Sirotčí důchod: Víte, kdo na něj má nárok a jaká je výše příspěvku?

Sirotčí důchod náleží dětem, kterým zemřel jeden nebo oba rodiče. Jde o finanční podporu, kterou stát vyplácí nezaopatřenému dítěti nejdéle do věku 26 let. Výše sirotčího důchodu je částečně dána zákonem, ale ovlivňuje ji i důchodové pojištění zesnulého. Aby dítě mohlo sirotčí důchod pobírat, musí splňovat určité podmínky.

Nárok na sirotčí důchod

Abyste měli nárok na pobírání sirotčího důchodu, je potřeba splňovat jisté požadavky. Podmínky sirotčího důchodu se vztahují k zesnulé osobě a stejně tak k nezaopatřenému dítěti. Co všechno tedy zmíněné osoby musí splňovat?

Zemřelá osoba (rodič)

V případě zesnulé osoby je potřeba, aby získala stanovenou dobu důchodového pojištění. Ta se odvíjí od věku, kterého se dožila.

  • Osoba starší 28 let: Doba důchodového pojištění činí alespoň jeden rok v posledních deseti letech.
  • Osoba starší 38 let: Doba důchodového pojištění činí alespoň dva roky v posledních dvaceti letech.

Nezaopatřené dítě

Dítě po zemřelém rodiči má nárok na sirotčí důchod do konce povinné školní docházky a poté nejdéle do 26 let, pokud studuje. Případně když se nemůže připravovat na budoucí povolání ze zdravotních důvodů. Nárok má také pozůstalý po 18. roku věku, pokud je veden v evidenci na úřadu práce.

Žádost o sirotčí důchod

Žádost o sirotčí důchod podáváte na OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) podle místa trvalého bydliště. Za nezletilého žádost podává zákonný zástupce, případně opatrovník, zletilý si ji podává sám. Na příslušné pracoviště není potřeba se předem objednat, stačí přijít kdykoliv během otvírací doby.

Doklady k sirotčímu důchodu

Doklady, které je potřeba dodat při podání žádosti o sirotčí důchod, se liší podle toho, zda zesnulá osoba již pobírala starobní nebo invalidní důchod či nikoliv. V obou případech však budete potřebovat základní dokumenty, mezi které patří tyto:

  • Doklad totožnosti: Občanský průkaz, případně cestovní pas.
  • Úmrtní list po zesnulé osobě.
  • Potvrzení o studiu či jiné doklady potvrzující nezaopatřenost.

V případě, že rodič pobíral již důchod (invalidní či starobní), bude po vás požadován ještě dokument o rozhodnutí o přiznání důchodu.

Pokud zemřelý rodič důchod nepobíral, dodávají se doklady o době studia, o době vojenské služby, doklady prokazující výchovu dětí a doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. evidence na úřadu práce).

Sirotčí důchod při ukončení studia nebo jeho přerušení

Pokud osoba pobírající sirotčí důchod ukončí či přeruší studium dříve, než je stanoveno v potvrzení o studiu, má ze zákona povinnost tuto skutečnost písemně nahlásit do 8 dní. Stejně je tomu tak v případě, že by pozůstalému byl přiznán invalidní důchod. Dále záleží, zda bude dotyčná osoba vedena v evidenci Úřadu práce.

Vzhledem k tomu, že potvrzení o studiu se vydává pouze ročně, je potřeba ho dodat vždy na začátku nového školního roku.

Vyplácení sirotčího důchodu

Od podání žádosti o sirotčí důchod je pro její vyřízení stanovena zákonná lhůta 90 dní. Zpravidla ale probíhá vyřízení žádosti rychleji. Pokud by bylo přiznání sirotčího důchodu zamítnuto, dostanete písemné rozhodnutí s odůvodněním.

Jakmile bude žádost vyřízena, obdržíte písemné rozhodnutí s uvedením data, ke kterému vám byl sirotčí důchod přiznán a k jakému dni bude příspěvek vyplácen. Písemné rozhodnutí dále uvádí informaci o výši příspěvku, který vám bude následně vyplácen v měsíčních intervalech.

Vyplácení sirotčího důchodu probíhá nejčastěji převodem na bankovní účet klienta, může být ale vypláceno prostřednictvím České pošty, které je však zpoplatněno.

Výše sirotčího důchodu

Výši ovlivňují 2 faktory

  • Délka doby důchodového pojištění zesnulé osoby.
  • Výše výdělků zesnulé osoby.

Dále má sirotčí důchod 2 části

  • Základní výměra: Je stanovena zákonem pro všechna důchodová pojištění a je jednotná.
  • Procentní výměra: 40 % procentní výměry důchodu, který by pobírala (nebo pobírala) zesnulá osoba k datu úmrtí.

Sirotčí důchod 2019

Výše základní výměry sirotčího důchodu byla v roce 2019 stanovena zákonem na 3 270 Kč. Procentní výměra se odvíjela od výše důchodu, kterou by zemřelý pobíral. Pokud by tedy zesnulý měl pobírat důchod například 11 985 Kč, sirotčí důchod by činil 6 756 Kč (3 270 Kč + 3 486 Kč).

Sirotčí důchod 2018

V roce 2018 byla výše sirotčího důchodu nižší než v roce následujícím. Základní výměra byla stanovena na 2 700 Kč. Procentuální výměra byla v tomto roce stejná jako v letech následujících. Při výši důchodu zemřelého 11 985 Kč by tedy sirotčí důchod činil 6 186 Kč (2700 Kč + 3 486 Kč).

Pokud zemřou dítěti oba rodiče

V případě, že by dítěti zemřeli oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po každém z nich. Nicméně pouze u jednoho z důchodů může čerpat jeho plnou výši, tedy základní i procentní výměru. Z druhého důchodu má dítě nárok pouze na procentní výměru. Zpravidla bývá v plné výši vyplácen sirotčí důchod, který je vyšší.

Zajímá vás, jestli máte také nárok na přídavky na děti?

Ohodnoťte tento článek!