Rok 2009 rokem 5. výročí vzniku Registru zdravotnických pracovníků

Loňský rok byl ve znamení 5. výročí vzniku Registru zdravotnických pracovníků. Dovolte tedy malou rekapitulaci, a především přiblížení práce referentů Registru v číslech.

V průběhu aktivního výkonu povolání je u všech profesí nutný kontakt s nejnovějšími odbornými poznatky v daném oboru, zvláště pak pokud se jedná o profese zdravotnické. Tato nutnost vedla v roce 2004 ke vzniku Registru zdravotnických pracovníků. Dosavadní „dobrovolná“ registrace v asociacích jednotlivých povolání nesplňovala jeden důležitý požadavek, a to poskytnout přesné informace pro management v rámci krajů i na celorepublikové úrovni.

Rok 2009 rokem 5. výročí vzniku Registru zdravotnických pracovníků

Registrace především sester u nás není zcela nová. Myšlenka registrace se u nás zrodila již za první republiky, kdy ji zavedly první diplomované sestry organizované ve Spolku diplomovaných sester, avšak celý systém po roce 1948 zcela zanikl. Až v roce 1998 se tato myšlenka opět vrací do koncepce českého ošetřovatelství a sestry začaly o vytvoření systému registrace znovu usilovat na popud nejvýznamnějších mezinárodních sesterských organizací. Ty chtěly, za pomoci registrace zdravotnických pracovníků, zajistit srovnatelnou kvalitu celoživotního vzdělávání ve všech evropských zemích. Systémy registrací jsou sice v jednotlivých státech odlišné, ale základ i cíl pro všechny země je stejný – zavést systém celoživotního vzdělávání.

Slovo registr nebo také rejstřík pochází z latinského slova registrum odvozeného od slova regeró, zanést, zapsat, a regestum, seznam. V encyklopediích je definován jako seznam či katalog, který se snaží o úplnost. Může znamenat také veřejný seznam právně důležitých skutečností, kde by měly být zachyceny všechny případy, což platí i v případě Registru zdravotnických pracovníků. Registr shromažďuje podrobné informace o daných nelékařských zdravotnických povoláních. Tím umožňuje srovnatelnost kvalifikace, tj. způsobilosti, ze které vyplývají vědomosti a dovednosti pro jednotlivá povolání, čímž zajišťuje vysoké standardy pro profesní a osobní růst a pracovní výkonnost pracovníků ve zdravotnictví. Jak již bylo zmíněno, Registr je také zdrojem důležitých informací pro rozhodování a plánování v systému péče o zdraví.

Graf 1

Graf 2

Graf 3

Avšak hlavním cílem registrace je především ochrana veřejnosti před nekompetentním pracovníkem, což vede ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče a jiných činností s tím souvisejících. Vysoká kvalita poskytované péče napomáhá ke zvyšování úrovně a prestiže nelékařských zdravotnických povolání. Hlavní funkcí Registru je vydávání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a tvorba kontrolního systému celoživotního vzdělávání. Tyto funkce jsou doplněny ještě o archivační, přednáškovou, publikační a metodickou činnost. Velmi důležitou funkcí Registru je činnost informační a konzultační, která je směřována především ke klientům. Dne 1. 3. 2005 byla zřízena trvalá telefonická a e-mailová informační linka (leden–listopad 2009 vyřízeno 8024 telefonických dotazů a 4915 e-mailových dotazů) a během 5 let byly vydány 4 informační brožury.

Rok 2009 rokem 5. výročí vzniku Registru zdravotnických pracovníků

Dne 1. 5. 2004 bylo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně pověřeno Ministerstvem zdravotnictví ČR zřízením a vedením Registru. Nástupem dvou pracovnic začal zrod nového pracoviště, které má za 5 let své činnosti za sebou velký kus práce. V současné době je registrováno více než 147 000 zdravotnických pracovníků, z toho velkou část tvoří všeobecné sestry, a to téměř 72 %. I přes velkou převahu registrovaných žen bylo historicky první Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání vydáno Jiřímu Kabátkovi, všeobecnému ošetřovateli se specializací ARIP. V průběhu let se k původně 24 regulovaným (registrovaným) povoláním přidala 3 nová, a to adiktolog, biomedicínský asistent a zrakový terapeut.

Rok 2009 rokem 5. výročí vzniku Registru zdravotnických pracovníků

Práce v Registru se řídí vnitřními předpisy, které jsou pravidelně aktualizovány a odpovídají kompetencím, které byly MZ ČR předány pracovníkům Registru. Pro práci v Registru je používáno 7 standardů pro jednotlivé činnosti Registru zdravotnických pracovníků. Mezi nejdůležitější patří Standard zpracování přijaté žádosti o vydání a prodloužení platnosti osvědčení, Standard práce s klientem, Standard managementu rizika a Standard pro činnost informační linky, Manuál posuzování žádosti. Na konci roku 2009 se Registr zdravotnických pracovníků stal držitelem certifikace managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2008. Tímto významným krokem deklarujeme, že veškeré činnosti, které provádíme, jsou vykonávány v souladu s mezinárodními standardy a že pracovníci zapojení do těchto činností znají svoji práci a jsou ztotožněni s požadavky svých klientů.

Graf 4

Graf 5

V současné době se pracovníci Registru připravují na období zvýšeného zájmu o prodloužení osvědčení, které vyplývá z počtu vydaných osvědčení v měsících leden–březen 2006.
Činnost Registru ilustrují uvedené grafy.

Jako dárek k našemu společnému malému výročí si vám začátkem tohoto roku dovolíme nabídnout interaktivního průvodce problematikou registrace, který bude pomocníkem při podání žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. V brzké době připravujeme e-learningový kurz určený pro všechna nelékařská zdravotnická povolání týkající se problematiky registrace.


O autorovi: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Mgr. Daniela Baráková, Dagmar Tonnerová, Roman Mahdal Registr zdravotnických pracovníků, NCO NZO Brno

Ohodnoťte tento článek!