Na Ministerstvu zdravotnictví zasedla znovuobnovená Vědecká rada

Martin Svačina

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovuje činnost Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o poradní orgán ministra, který bude reprezentovat současný stav vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny a bude nápomocen ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví.

„Přál bych si, aby mi Vědecká rada byla poradní oporou v odborně náročných tématech, jakými jsou např. věda a výzkum či otázky vzdělávání. Je mou snahou, aby členská základna Vědecké rady byla svým složením opravdu reprezentativní a obsáhla všechny základní odbornosti,“ uvedl na úvod dnešního zasedání Vědecké rady ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví má za účel zabezpečení činnosti a efektivního naplňování cílů Ministerstva zdravotnictví a řešení odborných problémů v rámci strategií Ministerstva v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Členy Vědecké rady jsou ministrem určení přední zástupci odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání.

Předsedou Vědecké rady byl jmenován předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina.
Na prvním zasedání obnovené Vědecké rady převzali její členové jmenovací dekrety a započali se standardním programem porady o stanovených tématech. Prvním projednaným problémem byly pro příklad screeningové programy v ČR, jejich fungování a účinnost.
Vědecká rada bude zasedat s frekvencí minimálně jednou za tři měsíce, popř. podle aktuální potřeby.

„Předchůdcem“ Vědecké rady MZ bylo v minulosti Odborné kolegium Ministerstva zdravotnictví, které bylo zřízeno příkazem ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z června 2014 jako externí poradní sbor ministra pro otázky řešení odborných problémů v rámci strategií MZ v oblasti zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Na podnět tehdejšího ministra se Odborné kolegium MZ v roce svého zřízení několikrát sešlo, v dalších letech byla jeho činnost utlumena.

Obory zastoupené členy Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví:
• adiktologie
• biochemie
• biomedicína
• epidemiologie
• gynekologie
• hygiena
• chirurgie
• kardiologie
• neurochirurgie
• oční lékařství
• onkologie
• ortopedie
• patologie
• pediatrie
• psychiatrie
• radiologie
• urologie
• vnitřní lékařství

Jmenný seznam členů Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví je k dohledání na webových stránkách MZ ČR.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!