Onkologie

Úskalí diagnostiky karcinomu plic – jak patolog přispívá k výběru správné terapie

Pro terapii karcinomu plic je nezbytná především znalost histopatologického typu nádoru, stupně diferenciace (gradingu) a stadia onemocnění (stagingu), ale v poslední době také jeho...

Nové možnosti léčby u maligního melanomu (ipilimumab a vemurafenib)

Maligní melanom se v posledních desetiletích zařadil mezi malignity s nejrychleji rostoucí incidencí. Stále vyšší incidence a přesun do mladších věkových kategorií je impulsem...

Fertilitu zachovávající postupy v onkogynekologii

Přehledový článek prezentuje aktuální možnosti fertilitu zachovávajících léčebných postupů v onkogynekologii. Tato problematika je velmi aktuální, a to zejména v České republice, kde se...

Nežádoucí účinky léčby

Onkologičtí pacienti nežijí ve vzduchoprázdnu, žijí mezi námi a po ukončení nebo již v průběhu protinádorové léčby jsou čím dál častěji v domácím léčení....

Waldenströmova makroglobulinémie

WHO klasifikace maligních krevních nemocí definuje Waldenströmovu makroglobulinémii jako lymfoplazmocytární lymfom s přítomností monoklonálního imunoglobulinu typu IgM. Cílem léčby je podobně jako u jiných...

Choroby způsobené ukládáním monoklonálních imunoglobulinů

Amyloidóza není jednotnou nemocí. Jde o název skupiny chorobných stavů, které mají jednu společnou vlastnost, extracelulární ukládání nerozpustných fibrilárních proteinů. Ze všech typů amyloidóz...

Radionavigované chirurgické výkony u karcinomu prsu

K radionavigovaným výkonům chirurgie karcinomu prsu patří v současné době detekce a biopsie sentinelové uzliny (SLNB) a detekce a exstirpace nehmatných lézí prsu (ROLL)....

Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S. CH. S....

Bakteriální infekce jsou nejčastější život ohrožující komplikací u nemocných s febrilní neutropenií po protinádorové chemoterapii. Jedním z možných přístupů, jak snížit riziko bakteriémie a...

Empirická liečba febrilnej neutropénie u onkohematologických pacientov – odporúčanie odborníkov s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S....

Autori pripravili odporúčanie pre empirickú liečbu febrilnej neutropénie, najčastejšej infekčnej komplikácie hematoonkologických pacientov. V konsenze uvádzajú závery a odporúčania pre diagnostiku a liečbu, ktoré...

Vážení čtenáři – editorial

Vážení čtenáři, již pátým rokem se společně setkáváme nad výsledky pracovního setkání klinických onkologů a mikrobiologů týkajícího se problematiky infekčních komplikací imunokompromitovaných pacientů a...

Problematika bakteriální rezistence

Předložené sdělení popisuje problematiku odolnosti baktérií k antimikrobním přípravkům, charakterizuje příčiny vzniku i šíření bakteriální rezistence a uvádí praktické příklady. Dále jsou definována základní...

Antibakteriální profylaxe u hematoonkologických nemocných – literární přehled a doporučení ECIL

Bakteriální infekce jsou nejčastější život ohrožující komplikací u nemocných s febrilní neutropenií po protinádorové chemoterapii. Jedním z možných přístupů, jak snížit riziko bakteriémie a...

Pozícia kombinovanej ATB liečby s aminoglykozidmi v empirickej liečbe febrilnej neutropénie hematoonkologických pacientov

Článok sa venuje histórii a najmä súčasnému postaveniu aminoglykozidov v empirickej antibiotickej liečbe febrilnej neutropénie. Prináša súhrn odporúčaní podľa etablovaných odborných spoločností a na...

Novinky v léčbě karcinomu prsu

Karcinom prsu má stále stoupající incidenci, ale i prevalenci v pokrokovém světě. Jeho léčba je středem pozornosti četných výzkumných skupin a zasahuje od prevence...

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nákladová efektivnost se stává pojmem neodmyslitelně spojeným se současným zdravotnictvím. Náklady zdravotní péče byly sice sledovány odjakživa, současná doba ale přináší tak nebývalý rozmach...

Hepatocelulární karcinom – možnosti léčby v roce 2011

Hepatocelulární karcinom je 5. nejčastějším nádorovým onemocněním na světě a 3. nejčastější příčinou úmrtí onkologických pacientů. Základním předpokladem pro zahájení léčby hepatocelulárního karcinomu je...

Sekce České onkologické společnosti ČLS JEP zaměřené na hodnocení onkologické péče

Rozšiřující se možnosti současné onkologické péče podporované velmi intenzívním výzkumem představují nejen přínos a naději pro nemocné, ale také zvýšené ekonomické náklady. Ekonomickou situaci...

Onkologická prevence

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (SVL ČLS JEP) je autorem myšlenky a realizace doporučených postupů pro všeobecné praktické lékaře. Výbor společnosti všeobecného lékařství se...

Farmakoekonomika v onkologii

Při současném boomu nových technologií, léků a cen je třeba, aby nové postupy obhájily svou přínosnost, tedy zda vzhledem k vyšší ceně nabízejí adekvátně...

Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat

Edukační přehled literatury vymezuje specifika onkologické péče ve vztahu k metodice hodnocení nákladové efektivity (CEA). Je zdůrazněn přínos obou hlavních zdrojů dat pro CEA:...