Nová pravidla proti kontaminaci cytostatiky

infuze, kapačka

V 19 českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace cytotoxickými léčivy (CL), bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14-27 % případů. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů.

V roce 2017 bylo u platiny zaznamenáno 74 % pozitivních vzorků a 14 % bylo nad doporučenou hranici. U cyklofosfamidu bylo pozitivních 65 % vzorků a 25 % bylo nad doporučenou hranici a u fluorouracilu bylo detekováno 36 % pozitivních vzorků a 27 % bylo nad doporučenou hranici. „Téměř čtvrtina vzorků, které byly detekovány nad doporučeným limitem, by se mohla zdát jako vysoké číslo, nicméně úroveň kontaminace v ČR je srovnatelná s ostatními západoevropskými zeměmi a díky pravidelnému monitoringu se situace na pracovištích stále zlepšuje,“ komentovala výsledky PharmDr. Lenka Doležalová, vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu v Brně. Kontrolní program profesní zátěže zdravotnických pracovníků nakládajících s CL byl zahájen v roce 2007 pod názvem CYTO-projekt. Jeho cílem je dlouhodobě upozorňovat na rizika kontaminace zdravotnického prostoru využívaného k přípravě a aplikaci chemoterapie toxickými cytostatiky.

V současné době se monitoruje kontaminace platinových cytostatik, cyklofosfamidu, fluorouracilu a paklitaxelu. Jedná se o zástupce CL, která jsou hojně používána a z hlediska nebezpečnosti „zajímavá“. Pro sledování dlouhodobého trendu kontaminace je vhodné odebírat vzorky na stejných rizikových místech. V rámci nemocnice se doporučuje monitorovat pracovní plochu na sesterně, podlahu pod infuzním stojanem pacienta (aplikace) a sanitární místnost (likvidace odpadu). Mezi kritická místa při aplikaci CL patří právě podlaha pod infuzním stojanem, kde při rozpojování a připojování běžných infuzních setů může docházet k ukápnutí léčebného CL na podlahu.

Ke snížení rizika kontaminace pracovníků a prostor CL přispívá kromě provádění pravidelného monitoringu také správné používání vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek, důsledné provádění úklidu, sanitace exponovaných prostor a v neposlední řadě pravidelná edukace a školení pracovníků. Součástí bezpečnostních opatření je i využívání moderních technických nástrojů, které rizika pro zdravotníky zásadně snižují.

Ohodnoťte tento článek!