Přejít na obsah

Právní poradna

Zpět

Na Vaši otázku odpovídá Advokání kancelář

- Advokát -

Nařízení porady či školení před noční směnou

Vyšlo 06.06.2007

Obor práva Pracovní právo

Otázka:

Může vedoucí pracovník nařídit po noční a před noční směnou povinné školení nebo pracovní poradu? Například 8 hodin po noční nebo 4 hodiny před noční s ukončením 2 hodiny před začátkem směny?


Odpověď:

Z hlediska dotazu je podstatné nejprve posoudit, jaký charakter má účast zaměstnance na povinném školení, resp. na pracovní poradě, konkrétně zda se v daných případech jedná o vlastní výkon práce či nikoli. V tomto smyslu zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce vymezuje v § 273, co se rozumí plněním pracovních úkolů. Konkrétně podle § 273 odst. 1 zákoníku práce je plněním pracovních úkolů výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dále jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a také činnost, která je předmětem pracovní cesty. Z formulace dotazu lze usuzovat, že v případě povinného školení se zřejmě jedná o prohlubování kvalifikace, neboť půjde nejspíše o účast na takovém školení, jehož cílem je pouze průběžné doplňování, případně udržování nebo obnovování kvalifikace, tedy se nemění podstata kvalifikace a účast na školení umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Za této situace se uplatní § 230 odst. 3 zákoníku práce, který stanoví, že účast na školení nebo jiných formách přípravy za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci plat nebo mzda.

Z uvedeného vyplývá, že jak účast na povinném školení, tak i účast na povinné pracovní poradě jsou ve smyslu zákoníku práce posuzovány jako vlastní výkon práce. Navíc, jestliže se zaměstnanec bude účastnit pracovní porady nebo povinného školení nad rámec jeho stanovené týdenní pracovní doby vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a mimo rámec rozvrhu pracovních směn, pak půjde o práci přesčas.

Z tohoto důvodu je třeba ve vztahu k načasování pracovní porady i povinného školení vzít v úvahu příslušná ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku. Konkrétně § 90 odst. 1 zákoníku práce ukládá zaměstnavateli povinnost rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento odpočinek může být výjimečně zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Mezi výjimky, kdy lze odpočinek mezi dvěma směnami zkrátit až na 8 hodin patří podle § 90 odst. 2 zákoníku práce činnost v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, a dále též činnost ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče.

Lze tedy shrnout, že vedoucí pracovník může výjimečně nařídit zaměstnanci přesčasovou práci v podobě účasti na povinném školení nebo pracovní poradě, ovšem pouze tehdy, pokud bude zaměstnanci zachován v podmínkách zdravotnického zařízení minimální nepřetržitý odpočinek v rozsahu 8 hodin mezi skončením jedné směny a započetím práce v další směně. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepřetržitý odpočinek, není možno jej přerušovat jakoukoli činností, která má charakter plnění pracovních úkolů. Jestliže by vedoucí pracovník nařídil zaměstnanci účast na povinném školení nebo poradě např. 4 hodiny před začátkem noční směny, aniž měl zaměstnanec zdravotnického zařízení předtím možnost čerpat nepřetržitě minimálně 8 hodin odpočinku, pak by se jednalo o porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele, konkrétně o porušení § 90 odst. 1 a 2 zákoníku práce.

Současně platí, že pokud došlo ke zkrácení nepřetržitého odpočinku z 12 hod až na hranici 8 hod, pak následující odpočinek mezi dvěma směnami musí být prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku, tedy např. z 12 na 16 hodin. Současně za práci přesčas musí být zaměstnanci poskytnut příslušný příplatek ke mzdě, resp. platu, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna.

JUDr. Dominik Brůha