Výzkum

Management rizik ošetřovatelské péče v českých nemocnicích

Autorky článku představují výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat proces identifikace, hodnocení a provádění činností k prevenci nebo k řízení ošetřovatelských bezpečnostních rizik v...

Znají ženy rizika infekce Toxoplasma gondii?

Výskyt toxoplasmózy v našich podmínkách je ze škály antropozoonózových chorob nejčastější. Jednou z forem toxoplasmózy je kongenitální toxoplasmózová infekce, která má negativní dopad na...

Skoro každá nemocnice v ČR má nějaký svůj vyhlášený obor

Každá nemocnice má nějakou pověst, byť neměřitelnou, a je něčím vyhlášená. Platí to i pro nemocnice v České republice. Pojďte si porovnat, zda se...

Jaká je česká sestra?

Babi ze Sestřiček nebo Ina z Nemocnice na kraji města - tak vypadá každá druhá sestra v Čechách. Co mají společného, čím se naopak...

Proč vlastně chci být sestrou?

Autorka v článku seznamuje s výsledky šetření, v nichž se zabývala především motivací k výběru sesterského povolání a s faktem, že s vývojem profesionálního...

Dětské úrazy vedoucí k hospitalizaci

Rizikové faktory, které mají vliv na četnost a závažnost úrazů, lze ovlivnit, avšak pro přípravu cílené a efektivní prevence úrazů je důležité znát okolnosti...

Eutanázie z pohledu studentů ošetřovatelství

V článku autorky seznamují čtenáře s výsledky ankety, ve které studentům položily šest otázek týkajících se jejich postoje k eutanázii. Ankety se zúčastnilo 92...

Sebepojetí u žen před plastickou estetickou operací

Tématem sebepojetí u žen před plastickou estetickou operací jsem se rozhodla zabývat v rámci své diplomové práce, na základě devítileté ošetřovatelské praxe na klinice...

Prestiž odborné učitelky, interpretace výzkumu

Ve výzkumné práci jsem porovnávala prestiž odborné učitelky u sester, nemocných a studentů. Teoretická část byla věnována postavení učitele ve společnosti dříve a nyní,...

Vyučovacími metodami k profesionalitě

Nároky na ošetřovatelské povolání neustále stoupají, zvyšuje se i náročnost samotné profesní přípravy. S tím souvisí skutečnost, že student nemůže pasivně přijímat informace, ale...

Dopad pozměněné legislativy do ošetřovatelské praxe

V roce 2004 vstoupila ČR do EU, což se výrazně promítlo do podmínek pro výkon povolání všeobecných sester. Vstup byl podmíněn také přijetím několika...

Stručná názorová sonda na základní etické otázky ve zdravotnictví

SOUHRN Formou ankety byl zjišťován názor na základní etické otázky – interrupce, problematika umělého oplodnění, eutanázie, transplantace a darování orgánů a výzkum léků. Na...

Analýza výskytu burn-out na konkrétním pracovišti

Syndrom vyhoření – burn-out – představuje stav vyčerpání, citového stažení, ztráty důvěry v osobní výkonnost. Trpí jím člověk vyčerpaný z kontaktu s okolím, s...

Antikoncepce a porodnost u čínských žen

Proto začala čínská vláda uplatňovat program plánování rodiny, zlepšování kvality populace a kontrolu porodnosti. Kdyby Čína neprosazovala tuto tvrdou politiku, měla by dnes podle...

Průzkum postojů adolescentů k alkoholismu

Alkoholismus znamená závislost na alkoholu. Tato závislost může být nejdříve psychická (odstranění napětí, stresu, zlepšení komunikace a navazování vztahů), později fyzická (metabolismus organismu se...

Znalosti a dovednosti v první pomoci

Otázka poskytování první pomoci (PP) je v poslední době stále aktuálnějším tématem. Přibývající počet nejrůznějších úrazů, zejména dopravních nehod, ale také nárůst počtu civilizačních...

Informovanost klientů o zhoubném onemocnění tlustého střeva

Připravila jsem a zpracovala průzkum s cílem zjistit, jak dalece jsou naši občané informováni o rakovině tlustého střeva a konečníku, jak se orientují v...

Kvalita ošetřovatelské péče a její standardizace

Donabedian definuje kvalitu zdravotní péče jako „takový druh péče, při které lze očekávat maximální užitek pro pacientovo zdraví a kdy očekávaný užitek je ve...

Komunikace jako priorita při komplexní ošetřovatelské péči o umírající

„Sociální komunikaci považujeme za společného jmenovatele tří základních stránek sociálního styku: společné činnosti, vzájemného působení a mezilidských vztahů“ (Mareš, Křivohlavý, 1995). Umírající potřebuje se svým...

Ošetřovatelský proces na sále

Výzkum byl rozdělen na dvě části, na příjemce a na poskytovatele perioperační péče. V první části jsme se zaměřili na klienty, kteří podstoupili operační...