Psychiatrie

Poruchy chování u seniorů

Stárnutí samo o sobě nevyvolává závažnější poruchy chování. Zároveň však platí, že porucha chování u seniora může signalizovat chorobnou změnu a tu je třeba...

Ošetřování pacienta s polymorfní závislostí

Závislost sama o sobě nese velké množství seskupených znaků, proto se nazývá syndromem závislosti. Samostatnou skupinou je tzv. polymorfní závislost, která je typická užíváním...

Fyzické omezení pacienta na akutním psychiatrickém oddělení

Na akutní psychiatrické oddělení jsou přijímáni pacienti s akutní psychiatrickou poruchou. Tou je například stav, kdy pacient není schopen rozpoznat adekvátně realitu, v níž...

Nádory centrálního nervového systému

Nádory mozku patří mezi závažná onemocnění, která postihují lidskou populaci. Každý rok onemocní nádorem mozku v České republice až 700 lidí. Pro nádorové onemocnění...

Psychosociální atributy diagnózy sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex (SM) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění CNS nejasné etiopatogeneze, vyvolané virovou infekcí u geneticky predisponovaných jedinců. Onemocnění patří k nejzávažnějším problémům současné...

Demence – vývojová stadia a doporučení

Syndrom demence (méně správně dementní syndrom) se skládá z poruch paměti, úsudku, schopnosti učení, počítání, řeči, orientace a myšlení. Zhoršení kognitivních funkcí bývá provázeno...

Vaskulární demence

Ve vyšším věku se vyskytuje poměrně široké spektrum různých duševních poruch. V etiologii těchto poruch výrazně roste podíl organických faktorů. Organické duševní poruchy, a...

Sonda do historie psychiatrického opatrovnictví

Dnes společensky respektované povolání zdravotní sestry se vyvíjelo v závislosti na úrovni poznání, vzniku a rozvoji institucí a rozvoji společnosti. Postavení zdravotních sester záviselo...

Poruchy příjmu potravy a obezita – rozvoj nových diagnostických a terapeutických přístupů

Ve sdělení se zabýváme změnami a rozvojem diagnostických kritérií poruch příjmu potravy podle MKN-10 a DSM-IV. Uvádíme některé odlišnosti diagnostických systémů a současné změny...

Poruchy spánku ve vyšším věku

Prevalence většiny častých spánkových poruch stoupá s věkem. V průběhu stárnutí dochází k fyziologickým změnám spánkové architektury. Zdraví lidé se však na probíhající přirozené...

Procesy změny a motivace ke změně chování

Cílem článku je seznámit čtenáře s některými poznatky o procesech změny chování a s tím, jak je možné je využít v komunikaci s pacienty...

Preventivní psychiatrie – vybrané otázky a odpovědi

Práce shrnuje vybrané aspekty psychiatrické péče o děti a dorost a psychiatrické péče o dospělé z hlediska prevence závažných komplikací v příslušných oborech psychiatrické...

Dětská a dorostová psychiatrie

Dětská a dorostová psychiatrie je více než 100 let samostatným medicínským oborem, který má řadu specifických charakteristik. Diagnostické rozvahy u dětí a dospívajících komplikuje...

Agrese a násilné chování

Autoři popisují významné teorie agrese, obecné mechanismy vzniku násilí, jeho výskyt v populaci a u psychiatrických pacientů, klinické koreláty a farmakologické ovlivnění. Summary Vevera, J., Černý,...

Biologické metody léčby duševních poruch

Biologické metody jsou společně s farmakoterapií velmi důležitou součástí léčby duševních poruch. Příčinou jejich rostoucí popularity mohou být i relativní léčebné neúspěchy současných psychofarmakologických...

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři, medicínský i společensko-ekonomický význam duševních poruch v moderních společnostech významně narůstá. Ze studie Světové zdravotnické organizace a Světové banky „Global...

Demence

V článku je podána charakteristika syndromu demence a jsou stručně popsány nejčastěji se vyskytující demence, jako je např. Alzheimerova choroba. Představují velký problém nejen...

Schizofrenie

Pojmem schizofrenie označujeme skupinu závažných duševních poruch projevujících se hrubým narušením integrity psychických pochodů. Jsou přítomny poruchy vnímání, myšlení, afektivity a kognice, které ve...

Aktuální pohledy na diagnostiku a léčbu depresivní poruchy

Deprese zůstává stále často nediagnostikovanou a neléčenou duševní poruchou, i když představuje jednu z největších zdravotních zátěží rozvinutých společnosti současného světa. Máme k dispozici...

Problematika úzkosti a somatizace v klinické praxi

Úzkostné poruchy patří mezi nejčastější psychiatrická onemocnění. Odhaduje se, že v průměru každý čtvrtý člověk během svého života onemocní některou formou těchto poruch takového...