Přijal jsem to jako výzvu!

MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

„Je to pro mne výzva,“ s těmito slovy převzal plukovník profesor MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D., jmenovací dekret do funkce ředitele Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN). Svého úřadu se ujal 1. července tohoto roku. „Nezastírám, že nás v současné ekonomické situaci čeká řada nepříjemných kroků. Pevně však věřím, že si ÚVN Praha nadále udrží nejvyšší kredit mezi pacienty i odbornou veřejností,“ říká.


 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Autor: Vladimíra Bohatová
 

* 28. listopadu 1953 v Litoměřicích

Na FVL UK v Praze promoval v roce 1980. Z vnitřního lékařství atestoval v letech 1983 a 2000, z gastroenterologie v roce 1987. V roce 2000 ukončil postgraduální studium v oboru vnitřní lékařství na Vojenské lékařské akademii JEP. Habilitován byl v roce 2003, profesorem byl jmenován v roce 2008. V letech 1980–1990 pracoval na Interní klinice ILF Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, postupně jako sekundární lékař, samostatně pracující lékař a ordinář pro obor gastroenterologie. Od roku 1990 byl odborným asistentem pro obor vnitřního lékařství na interním oddělení Fakultní polikliniky VFN v Praze. Od září 1997 zastával funkci přednosty 2. interního oddělení ÚVN, které se v roce 2004 změnilo na Kliniku gastroenterologie a hematologie, od ledna 2005 na Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN. Od roku 1998 je vedoucím subkatedry gastroenterologie IPVZ v Praze. V letech 1991–1997 absolvoval řadu studijních pobytů v SRN, USA a Japonsku. Je místopředsedou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a členem řady mezinárodních odborných společností (American Society for Gastrointestinal Endoscopy – ASGE, European Society of Gastrointestinal Endoscopy – ESGE, European Group for Colorectal Cancer Screening, European Pancreatic Club). Od roku 2003 zastává funkci předsedy komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro screening kolorektálního karcinomu. Je autorem více než 70 publikací na téma digestivní endoskopie, kolorektálního karcinomu, pankreatologie a postgraduálního výcviku v oboru gastroenterologie. V roce 1999 převzal v Římě výroční cenu ESGE za organizaci osvětové kampaně sekundární prevence kolorektálního karcinomu v České republice a o čtyři roky později byl vyznamenán Čestným odznakem AČR Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého.

