Psychiatrie

Když dojde k narušení paměti

Poruchy paměti jsou velmi rozšířené, a i když nemusí vždy souviset s problematikou demence, měly by vždy být varovným příznakem a vést nemocného k...

Obsedantně-kompulzívní porucha a její léčba

Obsedantně-kompulzívní porucha patří mezi časté psychiatrické problémy. Nové přístupy v léčbě, obzvláště kognitivněbehaviorální terapie a serotonergní látky, mohou výrazně pomoci v ...

Depresivní poruchy ve stáří

Depresivní poruchy u seniorů jsou závažným interdisciplinárním problémem. Vzhledem k časté atypičnosti příznaků mohou zůstat nediagnostikovány, následně neléčeny, a tím významně snižovat kvalitu života...

Trpíte záchvaty panické úzkosti?

Autorky – sestry, které pracují řadu let jako psychoterapeutky na otevřeném oddělení pro neurotické stavy a poruchy osobnosti Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod – sdělují...

Psychiatrie zůstává medicínou budoucnosti

Profesor MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., (60), je ředitelem Psychiatrického centra Praha a Centra neuropsychiatrických studií. Je také profesorem psychiatrie na 3. lékařské fakultě...

Význam a možnosti využití edukace v psychiatrickém ošetřovatelství

Cílem práce bylo zjistit význam a možnosti využití edukace v psychiatrickém ošetřovatelství. Výzkumu se zúčastnili pacienti hospitalizovaní na psychiatrickém oddělení ÚVN v Ružomberku s...

Generalizovaná úzkostná porucha a její léčba

Generalizovaná úzkostná porucha (angl. generalized anxiety disorder, GAD) patří mezi nejčastější psychické poruchy a vede k významnému sociálnímu postižení a silné psychické nepohodě (distresu)....

Počátky péče o duševně nemocné v ČR

Státem organizovaná péče v Čechách započala v rámci reforem Josefa II. dříve než v jiných částech mocnářství. Její úroveň se nám dnes může jevit...

Stručně o demenci

V následujícím příspěvku se autorka věnuje duševní poruše známé jako demence. Článek zprostředkovává čtenářům komplexní informace o této problematice, se kterou se zdravotničtí pracovníci...

Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc postihuje hlavně psychickou stránku osobnosti. Takto nemocný člověk je postupem času zcela závislý na pomoci druhé osoby a péče o něj je...

Epilepsie a epileptické záchvaty

Epilepsie je chronické postižení mozkové tkáně, které se projevuje opakovanými záchvaty různého charakteru. Dochází ke změnám v oblasti prožívání, uvažovaní a chování, motorických projevů,...

Roztroušená skleróza a novinky v její léčbě

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (mozek, mícha). I když je nemoc nevyléčitelná, je léčitelná a její průběh se dá...

Význam edukace rodinných příslušníků duševně nemocné pacientky

Autorka se ve svém článku zamýšlí nad významem získávání informací od rodiny duševně nemocné pacientky a poskytováním informací rodině o duševní poruše. Článek demonstruje...

Ošetřovatelský proces u klienta s disociativním chováním

Disociace vede k narušení funkcí vědomí a dočasnému vyloučení zátěžové situace z vědomí. Využívá obranné psychické reakce v důsledku traumatického stresu. Psychický komplex pocitů,...

Panická porucha a její léčba

Panická porucha patří mezi časté psychické problémy. Její léčba je dnes dostupná a účinná. Pomoci mohou psychofarmaka ze skupiny antidepresiv nebo anxiolytik. Antidepresiva (citalopram,...

Suicidium – sebevražda

Autorka se v článku zabývá jednotlivými druhy sebevražedného chování a varovnými signály, které jedince k tomuto konečnému řešení problémů vedou. ...

Pacient se schizofrenií

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které zásadním způsobem mění prožívání a chování nemocného člověka, omezuje jeho sociální přizpůsobivost, pracovní schopnosti a zhoršuje kvalitu jeho...

Poruchy příjmu potravy v ordinaci somatického lékaře. Interdisciplinární komunikace a spolupráce jsou pro specializovanou péči zásadní

Poruchy příjmu potravy tvoří diagnostické spektrum, které je charakterizováno patologickým jídelním chováním, vnímáním vlastního těla a mnoha dalšími somatickými, psychologickými a sociálními následky, které...

Civilizační vlivy a stres ovlivňují naše zdraví

Dostal jsem příležitost napsat článek o stresu. Jsem tomu rád, protože mám na tento problém v řadě ohledů poněkud jiný názor, než...

Problematika hospitalizovaných agresivních pacientů

U řady hospitalizovaných pacientů vznikají agresivní stavy. Autoři v článku uvádějí jejich varianty vedoucí k agresi a specifikují, jak s agresivním pacientem komunikovat za...