Lůžková zařízení by neměla suplovat privátní ordinace

Rozhovor s MUDr. Marií Alušíkovou, CSc., zastupující ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady


 

ZdN: Novináři jsou samozřejmě v této chvíli nejvíce zvědavi na výsledek kontroly, kterou ve vaší nemocnici provádí MZ. Můžete k tomu dnes, 11. led-na, říci již něco konkrétního?

M. Alušíková: Kontrola probíhá od 3. prosince minulého roku a měla by být ukončena v druhé polovině ledna. Jsem vázána mlčenlivostí podle právních předpisů. V současné době se toho moc říci nedá. Provádění kontroly se muselo přizpůsobit delšímu předávání funkce i svátkům. Navíc přelom roku je pro zdravotnická zařízení nejnáročnějším obdobím. Na výsledek je tedy třeba ještě počkat.

ZdN: Jak vypadá aktuální finanční situace nemocnice?

M. Alušíková: Roční obrat činí zhruba 1,5 miliardy Kč. V současné době probíhá účetní závěrka. K 30. listopadu 1998 bylo hospodaření nemocnice vyrovnané až mír-ně ziskové. Máme vysoké pohledávky především u zdravotních pojišťoven a dodavatelům platíme s tří až čtyřměsíčním skluzem. Aby vedení nemocnice mělo přehled o finanční situaci, zavedla jsem pravidelné každotýdenní porady, které předtím nebyly. Také jsem na tzv. poradních sborech ředitele zajistila účast ekonomické náměstkyně, která k mému překvapení nebyla jejich členem.

ZdN: Nemůže být očekávaná vyrovnaná bilance nemocnice narušena tím, že by stát požadoval vrácení finančních prostředků z výnosů z majetku, které si předchozí vedení podle zjištění NKÚ ponechalo?

M. Alušíková: Teoreticky je možné cokoliv. S protokolem NKÚ, který nalezl určitá pochybení, jsem se seznámila. Zpráva NKÚ má ještě projít závěrečným schvalováním. Ale představitelé ministerstva zdravotnictví uvádějí, že ke změnám ve zprávě již nedojde.

ZdN: Na veřejnost pronikly poněkud zmatené informace o dvou auditech, které v minulosti v souvislosti s touto nemocnicí vznikly.

M. Alušíková: První audit se týkal roku 1994. Byl velmi podrobný a byl pojat jako důkladnější kontrola hospodaření nemocnice. Auditor kontrolu uzavřel s tím, že odmítl vydat kladné stanovisko k účetní uzávěrce. Následně se k věci vyjádřil i soudní znalec. Blíže by však o tom měl informovat někdo z těch, kteří tehdejší kontrolu prováděli. Druhý audit se týkal ověření účetní uzávěrky za rok 1997. Ve skutečnosti nejde o audit, ale o velice stručnou zprávu (v podstatě jen čtyři stránky textu), kde se vůbec neuvádí, které účetní doklady byly kontrolovány. V této stručné zprávě nejsou konstatovány žádné účetní nedostatky ze strany FN KV.

ZdN: Dr. Roithová v minulosti dopisem uvědomila MZ, že její nemocnice chce pozastavit příjem paraplegiků, protože péče o ně je finančně nevýhodná. Pokud skutečně došlo k výběru lukrativnějších pacientů, mohlo to uměle zlepšit finanční situaci nemocnice.

M. Alušíková: O tomto jejím dopisu ministerstvu nevím. Zatím jsem si rámcově stačila ověřit na klinikách, že nyní rozhodně nepreferujeme lehčí případy před těžšími. Všechny fakultní nemocnice mají povinnost přijímat pacienty, kteří nemohou být léčeni v menších nemocnicích. Jestliže jsme osloveni okolními menšími nemocnicemi nebo zařízeními bez potřebného vybavení, vždycky požadavkům na převoz komplikovanějšího případu vyhovíme.

ZdN: Jak to vypadá s čekacími do-bami?

