Podrobná studie o polypech tlustého střeva

Kolorektální karcinom (3D zobrazení vygenerované počítačem)

Kolorektální karcinom je v rozvinutých zemích jednou ze tří nejčastějších malignit u obou pohlaví. V Evropě a Spojených státech se očekává, že v tomto roce onemocnění přibližně 540 000 obyvatel a 250 000 následně zemře. Na samém vrcholu epidemiologických statistik stojí Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

V ČR byla incidence v roce 2007 přibližně 75 (u mužů) a mortalita 40 případů na 100 000 obyvatel. Ústřední diagnostickou a screeningovou metodou je koloskopie, která účinně detekuje zhoubný nádor i předmaligní stadia. Naprostou většinu časných maligních i předmaligních neoplazií představují tkáňové prominence, tzv. polypy. Polyp je termínem morfologickým, nikoli patologickou jednotkou, a polypy mohou být i nenádorové povahy.

Mezinárodní doporučení nelze automaticky předjímat

Cílem studie, které se zúčastnilo 24 endoskopistů ze čtyř renomovaných endoskopických center, bylo podat podrobný rozbor všech polypů a neoplazií detekovaných v prospektivní multicentrické studii s cílem optimalizovat jejich kompletní diagnostiku, léčbu a následná opatření v ČR, tedy v zemi s mimořádnou zátěží.

Konkrétními cíli bylo posoudit detekci polypů a neoplazií při diagnostické a screeningové koloskopii, jejich morfologii, biologickou povahu a lokalizaci.

V prospektivní multicentrické studii jsme hodnotili protokoly následných koloskopií prováděných v roce 2009 a 2010. Hodnotili jsme výskyt polypů a neoplazií ve třech věkových kategoriích, ve všech potřebných aspektech týkajících se screeningu pak pouze protokoly vyšetřovaných starších než 40 let.

Jako screeningové koloskopie jsme hodnotili všechny koloskopie zamýšlené jako screeningové bez ohledu na věk a rodinnou anamnézu.

Celkem bylo ve čtyřech endoskopických centrech v letech 2009–2010 provedeno 3567 a vyhodnoceno 3400 následných koloskopií.

Výsledky průzkumu

Obecně je patrný nárůst s věkem ve všech kategoriích. Ve věkové skupině do 40 let byl významně nižší výskyt všech kategorií polypů a neoplazií. Rozdíly jsou vesměs statisticky významné (p < 0,05).
Výskyt tubulárního a tubulovilózního adenomu byl významně vyšší vždy v každé následující věkové kategorii ve srovnání s kategorií předchozí.

Zrcadlově se snižoval poměrný výskyt hyperplastického polypu. Rozdíly byly vesměs statisticky významné (p < 0,05), ale ve výskytu tubulovilózního adenomu pouze mezi nejmladší a nejstarší věkovou kategorií (vilózní adenom nelze pro nízký výskyt hodnotit).

Celkem bylo u 2126 vyšetřovaných ve věku nad 40 let popsáno 1972 polypů a karcinomů u 1374 (64,6 %) nemocných; 83 polypů či předpokládaných neoplazií nebylo histologicky vyšetřeno. Z 1895 histologických vyšetření (96,1 % všech popsaných polypů a neoplazií) bylo 1010 (53,3 %) adenomů, 727 (38,4 %) tubulárních adenomů, 276 (14,6 %) tubulovilózních adenomů, 13 (0,68 %) vilózních adenomů, 383 (20,2 %) hyperplastických polypů, 122 (6,5 %) karcinomů a u 378 (19,9 %) byl zjištěn jiný nález včetně 6 serátních adenomů.

Jak u pokročilého adenomu, tak u karcinomu byl nejčastější výskyt v oblasti rektosigmatu, následovaný lokalizací v céku a colon ascendens.

Celkem 660 polypů větších než 1 cm jsme rozdělili na stopkaté (309; 46,8 %) a ostatní (351; 53, 2 %). Obě skupiny se významně nelišily (p < 0,05) v zastoupení tubulárních a vilózních adenomů a jiných či neklasifikovaných polypů, významně se lišily v zastoupení tubulovilózních adenomů (více u nestopkatých polypů) a u hyperplastických polypů (více u stopkatých polypů).

Ve věkové skupině nad 40 let bylo 1225 mužů a 901 žen. Rozdíly v žádné kategorii nejsou statisticky významné (p < 0,05).

Závěry ze studie

Je možné shrnout, že kvalita koloskopií byla dostatečná. Dosažení vrcholu céka přesáhlo 90 %, vysoké bylo dosažení terminálního ilea. Záchyt polypů a neoplazií byl (podobně jako v již historických domácích studiích) neobyčejně vysoký a významně narůstal již od 40 let věku, což by měla zohlednit screeningová doporučení.

Tento zásadní údaj dobře koresponduje s nálezy při oficiálně organizovaném screeningu (30,7 % výskyt adenomů, 5,5 % výskyt karcinomů). V nejmladší věkové kategorii převažovaly hyperplastické polypy, v dalších adenomy, kontinuálně narůstal výskyt tubulovilózního adenomu.

Dysplazie vysokého stupně byly častější u polypů nad 1 cm, ale ani u menších polypů nebyly zanedbatelné. Provádění biopsie a polypektomie by ve věku pod 40 let mělo být u drobných polypů zvažováno individuálně. Histologické nálezy byly ve všech střevních oddílech srovnatelné. Výskyt vilózní komponenty byl častější u nestopkatých polypů, naopak stopkaté polypy byly častěji hyperplastické, což naznačuje větší maligní potenciál nestopkatých polypů. Rozdíl ve výskytu u obou pohlaví byl méně výrazný, než udává oficiální statistika.

Tab. 1: Výskyt polypů a neoplazií tlustého střeva v jednotlivých věkových kategoriích

Tabulka se plně zobrazí po rozkliknutí.

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., MUDr. Marek Beneš, MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D., MUDr. Petr Štirand, MUDr. Pavel Drastich, Ph.D., MUDr. Pavel Wohl, MUDr. David Kamenář – Klinika hepatogastroenterologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha,

MUDr. Martin Kliment, MUDr. Eva Kundrátová, MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. – Interní oddělení, Vítkovická nemocnice, Vítkovice,

MUDr. Jiřina Pintová, MUDr. Josef Pícha, MUDr. Marek Řehoř, MUDr. Vladimír Nosek – Endoskopické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou,

MUDr. Štěpán Suchánek, MUDr. Václav Želízko, MUDr. Magdalena Stefanová, MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. – Interní klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Pokud máte na autory článku jakýkoli dotaz, napište jej, prosím, do diskuse, redakce jej autorům předá.

Podrobná studie o polypech tlustého střeva
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů