Vzdělávání registrovaných sester (RN) ve Spojených státech amerických

Vzdělávací programy pro zdravotní sestry procházejí signifikantními změnami. Mnoho z vás pravděpodobně uvažovalo nad rozdíly ve vzdělávání mezi sestrou v České republice a sestrou v zahraničí. Tento článek je určen těm, kteří chtějí lépe porozumět systému základního vzdělávání sester ve Spojených státech amerických.

Systém vzdělávání sester v USA se výrazně liší od systému, který donedávna fungoval v mnoha zemích Evropy. V USA má aplikant/ka několik možností, jak se stát sestrou. Základním požadavkem je ve všech případech dokončená střední škola nebo ekvivalentní zkouška. Nutno podotknout, že v USA je několik druhů sester (s různých stupněm vzdělání). Tento článek je věnován zatím pouze výkladu pojmu registrovaná sestra (RN).

Diplomové studium

První možností, kterou student může zahájit několikaletou přípravu na povolání sestry, je takzvaný Hospital-based Diploma Program. Jak sám název napovídá, jedná se o dvou- až tříletou přípravu, úzce spojenou s určitou nemocnicí. Absolventi většinou obdrží diplom jako důkaz dokončení vzdělávacího programu. V některých případech studenti obdrží univerzitní kredity nebo titul Associate Degree in Nursing (ADN), což je nejnižší možný univerzitní titul. Udělení ADN závisí na tom, zda nemocnice spolupracuje se státní univerzitou. Tento program sestru připraví na provádění základní péče o pacienta, je orientován na specifické výkony a postrádá rozšířenou teoretickou přípravu, základy ekonomie, leadershipu a mnoho dalších důležitých součástí moderního zdravotnictví. Diploma program byl velmi atraktivní před rokem 1970, kdy existovalo více než 800 institucí pro vzdělávání sester. Nyní je na ústupu a počet nemocnic a státních škol nabízejících tento druh přípravy se zmenšil na pouhých 100 (All Nursing Schools, 2010). V brzké době bude pravděpodobně zcela eliminován.

Základní univerzitní program (ADN)

Druhou možností vzdělávacího programu je dvouletá příprava na univerzitě (většinou státní). Studium dvouletého programu má několik zásadních výhod. Student získává základní univerzitní vzdělání, na které může v budoucnu navázat a získat bakalářský titul BSN (All Nursing Schools, 2010). Další z výhod je spojená s relativní finanční nenáročností studia. Rozdíl v ceně mezi ADN a náročnějším bakalářským studiem je řádově v desítkách tisíc dolarů, samozřejmě záleží na prestiži univerzity. Většina sester pracujících ve Spojených státech amerických má právě tento druh vzdělání.

Bakalářské studium

Konečně poslední volbou zůstává čtyřletý program vedoucí k bakalářskému titulu (BSN). Bakalářské studium je v posledních letech nejžádanější formou vzdělání ve většině nemocnic, zdravotnických institucí i ve veřejném zdravotnictví. Některé nemocnice požadují BSN jako minimální kvalifikaci pro nástup do zaměstnání pro všechny nové uchazeče, zejména když se jedná o jakoukoli formu jednotky intenzivní péče či „home care“ (zdravotnická péče, která je uskutečňována registrovanou sestrou v domácím prostředí klienta). Je velice pravděpodobné, že v budoucnu bude bakalářské studium jedinou minimální formou vzdělání pro sestry.

Tabulka:
Počet testovaných kandidátů a procenta úspěšnosti podle druhu kandidáta

Rozdíly v kvalifikaci

Na rozdíl od České republiky, kde byl absolvent střední zdravotnické školy připraven na nástup do zaměstnání ihned po maturitní zkoušce, v USA se každý absolvent po úspěšném dokončení studia musí připravit na státní zkoušku, takzvaný NCLEX-RN (National Council Licensure Examination – Registered Nurse). Tato zkouška je naprosto nezbytná pro započetí sesterské kariéry. Testovací centra pro NCLEX se nacházejí na mnoha místech Spojených států, ale existují i mezinárodní centra. Tato centra umožňují mezinárodním kandidátům o licenci složit zkoušku v blízkosti jejich trvalého bydliště. V současné době je strategicky rozmístěných mezinárodních center 11 – Austrálie, Kanada, Anglie, Německo, Hongkong, Indie, Japonsko, Mexiko, Filipíny, Puerto Rico a Tchai-wan (National Council of State Boards of Nursing, 2010b).

Standardizovaná testovací centra

Testování probíhá za extrémně přísných podmínek. Uchazeči procházejí striktním identifikačním procesem, kdy vstup do místnosti je dovolen pouze po předložení autorizace k testu a po identifikaci elektronickým otiskem prstu, digitální fotografie a předložení platné americké identifikační karty. Nedávno se identifikační proces rozšířil o infračervený cévní sken dlaně ruky, který výrazně snižuje možnost podvodu (Pearson Education, 2010). Pro mezinárodní aplikanty je jediným dovoleným dokumentem platný cestovní pas. Veškeré dění v testovacím centru je monitorováno audiovideotechnikou a několika specialisty (National Council of State Boards of Nursing, 2010a). Do místnosti nesmíte přinést žádné osobní potřeby, dokonce vás nechají odložit i přebytečné oblečení.

Zkouška NCLEX-RN

NCLEX-RN je komplexní zkouška vědomostí, která testuje schopnost sestry zajistit základní bezpečnou ošetřovatelskou péči. Tato zkouška je prováděna na počítači takzvaným systémem adaptability, což v praxi znamená, že počítač určuje náročnost otázek v každé kategorii podle předchozí odpovědi. Jestliže aplikant odpoví správně, obtížnost se zvyšuje, jestliže udělá chybu, počítač vybere další otázku ve stejné nebo nižší obtížnosti. Minimum otázek, které testovaný může očekávat je 75, maximum 265. Test je ukončen, když počítačový algoritmus určí s přesností na 95 %, že testovaný je buď pod (neuspěl), nebo nad (uspěl) úrovní akceptovaného standardu. Testovaný je limitován jak počtem otázek, tak časem – 6 hodin (National Council of State Boards of Nursing, 2010a).

Úspěšnost uchazečů se zahraničním vzděláním je stále velmi neuspokojivá (tab.). Statistická data z roku 2009 ukazují nízkou úspěšnost sester vzdělaných mimo USA (42,3 %), v porovnání s kandidáty, kteří získali vzdělání v amerických vzdělávacích institucích (88,99 %). Čím je tato neúspěšnost dána? Jak lze výhledově zlepšit perspektivy absolventů i zkušených sester na americkém trhu práce? Odpovědi na tyto otázky umožní zájemcům o práci v USA lepší přípravu a tím zvýší šance na složení NCLEX-RN. Zdravotnictví je rychle rostoucí a rychle se měnící disciplína, která umožňuje neuvěřitelnou variabilitu ve volbě povolání. Bakalářské vzdělání sester je odrazovým můstkem pro mnohé magisterské a doktorandské programy. Ale o tom někdy příště!


O autorovi: Kateřina Listopad RN, BSN
Monroe, New York, USA (kacenkasimi@yahoo.com, kacasimi24@email.phoenix.edu)

Ohodnoťte tento článek!