M. Alušíková: V závislosti na druhu oboru a typu operací, které lze plánovat, se tyto doby o něco prodloužily, některé na několik měsíců. Ale to se dnes asi týká většiny zdravotnických zařízení. Zatím ne-mám možnost porovnat naši nemocnici s ostatními. Ministerstvo zdravotnictví na čekací doby nyní zřejmě začíná reagovat. Dostali jsme fax od náměstka Čihaře, který požaduje přehled o čekacích dobách v ně-kterých oborech a u některých typů výkonů.

ZdN: Vyskytují se také dohady, jak je to se soukromými činnostmi zdejších lékařů.

M. Alušíková: Ve FN Královské Vinohrady byly od roku 1994 provozovány takzvané individuální praxe, tj. někteří lékaři ordinovali po pracovní době, což bylo výhodné i pro pacienty. Výkony se vykazovaly zvlášť na základě dohody o pracovní činnosti a výplata za tuto práci se realizovala formou „finančního vyrovnání individuálních praxí“. Potíž byla v tom, že dohody byly uzavírány na činnost konzultační, poradenskou apod., ale podkladem pro výplaty odměn byla provedená vyšetření, tedy vlastně léčebně preventivní činnost, která je i náplní vlastního pracovního poměru. Přibližně u 120 lékařů jsme tyto jejich činnosti 4. ledna zrušili, protože právníci uvádějí, že v této oblasti nebylo vše právně v pořádku. Upozornili mne na to někteří ředitelé fakultních nemocnic i zástupci Městské části Prahy 3. Svolala jsem přednosty příslušných klinik a dohodli jsme se, že máme zájem na tom, aby určitý užší počet špičkových lékařů mohl v těchto činnostech pokračovat. Budeme jim tuto činnost hradit s ohledem na finanční situaci nemocnice a v souladu s platnými právními normami. Neměly by zde být již vykonávány činnosti, které by právně nebyly v pořádku.

ZdN: Bude se to týkat pouze vedoucích pracovníků?

M. Alušíková: Ne, navrhujeme, aby se to týkalo některých špičkových lékařů nemocnice. Nepůjde již o 120 lékařů, ale o užší okruh odborníků, kteří budou chtít ordinovat i po pracovní době za nových podmínek.

ZdN: Jak je to podchyceno po ekonomické stránce – tyto soukromé činnosti zatěžují nemocnici určitými náklady.

M. Alušíková: Bavíme se teď o výkonech, které hradí zdravotní pojišťovny. Lékaři tato vyšetření provedená po pracovní době vykáží pojišťovnám. I dnes, kdy se nemocnice musí vejít do paušálu, nemá-me signály o tom, že by lékaři touto činností limit výrazně překračovali. Nemocni-ce těmto lékařům proplácela vždy jen část toho, co svou činností získali od pojišťoven. Ponechávala si část finančních prostředků právě na vzniklé náklady – na provoz těchto ordinací (světlo, voda atd.).

ZdN: Podle některých informačních zdrojů zdejší lékaři jezdili v pracovní době, kdy měli být v nemocnici, operovat do mimopražského soukromého zařízení.

M. Alušíková: S tím jsem se zatím nesetkala. U záležitostí, které jsem stihla prověřit, jsem dosud nic takového nenašla. Reorganizovala jsem však úsek náměstků pro LPP, jichž bylo před mým příchodem šest spolu s dalšími dvěma jejich zástupci. Všichni pouze na zkrácený úvazek a vedlejší pracovní poměr. V současné době mám dva náměstky pro LPP, kteří se budou věnovat optimálnímu zajištění péče na klinikách.

ZdN: Co teď poskytujete jako nadstandardní služby?

M. Alušíková: Poskytujeme je v rámci možností, které existují podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Žádné doplatky za péči hrazenou pojišťovnami nevybíráme. Máme svůj ceník, který se týká nadstandardních služeb nehrazených ze zákonného pojistného, tedy některých výkonů, které nejsou součástí sazebníku – například část stomatologických výkonů. Pak nabízíme nadstandardní ubytování – jednolůžkový pokoj, zvláštní vybavení pokoje apod.

