Infektologie

Komunitní pneumonie v intenzívní medicíně

Komunitní pneumonie vzniká u nemocných v běžném prostředí (mimo nemocnici), kteří v předchozích 14 dnech nebyli hospitalizováni a ani nebyli umístěni v zařízení sociální...

Chronické virové hepatitidy

Chronické hepatitidy zahrnují mnoho nemocí, které jsou charakterizovány nekrotickým a zánětlivým poškozením jaterního parenchymu. Chronické onemocnění je definováno dobou trvání delší než 6 měsíců....

Invazívní infekce způsobené vláknitými houbami a jejich mikrobiologická diagnostika

Invazívní infekce způsobené vláknitými houbami jsou stále častější komplikací u pacientů s různým stupněm imunosuprese. Nejběžnějším a vlastně nejlépe mikrobiologicky dokumentovaným původcem těchto infekcí...

Sepse – téma nadmíru závažné

Těžká sepse a septický šok představují nejzávažnější vyvrcholení infekčních procesů nejrůznějšího původu. Patří mezi jedny z nejčastějších příčin úmrtí na jednotkách intenzívní péče. Infekce...

Identifikace kvasinek z klinického materiálu Přehled současných možností se zaměřením na fenotypové metody a komerční produkty

Pro určování kvasinek se v laboratořích klinické mykologie obvykle používají postupy, které ne vždy vedou k přesné identifikaci kultury. Důvodem je nutnost rychlého získání...

Multiorgánové selhání v sepsi

Sepse je spojena s velkou morbiditou a mortalitou v intenzívní péči. Je také nejčastější příčinou syndromu multiorgánového selhání. I když máme k dispozici možnosti...

Nepodkročitelné minimum laboratorní diagnostiky invazívních mykotických infekcí – doporučení odborníků s podporou CELL a SLM JEP

V posledních letech významně stoupá počet invazívních mykóz v důsledku narůstajícího počtu rizikových pacientů. Zároveň se rozšiřuje spektrum jejich původců, nezřídka se sníženou citlivostí...

Hemodynamické změny v septickém šoku

Septický šok představuje kvůli nezanedbatelné incidenci a vysoké mortalitě významný medicínský problém. Jak vyplývá ze samotné definice, postižení krevního oběhu je při tomto stavu...

Sepse z pohledu koagulačních změn

Autor popisuje současný pohled na vztah sepse a koagulačních změn. V dnešním pohledu na koagulační procesy hraje vedle humorální složky významnou roli i složka...

Ledviny v sepsi

Akutní poškození ledvin je velmi častou komplikací u septických pacientů a jeho rozvoj je nezávislým silným prediktorem vysoké úmrtnosti. Původní výklad patogeneze poškození ledvin...

Antibiotická léčba bakteriálních infekcí u pacientů v intenzívní péči

Předložené sdělení charakterizuje zásady antibiotické léčby bakteriálních infekcí u pacientů v intenzívní péči z pohledu mikrobiologa. Antibiotická léčba musí splňovat podmínku adekvátní včasnosti a...

Výživa a farmakonutriční intervence u nemocných v sepsi

Endokrinní a metabolické změny u nemocných v sepsi, těžké sepsi a septickém šoku vedou ke zvýšení energetického výdeje a ke změnám v substrátové utilizaci....

Specifika sepse v dětském věku

Text uvádí základní diagnostická kritéria sepse a septického šoku u dětí. Zdůrazňuje význam včasné agresivní tekutinové resuscitace a dalších léčebných postupů v prvních šesti...

Nozokomiální infekce a infekce multirezistentními organismy v podmínkách intenzívní péče

Nozokomiální infekce představují nežádoucí komplikaci zdravotnické péče prováděné v nemocnicích, s řadou negativních následků, jako jsou nárůst morbidity a mortality, prodloužení doby hospitalizace, provázenou...

Meningokoková onemocnění

V České republice se diagnostikuje ročně přibližně 70–100 meningokokových onemocnění, zejména u dětí a mladistvých. Většinu onemocnění vyvolávají meningokoky B a C, séroskupina B...

Očkování před cestou do zahraničí

Cestování do exotických zemí přináší samozřejmě zážitky, na které se nezapomíná. Na druhou stranu ale může být i zdrojem mnohých problémů – v tomto...

MRSA a co dál?

Protože následná péče a ošetřování u MRSA pozitivních pacientů se nám jevilo jako problematické z důvodu špatné informovanosti a obav z přenosu nákazy, pokusily...

Hygiena rukou ve zdravotnictví

Hygiena rukou ve zdravotnictví je téma hojně diskutované, přesto nejsou všechny pojmy a postupy mezi zdravotníky stoprocentně správně zafixované. Jaký je např. rozdíl v...

Fáze hojení ran a pooperační infekce

Hojení ran může být v medicíně někdy problematické. Po operacích může dojít ke komplikacím u pooperačních ran. V některých případech se z akutních ran...

Kolistin, téměř zapomenuté antibiotikum v moderní léčbě popálených pacientů

Infekční komplikace dnes představují dominantní podíl na morbiditě a mortalitě těžce popálených pacientů. Obávaným nemocničním patogenem se zejména v novém tisíciletí stává Pseudomonas aeruginosa,...