netrasplantovaných pacientů s hematologickými malignitami typu non-Hodgkinův a Hodgkinův lymfom, chronická B-lymfatická leukémie, leukémie s...

Antimykotická profylaxe u pediatrických hematoonkologických nemocných

Invazívní mykotické infekce u dětských hematoonkologických pacientů jsou navzdory pokrokům v prevenci, diagnostice a léčbě nadále signifikantní příčinou mortality. Péče o dětské pacienty vyžaduje...

Antimykotická profylaxe u nemocných na jednotkách intenzívní péče

Invazívní mykotické infekce u kriticky nemocných na JIP představují závažný klinický problém. Jejich vznik je provázen vysokou morbiditou, mortalitou a vysokými náklady. Včasné zahájení...

Mikrobiologická rizika spojená s antimykotickou profylaxí – názor mikrobiologa

Je známou skutečností, že imunokompromitovaní pacienti jsou ohroženi invazívními mykotickými infekcemi mnohem více než běžná populace. Stupeň ohrožení a závažnost vzniklé infekce závisí obvykle...