ZdN: Nepostrádáte možnost srovnávání vaší nemocnice s ostatními, pokud jde o ekonomické ukazatele?

M. Alušíková: Tyto otázky v posledních dvou měsících řeší nově vzniklé sdružení fakultních nemocnic, které vede ředitel Jan Burian z FN Brno-Bohunice. Chce-me se společně radit a vyměňovat si i po-třebné údaje. Některá čísla jsme si už sdělili. Právě na základě srovnání chceme ověřit stav jednotlivých nemocnic. Sbírá-me zkušenosti, jak se kdo co pokouší řešit.

ZdN: Postupně v podstatě všichni ministři konstatovali, že pražské zdravotnictví je naddimenzované. Není pro nemocnice výhodné vzdát se některých duplicitních činností svých ambulancí a mít v systému rezervu na případné přehodnocování nákladů lůžkové péče?

M. Alušíková: V současné době není pro Prahu a okolí zpracováno nic, co by tuto otázku řešilo. Sdružení fakultních nemocnic se již dotklo toho, že není potřeba, aby každá tato nemocnice provozovala všechny činnosti. Mám teď na mysli superspecializované služby, které jsou nesmírně nákladné a jsou-li provozovány jen občas nebo jen na jednu směnu, tak jsou pochopitelně finančně nevýhodné. Na superspecializovanou péči by mělo proběhnout za-čátkem letošního roku výběrové řízení. Ne-ní rentabilní, aby všechny pražské fakultní nemocnice budovaly služby, které lze koncentrovat a kdy je možno zajistit rychlý převoz pacienta. Stejný názor mám na ambulance nemocnic, které by neměly suplovat běžné činnosti privátních ordinací a poliklinik. Praktický lékař má pacienta poslat do nemocnice jedině tehdy, když je to skutečně nutné. Při účelné dělbě práce lze jak na poliklinikách, tak v nemocnicích zajistit pa-cientům rychlejší vyšetření, než když jsou ambulance nemocnic přeplňovány.

ZdN: Přihlásíte se do konkursu?

M. Alušíková: Zatím nebyl zveřejněn. Až se s ním seznámím, pečlivě to zvážím.

ZdN: Které nejaktuálnější úkoly vidíte před vedením nemocnice?

M. Alušíková: Týkají se zejména investic. Letos je nutné zahájit výstavbu nového stravovacího provozu s náklady kolem 350 miliónů Kč, protože ten stávající je podle hygieniků v havarijním stavu. Podle vyjádření SÚKL je v havarijním stavu i ústavní lékárna, jejíž budova je závažně staticky narušena. Jde přibližně o 40 miliónů Kč. Dalších 35 miliónů korun si vyžádá pokračování výstavby rozvodů elektřiny, jinak by byl ohrožen provoz západní části areálu. K tomu je třeba se vypořádat s dvěma rozestavěnými objekty po přičlenění bývalé nemocnice ministerstva vnitra. Představuje to takřka 220 miliónů Kč. Kdybychom toto vše chtěli realizovat, potřebovali bychom téměř tři čtvrtiny mi-liardy korun. V roce 2001 musíme vrátit židovské obci areál Hagibor, tedy přestěhovat kliniku dětí a dorostu do některého stávajícího objektu nemocnice, který bude třeba do té doby zrekonstruovat.

ZdN: Na prvém místě se nabízí zvážení, zda je nutné kliniku dětí a dorostu zachovat při této nemocnici.

M. Alušíková: Asi máte na mysli dostatečnou saturaci dětské péče ve VFN a v Motole, ale já se domnívám, že by ta- to klinika měla být ve zdejší nemocnici zachována.

Vladimíra Bošková

MUDr. Marie Alušíková, CSc.

Foto ZdN – Vladimír Brada

Ohodnoťte tento článek!