Interna

Interna 2011: Krize klinických studií a návrat ke kořenům

Ať už to někdo chce vidět nebo nechce, ať to akceptuje či nikoliv, faktem je, že vnitřní lékařství je základním, páteřním oborem a do...

Léčba fibrilace síní v interní praxi – co je nového a na co musíme myslet?

Fibrilace síní je nejčastější supraventrikulární arytmií, která postihuje minimálně 2 % populace, je spojena s vyšší mortalitou, zejména kvůli tromboembolickým komplikacím, z nichž nejčastější...

Chronická plicní hypertenze

Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný zvýšením středního tlaku v plicnici nad 25 mmHg. Vyskytuje se u řady onemocnění srdce nebo plic, ale také jako...

Novinky v léčbě diabetu

Léčba diabetu, zejména 2. typu, prochází v posledních letech velmi dynamickým vývojem, který je dán jednak zavedením nových léků a lékových skupin, jednak ukončením...

Novinky v léčbě hyperlipoproteinémií

Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie představují jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Nejdůležitějším lipidovým rizikovým faktorem je LDL-cholesterol, který je považován za primární...

Akromegalie a gigantismus

Akromegalie a gigantismus jsou onemocnění způsobená nadměrnou produkcí a sekrecí růstového hormonu. Přestože patří mezi vzácná onemocnění, jsou onemocněními výrazně postihujícími své nositele, a...

Záněty žil jako paraneoplazie, komplikace léčby

Autoři prezentují kazuistiku 65leté nemocné léčené pro flebotrombózy a tromboflebitidy obou dolních končetin, které se postupně objevují a progredují i přes účinnou perorální antikoagulační...

Intravenózní porty – není se čeho bát!

Intravenózní port je dlouhodobý tunelizovaný katétr, který je tvořen titanovou komůrkou a silikonovým nebo polyuretanovým katétrem, jenž se zavádí do centrálního řečiště. Ač nenápadná,...

Chronické srdeční selhání v ambulantní péči

Chronické srdeční (CHSS) selhání se v evropských zemích vyskytuje u 0,4–2 % populace s výrazným nárůstem ve vyšších věkových skupinách. Moderní léčba akutních stavů,...

Hrudní punkce na interním oddělení

Za fyziologických podmínek se v dutině pohrudniční nachází malé množství tekutiny, která dostatečně zvlhčuje pohrudnici tak, aby se plíce mohly volně pohybovat. Nadměrné množství...

Výživa a farmakonutriční intervence u nemocných v sepsi

Endokrinní a metabolické změny u nemocných v sepsi, těžké sepsi a septickém šoku vedou ke zvýšení energetického výdeje a ke změnám v substrátové utilizaci....

Akutní poškození a selhání ledvin: nové biomarkery v časné diagnostice

Akutní poškození a selhání ledvin představují závažný problém současné medicíny. Jjejich úspěšná léčba je úzce spojena s časnou diagnostikou již ve fázi počínajícího rozvoje...

Léčba inzulínovou pumpou – běžný způsob léčby v ambulanci diabetologa

Prudký vzestup léčby diabetiků pomocí inzulínové pumpy vede k zamyšlení nad účinností této léčby ve srovnání s klasickou inzulínovou léčbou pomocí více dávek inzulínu....

Arteriální hypertenze

Hypertenze představuje medicínský problém, který je umocněn jejím častým výskytem a závažností možných následků. Onemocnění celosvětově postihuje 10-20 % dospělé populace, je jedním z...

Selektivní koronarografie z pohledu zdravotníka

Koronarografie je kontrastní rentgenologické vyšetření věnčitých (koronárních) tepen zásobujících srdce. Používá se při podezření na zúžení nebo uzávěr věnčitých tepen. Výkon je prováděn v...

Pacient s flebotrombózou na interním oddělení

Flebotrombóza je definována jako zánět hlubokých žil (HŽT). Jedná se o vznik trombů v hlubokých žilách, provázený zánětem žil (ale může být i bez...

Model Dorothey Elisabeth Oremové

Model „deficitu sebepéče“ Dorothey Elisabeth Oremové řadíme mezi modely humanistické. Tento model je jednou z filozofií ošetřovatelství, objasňuje sebepéči při uspokojování potřeb jedince. Teorie...

Ošetřovatelská péče o děti s vředovou chorobou žaludku

Bolesti břicha u dětí jsou častým důvodem k návštěvě gastroenterologické ambulance nebo následné hospitalizaci. Bolesti mohou být projevem psychických poruch, ale i prvním z...

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie

Dlouhodobá kyslíková léčba s nízkým průtokem je jedinou účinnou metodou léčby pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a plicní fibrózou. Dokáže zlepšit psychický stav,...

Otrava oxidem uhelnatým – kazuistika

Každoročně je v ČR hospitalizováno s otravou oxidem uhelnatým několik set osob. Intoxikace CO může mít za následek trvalé neurologické následky a může dojít...