OTÁZKA: * Jste uznávaným odborníkem v oboru gastroenterologie a přednostou Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl ucházet o místo ředitele Ústřední vojenské nemocnice?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Nebyla to touha být manažerem, spíše snaha vyzkoušet si něco nového v nemocnici, která právem patří ke špičkovým pracovištím v České republice a snese srovnání i se zařízeními v daleko bohatších vyspělých zemích. Nemocnice poskytuje kompletní spektrum zdravotní péče, je zaměřena především na urgentní stavy chirurgického a interního profilu, na péči o polytraumata včetně poranění centrální nervové soustavy. Trvale rozvíjí moderní, zejména miniinvazivní postupy v jednotlivých medicínských oborech. V současné době máme pět klinik a dvacet tři odborných oddělení. Chirurgie, neurochirurgie, interní obory, ORL a oční mají status kliniky a spolupracují na vzdělávání studentů medicíny v rámci lékařských fakult. Nemocnice je vybavena moderní technikou a reflektuje soudobé trendy v medicíně. Kvalita a bezpečnost poskytované péče je v Ústřední vojenské nemocnici Praha v souladu s mezinárodními principy a nemocnice je akreditována podle standardů JCI. Co se týče mého působení ve funkci ředitele, chtěl bych během následujících čtyř let udržet onu vysokou kvalitu a renomé, jež nemocnice má.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Mluvíte pouze o čtyřech letech, znamená to tedy, že poté chcete skončit?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Mám podepsanou smlouvu na čtyři roky a domnívám se, že každý manažer by měl po uplynutí této doby předat řízení svému nástupci.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Jakou koncepci budoucího rozvoje ÚVN jste předložil?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Ústřední vojenská nemocnice slouží především příslušníkům armády ČR a obyvatelům Prahy 6, která je naší spádovou oblastí. Musíme proto poskytovat špičkovou péči v oblasti traumatologie, která má přesah do vojenské medicíny, a zároveň pečovat o stárnoucí populaci zmíněné pražské části. Nemocnice se bude orientovat na traumatologii, včetně poranění centrálního nervového systému, abdominální chirurgii a bude rozvíjet silné interní obory, zejména gastroenterologii a kardiologii. V budoucnu jistě budeme čelit silné poptávce po lůžkách s ošetřovatelskou péčí, jejichž síť je v rámci naší spádové oblasti velmi nedokonalá. Pokud se nám podaří zajistit financování projektu pavilonu experimentální medicíny, rádi bychom získali vlastní zázemí pro vědeckou činnost, kterou na našich klinikách dlouhodobě a s dobrými výsledky vykonáváme.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Ústřední vojenská nemocnice má mezinárodní akreditaci kvality péče a nedávno se jí dostalo i vysokého ocenění od pacientů. Je to velký kredit a závazek. Jaké další mety byste chtěl dosáhnout?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Byla to již čtvrtá série měření kvality zdravotních služeb na všech lůžkových stanicích Ústřední vojenské nemocnice a potvrdila vysoký standard péče v této nemocnici. V porovnání s dalšími všeobecnými zdravotnickými zařízeními v České republice jsme na tom absolutně nejlépe, splnili jsme podmínky pro udělení certifikátu ve všech třech hodnocených kategoriích. Je to velmi potěšující, ale zároveň zavazující, protože vždy je co zlepšovat. Udržet si tuto pozici je proto prioritou.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Už jste sestavil tým lidí, se kterými budete spolupracovat? Jsou to lidé z ÚVN, nebo přizvete ke spolupráci odborníky zvenčí?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Tým spolupracovníků jsme sestavovali společně s kolegou doktorem Jeřábkem a vybírali jsme si především odborníky, které známe, většinou jsou to lidé právě z ÚVN, ale samozřejmě se nebudeme bránit ani přizvání kolegů z jiných pracovišť.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Jakou podporu vám poskytne resortní ministerstvo, které je zřizovatelem ÚVN?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Za současné ekonomické situace nelze očekávat vyšší dotace, než jsme dostávali doposud, bude tomu naopak. Naším cílem je proto dostat se na takovou úroveň, aby ten příspěvek mohl být co nejmenší.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * V médiích se hodně hovoří o ojedinělém projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (takzvaném projektu PPP), v jehož rámci má být v ÚVN vybudován a provozován hotel, kongresové centrum a ubytovna pro personál. Projekt byl schválen vládou ještě před vaším nástupem do funkce. Jak se na toto dědictví díváte?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Beru to jako fakt. Projekt byl schválen a v současné době se s tím již nedá nic dělat.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Nakolik takový obrovský projekt zkomplikuje provoz a vaši práci, respektive plnění cílů, které jste si vytyčil?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Samozřejmě, že výstavba takového areálu naruší provoz. Na druhou stranu musím dodat, že by v budoucnu mohl být i přínosem. Podobné areály existují v rámci některých nemocnic například ve Švýcarsku, ale to jsem zase u ekonomické stránky věci. Realizací projektu by byly vytvořeny podmínky pro poskytování komplexních služeb pro pacienty, návštěvy, zaměstnance, klienty a účastníky vzdělávacích akcí. Naše populace však zatím na tyto služby nemá dostatečné finanční prostředky.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Vraťme se k Miroslavu Zavoralovi jako odborníkovi ve svém oboru. Zůstanete i nadále v čele interní kliniky?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Odpověď zní „ano“. Vím, že je to časově náročné, ale protože jsem členem řady odborných společností, mnohé z těchto aktivit omezím, abych mohl obě své funkce zvládat fyzicky i psychicky.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Odborná i laická veřejnost vás zná jako odborníka na rakovinu tlustého střeva a průkopníka screeningu. I v televizi proběhla velká osvětová kampaň na toto téma. Jak hodnotíte výsledky svého úsilí v této oblasti?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Bohužel musím říci, že daleko více se o tuto problematiku zajímala odborná veřejnost než laická. Ve výskytu kolorektálního karcinomu si stále držíme smutné prvenství. A to bez ohledu na to, kolik peněz se již utratilo za podporu a propagaci bezplatného screeningového programu. Podle informací, které byly předneseny na zasedání rady pro screening kolorektálního karcinomu, zemřou v České republice na karcinom tlustého střeva každoročně čtyři a půl tisíce lidí. Toto číslo by mohlo být podstatně nižší, pokud by všichni, kterých se to týká, správně využívali preventivní screeningový program. Přestože základní podoba screeningu kolorektálního karcinomu je dána vyhláškou ministerstva zdravotnictví již od roku 2000, stále se hledají cesty, jak by bylo možné program zdokonalit a hlavně jak do něj zapojit co nejvíce lidí. Proto také od letošního roku platí pro screening mírně upravená pravidla, která zdůrazňují spolupráci praktického lékaře a specializovaných, patřičně akreditovaných screeningových center.
Podle nových pravidel se postup screeningu kolorektálního karcinomu liší pro pacienty ve věku 50 až 54 let a pro pacienty ve věku 55 let a starší. Pokud je vám nejméně padesát let a nemáte žádné příznaky onemocnění, navštívíte každý rok svého praktického lékaře, aby vám provedl test na skryté krvácení do stolice. Při negativním výsledku se vyšetření každoročně opakuje, pokud je ovšem zachyceno krvácení, odešle vás lékař na specializované pracoviště k provedení screeningové kolonoskopie. I v případě, že je tato kolonoskopie negativní, se ji doporučuje opakovat v intervalu deseti let. Pacienti ve věku 55 let a starší si mohou vybrat mezi dvěma screeningovými postupy (test na skryté krvácení do stolice provedený praktickým lékařem každé dva roky nebo screeningová kolonoskopie na specializovaném akreditovaném pracovišti), přičemž oba jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. I zde platí, že pokud se test na krvácení do stolice ukáže jako pozitivní, musí následovat odborně provedená kolonoskopie.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Proč právě česká populace trpí v takovém rozsahu rakovinou tlustého střeva?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Není to jen česká populace; podíváteli se na mapu Evropy, je tato choroba rozšířena od Česka přes Slovensko po Maďarsko. Je to ale celosvětový problém, který má své příčiny ve stravovacích návycích. Nejedná se o rychlý nástup onemocnění, jde o záležitost trvající i několik desetiletí. Obecně řečeno, čím více půjdeme na jih Evropy nebo do některých asijských zemí, kde ve stravě převažuje zelenina a ovoce na úkor masa a tuků, tím bude výskyt nižší.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Jsou metody léčby pacientů s rakovinou tlustého střeva v České republice srovnatelné s vyspělými evropskými státy?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Metody léčby, přístrojová technika, péče o pacienta, to vše jsou veličiny přímo srovnatelné s nejvyspělejšími státy, nejen v Evropě. Navíc už jsme se posunuli od takzvaného divokého screeningu, který se provádí namátkově. V rámci 27 zemí Evropské unie patříme mezi devatenáct, kde je zaveden populační screening, což například nemá ani Nizozemsko či Belgie. Mohu-li celou problematiku shrnout, naši pacienti mají snadný přístup k nejmodernějším diagnostickým a léčebným technikám, včetně biologické léčby či resekce jaterních metastáz. Problémem, který si vyžádá mnoho času a soustředěného úsilí, je ovšem zlepšení informovanosti rizikové populace. Tím se zvýší podíl těch, kteří se podrobí screeningu, což se v časovém horizontu 10–15 let jistě pozitivně odrazí i na zatím nepříznivých epidemiologických datech.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Projevuje se to nějak ve zlepšování situace v posledních letech? Existuje větší šance na odhalení raného stadia rakoviny a větší naděje nemocných na přežití?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Incidence rakoviny tlustého střeva zůstává zhruba na stejné úrovni, ale mortalita díky moderním metodám léčby a cílenému screeningu klesá.

30.8.2010 09:25:30

 

OTÁZKA: * Čeho byste ještě chtěl v této oblasti dosáhnout?

ODPOVĚĎ:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

 MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.

Rád bych dosáhl toho, aby byl vytvořen centrální registr všech jedinců vyšetřených v rámci screeningu. Ten by byl propojen s databázemi zdravotních pojišťoven a onkologickým registrem. Práce na tomto propojení probíhají a věřím, že po pečlivé analýze prokážeme, že dobře vedený screening snižuje mortalitu i náklady na lékařskou péči. Zároveň od tohoto systému očekávám i to, že nám umožní identifikovat pracoviště, na kterých screening probíhá kvalitně a bezpečně. *

30.8.2010 09:25:30

 
Přijal jsem to jako výzvu!
Ohodnoťte tento článek!